Proces verbal din 21.11.2019

Proces verbal din 21 noiembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 21 noiembrie 2019

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 3263/20.11.2019.

*

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae, Sălceanu Claudia Oana și Vîscan Robert Ionuț.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Zaharia Mihaela


  • - Primar

  • - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

A A A

Dra Zaharia Mihaela

Bună ziua!

Constat că există cvorum pentru ședința de astăzi. Vă aduc la cunoștință că președintele ales al consiliului local lipsește la această ședință. Vă rog să faceți propuneri pentru numirea unui președinte pentru această ședință.

Dl Popa Gheorghe

II propun pe domnul consilier Gheorghe Sîrbu.

Dra Zaharia Mihaela

Mai există o altă propunere?

Dl Ganea Cristian

Și noi la fel.

Dra Zaharia Mihaela


c-/*\

Supun la vot propunerea ca domnul consilier Sîrbu Gh|brffidp|a he’ președintele acestei ședințe:                                                             ‘

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

19 voturi ”pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe ca președinte de ședință:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi „pentru” domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe a fost ales Președintele ședinței de astăzi a consiliului local.

5                          5             5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, declarăm deschise lucrările ședinței consiliului local din data de 21 noiembrie 2019.

Propun să începem cu Imnul de stat al României.

Suntem prezeți un număr de 19 consilieri din 27. Lipsesc doamna Băzăvan Larisa, domnul Bolocan Iulian, domnul Botez George Sorin Niculae, domnul Dănescu Ștefan, domnul Hodorog Bogdan, domnul Mateescu Marius Nicolae, doamna Sălceanu Claudia Oana și domnul Vîscan Robert Ionuț.

Ordinea de zi de astăzi cuprinde un proiect de hotărâre ”privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, să contracteze un împrumut bancar.”

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am înțeles de la doamna Secretar că este o problemă de principiu la articolul 3. Consiliul local nu poate să intervină în conducerea executivă a firmei, drept pentru care reprezentanții consiliului local în A.G.A. va trebui să delege acest atribut.

De aceea supun atenției consiliului local scoaterea articolului 3 din textul proiectului de hotărâre. Ca amendament.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu voiam să aprobăm ordinea de zi, după care vă dădeam cuvântul, domnul consilier.

Supunem spre aprobare ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

19 voturi "pentru”.

Intrăm în ordinea de zi. Dacă sunt discuții?

DI Palaș-Alexandru Paul

îmi mențin amendamentul formulat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Domnul consilier Paul Palaș a propus ca articolul 3 să fie scos din proiectul de hotărâre.

Poftiți domnul viceprimar!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

Are viză de legalitate, întrunește toate condițiile, este perfect, da?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Secretar?

Dra Zaharia Mihaela

Da, proiectul de hotărâre are viză de legalitate. Aceasta era și observația mea, cu eliminarea articolului 3. Voiam să propun, dar domnul Palaș mi-a luat-o înainte. Sunt întocmite rapoarte de specialitate, are aviz de comisie, îndeplinește condițiile pentru a fi supus aprobării consiliului local.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc frumos!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă se scoate articolul 3, amendamentul făcut de domnul Paul Palaș, cine semnează contractul cu banca, domnul consilier?

Dl Palaș-Alexandru Paul

De semnat îl va semna conducerea executivă. Adică Directorul General, în urma unei delegări pe care o va primi de la reprezentanții consiliului local în A.G.A.

Deci dumneavoastră mandatați reprezentanții în A.G.A...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci A.G.A. de la S.C. Hale și Piețe o să faceți o hotărâre de A.G.A. prin care mandatați conducerea executivă să semneze contractul de împrumut.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte discuții supunem spre aprobare amendamentul făcut de domnul consilier Paul Palas:

9

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc pentru participare!

A AA

Epuizându-se problemele de Ia ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE

9

Gheorghe S


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

J

Verificat: Șef serviciu Adriana Cîrstea VAi întocmit, Consilier Claudia Ilă