Proces verbal din 23.05.2019

Proces verbal din 23 mai 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 23 mai 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 2135/20.05.2019.

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Băzăvan Larisa, Dinu Marius-Andrei, Mateescu Marius-Nicolae, Marcu Valentin, Palaș-Alexandru Paul și Sălceanu Claudia-Oana.

La ședință au mai participat:

Doamna Ioana-Geanina Serbinov - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.

îfc îH

Dl Geor»e Botez

Bună ziua, suntem prezenți 21 de consilieri dintr-un număr de 27. Constat existența cvorumului. începem ședința cu Imnul de Stat al României.

*

Avem ordinea de zi la care au fost adăugate următoarele suplimentare pe care le supun la vot pentru introducerea pe ordinea de zi.

înțeleg că nu sunt în sală, deși au semnat, colegii Tudor Aurelian și Mateescu Marius. Suntem în sală 19. Lipsesc: Băzăvan Larisa, Dinu Marius Andrei, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Palaș Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana. Deci, suntem acum în sală 19.

Supun la vot suplimentările:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești - Realizare rețea de canalizare menajeră în cartierul Mitică ApostoV“.

Cine este pentru?        20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A venit și dl Mateescu, 20 de consilieri prezenți. 20 de voturi pentru.

*


- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.153/10.05.2016.

Cine este pentru?        20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru includere.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24.04.2019privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3.

Cine este pentru?         20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru includerea pe ordinea de zi.

*

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost completată:

Cine este pentru?        20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată.

***

Intrăm în discuții: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 366/14.09.2018, respectiv revizia documentației tehnice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție -D.A.L.I - și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE CARTIER MITICĂ APOSTOL ”.

Discuții? Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc dl președinte.

Aș dori ca la inițiatori să fim trecuți toți colegii mei de la PSD-ALDE.

Dl Gheorghe Popa

Și de la PNL.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?           20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


20 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru s prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea 'Kfât tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești.

Discuții?

9

20 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru, proiect adoptat.

***

Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Aici aș avea eu ceva de spus: cu scuzele de rigoare, în momentul în care mi se cere un vot, pentru a putea să stabilesc direcția de vot, zic că era necesar să ni se pună și nouă la dispoziție un raport al administratorului, un raport al comisiei de cenzori și toate chestiile acestea, ca să știu despre ce vorbesc.

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Au fost puse la dispoziție.

Dl George Botez

La ce dispoziție doamnă, cui? Unde?

Dna secretar Ioana Serbinov

Materialele de pe ordinea de zi doar, de pe convocare au fost puse la dispoziție.

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Au fost puse la dispoziție materialele care au fost aduse de către cele două societăți. Dl George Botez

Doamnă, eu sunt acționar, consiliul, dumneavoastră sunteți împuternicitul consiliului. Ca să-mi exprim un vot în deplină cunoștință (nu zic că este „pentru, împotrivă, abținere”), nu trebuie să știu și eu despre ce este vorba acolo? Vă întreb: dumneavoastră știți despre ce este vorba?

Dna Teodora Marin - Administrator Public

x---------------------------------------------------------------

In afară de bilanț, lista de investiții, ceea ce au pus ei, bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2019, altceva nu a fost pus la dispoziție.

Dl George Botez

Din câte știu eu, raportul de gestiune, administratorul, bilanțul contabil, cu toate astea, au la bază raportul administratorului privind exercițiul, au la bază raportul comisiei de cenzori, dumneavoastră ați văzut raportul? Nu l-ați văzut.

Hotărârea adunării generale o dăm acum.

Au la bază un proces de inventariere, sunt mai multe documente. Eu unul nu-mi asum responsabilitatea pentru așa ceva și vă declar de la bun început că mă voi abține la acest proiect.

Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Dl președinte, ca să nu punem colegii într-o situație dificilă, aș acestui proiect.


Dl George Botez

Când aveți adunarea generală?

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Veolia au astăzi și Apa Nova pe 29.

Veolia, Adunarea Generală a Acționarilor este astăzi la ora 15 29, la ora 10.

Dl George Botez

Vă rog dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl președinte.

După cum știți dl președinte, Apa Nova dorește să facă o investiție mai mare în Mitică Apostol, la cererea, bineînțeles a Consiliului Local și a Primăriei Ploiești. Acest lucru trebuie aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor. Dacă noi nu împuternicim reprezentantul, s-ar putea să nu poată demara...

Dl George Botez

Nu este vizavi de asta, nu acea listă de care am discutat noi se discută acum.

Dl Gheorghe Sîrbu

în adunarea lor nu ce se discută azi.

Dl George Botez

Nici în adunarea lor nu se discută asta. Asta ce spuneți dumneavoastră, ce am discutat noi se stabilește de comun acord printr-o extensie a contractului care ar trebui să fie discutată. Nu face obiectul acestei adunări. Acolo uitați-vă, raport de gestiune a administratorului, bilanț contabil și bugetul de venituri și cheltuieli pe 2019. Astea se votează. Nu are nicio listă de investiții, nu se discută prelungire de contract, nu se discută extindere, nu se discută toate astea.

Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Dna administrator public, în mandatul dumneavoastră se cere expres această împuternicire din partea consiliului? Că practic dumneavoastră participați la întruniri și purtați discuții?

Eu, sincer, personal nu cred că am discutat așa ceva.

Dna Teodora Marin - Administrator Public

Este prevăzut în ambele contracte de concesiune ca votul dă fie transmis de către consiliul local.

Dl Cristian Ganea

Ne puneți acum în situația să dăm unul din cele trei variante de vot dar în necunoștință de cauză. Materialele, eu sincer, personal nu le-am citit.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dacă nu se depune bilanțul în termen, până pe 29, nu e clară situația. Bilanțul fiecărei societăți comerciale trebuie depus în termenul pe care-1 cere ANAF-ul.

Dl Cristian Ganea

Eu sunt convins dar de la o vreme toate hotărârile se fac pe genunchi și rapid, în ultima clipă. Și, după aia noi suntem obligați ca și consilieri să luăm niște hotărâri pripite.

Dl George Pană

Dna secretar sau Direcția Juridică - de unde rezultă obligația no să mandatăm reprezentantul nostru în aceste două societăți să-și e din variantele propuse?

Dl George Botezaslrtf a consiliului @ic votîH ptiu i ZI \ * Sioia c


una


-              _____________________ ,                                            fe. ■

D1 Pană vă răspund eu pentru că am în față art. 16 din Actul Constitutiv al societății unde, la 16.4 spune: „asociații vor fi reprezentanți în adunarea generală prin man^atlir cu împuternicire scrisă”. Mandatul l-am acordat în hotărârea consiliulurlbc^f prin dâre am împuternicit o anumită persoană să reprezinte instituția. Mai departe spune doar că asociații pot vota și prin corespondență. Nu spune nicăieri că trebuie să stabilesc eu în consiliu care este votul care va fi.

Dl George Pană

Tocmai asta bănuiam și eu, că din ceea ce văd pe aici, din raportul de specialitate nu prea reiese faptul că noi trebuie să hotărâm chestiunea asta.

Dl George Botez

Da, corect.

Deci, mandatarul care este desemnat votează în consecință, după cum consideră vizavi de documentele care i se pun la dispoziție.

Vă rog dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Dl președinte, ca să fie o chestie democratică, eu îmi retrag amendamentul.

Dl George Botez

Ce amendament?

Dl Cristian Ganea

De prorogare.

Dl George Botez

Am înțeles. Mai sunt alte discuții de făcut?

în opinia mea doamnă, și o să se exprime prin votul pe care-1 voi da, dumneavoastră nu aveți nevoie de această hotărâre pentru a vota. Este suficientă împuternicirea pe care ați primit-o din partea consiliului și ne bazăm pe faptul că dumneavoastră, studiind documentele, veți lua cea mai bună soluție.

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

6 voturi

14 abțineri

3

6 voturi pentru, grupul PNL prezent și ceilalți abțineri, 14 abțineri.

***

Punctul 4 ..Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S. C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

Este aceeași situație. Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? »

6 voturi

14 abțineri

5

6 voturi pentru, grupul PNL și ceilalți abțineri, 14 abțineri, grupurile PSD și ALDE prezenți în sală.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și aj tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețel Municipiul Ploiești" - Realizare rețea de canalizare menajeră în Apostol”.


Dl Ganea, vă rog.

Dl Cristian Ganea

Aceeași propunere pentru colegii mei de la PSD-ALDE, ca inițiator?

DI Gheorghe Popa

Aceeași propunere și pentru PNL.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?             20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.01.2016, privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.153/10.05.2016”.

Dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Din titlu nu prea înțeleg. Din discuțiile de mai devreme, la intrarea în ședință, au fost de prelungirea cu încă 1 an a liniei de credit cu Exim Bank iar aici spune că facem un împrumut de 150.000 mii de lei.

Dl George Botez

Dați la text. Dna secretar are o altă opinie. Vă rog.

Dna secretar Ioana Serbinov

In Hotărârea nr. 33 a Consiliului Local nu se aprobă decât contractarea creditului. Nu avem ce să modificăm în textul hotărârii.

Dl George Botez

Doamna spune în felul următor: prin acea hotărâre, 33, supusă modificării nu se stabilește nicio perioadă de tragere, nu se stabilește niciun interval. Ca atare, nu este necesară această hotărâre pentru a stabili perioada de tragere ca fiind prelungită cu 1 an întrucât această perioadă de tragere nu s-a făcut prin hotărâre de consiliu local. Corect?

Dna secretar Ioana Serbinov

Da și poate fi prelungită printr-un act adițional la contract, ceea ce s-a mai făcut în anul 2017.

Dl George Botez

Aflat în competența cui?

Dna secretar Ioana Serbinov

Unitatea administrativ teritorială...

Dl George Botez


Cine poate ca instituție, Primărie, Primar, Consiliul Local să

Dl Gheorghe Sîrbu

Cine aprobă actul adițional?

Dna secretar Ioana Serbinov

Actul adițional nu se aprobă. Se semnează prevăzând doar de...

Dl George Botez

Bun, haideți s-o reduc eu ca să nu mai facem discuții - această prelungire a perioadei de tragere cu 1 an este de competența exclusivă a primarului. Corect?

Dna secretar Ioana Serbinov

Da.

Dl George Botez

Dl Ganea?

Dl Cristian Ganea

Doamna secretar, avem vreo întrebare expresă, o notificare din partea băncii sau...

Dna secretar Ioana Serbinov

Avem acceptul băncii de prelungire a perioadei de tragere la solicitarea noastră.

Dl George Botez

I-ați dat viză de legalitate acestei hotărâri?

Dna secretar Ioana Serbinov

Nu, nu a primit viză de legalitate. A fost adusă târziu și părerea mea este că nu este necesară.

Dl George Botez

Dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Celelalte hotărâri de astăzi au avut viză de legalitate?

Dna secretar Ioana Serbinov

O parte dintre ele da.

Dl Cristian Ganea

Și care nu au avut, că ar fi trebuit să anunțați la începutul ședinței care nu avut.

Dna secretar Ioana Serbinov

Doar ce este pe suplimentar, aceasta nu are și cea cu Libertății, care a fost adusă înainte de ședință.

5             J

Dl Cristian Ganea

A

îmi pare rău da nu trebuia să ne anunțați înainte de a supune la vot, indiferent de rezultat?

Dl George Botez

înțeleg că, pentru această hotărâre dumneavoastră nu acordați viză de legalitate.

Dna secretar Ioana Serbinov

Proiectul de hotărâre se poate adopta...

Dl George Botez

Nu, nu, viza dumneavoastră de legalitate.

Dumneavoastră spuneți: domnule, ceea ce scrie acolo nu este conform cerințelor...

Dna secretar Ioana Serbinov

Da, prin Hotărârea Consiliului nr. 33 nu s-a aprobat decât către Municipiul Ploiești

a....Dl George Botez

Da doamnă am înțeles asta, nu o mai nu-i dați viză de legalitate?

Dna secretar Ioana Serbinov

Rămân la opinia că nu este necesară o hotărâre de consiliu pent Dl George Botez

Deci nu-i dați viză de legalitate.

Dna secretar Ioana Serbinov

Da.

Dl Cristian Ganea

Cine a introdus-o pe ordinea de zi?

Dna secretar Ioana Serbinov

Dl primar.

Dl Cristian Ganea

Atunci s-o retragă.

Dl George Botez

Cum s-o retragă când nu este prezent. Nu are viză de legalitate. își asumă cineva legalitatea acestei hotărâri în condițiile în care nu este dată de către secretarul primăriei?

Nu.

DI George Pană

Și celelalte...

Dl George Botez

Păi asumați-vă legalitatea...

Dna secretar Ioana Serbinov

Nu a fost niciuna până acum fără viză de legalitate.

Dl Gheorghe Sîrbu

Raportul de specialitate de cine este semnat? Expunerea de motive?

Dna secretar Ioana Serbinov

Raportul de specialitate este semnat de către Direcția Economică, care...

Dl George Botez

Stați numai un pic - nu mă luați cu fiecare direcție din primărie. Eu am în dreapta secretarul primăriei. Nu știu ce au făcut ceilalți. Dumneavoastră trebuie să-mi spuneți mie dacă dați sau nu viză de legalitate. Din expunerea pe care ați avut-o, încerc să trag eu concluziile, dumneavoastră spuneți că vi se pare, având în vedere modul în care a fost redactată HCL 33/2006, că nu are nici un sens asta, corect?

Dna secretar Ioana Serbinov

Da.

Dl George Botez

Bun. Și atunci eu vă întreb din nou tare, clar: îi dați viză de legalitate sau nu-i dați viză de legalitate?

Același lucru vă voi întreba și la următorul.

Dna secretar Ioana Serbinov

Nu.

Dl George Botez

Deci, nu-i dați viză de legalitate.


întreb din nou: își asumă cineva legalitatea acestei hotărâri? înțele Supun la vot:

6 voturi


Cine este pentru?

Dl Gheorghe Popa

Aș vrea să mai...

Dl George Botez

Am trecut la vot.

Abțineri?

Cine este împotrivă?

Dl Gheorghe Popa Noi suntem pentru.

12 abțineri

2 voturi

Dl George Botez

Avem 6 voturi pentru, grupul PNL, restul abțineri și dl Cosma și cu mine suntem împotrivă.

Dl Gheorghe Popa

Aș vrea să întreb pe cineva de la Direcția Economică ce influențe poate avea acest...

Dl George Botez

Am trecut peste vot acum.

Dl Gheorghe Popa

Pentru clarificare dl președinte.

Dl George Botez

Lăsați că o clarificăm după.

Următorul.

Dl Gheorghe Popa

Este posibil să nu putem să mai facem trageri. Asta era problema.

Dl Cristian Ganea

Păi dacă dna secretar...

Dl George Botez

Dna secretar a zis, nu eu.

Dna secretar Ioana Serbinov

A                         ~

In anul 2017 a mai fost semnat un act adițional cu Exim Bank-ul pentru aceeași situație, respectiv prelungirea perioadei de trageri, fără să fie aprobat prin hotărâre de consiliu.

Dl George Botez

Am terminat, am votat. Următorul.

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/24.04.2019privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului teren în suprafață de 520 mp situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 3”.

Dl Ganea.

DI Cristian Ganea

Dna secretar are viză de legalitate acest proiect?


Dna secretar Ioana Serbinov

Acest proiect nu a primit viza de legalitate din simplul motiv necesar să-l analizez.

Dl George Botez

Hai să-1 studiem acum să vedem ce este, ce se modifică?

Cine e de la Patrimoniu?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Aici avem modificare, trecerea terenului din domeniul privat în domeniul public. Este vorba de locuințele care realizează vizavi de Billa care vor fi pentru evacuați...

Este vorba de alimentarea lor cu gaze.

Dl George Botez

Deci, din domeniul privat în domeniul public.

îmi asum eu legalitatea.

Dna secretar Ioana Serbinov

Se poate.

Dl George Botez

Ce se poate? îi dați viză?

Dna secretar Ioana Serbinov

Mai aprobă și încheierea unei convenții cu Distrigazul.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da, va fi fără bani după modelul pe care ni l-au înaintat...

Dna secretar Ioana Serbinov

Cel pe care l-au aprobat...

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Cel care l-au înaintat ei...

Dna secretar Ioana Serbinov

Era cu bani pe domeniul privat.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu, acum este exact modelul pe care ni l-a înaintat Distrigazul...

Dna secretar Ioana Serbinov

Nu am văzut textul convenției.

»

DI George Pană

Dna director care este urgența proiectului?

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Știu că sunt în imposibilitate să finalizeze acele locuințe.

Dl George Botez

Și nu poate fi lăsat pentru ședința ordinară care este peste câteva zile, că să putem să ne uităm și noi pe el, să se uite și dna secretar? Că, dacă veniți cu ele pe picior, acum eu o înțeleg și pe dna secretar.

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Ieri am finalizat proiectul. Ieri am discutat cu cei de la Tehnic să-1 facem așa.

DI George Botez

Ziceți dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Ieri la ședință am avut o discuție vizavi de faptul că au fost invitați cei de la Distrigaz că noi am cerut 1 leu sau cât le-am cerut pe metru...

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu


Da.

Dl Cristian Ganea

Si nu au fost de acord. Au venit la discuții?

9                                                                                                                          »

Dna Carmen Bucur - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu au venit la discuții.

Dl Cristian Ganea

Nu au venit. Atunci eu mă abțin.

DI George Botez

Atunci îmi retrag și eu asumarea. Dumneavoastră vă dați viză de legalitate sau nu?

Dna secretar Ioana Serbinov

Nu mă pot pronunța...

Dl George Botez

Supun la vot prorogarea:

Cine este pentru?            14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       6 abțineri

14 voturi pentru și 6 abțineri, grupul PNL, prorogat.

Mulțumesc. Declar ședința închisă.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV

Verificat:


Director executiv, Mihaela Zahari Șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Elena Bucur