Hotărârea nr. 99/2019

Hotãrârea nr. 99 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 99

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 166/10.04.2019 a viceprimarului Municipiului Ploiești domnul Ganea Mihai Cristian și Raportul de specialitate nr. 2227/02.04.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2018;

ținând cont de raportul de specialitate comun de specialitate înregistrat sub nr.43/23.04.2019 la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice și sub nr. 142/24.04.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 98/17.04.2019 al Direcției Economice;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 23.04.2019;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr.5/01.04.2019 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018;

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr.1950/21.03.2019;

în conformitate cu prevederile art.28 alin (1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității republicată, precum și a Ordinului nr.10/ 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit. a și art.45 alin (2) lit. a din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2019

dacă este cazul:


]

_ ]

Q GIE - grupuri de interes economic                        |

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


[2] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București


26.02.2019


(V An C Semestru


Entitatea


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. PLOIEȘTI


«S

vi

2Prahova

PLOIEȘTI

Strada

Nr.              Bloc

Scara     Ap.          Telefon

PIAȚA VICTORIEI

17


Număr din registrul comerțului

J29/378/1991

Cod unic de înregistrare

1

3

4

3

8

7

2

Forma de proprietate& Situații financiare anuale

Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

G Entități mijlocii, mari si entități de

* interes public____

| Q Entități mici | C Microentități

Entități de rTI

^1 Interes I----1

public


1. entitățile care au optat pentru uri exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/199 ?

| | 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise In România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele__dL ,

PETRESCU RÂUL ALEXANDRU       Z q'" REGIA '

irr—a ‘

IfasfPtjBLiCb RX

1 /


SemnăturaÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12—CONTAft

lsef

Semnătură

Nr.de inregis

r

<7

trare in organismul profesional


ZAHARIA CARMEN-DANIELA


Digitally signed by ZAHARIA CARMEN-DANIELA

Date: 2019.03.12 15:29:14 +02'00'


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (e NU

, Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii {xj

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Semnătura electronica

Formular VALIDAT


PRIMAUDIT S.R.L.

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR                         CIF/ CUI


968/2010


1

4 4

7

9

9

2

3


BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10                                                      j

FIO - pas. 1

/z rd I

*

—CT-1\

pi

-|e'-

Denumirea elementului

Nr.

I

Sol

O

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

rd.

<>/

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

32.524

36.215

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

32.524

36.215

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

154.739

135.477

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813-2913)

09

09

36.975

49.937

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

10.532

18.029

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7,Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

202.246

203.443

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

1.138

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

1.138

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

234.770

240.796

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

5.217

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 +332 + 341 +/-348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

-■

■<         a>

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

ioS

W 5"'/

---

va ■■ y

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

-

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

3.438

5.217

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

529.883

1.528.245

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

8.147.061

8.192.992

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd.31 la 35 +35a)

37

36

8.676.944

9.721.237

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

2.099.543

1.663.776

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

2.099.543

1.663.776

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)

41

40

2.357.090

1.983.694

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

13.137.015

13.373.924

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

32.434

41.082

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

32.434

41.082

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

238.822

265.304

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup(ct.1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

^F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct, 1623 + 1626+ 167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481+ 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

53

52

/* zs

1 lî w

nv\

®  &1 $26.365

IR

TOTAL (rd.45la 52)

54

53

5^^982

-            191.669

<■> v V/.

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

10.8

11.223.337

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

11.038.237

11.464.133

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

62

61

7.5ume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 +441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

68

67

804.588

1.065.540

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

804.588

1.065.540

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

2.960.001

2.960.001

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2.960.001

2.960.001

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct.478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

2.960.001

2.960.001

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

XWS8'4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

fOQ6<59B

■ :         1.006^92

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

j ii ■

■ di 1-1

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

1 y <■ ■>

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

l.OOiKSgZ

'‘■'Ova

fu i_M)06.592

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

201.318

201.318

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

6.069.385

6.069.385

TOTAL (rd.88 la 90)

92

91

6.270.703

6.270.703

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

95.660

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

3.647

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

0

164.944

SOLD D(ct. 121)

99

98

99.307

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

7.273.648

7.438.592

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

104

103

7.273.648

7.438.592

Suma de control F10 :     210807719 / 444611647

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. *») Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare aie conturilor respective.

1} Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mica de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Semnătura _

Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018                //fe-țrrn V A

i            fel

Cod2°                              U Wi ->/

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

8.698.199

11.515.287

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

8.698.199

11.515.287

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.71 î +712)

SoldC

07

SoldD

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

83.879

33.607

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)

16

8.782.078

11.548.894

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

96.971

151.501

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

32.051

45.239

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

85.974

85.562

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

5.379.378

8.098.312

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)

23

4.374.824

7.811.824

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

1.004.554

286.488

1O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

81.769

63.864

a. 1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

81.769

63.864

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

39.203

10.182

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

T/A756

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

A/

.A?'' A74

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

X8&428

2.^27

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

■;P t

1.56^.748

___<($’US95.141

*tova vZ

1. ' 1 ■ '

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialetct. 635 + 6586*)

33

85.130

96.119

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

1.220.050

774.567

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

61.948

260.952

-Cheltuieli (ct.6812)

40

1.248.957

1.027.383

-Venituri (ct.7812)

41

1.187.009

766.431

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

8.651.722

11.178.439

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

130.356

370.455

-Pierdere (rd.42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766 )

47

4.799

18.693

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

16

3.223

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

4.815

21.916

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

6

70

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

6

70

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52-59)

60

4.809

21.846

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

°

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

8.7a/^3

Ț Ș/

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

‘fâ?»

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

-Profit (rd.62-63)

64

%

-Pierdere (rd.63-62)

65

Of

L            0

19. Impozitul pe profit (ct.691).

66

234.472

227.357

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

0

164.944

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

99.307

0

Suma de control F20 :  165829209 / 444611647


Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


SemnăturaNumele si prenumele

ZAHARIA CARMEN


Calitatea


12—CONTABIL SEFFormular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

r .aA                     la data de 31.12.2018

Cod 30

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

■oc;                 I *

A

B

1

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

164.944

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1-2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

95

108

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

98

116

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

■-ni,                  1

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

482.760

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

31.030

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

451.730

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

294.619

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

/* / QȚȘ=-—\

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

1 Si fS&TO fel

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 +dinct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

25.600

451.730

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

68

60

3.534

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 fa 66)

69

61

140.704

190.343

- creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

15.646

56.677

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

125.058

133.666

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

15.646

31.030

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

8.053.435

© îTT>Q34-824

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

8.053.435

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și in valută (rd.85+86)

92

84

17.486

13.505

-în lei (ct. 5311)

93

85

17.098

13.505

-în valută (ct. 5314)

94

86

388

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

2.331.461

1.958.863

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

2.331.461

1.958.863

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + d i n ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd, 96 + 99+102 + 103 + 106 + 108+110+111 + 116 + 119+122 + 128)

103

95

2.365.980

1.959.643

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

- în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 +1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

■ ‘ \

- în valută

113

105

1 1

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

J /?' 7

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

238.821

265.304

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafil iații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct 419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

424.708

415.251

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

639.168

381.749

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

289.914

353.944

-datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

348.815

22.735

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

439

5.070

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473+478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

1.063.283

897.339

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+d in ct.472+din ct.473)

134

124

1.063.283

897.339

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186) din care:

138

128

/*/

> \ A

- către nerezidenți

139

128a

(311)

f s/

fi

î P I

j            1

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)

140

129

K s "ov *

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

-acțiuni cotatei)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

146

135

93.64C

106.845

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

72.800

208.860

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

152

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

BfeoK A

ol         A5,668

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

157.668

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

137.577

-« iende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

137.577

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de oonderea acestora

176

165

XU-xepartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume

(iei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

<VI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane uridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Ireanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea lominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

reanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de chiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

VII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (iei)

A

B

2017

2018

'.nituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 :  55824367 44461164Z

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele


PETRESCU RÂUL ALEXANDRU


SemnăturăFormular VALIDATÎNTOCMI T,^

Numele si prenumele


ZAHARIA CARMEN


Calitatea

12-CONTAPI

rser

Semnatu

!/Nr.de înregistrare in organismul profesional:Cod 40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018Elemente de imobilizări

z’E

Valori brute             < />

Sold inițial

Creșteri

Reduceri          ■' z.

final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

93.640

21.376

8.171

X

106.845

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

93.640

21.376

8.171

X

106.845

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

343.560

343.560

Instalații tehnice si mașini

08

577.673

34.516

30.819

581.370

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

48.352

12.862

61.214

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

969.585

47.378

30.819

986.144

lll.lmobilizari financiare

17

1.138

X

1.138

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

1.063.225

69.892

38.990

1.094.127


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATEElemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

61.116

17.685

8.171

70.630

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+2O+21)

22

61.116

17.685

8.171

70.630

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

188.821

19.262

208.083

Instalații tehnice si mașini

25

540.698

21.555

30.819

531.434

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

37.820

5.364

43.184

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

767.339

46.181

30.819

782.701

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

828.455

63.866

38.990

853.331


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE£

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

TTa

Ajustări Vf reluate la venituri^

JSoldfinaîo

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47


Suma de control F40 :  12150352/444611647ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


SemnăturaCalitateaFormular VALIDAT


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) 1

Conturi entitati mijlocii si mari1011 SC(+)F10L.R81

1

(ultimul rând sau nr.cr, rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1DECLARAȚIEin conformitate cu prevederile art, 30 din Legea contabilității nr. 82/1991^

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Județul: 29 PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI, Piața Victoriei, nr.17

Număr din registrul comerțului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411, SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO 1343872

Administratorul societății, PETRESCU RÂUL ALEXANDRU, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17jud. PRAHOVA tel. 0244-54107'

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1015

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

0.00

0.00

1 006 591.99

0.00

1 006 591.99

1015.0000

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

0.00

0.00

1 006 591.99

0.00

1 006 591.99

1061

REZERVE LEGALE

0.00

201 318.40

0.00

0.00

0.00

201 318.40

0.00

201 318.40

1061.0000

REZERVE LEGALE

0.00

201 318.40

0.00

0.00

0.00

201 318.40

0.00

201 318.40

1068

ALTE REZERVE

0.00

6 069 385.49

0.00

0.00

0.00

6 069 385.49

0.00

6 069 385.49

1068.2100

REZERVE FOND ALIM CONT SERV

DATORIEI DIN PROFIT

0.00

4 863 299.70

0.00

0.00

0.00

4 863 299.70

0.00

4 863 299.70

1068.2200

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII -

TERMIE

0.00

414 616.21

0.00

0.00

0.00

414 616.21

0.00

414 616.21

1068.2300

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII - STEP

0.00

769 434.59

0.00

0.00

0.00

769 434.59

0.00

769 434.59

1068.2400

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII - SP

0.00

22 034.99

0.00

0.00

0.00

22 034.99

0.00

22 034.99

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP J P1REDERE NEACOP.

0.00

0.00

0.00

0.00

166 383.04

162 736.29

3 646.75

0.00

1171.7730

REZULTATUL REPORTAT STEP AN 2017

0.00

0.00

0.00

0.00

124 238.76

124 238.76

0.00

0.00

1171.8830

REZULTATUL REPORTAT TERMIE AN

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

22 696.28

22 696.28

0.00

0.00

1171.9930

REZULTATUL REPORTAT SP AN 2017

0.00

0.00

0.00

0.00

19 448.00

15 801.251

3 646.75

0.00

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

0.00

95 659.76

0.00

0.00

115 107.76

115 107.76

0.00

0.00

1174.0100

REZULTATUL REPORTAT-ERORl CTB,

DR.SAL. HOT. JUD - PIERDERE-

19 448.00

0.00

0.00

0.00

19 448.00

19 448.00

0 00

0.00

1174.0200

REZULTATUL REPORTAT-ERORl CTB,

DR. SAL. HOT. JUD-PROFIT-

0.00

115 107.76

0.00

0.00

115 107.76

115 107.76

0.00

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

99 306.51

0.00

2 036 529.52

1 342 244.99

12 312 515.28

12 477 458.97

0.00

164 943.69

1518

ALTE PROVIZIOANE

0.00

804 588.00

704 705.28

136 890.00

766 431.28

1 831 971.28

0.00

1 065 540.00

1518.2000

ALTE PROVIZ AMENDA CONSILIUL CONCURENTEI

0.00

34 374.00

0.00

0.00

34 374 00

34 374.00

0.00

0.00

1518.7710

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

160.00

0.00

1 717.00

160.00

1 877.00

X?00

1518.7711

PROVIZIOANE PARTICIP.SALAR.PROFIT

0.00

0.00

0.00

17 922.00

0.00

17 922.00

.0.00

1518.7730

ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2017

0.00

742 862.00

347 329.00

0.00

347 329.00

742 862.00

'$6.00

•i' > 395 511'01$

1518.7740

ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR

STATIE EPURARE AN 2018

0.00

0.00

357 376.28

59 684.00

357 376.28

950 177.28

1518.9910

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP

0.00

27 192.00

0.00

41 064.00

27 192.00

68 256.00

o'oe

^*.^64.00

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1518.9920

ALTE PROVIZIOANE ANGHEL SUME AN

2018

0.00

0.00

0.00

16 503.00

0.00

16 503.00

0.00

16 503.00

99 306.51      8 177 543.64     2 741 234.80     1 479134.99     13 360 437.36    21 864 570.18


Total sume clasa 1


3 646.75    8 507 779.57

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MARC COMERCIALE

93 639.83

0.00

17 291.34

0.00

115016.17

8 171.00

106 845.17'

0.00

205.0000

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

93 639.83

0.00

17 291.34

0.00

115016.17

8 171.00

106 845.17

0.00

2121

CONSTRUCȚII

343 559.13

0.00

0.00

0.00

343 559.13

0.00

343 559.13

0.00

2121.2000

CONSTRUCȚII

343 559.13

0.00

0.00

0.00

343 559.13

0.00

343 559.13

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

79 326.88

0.00

0.00

0.00

79 326.88

9 330.77

69 996.11

0.00

2131.1000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

1 523.22

0.00

0.00

0.00

1 523.22

43.50

1 479.72

0.00

2131.2000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >2500

77 803.66

0.00

0.00

0.00

77 803.66

9 287.27

68 516.39

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

384 012.89

0.00

5 126.05

0.00

418 528.81

21 488.73

397 040.08

0.00

2132.1000

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ SI CONTROL<2500

10 201.00

0.00

0.00

0.00

10 201.00

0.00

10 201.00

0.00

2132.2000

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ SI

CONTROL >2500

373 811.89

0.00

5 126.05

0.00

408 327.81

21 488.73

386 839.08

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

114 333.02

0.00

0.00

0.00

114 333.02

0.00

114 333.02

0.00

2133.1000

MIJLOACE DE TRANSPORT <2500

431.50

0.00

0.00

0.00

431.50

0.00

431.50

0.00

2133.2000

MIJLOACE DE TRANSPORT >2500

113 901.52

0.00

0.00

0.00

113 901.52

0.00

113 901.52

000

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

48 351.27

0.00

0.00

0.00

61 212.87

0.00

61 212.87

0.00

214.1000

MOBILIER, APARATURA BIROTICA <2500

14 588.51

0.00

0.00

0.00

14 588.51

0.00

14 588.51

0.00

214.2000

MOBILIER, APARATURA BIROTICA >2500

33 762.76

0.00

0.00

0.00

46 624.36

0.00

46 624.36

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 137.75

0.00

Ulf

2678.1000

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE - PROC A.A

0.00

0.00

0.00

0.00

1 137.75

0.00

"Z?\®\00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

61 115.82

0.00

1 471.67

8 171.00

78 800.77

2805.1000

AMORTIZARE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

-1 021.26

0.00

0.00

V1 y, o.'oo

2805.7700

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

0.00

44 919.17

0.00

-15 192.02

8 171.00

44 919.17

W*

5'ieV;' 3Q718.17

2805.9900

AMORTIZARE IMOBILIZĂRI

0.00

16 196.65

0.00

17 684.95

0.00

33 881.60

0.00

33 881.60

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

NECOPRPORALE

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

188 821.22

0.00

842.65

0.00

208 082.55

0.00

208 082.55

2812.2000

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

64 576.21

0.00

0.00

0.00

64 576.21

0.00

64 576.21

2812.7720

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

124 245.01

0.00

-18 418.68

0.00

124 245.01

0.00

124 245.01

2812.9920

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

0.00

0.00

19 261.33

0.00

19 261.33

0.00

19 261.33

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

0.00

540 698.53

0.00

1 975.77

30 819.50

562 252.59

0.00

531 433.09

2813.1100

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE <1800

0.00

3 251.89

0.00

0.00

0.00

3 251.89

0.00

3 251.89

2813.1200

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

41 851.57

0.00

0.00

0.00

41 851.57

0.00

41 851.57

2813.2100

AMORTIZARE APARATE, INST. MĂSURĂ

SI CONTROL <1800

0.00

4 922.04

0.00

0.00

0.00

4 922.04

0.00

4 922.04

2813.2200

AMORTIZARE APARATE, INST DE

MĂSURĂ SI CONTROL >1800

0.00

142 991.81

0.00

0.00

0.00

142 991.81

0.00

142 991.81

2813.3100

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT

<1800

0.00

392.01

0.00

0.00

0.00

392.01

0.00

392.01

2813.3200

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT

>1800

0.00

17 650.10

0.00

0.00

0.00

17 650.10

0.00

17 650.10

2813.7711

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE <1800

0.00

161.36

0.00

0.00

0.00

161.36

0.00

161.36

2813.7712

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

22 464.64

0.00

-1 710.61

9 330.77

22 464.64

0.00

13 133.87

2813.7721

AMORTIZARE APARATE INST. DE

MĂSURĂ SI CONTROL <1800

0.00

5 278.96

0.00

0.00

0.00

5 278.96

0.00

5 278.96

2813.7722

AMORTIZARE APARATE INST DE

MĂSURĂ SI CONTROL >1800

0.00

205 443.24

0.00

-17 867.68

21 488.73

205 443.24

0.00

183 954.51

2813.7731

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT

<1800

0.00

39.49

0.00

0.00

0.00

39.49

0.00

39.49

2813.7732

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT

>1800

0.00

96 251.42

0.00

0.00

0.00

96 251.42

2813.9912

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

0.00

0.00

1 866.12

0.00

1 866.12

IL Moi)

2813.9922

AMORTIZARE APARATE INST DE

MĂSURĂ SI CTRL>1800

0.00

0.00

0.00

19 687.94

0.00

19 687.94

V 0.0Q

Xp'i

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

37 820.24

0.00

576.28

0.00

43 183.88

0.00

43 183.88

2814.1100

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800

0.00

3 263.55

0.00

0.00

0.00

3 263.55

0.00

3 263.55

2814.2200

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA

>1800

0.00

2 351.44

0.00

-249.24

0.00

2 351.44

0.00

2 351.44

2814.7711

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA

<1800

0.00

11 325.07

0.00

0.00

0.00

11 325.07

0.00

11 325.07

2814.7722

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA

>1800

0.00

20 880.18

0.00

-4 538.12

0.00

20 880.18

0.00

20 880.18

2814.9922

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA

>1800

0,00

0.00

0.00

5 363.64

0.00

5 363.64

0.00

5 363.64

Total sume clasa 2          1 063 223.02       828 455.81        22 417.39         4 866.37       1 172 105.13       931 310.29    1 094 124.13      853 329.29

3021

MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

1 804.47

1 804.47

15 324.55

15 324.55

0.00

0.00

3021.1000

MATERIALE AUXILIARE TERMIE

0.00

0.00

432.62

432.62

4 388.06

4 388.06

0.00

0.00

3021.7710

MATERIALE AUXILIARE STEP

0.00

0.00

685.56

685.56

9 453.75

9 453.75

0.00

0.00

3021.9910

MATERIALE AUXILIARE SP

0.00

0.00

686.29

686.29

1 482.74

1 482.74

0.00

0.00

3022

COMBUSTIBILI

145.66

0.00

2 285.71

2 702.75

39 147.58

38 847.30

300.28

0.00

3022.7710

COMBUSTIBIL STEP

54.48

0.00

0.00

388.03

12 992.20

12 875.44

116.76

0.00

3022.7720

COMBUSTIBIL STEP - ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

352.94

352.94

1 034.67

1 034.67

0.00

0.00

3022.7730

COMBUSTIBIL STEP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

100.84

100.84

0.00

0.00

3022.9910

COMBUSTIBIL SP

91.18

0.00

1 932.77

1 961.78

24 755.16

24 571.64

183.52

0.00

3022.9930

COMBUSTIBIL SP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

264.71

264.71

0.00

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

3 292.56

0.00

2 595.27

12 679.81

68 680.21

63 763.33

4 916.88

0.00

3024.1000

PIESE DE SCHIMB AUTO TERMIE

0.00

0.00

344.53

344.53

344.53

344.53

,0.00

*3*' 0.00

3024.1120

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE

0.00

0.00

360.00

360.00

607.00

607.00

•■ai A

3024.3000

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE

TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

7 325.02

7 325.02

/■ ‘'■-7 o,oo

3024.7700

PIESE SCHIMB REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZĂRI

936.00

0.00

0.00

0.00

1 021.00

168.00

■V’ 853:00

VT-

3024.7720

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

w

0.00

3024.7730

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE STEP

0.00

0.00

1 890.74

1 890.74

12 436.22

12 436.22

o.ott

0.00

3024.7740

PIESE DE SCHIMB - VIDANJA

0.00

0.00

0.00

0.00

697.00

697.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3024.8300

PIESE DE SCHIMB REPARTITOARE/BATERII

2 356.56

0.00

0.00

10 084.54

44 999.18

40 935.30

4 063.88

0.00

3024.9910

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

620.00

620.00

0.00

0.00

3024.9920

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) SP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

3024.9930

PIESE DE SCHIMB AUTO SP

0.00

0.00

0.00

0.00

130.26

130.26

0.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0.00

6 281.21

6 281.21

33 733.97

33 733.97

0.00

0.00

3028.2000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

-2 197.51

-2 197.51

8 545.22

8 545.22

0.00

0.00

3028.3000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS TERMIE

0.00

0.00

2 199.00

2 199.00

11 145.80

11 145.80

0.00

0.00

3028.7720

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP

0.00

0.00

688.63

688.63

1 581.66

1 581.66

0.00

0.00

3028.7730

ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE STEP

0.00

0.00

1 500.00

1 500.00

6 512.00

6 512.00

0.00

0.00

3028.9920

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 322.25

1 322.25

0.00

0.00

3028.9921

ALTE MATER.CONSUMABILE SP -RECHIZITE -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

3 690.09

3 690.09

3 967.04

3 967.04

0.00

0.00

3028.9930

ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS SP

0.00

0.00

0.00

0.00

259.00

259.00

0.00

0.00

3028.9931

ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE SP -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

401 00

401.00

401.00

401.00

0.00

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0.00

0.00

1 361.33

1 485.54

44 364.89

44 364.89

0.00

0.00

303.1000

OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

0.00

0.00

251.26

375.47

16 938.63

16 938.63

0.00

0.00

303.2000

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

6 506.54

6 506.54

0.00

0.00

303.7710

OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

810.33

810.33

7 384.48

7 384.48

0.00

0.00

303.7720

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

11.50

11.50

10 131.88

10 131.88

000

303.9910

OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 933.00

2 933.00

303.9920

ECHIPAMENT PROTECȚIE SP

0.00

0.00

288.24

288.24

470.36

470.36

Total sume clasa 3              3 438.22             0.00        14 327.99        24 953.78

201 251.20       196 034.04

401

FURNIZORI

0.00

95 112.12

249 328.63

252 231.34

2 725 830.29

2 831 827.15

V-^86

401.1000

FURNIZORI DIVERȘI TERMIE

0.00

8 400.14

24 909.14

8 061.51

213 141.96

205 749.65

--V

401.7710

FURNIZORI DIVERȘI STEP

0.00

69 517.11

120 627.88

114 222.71

1 360 139.25

1 426 422.90

C ,1^85 283.65

401.7715

FURNIZORI STEP TICHETE

0.00

0.00

7 627.46

7 627.46

82 781.13

82 781.13

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401.7720

FURNIZORI DIVERȘI APA NOVA STEP

0.00

1 111.41

14 999.90

14 999.90

182 434.82

184 429.21

0.00

1 994.39

401.8300

FURNIZORI SMART ECO PLUS

0.00

5 645.44

13186.89

0.00

70 758.78

70 758.78

0.00

0.00

401.9910

FURNIZORI SERVICII PUBLICE DIN PRESTAȚII

0.00

10 438.02

30 457.36

69 799.76

386 739.06

431 850.19

0.00

45 111.13

401.9915

FURNIZORI SERVICII PUBLICE TICHETE

0.00

0.00

19 565.00

19 565.00

220 975.29

220 975.29

0.00

0.00

401.9920

INDEMNIZAȚII CA

0.00

0.00

17 955.00

17 955.00

208 860.00

208 860.00

0.00

0.00

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

9 719.54

29 891.70

54 529.55

81 206.25

0.00

26 676.70

404.1000

FURNIZORI IMOBILIZĂRI TERMIE

0.00

0.00

6 504.54

26 676.70

35 324.04

62 000.74

0.00

26 676.70

404.7700

FURNIZORI IMOBILIZĂRI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

8 187.20

8 187.20

0.00

0.00

404.9900

FURNIZORI IMOBILIZĂRI AN 2011

0.00

0.00

3 215.00

3 215.00

3 215.00

3 215.00

0.00

0.00

404.9910

FURNIZORI IMOBILIZĂRI SP

0.00

0.00

0.00

0.00

7 803.31

7 803.31

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

143 708.66

0.00

-4 438.22

0.00

132 631.29

0.00

132 631.29

408.1000

FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE

0.00

485.52

0.00

8 173.42

0.00

8 218.86

0.00

8 218.86

408.7730

FURNIZORI FACTURI NESOSITE STEP

0.00

121 951.56

0.00

-13 188.89

0.00

100 234.10

0.00

100 234.10

408.9930

FURNIZORI FACTURI NESOSITE SP

0.00

21 271.58

0.00

577.25

0.00

24 178.33

0.00

24 178.33

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

0.00

423.35

423.35

423.35

0.00

0.00

4091.7730

FURNIZORI DEBITORI

0.00

0.00

0.00

423.35

423.35

423.35

0.00

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

181.04

0.00

0.00

0.00

630.49

449.45

181.04

0.00

4092.1100

FURNIZORI DEBITORI PREST.SERV. -

ANRE

181.04

0.00

0.00

0.00

181.04

0 00

181.04

0.00

4092.1200

FURNIZORI DEBITORI PRESTĂRI SERVICII - DIGISIGN SA

0.00

0.00

0.00

0.00

449.45

449.45

0.00

0.00

4111

CLIENTI

623 093.75

0.00

1 028 670.62

1 907 377.52

14 075 661.21

12 616 170.82

1 459 490.39

0.00

4111.2600

CLIENTI COLECTARE SELECTIVE DEE

0.00

0.00

2 163.10

0.00

7 299.74

5 136.64

2 163^0

__

* 0.00

4111.2601

CLIENTI COLECT SELECT ULEI

0.00

0.00

147.50

0.00

147.50

0.00

©0.00

4111.2700

CLIENTI VANZARE DEEE

2 205.52

0.00

2 912.12

0.00

12 063.35

9 151.23

4111.6001

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

320.00

0.00

320.00

0.00

4 160.00

3 840.00

I i-^OiOO

4111.7700

CLIENTI APA NOVA

0.00

0.00

403 637.91

426 686.40

5 282 707.50

4 455 966.33

4111.7710

CLIENTI SERVICII VIDANJARE

1 399.36

0.00

1 230.01

540.00

12 278.33

10 458.32

4111.8100

CLIENTI SERVICE REPARTITOARE

1 515.12

0.00

598.38

909.96

5 017.95

3 645.57

l3M18

4111.8200

CLIENTI CALCUL REPARTIZARE

15 965.28

0.00

21 725.53

18 683.44

163 954.58

152 529.63

11 424.95

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finaie

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

ENERGIE TERMICA

4111.8300

CLIENTIVANZARI REPARTITOARE

2 748.89

0.00

13 463.76

14 857.28

58 581.88

36 690.36

21 891.52

0.00

4111.8400

CLIENTI VANZARI BATERII

345.01

0.00

135.78

271.86

1 256.56

1 101.63

154.93

0.00

4111.8510

CLIENTI SERVICII BRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

0.00

0.00

238.00

238.00

714.00

714.00

0.00

0.00

4111.8520

CLIENTI SERVICII DEBRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

124.00

0.00

238.00

238.00

838.00

714.00

124.00

0.00

4111.8611

CLIENTI-PENALIT AS BL 7

67.78

0.00

1.59

0.00

121.85

74.75

47.10

0.00

4111.8612

CLIENTI-PENALIT AS BL 9 SC B

133.77

0.00

0.54

0.00

163.28

0.00

163.28

0.00

4111.8613

CLIENTI-PENALIT AS BL 27 SC

A,B,C,D,E,F

1 405.50

0.00

13.25

0.00

1 946.29

0.00

1 946.29

0.00

4111.8614

CLIENTI-PENALIT AS BL 42A SC B

281.46

0.00

23.65

0.00

398.02

0.00

398.02

0.00

4111.8615

CLIENTI-PENALIT AS BL 42B SC B, 42C

SC A

497.56

0.00

21.29

0.00

688.41

0.00

688.41

0.00

4111.8616

CLIENTI-PENALIT AS BL 49 SC B

220.91

0.00

22.89

0.00

393.08

0.00

393.08

0.00

4111.8617

CLIENTI-PENALIT AS BL 10G

1 115.56

0.00

323.10

0.00

2 320.64

0.00

2 320.64

0.00

4111.8618

CLIENTI-PENALTI REZILIERE CONTR

7 285.04

0.00

0.00

0.00

7 285.04

0.00

7 285.04

0.00

4111.8800

CLIENTI TAXA AVIZ ILUMINAT

0.00

0.00

1 666.00

1 904.00

14 994.00

14 994.00

0.00

0.00

4111.8900

CLIENTI TAXA AVIZ DEȘEURI

0.00

0.00

3 525.00

4 230.00

63 076.12

62 606.12

470.00

0.00

4111.9100

CLIENTI CONSUM EN. ELECTRICA TERTI

468.99

0.00

508.22

1 708.58

23 275.69

22 323.84

951.85

0.00

4111.9200

CLIENTI AUTORIZAȚII

COLECT.TRANSP.VALORIF DEȘEURI

RECICLABIL

0.00

0.00

0.00

0.00

-536.25

-536.25

0.00

0.00

4111.9901

CLIENTI PRIMĂRIA MUN. PLOIEȘTI

567 009.00

0.00

664 306.00

1 328 612.00

8 026 786.42

7 362 480.42

664 306.00

0.00

4111.9902

MUNICIPIUL PLOIESTI-MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT

19 985.00

0.00

-88 551.00

108 498.00

385 729.23

474 280.23

-88 551.00

0.00

418

CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

-88 788.01

0.00

-320 452.46

0.00

83 185.45

0.00

83 185.4.5

418.7700

CLIENTI FACT. DE ÎNTOCMIT APA NOVA

435 860.73

0.00

-8 988.15

0.00

394 649.76

0.00

394 6^9.76

'd.OQ

418.9910

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT PMP

-394 920.58

0.00

-184 869.95

0.00

-184 869.95

0.00

-184^69^5

'     , -' I 0.00-

418.9920

CLIENTI-FC DE ÎNTOCMIT PMP DEPOZIT DEȘEURI

-129 768.77

0.00

-128 557.81

0.00

-128 557.81

0.00

-128 557.81

418.9933

CLIENTI CONVENȚIE ENERGIE-FACT DE ÎNTOCMIT

40.61

0.00

1 963.45

0.00

1 963.45

0.00

1 963;45

421

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

411 618.00

932 790.00

992 486.00

7 320 786.00

7 719 963.00

0.00

399 177.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

421.7700

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

108 713.00

221 844.00

236 569.00

1 719 983.00

1 811 316.00

0.00

91 333.00

421.9900

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

302 905.00

710 946.00

755 917.00

5 600 803.00

5 908 647.00

0.00

307 844.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

2 667.00

13 613.00

14 864.00

211 475.00

217 339.00

0.00

5 864.00

423.7730

PERSONAL AJ. DATORATE (AJ. DECES)

0.00

0.00

0.00

0.00

15 468.00

15 468.00

0.00

0.00

423.7740

PERS AJ MAT DAT-AJ SOC

0.00

0.00

0.00

0.00

1 300.00

1 300.00

0.00

0.00

423.7750

PERSONAL AJUTOARE MATERIALE

DATORATE STEP

0.00

0.00

1 800.00

1 800.00

6 600.00

6 600.00

0.00

0.00

423.7770

PERS AJ MAT DAT-AJ NAȘTERE

0.00

0.00

0.00

0.00

10170.00

10 170.00

0.00

0.00

423.7790

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE (CM-FNUASS)

0.00

782.00

0.00

1 691.00

25 347.00

27 038.00

0.00

1 691.00

423.992

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. CĂSĂTORIE

0.00

0.00

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

423.9930

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

38 447.00

38 447.00

0.00

0.00

423.9940

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ. SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

7 157.00

7 157.00

0.00

0.00

423.9950

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

7 200.00

7 200.00

24 900.00

24 900.00

0.00

0.00

423.9970

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-

AJ.NAȘTERE

0.00

0.00

0.00

0.00

10 358.00

10 358.00

0.00

0.00

423.9990

CM-FNUASS

0.00

1 885.00

4 613.00

4 173.00

68 728.00

72 901.00

0.00

4 173.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

170 175.00

171 875.00

344 042.00

344 042.00

0.00

0.00

425.7700

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-CO

0.00

0.00

0.00

0.00

1 200.00

1 200.00

0.00

0.00

425.7720

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-PR

0.00

0.00

44 500.00

44 500.00

71 500.00

71 500.00

0.00

0.00

425.9900

AVANS ACORDATE PERSONALULUI-CO

0.00

0.00

0.00

1 700.00

14 900.00

14 900.00

0.00

_---_ 0.00

425.9910

AVANS INDEMNIZAȚIE CA

0.00

0.00

0.00

0.00

5 936.00

5 936.00

425.9920

AVANS ACORDATE PERS.-PR

0.00

0.00

125 675.00

125 675.00

191 375.00

191 375.00

425.9930

AVANS ACORDAT PERSONALULUI - AJ. PENSIONARE

0.00

0.00

0.00

0.00

21 200.00

21 200.00

425.9940

AVANSURI ACORDARE PERSONALULUI -SENTINȚA

0.00

0.00

0.00

0.00

37 931.00

37 931.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

6 928.00

6 577.00

7 087.00

72 635.00

79 722.00

0^

^73^°

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

427.7761

REȚINERI DIN SAL. DAT. TERȚILOR (POPRIRE EXEC. JUDEC.)

0.00

1 627.00

820.00

1 487.00

10 779.00

12 266.00

0 00

1 487.00

427.7788

REȚINERI DIN SA. COTIZ. SIND

0.00

482.00

655.00

605.00

7 034.00

7 639.00

0.00

605.00

427.9960

REȚINERI DIN SAL. DATORATE TERȚILOR (POPRIRE)

0.00

1 682.00

1 091.00

171.00

12 070.00

12 241.00

0.00

171.00

427.9980

REȚINERI DIN SAL. DATORATE TERILOR

(P.l.)

0.00

2 826.00

1 646.00

2 459.00

21 827.00

24 286.00

0.00

2 459.00

427.9988

REȚINERI DIN SALARII-COTIZATIE SINDICAT

0.00

311.00

318.00

318.00

4 549.00

4 867.00

0.00

318.00

427.9989

REȚINERI DIN SAL. DAT.TERTILOR-RATA

BANCA

0.00

0.00

2 047.00

2 047.00

16 376.00

18 423.00

0.00

2 047.00

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

3 494.89

0.00

2.91

681.64

3 804.55

0.00

3 122.91

4281.7710

ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.-GARANTIE

CASIER

0.00

2 219.97

0.00

0.00

0.00

2 219.97

0.00

2 219.97

4281.9910

ALTE DAT IN LEG CU PERSONALUL-GAR CASIER

0.00

1 274.92

0.00

2.91

681.64

1 584.58

0.00

902.94

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

3 534.00

0.00

32.00

32.00

4 022.91

4 022.91

0.00

0.00

4282.3000

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERS-DEPAS TELEF

0.00

0.00

0.00

0.00

53.91

53.91

0.00

0.00

4282.7710

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS.-SUMA REȚINUTA PERS.

3 534.00

0.00

0.00

0.00

3 534.00

3 534.00

0.00

0.00

4282.7720

ALTE CREANȚE IN LEG CU PERSONALUL

0.00

0.00

6.00

6.00

69.00

69.00

0.00

0.00

4282.9920

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS. -SUMA REȚINUTA PERS.

0.00

0.00

26.00

26.00

366.00

366.00

0.00

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

117 992.00

0.00

0.00

117 992.00

117 992.00

0.00

0.00

4311.7750

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIG SOC

0.00

31 298.00

0.00

0.00

31 298.00

31 298.00

0.00

.. x 0.00

4311.9950

CONTRIB UNIT AS. SOC (CAS)

0.00

85 090.00

0.00

0.00

85 090.00

85 090.00

4311.9955

CASCA

0.00

1 604.00

0.00

0.00

1 604.00

1 604.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA

ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

78 416.00

0.00

0.00

78 416.00

78 416.00

L^O.OO fi s ’ird.

. ■ ..■) >

4312.7740

CONTRIB PERS. LA ASIG SOC

0.00

20 800.00

0.00

0.00

20 800.00

20 800.00

4312.9940

CONTR PERS LA AS SOC(CIAS)

0.00

56 552.00

0.00

0.00

56 552.00

56 552.00

-

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4312.9944

CIASCA

0.00

1 064.00

0.00

0.00

1 064.00

1 064.00

0.00

0.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

26 735.00

0.00

0.00

42 381.00

42 381.00

0.00

0.00

4313.7720

CONTRIB ANGAJATOR SANATATE

0.00

10 310.00

0.00

0.00

10 310.00

10 310.00

0.00

0.00

4313.7781

CONTRIB. FNUASS (2017)

0.00

-10 702.00

0.00

0.00

903.00

903.00

0.00

0.00

4313.9910

CONTRIB ANGAJATOR SANAT. CA

0.00

528.00

0.00

0.00

528.00

528.00

0.00

0.00

4313.9920

CONTRIB ANGAJATOR SANATATE

0.00

27 978.00

0.00

0.00

27 978.00

27 978.00

0.00

0.00

4313.9981

CONTRIB. FNUASS (2017)

0.00

-1 379.00

0.00

0.00

2 662.00

2 662.00

0.00

0.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

40 922.00

0.00

0.00

40 922.00

40 922.00

0.00

0.00

4314.7730

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE

0.00

10 842.00

0.00

0.00

10 842.00

10 842.00

0.00

0.00

4314.9920

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE (CA)

0.00

560.00

0.00

0.00

560.00

560.00

0.00

0.00

4314.9930

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE

0.00

29 520.00

0.00

0.00

29 520.00

29 520.00

0.00

0.00

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00

159 313.00

253 307.00

1 622 299.00

1 875 606.00

0.00

253 307.00

4315.7700

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE STEP

0.00

0.00

33 699.00

59 566.00

366 008.00

425 574.00

0.00

59 566.00

4315.9900

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE SP

0.00

0.00

120 977.00

189 104.00

1 206 917.00

1 396 021.00

0.00

189 104.00

4315.9910

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE CA

0.00

0.00

4 487.00

4 487.00

47 724.00

52 211.00

0.00

4 487.00

4315.9920

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE PILONUL III

0.00

0.00

150.00

150.00

1 650.00

1 800.00

0.00

150.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

62 943.00

100 637.00

641 746.00

742 383.00

0.00

100 637.00

4316.7700

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE STEP

0.00

0.00

13 478.00

23 391.00

145 108.00

168 499.00

0.00

23 391.00

4316.9900

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE SP

0.00

0.00

47 666.00

75 447.00

477 524.00

552 971.00

0.00

75 447.00

4316.9910

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE CA

0.00

0.00

1 799.00

1 799.00

19 114.00

20 913.00

0.00

____799.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

14 313.00

22 735.00

146 353.00

169 088.00

/o 00

' ■     22.738 00

436.7700

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP

0.00

0.00

3 033.00

5 323.00

32 928.00

38 251.00

F 0(00

< v.i i’

•yiî --- 5.323-30C

436.9900

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SP

0.00

0.00

10 876.00

17 008.00

109 130.00

126 138.00

^0.00

'^;<17 008.0&I

436.9910

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA

0.00

0.00

404.00

404.00

4 295.00

4 699.00

■W

,4<kW

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

3 643.00

0.00

0.00

3 643.00

3 643.00

";00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4371.7700

CONTRIB UNITATE BFOND ȘOMAJ

0.00

991.00

0.00

0.00

991.00

991.00

0.00

0.00

4371.9900

CONTRIB UNITATE ȘOMAJ

0.00

2 652.00

0.00

0.00

2 652.00

2 652.00

0.00

0.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

3 642.00

0.00

0.00

3 642.00

3 642.00

0.00

0.00

4372.7700

CONTRIB PERS FOND ȘOMAJ

0.00

986.00

0.00

0.00

986.00

986.00

0 00

0.00

4372.9900

CONTRIB PERS FOND ȘOMAJ

0.00

2 656.00

0.00

0.00

2 656.00

2 656.00

0.00

0.00

4381

ALTE DATORII SOCIALE

0.00

2 918.00

0.00

0.00

2 918.00

2 918.00

0.00

0.00

4381.7710

ALTE DAT SOC-AS ACC MCA, BOLI PROF

0.00

298.00

0.00

0.00

298.00

298.00

0.00

0.00

4381.7720

ALTE DAT SOC-FD GARANTARE CR. SAL.

0.00

496.00

0.00

0.00

496.00

496.00

0.00

0.00

4381.9910

AS ACC MCA BOLI PROF

0.00

808.00

0.00

0.00

808.00

808.00

0.00

0.00

4381.9920

FG GAR. PL CREANȚE SAL

0.00

1 316.00

0.00

0.00

1 316.00

1 316.00

0.00

0.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

0.00

0.00

5 864.00

0.00

97 272.00

40 595.00

56 677.00

0.00

4382.7700

ALTE CREANȚE SOCIALE (FD. FNUASS) STEP

0.00

0.00

1 691.00

0.00

26 256.00

17 256.00

9 000.00

0.00

4382.9900

ALTE CREANȚE SOCIALE (FD. FNUASS)

iSP

0.00

0.00

4 173.00

0.00

71 016.00

23 339.00

47 677.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

0.00

-17 362.00

0.00

-101 780.00

340 762.00

283 407.00

0.00

-57 355.00

4411.1100

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- TERMIE

0.00

-1 122.00

0.00

3 379.00

7 711.00

10 422.00

0.00

2 711.00

4411.7720

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- STEP

0.00

61 118.00

0.00

1 851.00

239 076.00

270 540.00

0.00

31 464.00

4411.7740

IMPOZIT PROFIT 2014 (APA NOVA -ANAF

2015)

0.00

-1 204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4411.9920

IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- SP

0.00

-76 154.00

0.00

-107 010.00

93 975.00

2 445.00

0.00

-91 530.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

174 740.00

157 152.25

131 296.25

1 886 106.39

2 017 402.39

.1 296.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

33 477.00

33 477.00

351 763.24

351 763.24

3ÎÎ/V *^o.oo

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

164 773.25

164 773.25

2 159 336.55

2 159 336.55

//^•w

—   1 \ Q W

4428

TVA NEEXIGIBILA

37 376.77

0.00

5 434.03

-78 521.21

56 837.29

13 426.03

4428.2000

TVA NEEXIGIBIL - CONVENȚIE ENERGIE ELECTRICA

0.00

6.48

0.00

313.50

0.00

313.50

4428.3000

TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE TERMIE

77.52

0.00

1 225.42

0.00

1 232.43

0.00

4428.7700

TVA NEEXIGIBILA APA NOVA

0.00

69 591.21

0.00

-31 860.63

0.00

32 585.76

0.00

32 585.76

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4428.7730

TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE STEP

19 463.63

0.00

-2 097.21

0.00

15 994.94

0.00

15 994.94

0.00

4428.9900

TVA NEEXIGIBILA PRIMĂRIE

63 054.55

0.00

0.00

-29 517.05

63 054.55

33 537.50

29 517.05

0.00

4428.9920

TVA NEEXIGIBILA PMP-DEPOZIT DEȘEURI

20 719.38

0.00

0.00

-20 526.04

20 719.38

193.34

20 526.04

0.00

4428.9930

TVA NEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE SP

3 389.58

0.00

91.23

0.00

3 849.67

0.00

3 849.67

0 00

4428.TP

TVA NEEXIGIBILA - PLATA

269.80

0.00

6 214.59

3 069.01

21 584.01

16 393.62

5 190.39

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

101 577.00

43 591.00

67 826.00

552 030.00

619 856.00

0.00

67 826.00

444.7710

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT. SALARIALA

0.00

26 695.00

8 976.00

15 681.00

128 090.00

143 771.00

0.00

15 681.00

444.9910

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA

0.00

73 517.00

33 446.00

50 976.00

410 158.00

461 134.00

0.00

50 976.00

444.9920

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA(CA)

0.00

1 365.00

1 169.00

1 169.00

13 782.001

14 951.00

0.00

1 169.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

2 178.00

360.00

320.00

38 027.00

38 027.00

0.00

0.00

446.0100

TAXA CLĂDIRI IN ADMINISTRARE TERMIE

0.00

-722.00

0.00

0.00

15 876.00

15 876.00

0.00

0.00

446.0200

TAXE TEREN TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

15 839.00

15 839.00

0.00

0.00

446.0300

IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

620.00

620.00

0.00

0.00

446.0400

TAXA FIRMA TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

62.00

0.00

0.00

446.1777

TX JUD DE TIMBRU -TERMIE

0.00

0.00

300.00

300.00

1 830.00

1 830.00

0.00

0.00

446.7777

ALTE IMPOZ.TAXE SI

VĂRSĂM AȘIMIL-TX.JUD.TIMBRU

0.00

0.00

60.00

20.00

750.00

750.00

0.00

0.00

446.7790

ALTE IMP.TX.VARSAM.ASIM.(P.HANDIC)

0.00

1 450.00

0.00

0.00

1 450.00

1 450.00

o.og

0.00

446.9990

VARSAMINTE 4% HANDICAP

0.00

1 450.00

0.00

0.00

1 450.00

1 450.00

Tfiiae^/Voo

446.9999

ALTE IMPOZITE,TX SI VARSAM.ASIMILTE-TX JUD. TIMBRU SP

000

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

439.52

4 929.03

5 070.48

49 527.11

54 597.59

-

- X- •x

/ L \ J

447.1300

FONDURI SPECIALE - TAXA

AG.PROT.MED.-DEEE

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

Vîoo

Zt

'^,0/60

447.7720

FONDURI SPECIALE -CONTRIB ANRSC

0.00

439.52

407.03

434.48

5 327.11

5 761.59

0.00

’ —i-—' 434.48

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

447.7790

FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP STEP

0.00

0.00

2 261.00

2 318.00

21 850.00

24 168.00

0.00

2 318.00

447.9990

FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP SP

0.00

0.00

2 261.00

2 318.00

21 850.00

24 168.00

0.00

2 318.00

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

1 889.00

1 889.00

0.00

0.00

4481.1100

ALTE DATORII BUGET STAT ACCESORII IMP PROFIT

0.00

0.00

0.00

0.00

51.00

51.00

0.00

0.00

4481.7710

ALTE DATORII BUGET STAT ACCESORII IMP PROFIT

0.00

0.00

0.00

0.00

1 838.00

1 838.00

0.00

0.00

461

DEBITORI DIVERȘI

8 021 000.21

0.00

3 811.48

174.00

8 233 486.94

198 662.50

8 034 824.44

0.00

461.1100

DEBITORI DIVERȘI FLESH

0.00

0.00

2 705.32

0.00

12 133.40

0.00

12 133.40

0.00

461.1600

DEBITORI DIVERȘI (BERD) - IN LITIGIU

7 823 301.24

0.00

0.00

0.00

7 823 301.24

0.00

7 823 301.24

0.00

461.3000

DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI

1 860.00

0.00

0.00

0.00

1 860.00

0.00

1 860.00

0.00

461.7711

DEBITORI DIVERSI-CLIENTI

0.00

0.00

0.00

0.00

91.53

91.53

0.00

0.00

461.7720

DEBITORI DIVERȘI - NACU VASILE

174.00

0.00

0.00

174.00

174.00

174.00

0.00

0.00

461.7730

DEBITORI DIVERȘI STEP-SP

0.00

0.00

0.00

0.00

198 396.97

198 396.97

0.00

0.00

461.7740

DEBITORI DIVERȘI APA NOVA 2015, 2016, 2017 (CTRL CURTE CONT)

115 666.89

0.00

0.00

0.00

115 666.89

0.00

115 666.89

0.00

461.7750

DEBITORI DIVERȘI APA NOVA 2013, 2014 (CONTROL ANAF)

18 177.24

0.00

0.00

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

0.00

461.7760

DEBITORI DIVERȘI (DUSTER)

61 700.84

0.00

0.00

0.00

61 700.84

0.00

61 700.84

0.00

461.7770

DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

0.00

461.9000

CREANȚA SOHO BUSINESS SRL

0.00

0.00

1 106.16

0.00

1 864.83

0.00

1 864.83

____ 0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

1 063 283.00

1 000.00

718 705.28

1 008 161.63

1 905 500.91

,^06

462.1000

CREDITORI DIVERȘI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

5 877.63

5 877.63

0.00

462.1100

AMENDA CONS CONCURENTEI DEC

50/2017

0.00

0.00

0.00

0.00

34 374.00

34 374.00

462.2100

GARANȚIE PODEANU I. SORIN COSTIN LI

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

Woo

462.2200

GARANȚIE FRIGEA D. ION l.l.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

\co.oo

".I^do

462.2300

GARANȚIE BETTYICE SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

l,04)p

' :• 01)0.00

462.2400

GARANȚIE DAZO SERV SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

462.2500

GARANȚIE DANREI INTERNATIONAL SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.3800

GARANȚIE CRISTEA MARIN USA LARISSA

IF.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

462.4300

GARANȚIE NEAGU ZANA

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 000.00

0.00

1 000.00

462.4700

GARANȚIE PĂUN ELENA GABRIELA FLORICA

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.4800

GARANȚIE COANCA

MACRINA-ROZETA-LUNA PARK

AMBECEEA-ART l.l.

0.00

10 000.00

0.00

10 000.00

10 000.00

20 000.00

0.00

10 000.00

462.4900

GARANȚIE STAN LUIZA

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 000.00

0.00

1 000.00

462.5000

GARANȚIE ASOCIAȚIA 11EVEN

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

462.5100

GARANȚIE DANRIAN EXCELENT SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.5200

GARANȚIE CRISTEA MONICA

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.7700

CREDITORI DIVERȘI CHIRIE

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

13 000.00

14 000.00

0.00

1 000.00

462.7720

GARANȚIE UPC

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

462.7721

CREDITORI DIVERȘI PENALITATI DEP

CONCENTRAȚII AN 2016

0.00

599 764.00

0.00

0.00

585 581.00

599 764.00

0.00

14 183.00

462.7731

CREDITORI DIVERȘI PENALIT DEP

CONCENTRAȚII AN 2017

0.00

444 369.00

0.00

347 329.00

354 829.00

859 459.00

0.00

504 630.00

462.7741

CREDITORI DIVERȘI PENALITATI DEPĂȘIRE CONCENTRAȚII AN 2018

0.00

0.00

0.00

357 376.28

0.00

357 376.28

0.00

357 376.28

462.9970

CREDITORI DIVERȘI- DESPĂGUBIRI CHELT. DE JUDECATA SP

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

32 434.60

0.00

425.48

-1 092.69

51 506.92

10 424.88

41 082.04

0.00

471.1000

CHELT. IN AVANS-

MENTIN.AUTORIZ. EMISA DE ANRSC

4 298.96

0.00

0.00

93.37

4 298.96

1 120.00

3 178.96

0.00

471.1180

8.82

0.00

0.00

0.00

8.82

8.82

0.00

CHELT.IN AVANS - ROVINlETE TERMIE

3

471.2000

CHELTUIELI IN AVANS - TICHETE DE

MASA

20 657.00

0.00

0.00

-2 665.00

20 657.00

-5 837.00

• ’Viqq

[  ' VA

471.2100

CHELT.IN AVANS - ABONAMENT REVISTA TRANZIT-TERMIE

0.00

0.00

0.00

13.50

148.41

107.94

471.3000

CHELTUIELI IN AVANS-IM. TAXE LOCALE TERMIE

0.00

0.00

-2 705.00

0.00

-22.00

-22.00

VW®

■57

471.5000

CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE

593.75

0.00

0.00

0.00

593.75

593.75

*^/o.oo

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

471.7700

CHELTUIELI IN AVANS - GĂZDUIRE WEB STEP

0.00

0.00

0.00

46.62

1 016.99

550.79

466.20

0.00

471.7702

CHELT.IN AVANS - ANRSC LIC.CL 2 PT.EVAC..TRAT.,DEPOZIT,DEPOZ

0.00

0.00

0.00

83.33

916.67

166.66

750.01

0.00

471.7703

CHELT.IN AVANS -ANRSC LIC.CL.2 EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

0.00

187.50

2 062.50

375.00

1 687.50

0.00

471.7740

CHELTUIELI AVANS -TELEFONIE STEP

312.53

0.00

327.48

20.34

653.96

244.03

409.93

0.00

471.7760

CHELTUIELI IN AVANS -ROVIGNETE STEP

913.38

0.00

0.00

235.05

3 498.92

2 558.73

940.19

0.00

471.7780

CHELTUIELI IN AVANS ASIGURĂRI RCA

629.16

0.00

0.00

78.67

1 573.16

786.50

786.66

0.00

471.7785

CHELT.IN AVANS - DOMENII INTERNET STEP

0.00

0.00

0.00

3.19

191.35

12.76

178.59

0.00

471.7790

CHELTUIELI IN AVANS ASIG-MF.OB, CALDIRE

274.36

0.00

0.00

37.05

718.92

459.60

259.32

0.00

471.9900

CHELT.IN AVANS - GĂZDUIRE WEB SP

457.55

0.00

0.00

0.00

457.55

457.55

0.00

0.00

471.9940

CHELTUIELI IN AVANS - TELEFONIE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

428.63

428.63

0.00

0.00

471.9941

CHELT.IN AVANS CHIRIE TELEKOM SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

0.00

0.00

471.9950

CHELT. IN AVANS - RCA AUTOTURISME SP

1 285.15

0.00

1 159.00

129.82

2 857.15

1 594.88

1 262.27

0.00

471.9960

CHELT. IN AVANS - ROVINIETE SP

71.05

0.00

0.00

27.40

381.50

299.25

82.25

0.00

471.9970

CHELT.IN AVANS - ASIG.DEPOZIT DES. MUN.ECOLOGIZAT TELEAJEN

413.11

0.00

0.00

291.17

3 907.11

2 451.30

1 455.81

0.00

471.9971

CHELT.INREG.IN AVANS SP-ELIB. AUT

DE GOSP.A APELOR TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

13.71

714.82

137.44

577.38

0.00

471.9980

CHELT.IN AVANS - CASCO AUTOTURISME SP

1 860.25

0.00

1 644.00

236.75

4 883.25

2 894.51

1 988.74

0.00

471.9990

CHELT.IN AVANS ASIGURARE-CLADIRE,

MF..OB

659.53

0.00

0.00

74.84

1 557.43

1 033.67

523,76=

0 ,

0.00

30/7/ *X

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS

DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 380.91

1 380.91

. \^00 î'-s/

473.1100

DECT.DIN OP.IN CURS DE CLARIF.-INC.FC.

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80

10.80

\ £ \>

473.2000

OP IN CURS DE CLARIF-PL FZ

0.00

0.00

0.00

0.00

544.18

544.18

\o-,o.oo

ysy°°

473.7710

OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

825.93

825.93

Sti         0.00

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE

0.00

2 960 001.54

0.00

0.00

0.00

2 960 001.54

0.00

"^2 960 001.54

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

4758.0000

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII

0.00

2 960 001.54

0.00

0.00

0.00

2 960 001.54

0.00

2 960 001.54

491

AJUSTĂRI - DEPRECIEREA CREANȚELOR

- CLIENTI

0.00

4 603.27

344.49

11 584.02

1 575.16

16 187.29

0.00

14612.13

491.3000

AJUSTĂRI PT DEPRECIEREA CREANȚELOR CLIENTI TERMIE

0.00

4 603.27

344.49

11 584.02

1 575.16

16 187.29

0.00

14 612.13

496

AJUSTĂRI - DEPRECIEREA CREANȚELOR - DEBITOR! DIVERS!

0.00

18 177.24

0.00

13 998.22

0.00

32 175.46

0.00

32 175.46

496.3100

AJUSTĂRI DEPREC CREANȚE DEB DIV SOHO SI FLESH

o.oo

0.00

0.00

13 998.22

0.00

13 998.22

0.00

13 998.22

496.7740

AJUSTĂRI PT DEPRECIEREA CREANȚELOR DEBITORI DIVERȘI STEP

0.00

18 177.24

0.00

0.00

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

Total sume clasa 4          8 628 832.36     5 245 434.24     2 748 184.34     4 714 342.20     42 423 877.03    37 813 226.06    9 718 851.62    5 108 200.65

5081

ALTE TITLURI DE PLASAMENT

2 099 543.52

0.00

1 412 552.11

1 463 567.29

19 331 863.95

17 668 088.29

1 663 775.66

0.00

5081.1100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP TERMIE

289 066.00

0.00

292 350.00

291 948.00

3 774 525.00

3 482 175.00

292 350.00

0.00

5081.2000

ALTE TITLURI DE PLASAMENT -DEP ISP TERMIE

312 059.88

0.00

215 266.18

252 666.00

3 291 420.13

3 013 909.00

277 511.13

0.00

5081.7100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP CURENTE STEP

1 202 192.00

0.00

811 048.00

809 896.00

11 873 995.00

11 062 947.00

811 048.00

0.00

5081.7200

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP STEP

248 095.34

0.00

78 359.95

86 865.60

327 969.75

86 865.60

241 104.15

0.00

5081.9100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP AMORTIZARE SP

26 090.50

0.00

18.60

0.00

26 269.38

0.00

26 269.38

0.00

5081.9200

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP SP

22 039.80

0.00

15 509.38

22 191.69

37 684.69

22 191.69

15 493.00

0.00

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

2 331 461.12

0.00

4 506 512.02

3 756 655.74

42 604 260.30

40 645 397.00

1 958 863.30

°-00

5121.1000

CONT CURENT BANCA LEI - ROQ5...1

113 283.51

0.00

596 436.16

543 194.31

6 966 310.00

6 879 325.70

86'984.30

2/ ‘

0.00

5121.7710

CONT CURENT BCR STEP - RO77...63

1 432 081.92

0.00

1 343 222.84

1 685 684.97

18 329 173.14

17 618 462.34

71

tT7W80

r - t*/ / -■

5121.7720

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-GAR CASIER

2 219.97

0.00

0.00

0.00

2 219.97

0.00

5121.9910

CONT CURENT LA BĂNCI IN LEI -

RO80....9

478 038.47

0.00

772 231.76

489 182.46

5 507 752.64

5 194 158.32

3

594.32

5121.9920

CONTURI LA BĂNCI -GAR CASIER

1 274.92

0.00

2.91

0.00

1 584.58

681.64

908^4;

'"'Ști          o.oo

5121.9960

OPERAȚIUNI TREZ CT 5069-SERV.

304 562.33

0.00

1 437 141.35

681 117.00

8 666 446.97

7 821 996.00

844 450.97

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

PUBLIC (REL. PRIMĂRIE)

5121.9980

CONTURI LA BANCI-GARANTI

0.00

0.00

16 282.00

16 282.00

154 547.00

154 547.00

0.00

0.00

5121.9999

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-RAIFF.SAL.

0.00

0.00

341 195.00

341 195.00

2 976 226.00

2 976 226.00

0.00

0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

0.00

0.00

0.37

9.99

4 631.60

4 397.85

233.75

0.00

5124.1000

CONTURI LA BĂNCI IN VALUTA-EUR TERMIE

0.00

0.00

0.37

9.99

4 631.60

4 397.85

233.75

0.00

5311

CASA IN LEI

17 098.11

0.00

77 163.57

76 954.67

623 095.02

609 590.37

13 504.65

0.00

5311.1000

CASA IN LEI TERMIE

10 423.32

0.00

46 861.82

45 130.78

307 724.09

300 049.49

7 674.60

0.00

5311.7710

CASA IN LEI STEP

4 481.41

0.00

3 642.75

5 265.48

82 583.42

78 623.58

3 959.84

0.00

5311.9900

CASA IN LEI SP

2 193.38

0.00

26 659.00

26 558.41

232 787.51

230 917.30

1 870.21

0.00

5314

CASA IN VALUTA

387.95

0.00

0.00

0.00

4 837.66

4 837.66

0.00

0.00

5314.2000

CASA IN VALUTA (USD)

3.89

0.00

0.00

0.00

4.15

4.15

0.00

0.00

5314.3000

CASA IN VALUTA-EUR TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

4 448.97

4 448.97

0.00

0.00

5314.7720

CASA IN DEVIZE STEP (EURO)

381.82

0.00

0.00

0.00

382.29

382.29

0.00

0.00

5314.9910

CASA IN DEVIZE (EURO)

2.24

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

0.00

0.00

5328

ALTE VALORI

8 142.88

0.00

27 401.20

29 308.76

352 568.61

341 476.12

11 092.49

0.00

5328.7710

ALTE VALORI BONURI BENZINA STEP

4 495.80

0.00

0.00

0.00

17 100.84

12 563.00

4 537.84

0.00

5328.7740

ALTE VALORI- TICHETE MASA STEP

0.00

0.00

7 332.00

7 332.00

79 482.00

79 482.00

0.00

0.00

5328.7750

ALTE VALORI - BILETE DE CĂLĂTORIE STEP

201.68

0.00

504.20

478.99

4 339.48

3 835.28

504.20

0.00

5328.9910

ALTE VALORI BONURI BENZINA SP

3 445.40

0.00

0.00

1 932.77

30 672.29

24 621.84

6 050.45

0.00

5328.9940

ALTE VALORI-TICHETE MASA SP

0.00

0.00

19 565.00

19 565.00

220 974.00

220 974.00

0.00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

3 986.44

3 986 44

35 351.16

35 351.16

0.00

0.00

542.1000

AVANSURI DE TREZORERIE TERMIE

0.00

0.00

2 586.44

2 586.44

18 030.59

18 030.59

0.00

0.00

542.2000

AVANS TREZ VALUTA EURO

0.00

0.00

0.00

0.00

1 304.90

1 304.90

0.0£

0.00

542.7710

AVANSURI DE TREZ IN LEI STEP

0.00

0.00

1 400.00

1 400.00

14 286.86

14 286.86

MW

*\100

542.9910

AVANS DE TREZ IN LEI - SP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 728.81

1 728.81

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

1 195 209.80

1 195 209.80

10 047 719.24

10 047 719.24

Total sume clasa 5

4 456 633.58

0.00

7 222 825.51

6 525 692.69

73 004 327.54

69 356 857.69

3 64r4&L'85

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

1 804.47

1 804.47

15 324.55

15 324.55

6021.1000

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TERMIE

0.00

0.00

432.62

432.62

4 388.06

4 388.06

pȘTI

^Xoo

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6021.7710

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE STEP

0.00

0.00

685.56

685.56

9 453.75

9 453.75

0.00

0.00

6021.9910

CHELT.MATER.AUXILIARE SP

0.00

0.00

686.29

686.29

1 482.74

1 482.74

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

2 702.75

2 702.75

38 847.30

38 847.30

0.00

0.00

6022.7710

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL STEP

0.00

0.00

388.03

388.03

12 875.44

12 875.44

0.00

0.00

6022.7720

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL -ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

352.94

352.94

1 034.67

1 034.67

0.00

0.00

6022.7730

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

100.84

100.84

0.00

0.00

6022.9910

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL SP

0.00

0.00

1 961.78

1 961.78

24 571.64

24 571.64

0.00

0.00

6022.9930

CHELT.PRIV.COMBUSTIBILUL SP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

264.71

264.71

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

12 679.81

12 679.81

63 595.33

63 595.33

0.00

0.00

6024.1000

CHELTUIELI PIESE SCHIMB AUTO TERMIE

0.00

0.00

344.53

344.53

344.53

344.53

0.00

0.00

6024.1120

CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE

0.00

0.00

360.00

360.00

607.00

607.00

0.00

0.00

6024.3000

CHELTUIELI PIESE SCHIMB CALCULATOARE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

7 325.02

7 325.02

0.00

0.00

6024.7720

CHELT.CU PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

6024.7730

CHELTUIELI PIESE SCHIMB CALCULATOARE STEP

0.00

0.00

1 890.74

1 890.74

12 436.22

12 436.22

0.00

0.00

6024.7740

CHELT.CU PIESE DE SCHIMB - VIDANJA

0.00

0.00

0.00

0.00

697.00

697.00

0.00

0.00

6024.8300

CHELTUIELI PIESE SCHIMB REPARTITOARE, BATERII

0.00

0.00

10 084.54

10 084.54

40 935.30

40 935.30

0.00

0.00

6024.9910

CHELTUIELI CU PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

620.00

620.00

0.00

6” .

0.00

6024.9920

CHELT.CU PIESE DE SCHIM (BIROTICA) SP

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

A'^oo

6024.9930

PIESE DE SCHIMB AUTO SP

0.00

0.00

0.00

0.00

130.26

130.26

hkw

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

6 281.21

6 281.21

33 733.97

33 733.97

• £ I /

6028.2000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

-2 197.51

-2 197.51

8 545.22

8 545.22

\oQ.OO

\c- 0

<^0

fȘTI

6028.3000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUȘ TERMIE

0.00

0.00

2 199.00

2 199.00

11 145.80

11 145.80

I

0.0ÎT

0.00

Cont

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Denumirea contului

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6028.7720

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP

0.00

0.00

688.63

688.63

1 581 66

1 581.66

0.00

0.00

6028.7730

CHELT. MATER.CONSUMAB.TONERE STEP

0.00

0.00

1 500.00

1 500.00

6 512.00

6 512.00

0.00

0.00

6028.9920

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 322.25

1 322.25

0.00

0.00

6028.9921

ALTE MATER.CONSUMAB.RECHIZITE SP

- RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

3 690.09

3 690.09

3 967.04

3 967.04

0.00

0.00

6028.9930

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE

TONERE, CARTUȘ SP

0.00

0.00

0.00

0.00

259.00

259.00

0.00

0.00

6028.9931

CHELT.MATER. CONSUMABILE TONERE SP - RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

401.00

401.00

401.00

401.00

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

1 485.54

1 485.54

44 364.89

44 364.89

0.00

0.00

603.1000

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

0.00

0.00

375.47

375.47

16 938.63

16 938.63

0.00

0.00

603.2000

CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE

PROTECȚIE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

6 506.54

6 506.54

0.00

0.00

603.7710

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

810.33

810.33

7 384.48

7 384.48

.

0.00

0.00

603.7720

CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE

PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

11.50

11.50

10 131.88

10 131.88

0.00

0.00

603.9910

CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 933.00

2 933.00

0.00

0.00

603.9920

CHELT ECHIPAMENT PROT SP

0.00

0.00

288.24

288.24

470.36

470.36

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

o.oo

0.00

0.00

874.22

874.22

0.00

0.00

604.2000

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV. TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

82.00

82.00

0.00

0.00

604.7710

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE -OP, IMPRIM. DIV STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

33.61

33.61

H-

^3.00

604.7730

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV. STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

247.90

247.90

li:- 0.00

604.9960

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV. SP

0.00

0.00

0.00

0.00

510.71

510.71

A O

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

11 192.53

11 192.53

85 561.29

85 561.29

&S0O

~      L'.UO

605.2000

CHELTUIELI ENERGIE TERMICA TERMIE

0.00

0.00

-3 463.09

-3 463.09

0.00

0.00

0.00

0.00

605.3300

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA DEEE

0.00

0.00

134.39

134.39

1 063.64

1 063.64

0.00

0.00

Batanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

TERMIE

605.7730

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA STEP

0.00

0.00

5 342.52

5 342.52

41 762.61

41 762.61

0.00

0.00

605.7740

CHELTUIELI APA CANALIZARE STEP

0.00

0.00

104.88

104.88

2 105.88

2 105.88

0.00

0.00

605.9910

CHELTUIELI ENERGIE TERMICA SP

0.00

0.00

6 666.07

6 666.07

16 493.59

16 493.59

0.00

0.00

605.9930

CHELT.ENERGIE ELECTRICA SP(SEDIU)

0.00

0.00

1 593.99

1 593.99

19 717.81

19 717.81

0.00

0.00

605.9940

CHELT. CU APA POTABILA+CANALIZARE SEDIU+DEEE SP

0.00

0.00

154.10

154.10

2 217.37

2 217.37

0.00

0.00

605.9960

CHELT.ENERGIE ELECTRICA - RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

659.67

659.67

2 200.39

2 200.39

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

8 382.92

8 382.92

16 913.03

16 913.03

0.00

0.00

611.3300

CHELT.INTRETINERE AUTO TERMIE

0.00

0.00

771.43

771.43

771.43

771.43

0.00

0.00

611.3310

CHELT.INTRET.SI REPARAȚII REGIE PROPRIE

0.00

0.00

1 081.04

1 081.04

1 081.04

1 081.04

0.00

0.00

611.3320

CHELT.INTRETIN.SI REPAR.-MONTAJ ROBINETI +AERISITOARE MANUAL

0.00

0.00

4 650.00

4 650.00

4 650.00

4 650.00

0.00

0.00

611.7700

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE APARATE AER CONDIȚIONAT STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 684.00

1 684.00

0.00

0.00

611.7710

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE AUTO STEP

0.00

0.00

1 880.45

1 880.45

2 640.45

2 640.45

0.00

0.00

611.7740

CHELT.INTRETIN.SI REPARAȚII VIDANJA STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

957.15

957.15

0.00

0.00

611.9920

CHELT.CU INTRETIN.SI REPARAȚIILE AUTO SP

0.00

0.00

0.00

0.00

5 128.96

5 128.96

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

2 233.96

2 233.96

25 709.59

25 709.59

0.00

0.00

612.3320

CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA TERMIE

0.00

0.00

300.00

300.00

2 100.00

2 100.00

0 0(1

«  — ii»-      0 QQ

612.7700

CHELTUIELI CHIRIE MIJLOACE FIXE STEP

0.00

0.00

933.96

933.96

11 207.52

11 207.52

-

612.7730

CHELTUIELI CHIRIE UTILAJE DIVERSE STEP

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

12 000.00

12 000.00

'■'OțJ.Qtl

612.9920

CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA SP

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

400.00

612.9940

CHELT.CHIRIE TELEKOM SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

848.30

848.30

9 220.46

9 220.46

613.7720

CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE STEP

0.00

0.00

115.72

115.72

1 246.10

1 246.10

I

0.00

0.00

L_____.

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

613.9920

CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP

0.00

0.00

441.41

441.41

5 523.06

5 523.06

0.00

0.00

613.9921

CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

291.17

291.17

2 451.30

2 451.30

0.00

0.00

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULU

0.00

0.00

0.00

0.00

6 574.06

6 574.06

0.00

0.00

615.3300

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA PERSONALULUI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

6 574.06

6 574.06

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

17 955.00

17 955.00

208 860.00

208 860.00

0.00

0.00

621.9910

CHELTUIELI CU COLABORATORII CA

0.00

0.00

17 955.00

17 955.00

208 860.00

208 860.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 914.00

2 914.00

0.00

0.00

622.1000

CHELT.PRIV.COMIS.SI ONOR.- DOSAR

EXECUTARE SOHO BUSINESS

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

622.3000

CHELT.PRIV.COMIS.SI ONORARIU -FLESH

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

622.4000

CH PV COMIS SI ONORARII

0.00

0.00

0.00

0.00

714.00

714.00

0.00

0.00

622.7730

CHELT.PRIV.COMIS.SI ONORARII -

EXPERTIZA PROCES A.N.A.R.

0.00

0.00

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6231

CHELTUIELI DE PROTOCOL

0.00

0.00

3 147.48

3 147.48

12 001.20

12 001.20

0.00

0.00

6231.1000

CHELTUIELI DE PROTOCOL TERMIE

0.00

0.00

3 082.62

3 082.62

11 206.89

11 206.89

0.00

0.00

6231.7710

CHELTUIELI DE PROTOCOL STEP

0.00

0.00

64.86

64.86

794.31

794.31

0.00

0.00

6232

CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

2 500.00

2 500.00

8 934.63

8 934.63

0.00

0.00

6232.3000

CHELT.RECLAMA SI PUBLICITATE TERMIE

0.00

0.00

2 500.00

2 500.00

8 934.63

8 934.63

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI S PERSONAL

0.00

0.00

478.99

478.99

3 908.39

3 908.39

0.00

A'-

0.00

.£. , . x

624.1000

CHELT CU TRANSP BUNURI

0.00

0.00

0.00

0.00

73.11

73.11

624.7730

CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT STEP

0.00

0.00

478.99

478.99

3 835.28

3 835.28

/'"&00

K

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

2 688.58

2 688.58

48 133.29

48 133.29

> Z

625.1000

CHELTUIELI CU DEPLASĂRILE -TRANSPORT

0.00

0.00

548.69

548.69

719.35

719.35

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

625.2000

CHELT.CU DEPLAS.,DETAȘARE, TRANSFER TERMIE

0.00

0.00

2 090.48

2 090.48

42 989.17

42 989.17

0.00

0.00

625.3000

CH DIURNA EXT EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

3 951.61

3 951.61

0.00

0.00

625.9910

CHELT CU DEPLASĂRILE - TRANSP

0.00

0.00

49.41

49.41

473.16

473.16

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE telecomunicații

0.00

0.00

2 483.72

2 483.72

18 828.17

18 828.17

0.00

0.00

626.1000

CHELTUIELI TELEFOANE, POSTA TERMIE

0.00

0.00

1 896.56

1 896.56

7 517.84

7 517.84

0.00

0.00

626.1100

CHELT.POSTALE - TIMBRE POȘTALE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

626.7700

CHELTUIELI POȘTALE - TIMBRE POȘTALE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

215.00

215.00

0.00

0.00

626.7720

CHELTUIELI POȘTALE STEP

0.00

0.00

231.00

231.00

1 532.99

1 532.99

0.00

0.00

626.9910

CHELTUIELI TELEFONIE SP

0.00

0.00

356.16

356.16

9 412.34

9 412.34

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

1 107.36

1 107.36

12 312.74

12 312.74

0.00

0.00

627.1000

COMISION TERMIE-CONT CURENT

0.00

0.00

153.20

153.20

1 722.30

1 722.30

0.00

0.00

627.2000

COMISION POS

0.00

0.00

0.00

0.00

550.00

550.00

0.00

0.00

627.3000

COMIS BCR EUR TERMIE

0.00

0.00

9.99

9.99

78.33

78.33

0.00

0.00

627.7710

COMISION BCR PLOIEȘTI

0.00

0.00

284.78

284.78

3 426.18

3 426.18

0.00

0.00

627.7720

COMISION BANCAR STEP - BĂNCI DIVERSE

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

627.9910

COMISION BANCA

0.00

0.00

648.39

648.39

6 396.93

6 396.93

0.00

0.00

627.9930

COMISION TREZORERIE

0.00

0.00

11.00

11.00

133.00

133.00

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

124 850.19

124 850.19

1 426 690.96

1 426 690.96

0.00

0.00

628.0200

CHELTUIELI SERVICII TERTI TERMIE

-XEROX

0.00

0.00

0.00

0.00

303.36

303.36

0,00

Z V'

628.0700

CHELTUIELI SERVICII TERTI STEP-XEROX

0.00

0.00

0.00

0.00

406.72

406.72

628.1103

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-

OF.NAT.REG.COMERT.-TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

186.50

186.50

Fw

V   / tb'J

628.1106

CHELT.SERV.TERTI -

MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+

1NCEND1U-TERMIE

0.00

0.00

-1 645.00

-1 645.00

0.00

0.00

0^0

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628.1111

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII MEDICALE TERMIE

0.00

0.00

-2 086.00

-2 086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

628.1112

chelt.serv.exec.de TERTI- REALIZ. MATERIALE ECOCIVICE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

832.13

832.13

0.00

0.00

628.1113

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - AUDIT

TERMIE

0.00

0.00

-4 260.00

-4 260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

628.1116

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - LEGIS

TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

651.44

651.44

0.00

0.00

628.1130

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - VERIFICAT STINGATOARE TERMIE

0.00

0.00

-46.84

-46.84

22.06

22.06

0.00

0.00

628.1145

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII COMUNICARE TERMIE

0.00

0.00

-377.69

-377.69

0.00

0.00

0.00

0.00

628.1146

CHELT.SERV.EXEC.TERTI- PRELUNGIRE , LICENȚA SAGA

0.00

0.00

0.00

0.00

265.54

265.54

0.00

0.00

628.1155

CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE PERSONAL - TERMIE

0.00

0.00

-1 691.88

-1 691.88

0.00

0.00

0.00

0.00

628.1180

CHELT.SERV.TERTI- ROVINIETA TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

8.82

8.82

0.00

0.00

628.2100

ALTE CHELT.EXEC.DE TERTI -ABONAMENTE TERMIE

0.00

0.00

13.50

13.50

121.43

121.43

0.00

0.00

628.3300

CHELT.SERV.TERTI - VERIFICARE CANTAR

0.00

0.00

153.65

153.65

153.65

153.65

0.00

0.00

628.3310

CHELTUIELI SERVICII TERTI - PRESTAȚII VEOLIA

0.00

0.00

310.00

310.00

3 720.00

3 720.00

0.00

0.00

628.3320

ALTE CHELT.SERV.EXEC.TERTI-SERVICII NOTARIALE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

105.00

105.00

0.00

0.00

628.3330

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII TRANSPORT EXPEDIȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

282.38

282.38

apa

XN

000

628.3340

CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA FISCALA DE MARCAT TERMIE

0.00

0.00

20.00

20.00

160.00

160.00

-/W1'

628.3350

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - TAXA EXAMINARE AUDITOR TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

140.00

140.00

■titj

W/ /x./

628.3380

CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

520.16

520.16

Fr' .

628.3390

CHELT.SERV.TERTI TERMIE -ABONAMENT UPC

0.00

0.00

-660.75

-660.75

0.00

0.00

OXJB

o.oo

628.7700

CHELTUIELI SERVICII TERTI-ANALIZE

0.00

0.00

11 769.00

11 769.00

123 808.00

123 808.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

FIZICO-CHIMICE STEP

628.7701

CHELT.SERVICII TERTI - ITP

0.00

0.00

0.00

0.00

159.66

159.66

0.00

0.00

628.7702

CHELT.SERV.TERTI-REANC.TONER /REVIZII IMPRIMANTE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

0.00

628.7703

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - OF.REG.COM

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

628.7704

CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM. TICHETE STEP

0.00

0.00

248.28

248.28

2 773.44

2 773.44

0.00

0.00

628.7706

CHELT.SERVICII TERTI - MONIT.+SERV.

SIST.ANTIEFR. SI INCEND

0.00

0.00

325.00

325.00

2 150.00

2 150.00

0.00

0.00

628.7707

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - MĂSURĂTORI

PRIZA DE IMPAMANTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

628.7711

ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI -RECRUTARE PERSONAL STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

322.63

322.63

0.00

0.00

628.7714

CHELTUIELI SERVICII TERTI - TAXA COPIE CF.LICENTA TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

260.00

0.00

0.00

628.7715

CHELTUIELI SERVICII TERTI-TARIF ROVIGNETA STEP

0.00

0.00

235.05

235.05

2 793.78

2 793.78

0.00

0.00

628.7720

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SALUBRITATE STEP

0.00

0.00

67.03

67.03

2 292.95

2 292.95

0.00

0.00

628.7730

CHELT.SERV.TERTI- VERIFICAT STINGATOARE

0.00

0.00

98.00

98.00

98.00

98.00

0.00

0.00

628.7740

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII

CURIER STEP

0.00

0.00

69.58

69.58

185.00

185.00

0.00

0.00

628.7750

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZA STEP

0.00

0.00

25 444.80

25 444.80

302 616.00

302 616.00

0.00

0.00

628.7751

CHELTUIELI SERVICII TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 270.07

1 270.07

0.00

0.00

628.7777

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII MEDICALE STEP

0.00

0.00

38.00

38.00

2 239.60

2 239.60

<=>A

8

o oo

628.7781

CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII TERTI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

41.18

41.18

Zs.v0.Q0

/Cfg

628.7785

CHELT.SERVICII TERTI-INREG.DOMENII NET

0.00

0.00

46.62

46.62

550.79

550.79

I

;dl)!!

628.7786

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-DOMENII

INTERNET

0.00

0.00

3.19

3.19

12.76

12.76

V CLQO

xX

628.7790

CHELTUIELI SERVICII TERTI-CONTRIBUTIE APE UZATE STEP

0.00

0.00

43 186.93

43 186.93

676 412.74

676 412.74

0.00

0.00

1

Cont

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628.7791

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI DECOLMATARE STEP

0.00

0.00

742.00

742.00

15 483.04

15 483.04

0.00

0.00

628.7797

CHELT SERV.EXEC.TERTI - AUTORIZ

GOSPOD.A APELOR STATIE EPUR

0.00

0.00

0.00

0.00

3 500.00

3 500.00

0.00

0.00

628.7798

SERVCII TERTI - SERVICII IMPRIMARE BCF STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

42.90

42.90

0.00

0.00

628.7799

CHELTUIELI SERVICII TERTI-VERIFICARI REVIZII DIVERSE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 106.53

1 106.53

0.00

0.00

628.8300

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI SERVICII SOFT CONTORIZARE

0.00

0.00

4 589.87

4 589.87

16 664.34

16 664.34

0.00

0.00

628.9901

CHELT.SERVICII TERTI -ITP SP

0.00

0.00

0.00

0.00

200.42

200.42

0.00

0.00

628.9906

CHELT.SERV.EXEC.TERTI -

MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+INCENDIU SP

0.00

0.00

2 090.00

2 090.00

2 090.00

2 090.00

0.00

0.00

628.9908

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII VULCANIZARE

0.00

0.00

0.00

0.00

184.50

184.50

0.00

0.00

628.9910

CHELT.SERV.TERTI SP - (UPC.TAXA RADIO TV ELECTRICA)

0.00

0.00

660.75

660.75

730.48

730.48

0.00

0.00

628.9911

CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE PERSONAL SP

0.00

0.00

1 792.33

1 792.33

2 057.08

2 057.08

0.00

0.00

628.9913

CHELT.SERVICII TERTI -SERVICII AUDIT

SP

0.00

0.00

5 680.00

5 680.00

5 680.00

5 680.00

0.00

0.00

628.9915

CHELT.SERV.TERTI - ROVINIETA SP

0.00

0.00

27.40

27.40

317.53

317.53

0.00

0.00

628.9916

CHELT.SERV.TERTI - LEGIS SP

0.00

0.00

93.12

93.12

465.74

465.74

0.00

0.00

628.9917

CHELT SERV.EXEC.TERTI - IMPRIMARE

BCFSP

0.00

0.00

0.00

0.00

23.40

23.40

0.00

0.00

628.9918

CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI

0.00

0.00

0.00

0.00

130.65

130.65

0.00

0.00

628.9920

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII XEROX -

SP

0.00

0.00

0.00

0.00

10.10

10.10

0.00

628.9921

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - RIDICĂRI

TOPOGRAFICE RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

4 000.00

4 000.00

4 000.00

4 000.00

J-&.OQ

Lli i

;.y.            o.btf

628.9923

CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI -

ELIB.EX.CARTE FUNCIARA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

■O/W.

628.9924

CHELT.SERV.EXEC.TERTl-DOCUM.TH.PT

EXPERTIZA TH.-RAMPA TELEAJ

0.00

0.00

7 000.00

7 000.00

7 000.00

7 000.00

o.qp

628.9925

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - VERIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

400.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

ANALIZOR GAZE TELEAJEN

628.9934

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII METEOROLOGIE RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

323.53

323.53

3 882.36

3 882.36

0.00

0.00

628.9936

CHELT.SERV.TERTI - ANALIZE INDICATORI MEDIU - RAMPA ECOLOGIC

0.00

0.00

3 711.00

3 711.00

7 422.00

7 422.00

0.00

0.00

628.9937

CHELT.SERV. TERT1 - SERVICII MEDICALE SP

0.00

0.00

2 086.00

2 086.00

2 086.00

2 086.00

0.00

0.00

628.9938

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII MEDICALE RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

19.00

0.00

0.00

628.9940

CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA DE MARCAT FISCALA -SP

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

628.9945

CHELT.SERVICII TERTI-SERVICII

COMUNICARE SP 2018

0.00

0.00

377.69

377.69

377.69

377.69

0.00

0.00

628.9950

CHELT.SERV.TERTI SP- PAZA RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

16 963.20

16 963.20

201 744.00

201 744.00

0.00

0.00

628.9951

CHELT.SERV.TERTI SP - PAZA SEDIU

0.00

0.00

1 727.10

1 727.10

22 929.21

22 929.21

0.00

0.00

628.9965

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII SPĂLĂTORIE AUTO SP

0.00

0.00

470.68

470.68

470.68

470.68

0.00

0.00

628.9970

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII ARHIVARE SP

0.00

0.00

972.06

972.06

972.06

972.06

0.00

0.00

628.9971

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-

AUTORIZ.GOSPOD.APELOR RAMPA

TELEAJEN

0.00

0.00

13.71

13.71

151.18

151.18

0.00

0.00

628.9986

CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII VERIFICAT STINGATOARE SP

0.00

0.00

269.28

269.28

269.28

269.28

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

9 173.62

9 173.62

96 118.88

96 118.88

oigft

/Va

0.00

635.0100

CHELTUIELI CU IMP. SI TAXE CLĂDIRE TERMIE

0.00

0.00

1 381.00

1 381.00

16 598.00

16 598.00

-

»\j.00

A

635.0200

CHELTUIELI CU TAXE TEREN TERMIE

0.00

0.00

1 324.00

1 324.00

15 839.00

15 839.00

'27

Otjjo

635.0300

CHELTUIELI IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

620.00

620.00

' Moo

635.0400

CHELTUIELI CU TAXA FIRMA TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

62.00

VjoX?0

3X3.

■Wi.oo

635.1000

TAXA AUTORIZARE ANRSC CONTORIZARE

0.00

0.00

93.37

93.37

1 120.00

1 120.00

*

r o.oo

635.1300

CHELTUIELI AUTORIZARE

AG.PROT.MED.-DEEE

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

Cont

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

635.2000

CHELTUIELI CU TAXE - TAXA JUDICIARA DE TIMBRU TERMIE

0.00

0.00

300.00

300.00

1 830.00

1 830.00

0.00

0.00

635.5000

CHELT. TVA AF PROTOCOL NEDEDUCTIBIL TERMIE

0.00

0.00

673.00

673.00

673.00

673.00

0.00

0.00

635.6000

CH TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

635.7701

CHELTUIEU CU TAXE- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

0.00

0.00

20.00

20.00

750.00

750.00

0.00

0.00

635.7740

CHELT.TAXA AUTORIZAȚIE MEDIU ST.EPURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 201.48

1 201.48

0.00

0.00

635.7745

CHELTUIELI CU TAXA ANRSC-SERVICII EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

434.48

434.48

5 322.07

5 322.07

0.00

0.00

635.7746

CHELTUIELI CU TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

6.90

6.90

0.00

0.00

635.7770

CHELTUIELI TAXA LICENȚA

ACTIV.EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

187.50

187.50

2 137.50

2 137.50

0.00

0.00

635.7780

CHELTUIEU TAXA LICENȚA ACTIV.EVAC, TRATARE SI DEPOZ.NAMOLUR

0.00

0.00

83.33

83.33

924.99

924.99

0.00

0.00

635.7790

ALTE CH.CU

IMP.TX.VARSAM.ASIM.-(P.HANDIC)

0.00

0.00

2 318.00

2 318.00

24 168.00

24 168.00

0.00

0.00

635.9000

AUTOFACTURARE

0.00

0.00

40.94

40.94

40.94

40.94

0.00

0.00

635.9990

CHELTUIELI VĂRS. PERS. HANDICAP NEINCADRATE

0.00

0.00

2 318.00

2 318.00

24 168.00

24 168.00

0.00

0.00

635.9999

CHELT.CU TAXE - TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

992 486.00

992 486.00

7 308 345.00

7 308 345.00

0.00

0.00

641.7710

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

236 569.00

236 569.00

1 702 603.00

1 702 603.00

0.00

0.00

641.9910

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

755 917.00

755 917.00

5 605 742.00

5 605 742.00

GL

/C A

'•țfoțX

6422

CHELT CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR

0.00

0.00

24 232.00

24 232.00

294 619.00

294 619.00

xf    o.oo

- \ «t\

SS=Lr -■ \    i

6422.7740

CHELT.CU TICHETE ACORDATE SALAR.STEP

0.00

0.00

6 370.00

6 370.00

78 247.00

78 247.00

Ir ci î ®:00 O?

.00

6422.9940

CHELT.CU TICHETE ACORDATE SALAR.SP

0.00

0.00

17 862.00

17 862.00

216 372.00

216 372.00

\v%o.oo

J 0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

9 000.00

9 000.00

117 400.00

117 400.00

-- 0.00

.

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6458.7740

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC. -

AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

15 468.00

15 468.00

0.00

0.00

6458.7750

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOCIALA-AJ. MAT. STEP

0.00

0.00

1 800.00

1 800.00

7 900.00

7 900.00

0.00

0.00

6458.7770

CHELTUIELI PRIVIND AJ. NAȘTERE

0.00

0.00

0.00

0.00

10 170.00

10 170.00

0.00

0.00

6458.9920

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOC.-AJ. MAT.

0.00

0.00

0.00

0.00

6 157.00

6 157.00

0.00

0.00

6458.9940

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC-AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

38 447.00

38 447.00

0.00

0.00

6458.9950

CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

7 200.00

7 200.00

25 900.00

25 900.00

0.00

0.00

6458.9960

CHELTUIELI PRIVIND AJ.CASATORIE

0.00

0.00

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

6458.9970

CHELTUIELI PRIVIND AJ.NASTERE

0.00

0.00

0.00

0.00

10 358.00

10 358.00

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

22 735.00

22 735.00

169 088.00

169 088.00

0.00

0.00

646.7700

CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP

0.00

0.00

5 323.00

5 323.00

38 251.00

38 251.00

0.00

0.00

646.9900

CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA SP

0.00

0.00

17 008.00

17 008.00

126 138.00

126 138.00

0.00

0.00

646.9910

CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA CA

0.00

0.00

404.00

404.00

4 699.00

4 699.00

0.00

0.00

654

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

174.00

174.00

174.00

174.00

0.00

0.00

654.7701

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI STEP INV 2017

0.00

0.00

174.00

174.00

174.00

174.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

704 690.30

704 690.30

747 382.46

747 382.46

0.00

0.00

6581.1100

DOBÂNZI, MAJORĂRI, PENALITATI BUGET STAT ACTIVIT TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

51.00

51.00

0.00

A

o.oo

6581.1110

AMENDA CONS CONCURENTEI DEC

50/2017

0.00

0.00

0.00

0.00

34 374.00

34 374.00

A90/

6581.1170

ALTE CHELT. DE EXPL - DESPĂGUBIRI CHELTUIELI DE JUDECATA TER

0.00

0.00

0.00

0.00

5 877.63

5 877.63

<•. j £> o ckr

W/

6581.2200

PENALITATI FURNIZORI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

16.32

16.32

Wo

6581.7710

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENAL BUGET STAT

0.00

0.00

0.00

0.00

1 838.00

1 838.00

0.00

0.00

Cont

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Denumirea coniuiui

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6581.7722

PENALITATI FURNIZORI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

6581.7730

GHELT PENALIT CONCENTR STATIE

EPURARE AN 2017

0.00

0.00

347 329.00

347 329.00

347 329.00

347 329.00

0.00

0.00

6581.7740

CHELTUIELI PENALITATI DEPĂȘIRE

CONCENTRAȚII STATIE AN 2018

0.00

0.00

357 376.28

357 376.28

357 376.28

357 376.28

0.00

0.00

6581.9900

PENALITATI FURNIZORI SP

0.00

0.00

-14.98

-14.98

0.23

0.23

0.00

0.00

6581.9970

ALTE CHELT.DE EXPL- DESPĂGUBIRI

CHELTUIELI DE JUDECATA SP

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

168.00

168.00

0.00

0.00

6583.7700

CHELT.ACTIVE CEDATE STEP SI ALTE OP. CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

168.00

168.00

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

2 442.18

2 442.18

27 016.99

27 016.99

0.00

0.00

6588.2000

ALTE CHELT.DE EXPLOATARE -

CHELT.NEDEDUCTIB1LE

0.00

0.00

0.00

0.00

200.03

200.03

0.00

0.00

6588.3300

ALTE CHELTUIELI DE EXPL. EN. EL. CONVENȚIE IL. TERMIE

0.00

0.00

2 076.99

2 076.99

20 781.07

20 781.07

0.00

0.00

6588.4000

ALTE CHELTUIELI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT

0.00

0.00

0.00

0.00

3.08

3.08

0.00

0.00

6588.7720

ALTE CHELTUIELI DE EXPL-LAPTE PRAF

STEP

0.00

0.00

365.19

365.19

6 032.81

6 032.81

0.00

0.00

665

CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

69.86

69.86

0.00

0.00

665.1000

CH DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

67.13

67.13

0.00

0.00

665.3000

CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR (CASA USD)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

0.21

ojg,

0.00 0 0

665.7780

CH.DIN DIF.DE CURS VAL. (EURO) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

-

r

665.9920

CHELTUIELI CU DIFERENTE DE CURS

VALUTAR-CASA EURO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

667

GHELT. CU SCONTURILE ACORDATE

0.00

0.00

3 215.00

3 215.00

0.00

0.00

667.9900

CHELT.DIN SCONTURI OBȚINUTE

0.00

0.00

3 215.00

3 215.00

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

4 866.37

4 866.37

63 863.98

63 863.98

Tl ț^/om

6811.9901

CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA SP

0.00

0.00

4 866.37

4 866.37

63 863.98

63 863.98

0.00

0.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU

0.00

0.00

136 890.00

136 890.00

1 027 383.28

1 027 383.28

0.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Total sume clasa 6


0.00 0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

616 070.06

616 070.06

11 417 834.85

11 417 834.85

0.00

0.00

704.2600

VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA DEEE

0.00

0.00

1 817.73

1 817.73

6 134.23

6 134.23

o.oei

H O 3 ^i.OO

704.2601

VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA ULEI

0.00

0.00

123.95

123.95

123.95

123.95

704.7700

VENITURI PRESTĂRI SERVICII APA NOVA

0.00

0.00

362 064.00

362 064.00

4 435 044.48

4 435 044.48

W--

704.7710

VENITURI DIN VIDANJARE

0.00

0.00

1 033.62

1 033.62

46 744.28

46 744.28

704.8100

VENITURI SERVICE REPARTITOARE

0.00

0.00

502.80

502.80

2 943.46

2 943.46

«00

--

704.8200

VENITURI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA

0.00

0.00

18 256.76

18 256 .76

124 360.74

124 360.74

0.00

o.oo


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

PROVIZIOANLE

6812.7710

CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

0.00

1 717.00

1 717.00

1 717.00

1 717.00

0.00

0.00

6812.7711

CHELT.CU

PROVIZ.PRIV.PARTICIP.SALAR.PROFIT

0.00

0.00

17 922.00

17 922.00

17 922.00

17 922.00

0.00

0.00

6812.7740

CHELT CU PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2018

0.00

0.00

59 684.00

59 684.00

950 177.28

950 177.28

0.00

0.00

6812.9910

CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECTUAT SP

0.00

0.00

41 064.00

41 064.00

41 064.00

41 064.00

0.00

0.00

6812.9920

CHELTUIELI PROVIZIOANE ANGHEL SUME AN 2018

0.00

0.00

16 503.00

16 503.00

16 503.00

16 503.00

0.00

0.00

6814

CHELT. CU AJUSTĂRILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE

0.00

0.00

25 582.24

25 582.24

25 582.24

25 582.24

0.00

0.00

6814.3000

CHELT PROVIZIOANE CLIENTIINCERTI TERMIE

0.00

0.00

11 584.02

11 584.02

11 584.02

11 584.02

0.00

0.00

6814.3100

ajustări debitori diverși soho si FLESH

0.00

0.00

13 998.22

13 998.22

13 998.22

13 998.22

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

-101 780.00

-101 780.00

227 357.00

227 357.00

0.00

0.00

691.1000

CHELTUIELI cu impozitul pe profit TERMIE

0.00

0.00

3 379.00

3 379.00

7 812.00

7 812.00

0.00

0.00

691.2000

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SP

0.00

0.00

-107 010.00

-107 010.00

8 919.00

8 919.00

0.00

0.00

691.7700

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT STEP

0.00

0.00

1 851.00

1 851.00

210 626.00

210 626.00

0.00

0.00

0.00

0.00     2 036 529.52     2 036 529.52      12 187 870.76    12 187 870.76

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

704.8300

VENITURI VANZARI REPARTITOARE

0.00

0.00

11 314.05

11 314.05

46 918.42

46 918.42

0.00

o.o'o

704.8400

VENITURI VANZARI BATERII

0.00

0.00

114.09

114.09

765.95

765.95

0.00

0.00

704.8510

VENITURI DIN SERVICII BRANSARE

0.00

0.00

200.00

200.00

600.00

600.00

0.00

0.00

704.8520

VENITURI DIN SERVICII DEBRANSARE

0.00

0.00

200.00

200.00

600.00

600.00

0.00

0.00

704.9910

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII PMP

0.00

0.00

402 887.44

402 887.44

6 445 233.69

6 445 233.69

0.00

0.00

704.9920

VEN MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT DE DEȘEURI

0.00

0.00

-182 444.38

-182 444.38

308 365.65

308 365.65

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

268.91

268.91

3 226.92

3 226.92

0.00

0.00

706.3000

VENITURI DIN CHIRII

0.00

0.00

268.91

268.91

3 226.92

3 226.92

0.00

0.00

708

VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE

0.00

0.00

6 190.84

6 190.84

94 224.76

94 224.76

0.00

0.00

708.8800

VENITURI TAXA AVIZ ILUMINAT

0.00

0.00

1 400.00

1 400.00

12 600.00

12 600.00

0.00

0.00

708.8900

VENITURI TAXA MEDIU

0.00

0.00

4 790.84

4 790.84

82 074.76

82 074.76

0.00

0.00

708.9200

VENITURI AUTORI. COLECTARE,

TRANSP..VAL. DES. RECICLABILE

0.00

0.00

0.00

0.00

-450.00

-450.00

0.00

0.00

754

VEN. DIN CREANȚE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

3 811.48

3 811.48

13 998.23

13 998.23

0.00

0.00

754.1100

VENITURI DIN CREANȚE REACTIVATE FLESH

0.00

0.00

2 705.32

2 705.32

12 133.40

12 133.40

0.00

0.00

754.9000

VENITURI DIN CREANȚE REACTIVATE SOHO

0.00

0.00

1 106.16

1 106.16

1 864.83

1 864.83

0.00

0.00

7581

VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

406.31

406.31

2 400.56

2 400.56

0.00

0.00

7581.2000

VENITURI DIN PENALIT ÎNTÂRZIERE ASOCIAȚII

0.00

0.00

406.31

406.31

2 309.03

2 309.03

0.00

0.00

7581.7713

VENITURI DIN CH JUDEC CLIENTI

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

7581.7714

VENITURI DIN DOB PENALIZ CLIENTI

0.00

0.00

0.00

0.00

41.53

41.53

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

0.00

0.00

85.00

85.00

o.pp

‘-a4.30^3

7583.7700

VENITURI DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

85.00

85.00

oâo’.

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

5 021.36

5 021.36

31 121.59

31 121.59

' *0.00

7588.3000

ALTE VEN. DIN EXPL-RECUP SUME TELEF

0.00

0.00

0.00

0.00

45.30

45.30

w

7588.4000

ALTE VENITURI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT

0.00

0.00

0.25

0.25

2.39

2.39

Koo

7588.5100

VENITURI DIN VANZARE DEEE

0.00

0.00

2 912.12

2 912.12

9 857.83

9 857.83

0.00

0.00

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr17jud. PRAHOVA tel. 0244-541071      ________

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

7588.7730

ALTE VENITURI DIN EXPL.-COMISION REȚINERE SALARII

0.00

0.00

6.00

6.00

69.00

69.00

0.00

0.00

7588.9100

VENITURI DIN CONSUM ENERGIE ELECTRICA TERTI

0.00

0.00

2 076.99

2 076.99

20 781.07

20 781.07

0.00

0.00

7588.9930

VENITURI DIN COMISION BANCAR

0.00

0.00

26.00

26.00

366.00

366.00

0.00

0.00

765

VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.37

0.37

7.74

7.74

0.00

0.00

765.1000

VEN DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE

0.00

0.00

0.37

0.37

7.00

7.00

0.00

0.00

765.3000

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR-CASA USD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

765.7780

VEN. DIN DIF DE CURS VAL.(EURO) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.47

0.00

0.00

765.9910

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS

VALUTAR EURO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

2 210.89

2 210.89

18 693.36

18 693.36

0.00

0.00

766.4000

VENITURI DIN DOBANZI-FD. PROPRII INVESTIȚII

0.00

0.00

405.53

405.53

3 256.54

3 256.54

0.00

0.00

766.7750

VENITURI DIN DOBANDA DEPOZIT AFERENT ISP STEP

0.00

0.00

184.95

184.95

1 699.41

1 699.41

0.00

0.00

766.7760

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZITE AF.

CONT CURENT STEP

0.00

0.00

1 151.84

1 151.84

9 728.29

9 728.29

0.00

0.00

766.8100

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZIT 12.12

0.00

0.00

402.24

402.24

3 284.32

3 284.32

0.00

0.00

766.9900

VENITURI DIN DOBÂNZI

0.00

0.00

31.35

31.35

394.03

394.03

0.00

0.00

766.9910

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. SP-AMORTIZARE

0.00

0.00

18.60

18.60

178.88

178.88

0.00

0.00

766.9920

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. ISP-SP

0.00

0.00

16.38

16.38

151.89

151.89

0.00

0.00

767

VEN. DIN SCONTURI OBȚINUTE

0.00

0.00

3 215.00

3 215.00

3 215.00

3 215.00

0.0Q.

767.9900

VENITURI DIN SCONTURI OBȚINUTE SP

0.00

0.00

3 215.00

3 215.00

3 215.00

3 215.00

7812

VEN. DIN PROVIZIOANE

0.00

0.00

704 705.28

704 705.28

766 431.28

766 431.28

7812.2000

VENITURI DIN PROVIZIOANE AMENDA

CONS CONCURENTEI

0.00

0.00

0.00

0.00

34 374.00

34 374.00

gr-o.qo w

7812.7710

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

160.00

7812.7730

VENITURI DIN PROVIZ PENALIT DEP

CONCENTRAT!! AN 2017

0.00

0.00

347 329.00

347 329.00

347 329.00

347 329.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

7812.7740

VENITURI DIN PROVIZ DEPĂȘIRE CONCENTRAȚII AN 2018

0.00

0.00

357 376.28

357 376.28

357 376.28

357 376.28

0.00

0.00

7812.9910

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP

0.00

0.00

0.00

0.00

27 192.00

27 192.00

0.00

0.00

7814

VEN. DIN AJUSTĂRI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCCULANTE

0.00

0.00

344.49

344.49

1 575.16

1 575.16

0.00

0.00

7814.3000

VENITURI DIN AJUSTĂRI DEPRECIERE CREANȚE CLIENTI

0.00

0.00

344.49

344.49

1 575.16

1 575.16

0.00

0.00

0.00

0.00     1 342 244.99     1 342 244.99      12 352 814.45    12 352 814.45

0.00


Total sume clasa 7


0.00

8018

ALTE ANGAJAMENTE ACORDATE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 137.75

0.00

1 137.75

0.00

8018.1000

ALTE ANGAJAMENTE ACORDATE -PROC

A.A.

0.00

0.00

0.00

0.00

1 137.75

0.00

1 137.75

0.00

8021

GIRURI SI GARANȚII PRIMITE

10 757.39

0.00

0.00

0.00

10 757.39

600.89

10 156.50

0.00

8021.1100

ANGAJAMENTE PRIMITE GARANȚIE SCUT CONSTRUCT

600.89

0.00

0.00

0.00

600.89

600.89

0.00

0.00

8021.1200

ANGAJAMENTE PRIMITE GARANȚIE FGH

10 156.50

0.00

0.00

0.00

10 156.50

0.00

10 156.50

0.00

8031

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

128 090.43

0.00

0.00

0.00

128 090.43

0.00

128 090.43

0.00

8031.7700

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

128 090.43

0.00

0.00

0.00

128 090.43

0.00

128 090.43

0.00

8034

DEBITORI SCOSl DIN ACTIV, URMĂRIȚI IN CONTINUARE

10 186.74

0.00

0.00

0.00

10 186.74

10 186.74

0.00

0.00

8034.1001

DEBITORI SCOSl DIN ACTIV, URM IN

CONȚIN, FLESH INVEST SRL

9 428.07

0.00

0.00

0.00

9 428.07

9 428.07

0.00

0.00

8034.1002

DEBITORI SCOSl DIN ACTIV, URM IN CONȚIN, SOHO BUSINESS SRL

758.67

0.00

0.00

0.00

758.67

758.67

0.00

0.00

8035

STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINȚA

210 990.16

0.00

1 485.54

0.00

255 827.67

10 825.15

245 002.52

0.00

8035.1000

STOCURI DE NATURA DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINȚA

12 431.84

0.00

251.26

0.00

29 246.26

0.00

29 24&J2Ș

o.oo

8035.2000

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE TERMIE

1 144.00

0.00

0.00

0.00

7 650.54

0.00

8035.7700

STOCURI DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINȚA

165 166.76

0.00

810.33

0.00

172 553.24

5 955.36

'%^8S

8035.7720

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

27 463.79

0.00

155.62

0.00

37 739.79

4 397.17

33 342.62

8035.9900

STOCURI DE NAT. OBIECTELOR DE

3 828.12

0.00

0.00

0.00

6 761.12

0.00

6 761.72

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Total sume clasa 8


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

INVENTAR IN FOLOSINȚA

8035.9920

ECHIP PROT SP

953.65

0.00

144.12

0.00

1 279.89

0.00

1 279.89

0.00

8038

BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE

30 366 690.44

0.00

0.00

0.00

30 366 690.44

0.00

30 366 690.44

0.00

8038.2000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PUBLIC PMP

23 700 073.88

0.00

0.00

0.00

23 700 073.88

0.00

23 700 073.88

0.00

8038.3000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PRIVAT PMP

6 666 616.56

0.00

0.00

0.00

6 666 616.56

0.00

6 666 616.56

0.00

808

DATORII CONTINGENTE

1 270.75

0.00

1 412.42

0.00

9 012.21

0.00

9 012.21

0.00

808.3000

DATORII CONTINGENTE FACTURI NEVIZATE

1 270.75

0.00

1 412.42

0.00

9 012.21

0.00

9 012.21

0.00

899.0000

CONT INTERMEDIAR PENTRU OPERAȚII

IN CLASA 8

0.00

10 586 938.50

0.00

0.00

0.00

10 586 938.50

0.00

10 586 938.50

30 727 985.91

0.00

2 897.96

0.00      30 781 702.63

21 612.78   30 760 089.85

0.00

999

CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANȚULUI

0.00

20 141 047.41

0.00

2 897.96

21 612.78

20 194 764.13

0.00

20 173 151.35

Total sume clasa 9

0.00

20 141 047.41

0.00

2 897.96

21 612.78

20 194 764.13

0.00

20 173 151.35

Totaluri:

44 979 419.60

34 392 481.10

16130 662.50

16130 662.50

185 505 998.88

174 919 060.38

45 229 399.36

34 642 460.86

întocmit,

SEF BIR FIN CTB EC. DIACONU


Conducătorul compartimentului financiar-contabil, CONTABIL SEF EC. ZAHARIA


£ WASWlA.


REGIA AyTQNPMA DE ȘERMGH RBL.LGE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


SITUAȚII FINANCIARE

ÎNCHEIATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

NOTE EXPLICATIVE

DATE GENERALE


Descrierea activitatii

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul in Ploiești, Str.Piata Victoriei, nr.17, județul Prahova, avand numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 si cod unic de înregistrare : RO1343872 a luat ființa prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr.114/28.06.2002, nr. 77/27.05.2005, nr.161/29.09.2005, nr.302/18.12.2006, nr.314/21.12.2007, nr.82/28.03.2008, nr. 179/28.05.2009, nr. 371/24.11.2009, nr. 78/28.02.2011, nr. 156/31.05.2011, nr. 504/19.12.2013, nr.135/23.04.2015, nr.265/06.08.2015,nr. 126/26.04.2016, nr.36/26.02.2018 si nr.265/31.07.2018 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

nr.


In baza unui contract de prestări servicii încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In calitate de împuternicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfasoara activitatea de vidanjare pentru persoane fizice si persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

începând cu anul 2016, precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.2016 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate

conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, e^fpațataxde., către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr- apt aniGă, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale, yr               f

\ / ---------

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate. îH7pi>b&6pP de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmaTTribâ'drarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor, respectiv prevederile HG nr. 352/2005-NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, inscrise in anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (completat cu Act. Additional nr.1, Act additional nr.2, Act additional nr.3), începând cu luna februarie 2016 si pana in prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizata de Administrația bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova.

In perioada 2016-2018, valoarea penalităților este in suma de 2.869.013 lei, respectiv, 731.605 lei in anul 2016, 1.187.231 lei in anul 2017 si 950.177 lei in anul 2018.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflandu-se un număr de 34 dosare, aflate in diverse stadia procesuale, din care 20 pe rol, 9 suspendate si 14 achitate.

In perioada 2016-2018 R.A.S.P. a achitat penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxim admise la Statia de epurare, aferente anului 2016-717.422 lei si aferente anului 2017-287.068 lei.

Regia funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2018 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local si de Directorul General- Râul Petrescu numit conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești incheiate la 31.12.2018 au fost întocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Adresa sediului social al R.A.S.P. Ploiești:

Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr.17, județul Prahova

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația modificărilor capitalului propriu pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Denumirea elementului

Sold la 1 ianaurie 2018

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2018

Total,

Prin

Total,

Prin

din care:

transfer

din care:

transfer

Capital subscris

Patrimoniul regiei

1,006,592

1,006,592

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

201,316

201,318

Rezerve statutare sau contractual

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve din profitul net

6.069.385

6,069,385

Alte rezerve

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul 2009

SoldC

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

SoldC

Sold D

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

SoldC

Sold D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldC

95.660

95.660

Sold D

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene

SoldC

Sold D

(3.647)

(3647)

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

SoldC

164.944

164.944

Sold D

(99.307)

(99.307)

Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii

7.273.648

161.297

(3.647)

7,438,592

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2018

Denumirea indicatorului

Nr.rd.

Exercițiu

financiar

Precedent

încheiat

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Lei

Lei

Profit înainte de impozitare

1

135.165

392.300

Ajustări pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitatile de exploatare

Amortizare si subvenții si profit/pierdere vanzare active

2

81.769

63.864

Provizioane pentru riscuri

3

61.948

260.952

Venituri din dobânzi

4

(4.799)

(18.693)

Venituri/cheltuieli privind diferentele de curs valutar

5

(16)

(62)

Alte ajustări (corectare erori-rezultat reportat

6

95.660

Profit din exploatare inainte de modificările capitalului circulant

7

369.727

698.361

Creșteri Stocuri

8

(1.626)

(1.779)

Creșteri Creanțe comerciale

9

412.571

998.412

Cresterea/descresterea cheltuielilor in avans

10

18.872

8.647

Creșteri Datorii comerciale

11

(32.039)

(26.484)

Impozit pe profit plătit

12

(234.472)

(227.357)

Dobânzi plătite

13

Numerar net provenit din activitati de exploatare

14

533.033

1.449.800

Fluxuri de numerar din activitati de investiții

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

15

(17.964)

(56.380)

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări necorporale

16

(4.122)

(25.437)

Total numerar utilizat in activitati de investiții

17

(22.086)

(81.817)

Fluxuri de numerar din activitati de finanțare

Incasari din împrumuturi bancare si leasing

18

Varsaminte din profitul net

19

(137.577)

Plăti rambursare împrumuturi bancare si leasing

20

Plăti pentru finanțarea societăților din grup

21

fi 1

Numerar net din activitati de finanțare

22

(137.577),-'

V:

Fluxuri de numerar-total

23

373.370'

1.367.983

Numerar la inceputul perioadei

24

3.477.25.8-

Numerar la finele perioadei

25

4.456.633’'

^17.470

Active imobilizate (a 31 decembrie 2017

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


NOTA 1: Active imobilizate


In perioada 01.01.2017-31.12.2018 imobilizările necorporale si corporale au evoluat astfel:

Denumirea elementului de imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare

Valoare contabila neta

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la 1 ian 2018

Creșteri

Casari

Reduceri

Sold la 31 dec 2018

Sold la 1 ian 2018

Amortizare in cursul anului

Casari

Transfer

Sold la 31 dec

2018

Sold la 1 ian 2018

Sold la 31 dec

2018

0

1

2

3

4

5=1+2-3-

4

6

7

8

9

10=6 +

7-8-9

11=1-6

12=5-

10

a) Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial

0

0

0

0

Alte imobilizări necorporale

93,640

21,376

8,171

106,845

61,116

17,685

8,171

70,630

32,524

36,215

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

0

0

0

0

Total imobilizări necorporale

93,640

21,376

8,171

0

106,845

61,116

17,685

8,171

0

70,630

32,524

36,215

b) Imobilizări corporale

Terenuri si amenajari teren

0

0

0

0

Construcții

343,560

343,560

188,821

19,262

208.083

154,739

135,477

Echipamente tehnologice si mașini

577,673

34,516

30,819

581,370

540,698

21,555

30,819

531,434

36,975

49,937

Alte imobilizări corporale

48,352

12.862

61,214

37,820

5,364

43,184

10,532

18,030

Avansuri si imobilizări in curs

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

969,585

47,378

30,819

986,144

767,339

46,181

30,819

782,701

202,246

203.444

c) Imobilizări financiare

1138

1.138

0

0

i

Total

1,063,225

69,892

38,990

1,094,127

828,455

63,866

38,990

853,331

234,770REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Active imobilizate la 31 decembrie 2018 - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Regia a analizat in contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, valoarea contabila neta inregistrata la data bilanțului pentru imobilizările corporale depreciabile. A evaluat posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustări pentru depreciere. Luând in considerare rezultatele operaționale obținute si gradul de utilizare a capacitatilor de producție pe parcursul anului 2018, RASP nu a decis inregistrarea la data bilanțului a vreunei ajustări pentru deprecierea echipamentelor de producție.

Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 2: Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori

Denumirea provizionului

Sold la 1 ianuarie 2018

Transfer in cont

Transfer din cont

Sold la 31 decembrie 2018

Provizioane pentru premii reprezentând participarea personalului la profit

17.922

17.922

Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate

27,352

42,781

27,352

42,781

Provizion aferent amenda Consiliul Concurentei

34.374

34.374

Provizioane pentru penalitati privind depășirea concentrațiilor maxim admise in Autorizația de gospodărire a apelor nr.5/01.02.2016 aferente Statiei de epurare Ploiești

742,862

950,177

704,705

988,334

Alte provizioane- drepturi de personal in baza unor sentințe judecătorești (neachitate in anul 2018)

16.503

16.503

Total provizioane

804,588

1,027,383

766,431

1.065,540

La 31 decembrie 2018 regia a constituit provizion pentru penalitati privind depășirea concentrațiilor maxim admise in Autorizația de gospodărire a apelor nr. 32/26.03.2018 aferente Statiei de epurare Ploiestisi, pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2018 si pentru plata unor drepturi de personal in baza unor sentințe judecătorești.

Provizionul pentru participarea personalului la profit se constituie in conformitate cu prevederile din ordonanța nr. 64 din 30 aug 2001 si prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli al regiei, din profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit si acoperirea pierderii contabile din ani precedenti. Ordonanța nr. 64 din 30 aug 2001 stabilește ca profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit la societățile comerciale cu capital integral de stat sau majoritar de stat sa se repartizeze in cota maxima de 10% pentru participarea salariatilor la profit. La data de 31.12.2018 acesta este in valoare de 17.922 lei.

Provizionul constituit la 31.12.2018 pentru penalitățile privind depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa este in suma de 950.177 lei.

Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2018 este in s de 42.781 lei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2017 aflat in sold 01.01.2018, in suma de 27.352 a fost reluat la venituri la data plătii concediilor de odihna.

Provizionul constituit pentru amenda emisa de Consiliul Concurentei aflat in sold la 01.01.2018 in suma de 34.374 lei a fost reluat la venituri la data plătii amenzii.

Provizionul constituit pentru plata unor cheltuieli de personal in baza sentințelor judecătorești, respectiv 16.503 lei, reprezintă drepturi de personal neachitate in anul 2018.

RASP a analizat si nu a considerat necesar sa 'înregistreze alte categorii de provizioane.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Rezultatul exercițiului, Propunerea de acoperire a pierderii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 3: Repartizarea profitului

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, a BVC aprobat pentru anul 2018, membrii Consiliului de Administrație supun aprobării repartizarea profitului in suma de 182.866 lei după cum urmeaza:

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                          3.647

Parti ciparea salariatilor la profit                                                 17.922

Varsaminte din profitul net                                                157.668

Alte rezerve                                                                 3.629

Total profit repartizat                                                   182.866

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2018

1. Cifra de afaceri netă

8,698,199

11,515,287

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)

8,651,722

11,178,439

3. Cheltuielile activitatii de baza

8,651.722

11,178,439

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuieli indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2;

46,477

336,847

7. Cheltuieli de desfacere

8. Cheltuieli generale si de administrație

9. Alte venituri din exploatare

83,879

33,607

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

130,356

370,454

Cifra de afaceri neta a avut o evoluție in creștere cu 32,39% in anul 2018 fata de 2017.

In anul 2018 R.A.S.P. a obtinut din activitatea de exploatare profit in suma de 370.454 lei, majorat cu 184,19 lei fata de profitul inregistrat in anul 2017.Profitul operațional a avut o evoluție in creștere cu 624,76% in anul 2018 fata de 2017.

In anul 2018 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația Bazinală de Apă Buzău -Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților fiind de 950.177,28 lei.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația creanțelor si datoriilor

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 5: Situația creanțelor si datoriilor

5.1. Creanțe

La 31 decembrie 2018 creanțele Regiei sunt după cum urmeaza:


Creanțe

1 ianuarie

2018

31 decembrie 2018

Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2017

Sub 1 an

Peste 1 an

Creanțe comerciale

1

Creanțe comerciale - cu entitatile afiliate / alte parti legate

0

0

0

2

Clienti facturi de intocmit- entitati afiliate

-524,689

-313,428

-313,428

3

Creanțe comerciale -terti

623,094

1.459,490

1.459,490

4

Clienti facturi de intocmit

435,901

396,613

396,613

5

Total creanțe comerciale

534,305

1.542,676

1.542,676

0

6

Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale

0

0

0

7=5-6

Creanțe comerciale, net

534,305

1.542,676

1.542,676

0

Alte creanțe si debite

8

Sume de incasat de la entitatile afiliate

9

Sume de incasat de la entitati cu interese de participare si alte parti legate

10

Alte creanțe si debite

8.197,854

8,225,348

8,225,348

11

Total alte creanțe

8.197,854

8,225,348

8,225,348

0

12

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

13=11-

12

Alte creanțe, net

8.197,854

8,225,348

8,225,348

0

14

Capital subscris si nevarsat

0

0

0

15

Total creanțe comerciale si alte creanțe

8.732,161

9,768,024

9,768,024

0

Situația creanțelor si datoriilor - Continuare


(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Consiliul il calitatii de Municipii alimentare c


loiești și ăe^/inclusiv a i$£țț^§i^©peratorii de rmică produsă


In baza contractului de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat între R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controli programelor de modernizare si investiții, ce fac obiectul contractelor încheiate servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In cadrul contractului mai sus menționat R.A.S.P. R.A. Ploiești facturează lunar Primăriei Municipiului Ploiești suma prevăzută in actele adiționale incheiate la contract si prevăzută in BVC pentru aceasta activitate si regularizează anual sumele facturate la nivelul cheltuielilor efective , fara cota de profit

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobanda si au, in general, un termen de incasare intre 30-90 de zile.

Creanțe

1-Jan-18

31-Dec-18

Termen de lichiditate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

Avansuri acordate personalului

0

0

0

Contribuții și indemnizații

15,646

56,677

56,677

Impozit pe profit de recuperat Buget Stat

17,362

57,355

57,355

Impozit pe profit de recuperat Buget Local

0

0

0

Tva de recuperat

0

0

0

TVA neexigibil facturi nesosite

0

0

0

TVA neexigibil facturi de intocmit

106,974

76,311

76,311

Alte creanțe cu bugetul statului

0

0

Alte creanțe cu bugetul local

722

722

Alte creanțe - debitori

8.057,150

8,035,005

8,035,005

Total alte creanțe

8.197,854

8,225,348

8,225,348

0

0

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

0

0

0

Alte creanțe, net

8.197,854

8,225,348

8,225,348

0

0

Situația creanțelor si datoriilor - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

5.3. Datorii

La 31 Decembrie 2018 datoriile Societății sunt după cum urmeaza:

Datorii

Sold la 1 ianuarie 2018

Sold la 31 decembrie 2018

Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2018

Sub 1 an

1 -5 ani

Peste 5 ani

1

împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

0

0

0

2

Sume datorate instituțiilor de credit

0

0

0

3

Avansuri incasate in contul comenzilor

0

0

0

4

Datorii comerciale -furnizori entitati afiliate si alte parti legate

0

0

0

5

Datorii comerciale -furnizori terti, din care:

238,821

265,305

265,305

Furnizori

95,112

132,674

132,674

Furnizori facturi nesosite

143,709

132,631

132,631

6=3+4+5

Total datorii comerciale

238,821 I

265,305

265,305

0

0

7

Efecte de comerț de plătit

0

0

0

8

Sume datorate entităților afiliate

0

0

0

9

Sume datorate entităților cu interese de participare si alte parti legate

0

0

0

10

Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurări sociale

2.127,159

1,926,361

1,926,361

11

Total

2.365,980

2,191,666

2,191,666

0

0

Datoriile comerciale reprezintă: datorii curente obișnuite pentru desfasurarea activitatii, precum si datorii istorice către Administrația Naționala Apele Romane-Administratia Bazinala de apa Buzău lalomita-S.G.A. Prahova, reprezentând penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor la Statia de epurare a Municipiului Ploiești, datorii istorice care fac obiectul mai multor dosare aflate pe rolul Judecătoriei Ploiești, aflate in diverse stadii procesuale.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația creanțelor si datoriilor - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


Alte datorii sunt datorii curente pentru desfasurarea activitatii. Ele se situează in cadrul termenelor de plata si nu exced scadentei de plata.

Datorii

Sold la 1 ianuarie 2018

Sold la 31 decembrie 2018

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste

5 ani

Salarii si datorii asimilate

414,285

405,041

405,041

Rețineri din salarii

6,928

7,087

7,087

Alte datorii in legătură cu personalul

3,495

3,123

3,123

Contribuții sociale

289,914

376,679

376,679

TVA de plata

174,740

131,296

131,296

TVA neexigibila facturi de intocmit

69,598

32,899

32,899

Impozit pe salarii

101,577

67,826

67,826

Alte datorii fata de bugetul statului

2,900

4,636

4,636

Alte taxe

440

434

434

Creditori diverși

1,063,283

897,339

897,339

Fond de risc pentru creditul extern

0

0

0

Impozit pe profit de plata

0

0

0

TOTAL

2,127,159

1,926,361

1,926,361

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Principii, politici si metode contabile

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 6: Principii, politici si metode contabile

6.1. Principii contabile semnificative


Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Regia isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Regia va aplica aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor finaciare s-a tinut seama de:

 • •  toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;

 • •  toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercițiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Principiul intangibilitatii exercițiului

Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificație

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situațiilor financiare.

Valoarea elementelor de bilanț si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca:

 • (a) acestea reprezintă o suma nesemnificativa

 • (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elemer sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

6.2. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naționala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situații sunt prezentate in lei romanești.

Tranzacțiile Societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naționala a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile in moneda străină sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile si pierderile rezultate din Jecontarea tranzacțiilor intr-o moneda străină si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

6.3. Bazele intocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale RASP Ploiești, întocmite in conformitate cu:

• Legea contabilității 82/1991 (republicata 2008), cu modificările ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Aceste situații financiare cuprind:

 • •   Bilanț;

 • •   Cont de profit si pierdere;

 • •  Situația fluxurilor de numerar;

 • •   Situația modificării capitalurilor proprii;

 • •   Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se refera doar la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

înregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societății si conform OMFP 1802/2014.

Situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte poziția financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile

/■

financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile sij'lfegale, din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare. & /

' of-. " ’-/?> l > /

6.3. Situații comparative                                                                      '

Situațiile financiare intocmite la 31 decembrie 2018 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare intocmite la 31 decembrie 2017.

6.4. Utilizarea estimărilor contabile

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări si supoziții care influențează valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada când acestea devin cunoscute.

6.5. Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost intocmite in baza principilui continuității activitatii, care presupune ca regia isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca regia va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuității activitatii in intocmirea situațiilor financiare este justificata.

6.6. Conversii valutare

Tranzacțiile realizate in valuta sunt transformate in RON la rata de schimb valabila la data tranzacției.

Tranzacțiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzacției. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in RON la cursul de schimb la data situațiilor financiare.

Câștigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercițiului financiar respectiv. Ratele de schimb RON/USD si RON/EUR la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2018 au fost după cum urmeaza:

-Moneda

31 decembrie 2017

31 decembrie 2018

LEU/EUR

4,6597

4,6639

LEU/USD

3,8915

4,0736

6.7. Imobilizări necorporale

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare se înregistrează in conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. In aceasta situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

..contractul de^Jbncfesi concesiunii urm^sgConcesiunile primite se reflecta ca imobilizări necorporale atunci c durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licențele si alte imobilizări necorporale sunt amortizate perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

6.8. Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, nvestitiile efectuate la imobilizările corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare suplimentare fata de cele estimate inițial. Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si funcționare.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale in scopul asigurării utilizării continue a acestora este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizările corporale in curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producție sau costul de achiziție, după caz. Imobilizările corporale in curs de execuție se trec in categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea in folosința sau punerea in funcțiune a acestora, după caz.

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si nentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

In costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si regia are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.


In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, r< valoarea contabila a pârtii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu necesare sunt disponibile.

Când regia stabilește ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectuează imbunatatiri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, activul este transferat din categoria imobilizărilor corporale in cea de stocuri.Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepția situației când nu exista nicio piața activa pentru acel activ. O grupa de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natura si utilizări similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinata prin referința la o piața activa, valoarea activului prezentata in bilanț trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezintă alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează incepand cu luna următoare punerii in funcțiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si condițiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează. Investițiile in curs se amortizează incepand cu momentul punerii in funcțiune.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare atunci când nici un beneficiu jconomic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizări corporale sunt evidențiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizării si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentării in contul de profit si pierdere, câștigurile sau pierderile obținute in urma casarii sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferența intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, după caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.

6.9. Imobilizări financiare


Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitatile afiliate, imprumuturHe^âp.ordate^entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entităților de care compania estezleoat^in virtutea intereselor de participare, precum si alte investiții deținute ca imobilizări si alte imprumuturi.

Imobilizările financiare achiziționate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuațiilor de preț pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare deținute in scopul tranzacționării si incluse in active circulante. Investițiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intenția si posibilitatea de a le păstră pana la scadenta sunt clasificate ca investiții păstrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate.

Imobilizările financiare se inregistreaza inițial la costul de achiziție sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora. Imobilizările financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

6.10. Deprecierea activelor imobilizate

/aloarea contabila a activelor Societății, altele decât stocurile, este analizata la data fiecărui bilanț pentru a determina daca exista scăderi de valoare. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, in funcție de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizări suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Imobilizările necorporale trebuie sa faca obiectul ajustărilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilanțului, daca se estimează ca reducerea valorii acestora este permanenta.

Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investiții făcute de către Societate in instrumente financiare sau unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

î cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in măsură in care valoarea contabila a activului nu depășește valoarea recuperabila, mai puțin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.

6.12 Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, materialele consumabile si piesele de schimb, materialele de natura obiectelor de inventar


Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției si prelucrării, precum pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se găsesc.

La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei primului intrat, prir^u

La data bilanțului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si v

Valoarea realizabila neta este prețul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul d           normale a

activitatii, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustări de valoare pentru stocuri invechite, cu mișcare lenta sau cu defecte.

6.13 Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma inițiala a facturilor, minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Â14 Investiții financiare pe termen scurt

Investițiile financiare pe termen scurt sunt active deținute de către regie in vederea realizării unui profit intr-o perioada de timp mai mica decât un an. Acestea constau in depozite pe termen scurt si dobanda de incasat la 31 decembrie 2018.

6.15 Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei fiind inregistrate la cost.

Pentru situația fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investiții financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.

6.16 împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Costurile aferente obținerii nprumuturilor sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada imprumutului atunci când sunt semnificative.

Porțiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificată in „Datorii: Sumele care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa împreuna cu dobanda preliminată la data bilanțului contabil in „Sume datorate instituțiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

6.17 Datorii

Obligațiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către regie.


Pentru datoriile exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul ârtteK'ya . ..... v____

diferente favorabile sau nefavorabile ce rezulta din evaluarea acestora se inre^fetreaza veniigrtjsau cheltuieli financiare, după caz                                                        *

6.18 Provizioane


'\O < X .   .


Provizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care regia ar plati-o, in mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp al banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluările curente pe piața ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei.

Câștigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimează ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabila o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru restructurare

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in următoarele situații:

 • a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;

 • b) inchiderea unor sedii ale entitatii;

o) modificări in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

 • d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

Regia recunoaște in contabilitate un provizion pentru restructurare in măsură in care următoarele condiții sunt indeplinite cumulativ:

 • a) Regia dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipulează activitatea sau partea de activitate la care se refera, principalele locații afectate de planul de restructurare, numărul aproximativ de angajați care vor primi compensații pentru incetarea activitatii, distribuția si posturile acestora, cheltuielile implicate si data de la care se va implementa planul de restructurare;

 • b) Regia a determinat apariția unei așteptări privind realizarea restructurării prin începerea implementării acelui plan sau prin anunțarea principalelor sale caracteristici celor afectați de acesta.

-X In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare^ recuh'ȘFăste^t^t in situațiile financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de restructurare, ■'câtuși iW cele consolidate.                                                     V?’        W

Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restrucfârăfe^>anume cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de^continuarea activitatii entitatii. Pierderile operaționale viitoare nu sunt provizionate.

6.19 Pensii si beneficii ulterioare angajarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, regia efectuează plăti către statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toți salariatii regiei sunt incluși in planul de pensii al Statului Roman. Regia nu operează nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecința, nu are nicio obligație in ceea ce privește pensiile. In plus, regia nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariati.

6.20 Subvenții

Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se înregistrează in contabilitate ia subvenții pentru investiții si se recunosc in bilanț ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe măsură inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvențiile care compensează regia pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleași perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

6.22. Varsaminte din profit

Varsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea varsamintelor din profitul net se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

6.23.   Rezultat reportat

Profitul contabil ramas după repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social, se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercițiului financiar următor celui pentru care se intocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după aprobarea situațiilor financiare anuale de Consiliul Local Ploiești, prin inregistrarea sumelor reprezentând varsaminte la bugetul local, rezerve si alte destinații, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

6.24.  Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de regie sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii si sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile”.

In conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situațiile financiare consolidate.

6.25. Venituri

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost cu stadiul de execuție.

Venituri din redevente, chirii, dobânzi si dividende

Acestea se recunosc astfel:


 • a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente

 • b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului

 • c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le incasa.

6.26.  Impozite si taxe

tegia înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislația romana in vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada la care se refera.

6.27.   Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declarații eronate cuprinse in situațiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

 • a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

 • b) ar fi putut fi obținute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit si oierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe eama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate in notele explicative.


6.28. Parti afiliate si alte parti legate

In conformitate cu OMFP 1802/2014, o entitate este afiliata unei societăți daca societăți.

Controlul exista atunci când societatea - mama îndeplinește unul din următoarele criterii:

 • a) deține majoritatea drepturilor de vot asupra unei societăți;

 • b) este acționar sau asociat al unei societăți iar majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere ale societății in cauza, care au îndeplinit aceste funcții in cursul exercițiului financiar, in cursul exercițiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situațiilor financiare anuale, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;

 • c) este acționar sau asociat al societății si deține singura controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti acționari sau asociati;

 • d) este acționar sau asociat al unei societăți si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societăți, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislația aplicabila societății permite astfel de contracte sau clauze;

 • e) Societatea-mama deține puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control isupra Societății;

 • f) este acționar sau asociat al societății si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere si de supraveghere ale Societății;

 • g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de către Societatea-mama.

O entitate este „legata" de o alta entitate daca:

 • a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:

 • •  controlează sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama. filialele sau filialele membre);

 • •  are un interes in respectiva entitate, care ii oferă influenta semnificativa asupra acesteia; sau

 • •  deține controlul comun asupra celeilalte entitati;

 • b) reprezintă o entitate asociata a celeilalte entitati;

 • c) reprezintă o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;

 • d) reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;

 • e) reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);

j reprezintă o entitate care este controlata, controlata in comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana menționata la lit. d) sau e); sau

g) entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricărei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, de a conduce si de a controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate aștepta sa influențeze sau sa fie influențați de respectiva persoana in relația lor cu entitatea si includ:

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Principii, politici si metode contabile - Continuare

Participat» si surse de finanțare

Informații privind salariatii, administratorii si directorii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel) • a)

 • b)

 • c)


copiii și soția sau partenerul de viața al persoanei respective; copiii soției sau ai partenerului de viața al persoanei respective; si persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viața al acestei persoane.

NOTA 7: Participării si surse de finanțare

Patrimoniul regiei

Sold la 1 ianuarie 2017

Sold la 31 decembrie 2018

Valoarea patrimoniului regiei

1,006,592

1,006,592

Total

1,006,592

1,006,592

NOTA 8: Informații privind salariatii, administratorii si directorii

SALARIATI

Numărul mediu de salariati calculat pentru anul 2018 este de 108 de persoane. Numărul efectiv de salariati la 31 decembrie 2018 este de 116 de persoane.

CONDUCERE

R.A.S.P. R.A. Ploiești este administrata de către Consiliul de Administrație, compus din 7 membri. In perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 Consiliul de Administrație a avut următoarea componenta:

 • - Gheorghe loan (01.01.2018 - 31.12.2018);

 • - Izvoran Camelia Mihaela (19.07.2018-31.12.2018);

 • - Ristulescu Gheorghe (01.01.2018 - 31.12.2018);

Scarlat Maria Manuela (01.01.2018 - 31.12.2018);

 • - Cretulonut (01.01.2018-31.12.2018);

 • - Gogu Maria (01.01.2018- 31.12.2018);

 • - lamandi Mihaela (01.01.2018-31.12.2018).

Președintele Consiliului de Administrație nu este si Directorul General al R.A.S.P.

Conducerea executiva a R.A.S.P. a fost asigurata de Directorul General- Râul Petrescu numit conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

Informații privind salariatii, administratorii si directorii - Continuare (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


In anul 2018 Regia a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Admi („C.A.”) si conducerii executive (contract de mandat):

2017

r---------------------

2018V/W'.

■           --------f~U

Membri ai C.A.

72.800

223.090

Directori

18.620

165.600

Total

91.4201

388.690


La 31 decembrie 2018, Regia nu avea nicio obligație privind plata pensiilor către foștii membri ai C.A. si conducerii executive.

La sfârșitul anului 2018, Regia nu avea inregistrate avansuri spre decontare către membrii conducerii executive.

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2016 si 2017 sunt următoarele:

2017

2018

Cheltuieli de natura salariata (cheltuieli cu salariile: salarii de baza, sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza), bonusuri: tichete de masa, ajutoare sociale, participarea salariatilor la profit, alte cheltuieli CCM), alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești).

4,324,318

7,423,134

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

963,640

286,488

Administratorii si directorii

91,420

388,690

Total cheltuieli cu personalul

5,379,378

8,098,312

\egia efectuează plăti către Statul Roman in favoarea angajatilor sal. Toți angajatii sunt membri ai fondului de pensii al Statului Roman si ai fondurilor private de pensii pentru cota de 2% (cei care indeplineau condițiile de aderare la acel moment), sistem de pensii care funcționează in Romania incepand cu 1 ianuarie 2007.

Angajatii regiei beneficiază de următoarele drepturi prevăzute in Contractul Colectiv de Munca:

 • -  Sporul pentru vechime in munca;

 • -   Spor de confidențialitate;

 • -  Sporul pentru munca desfasurata in timpul nopții;

 • -  Spor de week-end;

 • -  Spor de conducere;

 • -  Ajutoare de deces, naștere, boala, prima căsătorie;

 • -  Indemnizație de pensionare;;

Informații privind salariatii, administratorii si directorii - Continuare (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Prima cu ocazia sărbătorilor de Paste/Craciun;                                   ,

Cadouri in bani/tichete cadou/in natura salariatelor regiei cu ocazia zilei de 8 ma§ie; I Cadouri in bani/tichete cadou/in natura acordate copiilor salariatilor cu varsta cuprins cu ocazia zilei de 1 iunie, Paste si Crăciun.

Tichete de masa;

Decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului. Participarea salariatilor la profit.

Cheltuielile cu personalul inregistreaza in anul 2018 o creștere de 50,54% fata de anul 2017, reprezentând:

 • -  majorarea salariului minim pe economie garantat in plata;

 • -   majorarea salariului de baza cu 50% in anul 2017 pentru salariatii regiei (reîntregirea cheltuielilor de personal pentru anul 2018);

 • -  majorarea numărului de personal (13 salariati).

Drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești plătite in anul 2017 de R.A.S.P. sunt in suma de 64.870 lei.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 9: Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari


INDICATORUL

AN 2017

AN 2018

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.1 Lichiditatea curenta

Active curente (A)

13.137.015

13.373.923

Datorii curente ( B)

2.365.982

2.191.666

A/B

5.55

6.10

1.2 Lichiditatea imediata

Active circulante -(minus) stoc de materii prime si materiale ( A)

13.137.015

13.373.923

Datorii curente (B)

3.438

5.217

A/B

2.365.982

2.191.666

t INDICATORI DE RISC

5.55

6.10|

2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Capital imprumutat (A)

0

0

Capital angajat (B)

7.273.648

7.438.5931

A/B

0.00

0.00

2.2 Gradul de indatorare curent

Datorii curente (A)

2.365.982

2.191.666

Active curente (B)

13.137.015

13.373.923

A/B

18.01

16.39

2.3 Riscul financiar

Datorii totale (A)

2.365.982

2.191.666

Capital propriu

7.273.648

7.438.593

A/B* 100

32.53

29.46

2.4 Acoperirea dobânzilor

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profiți A)

135.165

392.300

1 Cheltuiala cu dobanda (B)

0.00

0.00

A/B

0.00

0.00

3. INDICATORI DE GESTIUNE

3.1 Viteza de rotatie a stocurilor

Stocul materii prime si materiale (B)

3.438

5.217

Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)

96.971

151.501

|a/B*365

13

13

3.2 Viteza de rotatie a clientilor

Sold mediu clienti (A)

325.809

1.038.491

Cifra de afaceri netă (B)

8.698.199

11.515.287

|a/B *365

14

33

3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori (A)

254.841

252.063

Achiziții de bunuri si servicii (B)

1.698.27C

1.788.881

A/B *365

55

3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (A)

8.698.199

11.515(2^

ffj

Active imobilizate (B)

234.770

240yă

A/B

37

•..ATy

3.5 Viteza de rotatie a activelor totale

----------a

Cifra de afaceri (A)

8.698.199

11.515.287

Total active (B)

13.371.785

13.614.718

A/B

1

1

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profiți A)

135.165

392.300

Capital angajat (B)

7.273.648

7.438.593

A/B*100

0.02

0.05

4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului

Profit brutf+)/pierdere (-) din exploatare ( A)

130.356

370.454

Cifra de afaceri (fi)

8.698.199

11.515.287

\/B*100

1.50

3.22

5.ANALIZA TREZORERIEI NETE

5.1 Fond de rulment (FR)

8.287.835

8.263.338

Capitaluri proprii

7.273.648

7.438.593

Datorii financiare pe termen lung

0

0

Provizioane

1.248.957

1.065.540

Active imobilizate nete

234.770

240.795

5.2 Fond de rulment propriu

8.287.835

8.263.338

Capitaluri proprii

7.273.648

7.438.593

Provizioane

1.248.957

1.065.540

Active imobilizate nete

234.770

240.795

5.3 Necesar de fond de rulment(NFR)

6.346.834

7.401.553

Stocuri

3.438

5.217

Creanțe

8.676.944

9.721.236

Cheltuieli în avans

32.434

41.082

Datorii de exploatare

2.365.982

2.365.982

Venituri in avans

0

0

5.4 Trezorerie netă

FR - NFR

1.941.001

861.785

Indicatorii economici sunt calculați pe baza datelor înscrise in bilanț si in contul de profit si pierdere .

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


1.1.Lichiditatea curenta

Reprezintă indicatorul standard pentru masurarea lichidității si reflecta măsura in care curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente.Reflecta capacitatea regiei de a satisface obligațiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt. Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plăti datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarile obținute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2) reflectând o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creanțe si lichidități. Nivelul indicatorului inregistrat in anul 2018 este de 6,10, fata de 5,55, nivelul inregistrat in anul 2017.

1.2.Lichiditatea imediata

Indica măsura in care regia are capacitatea de a satisface plățile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creanțelor .Nivelul indicatorului inregistrat in anul 2018 este de 6,10, fata de 5,55, nivelul inregistrat in anul 2017.

2.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finanțare a societății la închiderea exercițiului financiar. La finele anului 2017 regia nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

2.2. Gradul de indatorare curent

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situează cu valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.

Regia isi asigura sursele necesare desfășurării activitatii, indicatorul inregistrand o valoare de 16,39 in anul 2018, fata de 18,01 valoare înregistrata in anul 2017.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atât rata îndatorării cat si riscul financiar înregistrează valori in limite normale (mai mici sau cel puțin egale cu 50). Se observa insa in anul 2018 o pondere diminuata a datoriilor totale in capitalul propriu (29,46 an 2018 fata de 32,53 an 2017).

2.4. Acoperirea dobânzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat poziția societății este considerară mai riscanta . R.A.S.P. nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se menține constant in 2018 fata de 2017.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numărul de zile in care Regia isi recuperează creanțele.Acesta a crescut in anul 2018-33'zile, fata de anul 2017-14 zile.

3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numărul de zile creditare pe care regia il obține de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 51 de zile in anul 2018, fata de 55 de zile in anul 2017.

Durata medie pentru recuperarea creanțelor este de 33 de zile, sub nivelul duratei medii in care se achita datoriile, respectiv 51 de zile.

3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.ln anul 2018 indicatorul înregistrează o creștere fata de anul 2017.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.Exprima ca indicator economic eficienta utilizării activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului este constanta fata de anul 2017.

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il obține regia din capitalul investit.Se observa o majorare a rentabilității capitalului angajat, profitul brut obtinut in anul 2018 este majorat cu 190,24% fata de profitul brut obtinut in anul 2017.

4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.Marja bruta din vanzari prezintă deasemenea o majorare in anul 2018, fata de anul 2017, respectiv un nivel de 3,22, fata de 1,50.

5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezintă execedentul rezultat atunci când resursele permanente depasesc lecesarul permanent de finanțat al regiei.Rezultatul pozitiv semnifica faptul ca regia are o măsură de siguranța.

5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezintă autonomia regiei in finanțarea investițiilor proprii. Fondul de rulment propriu este in valoare de 8.263.338.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare,Nota 10-AlteJ (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)


o.j Necesarul oe Tona ae rulment țNt-K)                                        n și           /°<

Reprezintă acele capitaluri pe care regia trebuie sa le dețină pentru finanfefgâ decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si incasa *        '

clienti.Necesarul de fond de rulment este pozitiv.

5.4 Trezoreria neta

Reprezintă diferența dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este pozitiva ceea ce semnifica faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este superioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv excedentul de finanțare se regăsește sub forma disponibilităților bănești in conturi bancare si casa.

NOTA 10: Alte informații

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATORI

SUME

1

Rezultatul exercițiului

164,944

2

Impozit pe profit

227,357

3

Profit contabil (1+2)

392,301

4

Alte venituri neimpozabile

782,005

5

Cheltuieli nedeductibile din care :

1,810,688

Alte cheltuieli (provizioane)

1,035,492

6

Rezerve legale 5 %

7

Total profit impozabil ( 3-4 + 5)

1,420,984

8

Cota de impozit

16%

9

Impozit pe profit

227,357

10.2. Riscuri financiare

Riscul de creditare

Riscul de creditare înregistrat in relațiile cu clientii este diminuat printr-o atenta monitorizare a acestora. Termenele si condițiile de plata sunt stabilite prin contracte comerciale.

Riscul ratei dobânzii

Alte informații

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Regia nu are contractate împrumuturi

Riscul valutar

La încheierea contractelor in moneda străină, Regia evalueaza riscul valutar ii^< contractuala (beneficiar sau plătitor).

10.3. Alte investiții pe termen scurt

Nr.

Explicații

Exercițiul incheiat la 31.12.2017

Exercițiul incheiat la 31.12.2018

1.

Depozite bancare pe termen scurt

2,099,544

1,663,776

Depozitele bancare pe termen scurt includ numerarul pentru plata penalităților aferente depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluantilor in Statia de epurare a Municipiului Ploiești, aferente anilor 2016, 2017 si 2018, datorii pentru care R.A.S.P. a constituit provision pentru riscuri si cheltuieli.

10.4. Casa si conturi la banei

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2018 prezintă următoarele solduri:

Conturi Ia banei in lei

Conturi la banei in valuta*

Casa in lei

Casa in valuta

Alte valori

TOTAL

1,958,863

234

13,505

0

11,092

1,983,694

Conturile la banei nu includ numerar restricționat pentru diverse executări silite.

Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.5. Cheltuieli anticipate

Regia inregistreaza in categoria cheltuielilor anticipate :

Nr.

Crt.

Natura cheltuielilor

Suma, din

care:

Termen de eșalonare sub un an

Termen de eșalonare peste un an

1

Asigurări

783

783

0

2

Rovignete, RCA, CASCO, publicații, telefonie, menținere autorizație,, tichete de masa, reclama si publicitate

40.299

40.299

0

3

Autorizație A.N.R.S.C. - tarif menținere licența autorizare calcul repartizare energie termica

3,179

2,059

1,120

TOTAL

44,261

43,141

1.120

10.6 Alte cheltuieli de exploatare

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare, după natura acestora:

Nr.

Crt.

2017

2018

1

Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

38,169

16,913

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

25,608

25,710

3

Cheltuieli cu primele de asigurare

13,333

9,220

4

Cheltuieli cu pregătirea personalului

4,137

6,574

5

Cheltuieli cu comisioanele si onorariile

1,000

2,914

6

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

10,079

20,936

7

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

3,990

3,908

8

Cheltuieli cu deplasări, detaseri, si transferuri

10,433

48,133

9

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

21,363

18,828

11

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

12,586

12,313

10.7 Stocuri

Nr. Crt.

Materii prime si materiale consumabile

Producție in curs de execuție

Produse finite si mărfuri

Avansuri pentru cumpărări de stocuri

Total

1

01 ianuarie 2018

3,438

3,438

2

Cost

3

Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

Total

3,438

3,438

1

31 decembrie 2018

5,217

5,217

2

Cost

3

Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

Total

5,217

5,217

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.8. Auditul financiar

Auditul situațiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2018 s-a efectuat de către SC PRIMAUDIT SRL -București, auditor financiar, inscris la Camera Auditorilor Financiari din Romania sub numărul 968/2010.

10.9. Datorii contingente

Regia, a inregistrat in datorii contingente facturile nevizate, reprezentând contravaloarea depozitarii deșeurilor la rampa ecologica, produse in Statia de epurare, aferente perioadei nov.2017-dec.2018, ce fac obiectul sentinței civile nr.7697/105/2016 (definitiva).

10.10 Active contingente

Regia nu inregistreaza active contingente la 31.12.2018.

10.11 Aspecte legate de mediu

a) Reglementări din punct de vedere al protecției mediului și gospodăririi apelor

Din punct de vedere a protecției mediului si al calitatii apelor uzate evacuate in emisar, activitatea RASP RA se autorizează in conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007- privind procedura de emitere a autorizației de mediu si a Ordinului nr. 662/2006 privind procedura si competentele de emitere a avizului si a autorizației de gospodărire a apelor, cu modificările si completările ulterioare. In prezent RASP RA deține autorizații de mediu pentru centrul municipal de colectare DEEE si pentru statia de epurare , respectiv autorizația de gospodărire a apelor privind ,, Epurarea si evacuarea apelor uzate din Municipiul Ploiești - Statia de epurare a municipiului Ploiești,, pentru Statia de epurare .

b) Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează in sectoarele de producție ori de cate ori apar modificări in sistem care presupun activitati cu impact asupra mediului, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul regiei aflandu-se la baza elaborării Programului de management de mediu si a Planului de acțiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu. In cursul anului 2018 au fost revizuite tintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului, si s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse in noul Plan de acțiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizării obiectivelor si țintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuata de management.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

c) Evaluări ale conformării cu cerințele legale si cu alte cerințe de mediu

© ■

Evaluarea periodica a conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin: audituri interne efectuate de către auditorii interni din cadrul Biroului Management Integrat, inspecții pe amplasament la statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE , efectuate de autoritatile de mediu / gospodărirea apelor si de către responsabili din cadrul compartimentului de mediu . Autoritatile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile RASP RA , in cursul anului 2018, un număr de sase inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 32/26.03.2018 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005-NTPA001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (Act adițional nr. 1,2 si 3) începând cu luna februarie 2016 și până în prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița S.G.A. Prahova. Cumulat in perioada 2016-2018 valoarea penalităților este de 2.869.013,28 lei.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 34 dosare (pentru suma totala de 731.605 lei-an 2016, 1.187.231 lei an 2017, 950.177,28 lei an 2018) aflate în diverse stadii procesuale, din care 20 pe rol ( 9 suspendate) si 14 achitate. La 31.12.2018 R.A.S.P. R.A. a achitat penalitati in suma de 717.422 lei aferente anului 2016 si 287.068 lei aferente anului 2017.

 • d) Poluări cu impact semnificativ asupra mediului

Nu s-au inregistrat.


Contabil sef,

Zaharia Carmen


RBLBE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro

RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

pentru exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2018

12

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

59,068

54,411

Total

199,76>

Din
care:

Cheltuieli cu alte servicii de la terti

TS1

î

Cheltuieli cu eliberare autorizații si licențe

2

Servicii de analize fizico-chimice apa Statie epurare

126,610

nov*/ ys

, ijp.h''

123,808

Cheltuieli cu ridicare topo Rampa Teleajen

10,000

4,000

Cheltuieli cu servicii metrolo[gie Rampa Teleajen

3,882

3,882

Cheltuieli cu analize indicatori de mediu Rampa Teleajen

7,968

7,422

3

Servicii întreținere programe contabilitate

266

266

4

Prestări servicii folosire program calculator de defalcare a consumurilor si cheltuielilor de incalzire

16,491

16,664

5

Servicii de audit

18,043

5,680

6

Servicii de paza

536,360

527,289

7

Servicii de arhivare

3,250

972

8

Costuri cu serviciile de evacuare ape uzate

638,254

676,413

Total

1,369,483

1,372,280Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul in Ploiești, Str.Piata'^i0fofiei^Hro-17, județul Prahova, avand numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 si cod unic-^de înregistrare: RO1343872 a luat ființa prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr.114/28.06.2002, nr. 77/27.05.2005, nr.161/29.09.2005, nr.302/18.12.2006, nr.314/21.12.2007, nr.82/28.03.2008, nr. 179/28.05.2009, nr. 371/24.11.2009, nr. 78/28.02.2011, nr.       156/31.05.2011, nr. 504/19.12.2013, nr. 135/23.04.2015,

nr.265/06.08.2015,nr. 126/26.04.2016, nr.36/26.02.2018 si nr.265/31.07.2018 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

nr.


In baza unui contract de prestări servicii incheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul sontractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In calitate de împuternicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfasoara activitatea de vidanjare pentru persoane fizice si persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

începând cu anul 2016, precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.2016 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor, respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, înscrise in anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (completat cu Act. Additional nr.1,

Act additional nr.2, Act additional nr.3), incepand cu luna februarie 2016 si pana in prezj


-------------- -------------------■—r----------------------r-------„.-JȘafc^AS.P. R.A. Ploiești este penalizata de Administrația bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova,,

X'-X’..,. a

In perioada 2016-2018, valoarea penalităților este in suma de 2.869.013 lei, respectiv, 731.605 lei inVanul 2016, 1.187.231 lei in anul 2017 si 950.177 lei in anul 2018.                       1 Si h»® fe î

’Ur -i ii' Itti f-«ții Is-ti

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale polu din ape jzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe roluli^decata aflandu-se un număr de 34 dosare, aflate in diverse stadia procesuale, din care 20 pe rol, 9 suspendate si 14 achitate.

In perioada 2016-2018 R.A.S.P. a achitat penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxim admise la Statia de epurare, aferente anului 2016-717.422 lei si aferente anului 2017-287.068 lei.

Regia funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2018 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local si de Directorul General- Râul Petrescu numit conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești incheiate la 31.12.2018 au fost întocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiar contabile la data de 31.12.2018 se refera la :

 • - patrimoniul regiei:                                           1.006.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar ( profit):                  182.866 lei

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Activitatea economico-financiara a RASP in perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinși in bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Principalii indicatori economico-financiari realizați in anul 2018, comparativ cu bugetul avizat de Cosiliul de Administrație si aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/16.02.2018 si rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr.313/09.08.2018 si nr.485/16.11.2018, sunt prezentați in tabelul urmat:

Indicator [lei]

Realizat mii lei

BVC

mii lei     j

Cifra de afaceri neta

11.515,28

11.849,6/

Venituri exploatare

11.562,89

11.874,34

/o*"

Cheltuieli exploatare

11.192,44

11.692,63'

o/

Profit operațional brut

370,45

181,73

Venituri financiare

21,92

12,31

178,06

Cheltuieli financiare

0,07

0,20

35,00

Profit financiar brut

21,85

12,11

180,43

Venituri totale

11.584,81

11.886,67

97,46

Cheltuieli totale

11.192,51

11.692,63

95,72

Profit brut

392,30

194,04

202,17

Evoluția acestor indicatori in ultimii doi ani se

prezintă astfel:

Indicator [lei]

2018

2017

2018/2017 [%]

Cifra de afaceri neta

11.515,28

3.698,20

132,39

Venituri exploatare

11.562,89

8.782,08

131,66

Cheltuieli exploatare

11.192,44

8.685,59

128,86

Profit operațional brut

370,45

96,49

383,92

Venituri financiare

21,92

4,80

456,66

Cheltuieli financiare

0,07

0,01

700,00

Profit financiar brut

21,85

4,79

456,16

Venituri totale

11.584,81

8.786,88

131,84

Cheltuieli totale

11.192,51

8.685,60

128,86

Profit brut

392,30

101,28

387,34

Profit net

164.94

(99,30)

16.494,00

Cifra de afaceri neta a avut o evoluție in creștere cu 32,39% in anul 2018 fata de 2017 urmare a majorării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria Municipiului Ploiești.

Profitul operațional a avut o evoluție in creștere cu 283,92% in anul 2018 fata de 2017, evoluție .afluentata de nivelul redus a penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiest.

Veniturile financiare au înregistrat o creștere cu 78,06 % față de nivelul din BVC si o majorare cu 356,66 % fata de anul 2017, deoarece rata dobânzii de de referința a BNR respectiv, rata dobânzii la facilitatea de depozit s-a majorat de la 0,75% in anul 2017, la 1,50% in anul 2018, astfel R.A.S.P. a obtinut pentru depozitele la termen constituite o dobanda medie de 1,17 in anul 2018 , fata de 0,3% in anul 2017.

Regia a înregistrat profit in anul 2018 in suma bruta de 392.301,00 lei, respectiv net de 182.866 lei.

R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților in anul 2018 este de 950.177,28 lei.

VENITURI

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere de 2,63% față de prevederile BVCurmare a diminuării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria Municipiului Ploiești, respectiv a emiterii facturii de regularizare finala anuala care vizeaza acoperirea costurilor generate de desfasurarea obiectului contractului de prestări servicii, conform clauzelor contractuale.

Evoluția in ultimii doi ani a veniturilor totale ale activitatii operaționale se prezintă astfel:

Indicator

2018 Mii lei

Pondere [%]

2017 Mii lei

Pondere [%]

2018/2017 [%]

Venituri din prestări servicii epurare ape uzate (Beneficiar -Apa Nova)

4.435.04

38,41

4.281,38

63,66

103,59

Venituri din prestări servicii (Beneficiar-Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

6.445,23

55,81

3.826,40

28,97

168 44

Venituri din prestări servicii -administrare Rampa Teleajen (Beneficiar-Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

308,36

2,67

310,18

2,73

99,41

Venituri din vanzari si service repartitoare, baterii

47,68

0,42

30,62

0,40

155,71

Venituri din calcul repartizare energie termica

124,36

1,08

123,06

1,92

101,06

Venituri din chirii

3,23

0,02

3,23

0,05

100,00

Venituri din vidanjare

46,74

0,40

47,86

0,61

97,66

Venituri din colectare selectiva DEEE

6,25

0,05

7,58

0,17

82,45

Venituri din servicii bransare/debransare

1,20

0,01

1,40

0,02

85,71

Venituri din taxa aviz iluminat

12,60

0,11

5,80

0,04

217,24

Venituri din taxa mediu/autorizatie colectare, transport valorificare deșeuri

94,22

0,81

60,32

1,09

156,20

Alte venituri din exploatare

37,98

0,32

84,25

0,95

45,08

Total venituri din exploatare

11.562,89

8.782,08

131,66

In anul 2018 veniturile din prestări servicii epurare ape uzate au înregistrat o majorare fata de anul 2017 in suma de 153,66 mii lei (3,59%), iar veniturile din servicii prestate aferente contractului de prestări servicii incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si R.A.S.P. Ploiești au inregiștrat o majorare fata de anul 2017 in suma de 2.617,01 mii lei (68,44%).

Majorarea valorii serviciilor in anul 2018 a fost generata in principal, de majorarea veniturilor aferente contractului de prestări servicii nr. 1/2002 incheiat intre Consiliul Local si Regia de Servicii Publice R.A.

CHELTUIELI

y

v < ■ ■                   9?"*

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activitatii operaționale in anuî^018 Se prezint® astfel:                                                                                                                   '

' 7 7'0 VA

Indicator

Realizat

BVC

Grad de realizare

[mii lei]

2018

2018

[%]

Cheltuieli materiale, din care:

195,86

354,78

55,21

-cheltuieli cu materialele consumabile

151,50

297,74

50,88

-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventor, mat. nestocate

44,36

57,04

77,77

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )

85,56

104,80

81,64

Cheltuieli cu personalul, din care:

8.146,65

8.326,22

97,84

•cheltuieli de natura salariala

7.475,66

7.606,59

98,28

-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligații legale

217,42

218,15

99,66

-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)

388,69

403.46

96,34

-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)

64.87

98.02

66,18

Chelt cu amortizarea imobil, corp, si necorporale

63,86

102,50

62,30

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

47,78

63,31

75,47

Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:

1.593,01

1.849,92

86,11

-mentenanta (intretinere, reparații curente si capitale )

16,91

78,53

21,53

-cheltuieli cu chiriile

25,71

26,44

97,24

- cheltuieli cu primele de asigurare

9,22

13,80

66,81

-cheltuieli cu paza

527,29

528,10

99,85

-alte servicii executate de terii

1.013,88

1.203,05

84,27

Alte cheltuieli de exploatare

6,82

13,36

51,05

Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante

1.052,97

877,74

119,96

Total cheltuieli de exploatare

11.192,51

11.692,63

95,72

Din analiza cheltuielilor activitatii operaționale pe anul 2018 rezulta o majorare a cheltuielilor privind provizioanele, reprezentând penalitati pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiești, cu încadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.

Evoluția in ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activitatii operaționale se prezintIndicator

2018 Mii lei

Pondere

2017 Mii lei

Pondere

20W?OdVi,

Cheltuieli materiale, din care:

195,86

1,75

128,71

1,48

118,24

-cheltuieli cu materialele consumabile

151,50

96,97

-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar

44,36

31,74

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )

85,56

0,76

85,97

0,99

76,76

Cheltuieli cu personalul, din care:

8.146,65

72,80

5.427,77

62,49

116,50

-cheltuieli cu salariile

7.475,66

4.326,29

-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligații legale

217,42

963,64

-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)

388,69

98,96

-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)

64,87

38,89

Chelt. cu amortizarea imobil, corp, si necorporale

63,86

0,57

81,77

0,94

60,64

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

47,78

0,43

70,60

0,81

53,09

Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:

1.593,01

14,23

1.569,56

18,07

78,75

-mentenanta (intretinere, reparații curente si capitale)

16,91

38,17

-cheltuieli cu chiriile

25,71

25,61

- cheltuieli cu primele de asigurare

9,22

13,33

-cheltuieli cu paza

527,29

556,09

-alte servicii executate de terti

1.013,88

917,15

Alte cheltuieli de exploatare

6,75

0,06

125,18

1,45

5,39

Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante

1.052,97

9,40

1.196,03

13,77

68,26

Total cheltuieli de exploatare

11.192,44

100,00

8.685,59

100,00

128,86


Cheltuielile de exploatare realizate la finele anului sunt în sumă de 11.192,44 mii lei, înregistrând o creștere de 28,86% fata de anul 2017, poderea semnificativa fiind reprezentata de:

 • - majorarea cheltuielilor materiale , respectiv cheltuieli privind stocurile, reprezentând repartitoare de cost aferente activitatii de calcul repartizare energie termica;

 • - majorarea cheltuielilor cu personalul, respectiv reintregirea sumelor aferente majorării salariilor de baza in anul 2017, majorarea numărului de personal in anul 2018.


Rezultatul exercițiului financiar încheiat ia 31.12.2018


Venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare

Profit din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Profit financiar

Venituri Totale

Cheltuieli totale

Profit brut

Impozit pe profit

Profit net de repartizat

Profit net după constituirea provizionului privind participarea salariatilor la profit


11.548.894

11.178.439

370.455


21.916


70


21.846


11.570.810

11.178.509

392.301

227.357

182.866

164.944PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI EXERCIȚIULUI FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2018

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, a BVC aprobat pentru anul 2018, membrii Consiliului de Administrație supun aprobării repartizarea profitului in suma de 182.866 lei după cum urmeaza:

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti Parti ciparea salariatilor la profit

3.647 lei

17.922 lei

157.668 lei

3.629 lei

182.866 lei


Varsaminte din profitul net

Alte rezerve

Total profit repartizat


EVALUĂRI ALE CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE SI CU ALTE CERINȚE RE MEDIU

U o

Evaluarea periodica a conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin: audituri interne c^MUțte de către auditorii interni din cadrul Biroului Management Integrat, inspecții pe amplasament ia statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE , efectuate de autoritatile de mediu / gospodărirea apelor si de către responsabili din cadrul compartimentului de mediu . Autoritatile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile RASP RA , in cursul anului 2018, un număr de sase inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 32/26.03.2018 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005-NTPA001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (Act adițional nr.1,2 si 3) începând cu luna februarie 2016 și până în prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița S.G.A. Prahova. Cumulat in perioada 2016-2018 valoarea penalităților este de 2.869.013,28 lei.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 34 dosare (pentru suma totala de 731.605 lei-an 2016, 1.187.231 lei an 2017, 950.177,28 lei an 2018) aflate în diverse stadii procesuale, din care 20 pe rol ( 9 suspendate) si 14 achitate. La 31.12.2018 R.A.S.P. R.A. a achitat penalitati in suma de 717.422 lei aferente anului 2016 si 287.068 lei aferente anului 2017.


CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


INDICATORUL

AN 2017

AN 201^/$

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.1 Lichiditatea curenta

Active curente (A)

13.137.015

13.373.923

Datorii curente (B)

2.365.982

2.191.666

A/B

5.55

6.10

1.2 Lichiditatea imediata

Active circulante -(minus) stoc de materii prime si materiale (A)

13.137.015

13.373.923

Datorii curente (B)

3.438

5.217

A/B

2.365.982

2.191.666

^INDICATORI DE RISC

5.55

6.10

2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Capital imprumutat ( A)

0

0

Capital angajat (B)

7.273.648

7.438.593

A/B

0.00

0.00

2.2 Gradul de indatorare curent

Datorii curente (A)

2.365.982

2.191.666

Active curente (B)

13.137.015

13.373.923

A/B

18.01

16.39

2.3 Riscul financiar

Datorii totale (A)

2.365.982

2.191.666

Capital propriu

7.273.648

7.438.593I

A/B* 100

32.53

29.46

2.4 Acoperirea dobânzilor

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit( A)

135.165

392.300

Cheltuiala cu dobanda ( B )

0.00

0.00

A/B

0.00

0.00

3. INDICATORI DE GESTIUNE

3.1 Viteza de rotatie a stocurilor

Stocul materii prime si materiale (B)

3.438

5.217

Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)

96.971

151.501

A/B*365

13

13

3.2 Viteza de rotatie a clientilor

Sold mediu clienti (A)

325.809

1.038.491

Cifra de afaceri netă (B)

8.698.199

11.515.287

A/B *365

14

33

3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori (A)

254.841

252.063I

Achiziții de bunuri si servicii (B)

1.698.270

1 788.881

A/B *365

55

51


3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

P

Cifra de afaceri (A)

8.698.199

11.515.287

Active imobilizate (B)

234.77

240.795

/

A/B

37

48

3.5 Viteza de rotatie a activelor totale

\

Cifra de afaceri (A)

8.698.199

11.515.287

-

Total active (B)

13.371.785

13.614.718

’j

A/B

1

1

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit! A)

135.165

392.300

Capital angajat (B)

7.273.648

7.438.593

A/B*100

0.02

0.05

4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului

Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A)

130.356

370.454

Cifra de afaceri (B)

8.698.199

11.515.287

A/B*100

1.50

3.22

5.ANALIZA TREZORERIEI NETE

5.1 Fond de rulment (FR)

8.287.835

8.263.338

Capitaluri proprii

7.273.648

7.438.593

Datorii financiare pe termen lung

0

0

Provizioane

1.248.957

1.065.540

Active imobilizate nete

234.770

240.795

5.2 Fond de rulment propriu

8.287.835

8.263.338

Capitaluri proprii

7.273.648

7.438.593

Provizioane

1.248.957

1.065.540

Active imobilizate nete

234.770

240.795

5.3 Necesar de fond de rulment(NFR)

6.346.834

7.401.553

Stocuri

3.438

5.217

Creanțe

8.676.944]

9.721.236

Cheltuieli în avans

32.434I

41.082

Datorii de exploatare

2.365.982

2.365.982

Venituri in avans

0

0

5.4 Trezorerie netă

R - NFR

1.941.001

861 785

Indicatorii economici sunt calculați pe baza datelor inscrise in bilanț si in contul de profit si pierdere

1.1.Lichiditatea curenta

Reprezintă indicatorul standard pentru masurarea lichidității si reflecta măsură in care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente.Reflecta capacitatea regiei de a satisface obligațiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt.Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plăti datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarile obținute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2) reflectând o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creanțe si lichidități. Nivelul indicatorului inregistrat in anul 2018 este de 6,10, fata de 5,55, nivelul inregistrat in anul 2017.

1.2.Lichiditatea imediata                                                          . v —

Indica măsură in care regia are capacitatea de a satisface plățile scadente din fluxul ije numerarj x existent si cel obtinut din recuperarea creanțelor .Nivelul indicatorului inregistrat in anul e^td’d^' 6,10, fata de 5,55, nivelul inregistrat in anul 2017.                                       K’Sl

2.1. Gradul de îndatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul impruniutai-^ in capitalurile angajate si reflecta structura de finanțare a societății la inchiderea exercițiului financiar. La finele anului 2017 regia nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

2.2. Gradul de indatorare curent

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situează cu valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.

Regia isi asigura sursele necesare desfășurării activitatii, indicatorul inregistrand o valoare de 16,39 in anul 2018, fata de 18,01 valoare înregistrata in anul 2017.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atât rata indatorarii cat si riscul financiar inregistreaza valori in limite normale (mai mici sau cel puțin egale cu 50). Se observa insa in anul 2018 o pondere diminuata a datoriilor totale in capitalul propriu 529,46 an 2018 fata de 32,53 an 2017).

2.4. Acoperirea dobânzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat poziția societății este considerară mai riscanta . R.A.S.P. nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se menține constant in 2018 fata de 2017.

3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numărul de zile in care Regia isi recuperează creanțele.Acesta a crescut in anul 2018-33 zile, fata de anul 2017-14 zile.

).3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numărul de zile creditare pe care regia il obține de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 51 de zile in anul 2018, fata de 55 de zile in anul 2017.

Durata medie pentru recuperarea creanțelor este de 33 de zile, sub nivelul duratei medii in care se achita datoriile, respectiv 51 de zile.

3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.In anul 2018 indicatorul inregistreaza o creștere fata de anul 2017.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.Exprima ca indicator economic eficienta utilizării activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului este constanta fata de anul 2017.


4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il obține regia investit.Se observa o majorare a rentabilității capitalului angajat, profitul brut obtinut in a majorat cu 190,24% fata de profitul brut obtinut in anul 2017.

4.2.Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifre afaceri.Marja bruta din vanzari prezintă deasemenea o majorare in anul 2018, fata de anul 2017, respectiv un nivel de 3,22, fata de 1,50.

5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezintă execedentul rezultat atunci când resursele permanente depasesc necesarul permanent de finanțat al regiei.Rezultatul pozitiv semnifica faptul ca regia are o măsură de siguranța.

5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezintă autonomia regiei in finanțarea investițiilor proprii. Fondul de rulment propriu este in valoare de 8.263.338.

5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezintă acele capitaluri pe care regia trebuie sa le dețină pentru finanțarea stocurilor si a decalajelor emporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si încasarea creanțelor de la clienti.Necesarul de fond de rulment este pozitiv.

5.4 Trezoreria neta

Reprezintă diferența dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este pozitiva ceea ce semnifica faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este superioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv excedentul de finanțare se regăsește sub forma disponibilităților bănești in conturi bancare si casa.

Președintele Consiliului de Administrație, Ristulescu Gheorghe

a

CAFR CCF
I Adresa : Cafea Ratavei 266-263

Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5 050912, București

Telefon; 031,425.70.30

| Mobil: 0720.64.00.77


Reg.Com.: J40/11798/2004 CIF: RO 14479923

Web: www.prim-audit.rowww.prim-audit com

Email: offEce®primr-airfît.ro


Autorizație CAFR: 968/2010 Autorizație CCF : 307/2008 Autorizație CECAR: 7748/2012 Autorizație FRF: 2012 Certificare ISO : 2012

__/


Raportul auditorului independent

Către Acționarii societarii REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE R.A PLOIEȘTI

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1  Am auditat situațiile financiare anexate ale societarii REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE R.A PLOIEȘTI (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative .

 • 2   Situațiile financiare la 31 decembrie 2018 se identifica astfel::

  • Activ net/Total capitaluri proprii:

  7.438.592 lei

  • Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar:

  164.944 lei

  • Rezultat reportat

  (3.647) lei

 • 3 In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie


 • 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Intemationafe^e jAotw /< (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European, urmează „Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditortdt^^ intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

 • 5  Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate si conformitate. Nu am identificat aspecte care sa influențeze semnificativ situațiile financiare astfel ca opinia noastra sa fie modificata.

Alte informații - Raportul administratorilor

 • 6  Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 13 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire Ia situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt

c

Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 5 0509'2, București

Tetefon: 031.425.70.30

I Mobil: 0720.64.03.77


Adresa: Citea Rahovei 266-268


Reg Corn.: JW11798/2004 CIF: RO 14479923-

Web: www.prim-audit.ro ww.prim-audft.com

Email: offfceiîprim-autfît. roNr 59/21.03.2019

Către REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE R.A PLOIEȘTI -in atentia conducerii-

Prim-Audit SRL, societate de audit si expertiză contabilă, cu nr de autorizație 968/2010 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, am auditat situațiile financiare ale anului 2018 in baza contractului cu nr 4152/26.06.2017

Responsabilitatea noastră este de a formula o opinie privind conformitatea situațiilor financiare cu cadrul legal de raportare. De asemeni, avem responsabilitatea ca pe parcursul misiunii sa atragem atenția conducerii asupra deficiențelor constatate pe parcursul misiunii de audit, sa formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinam, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea, precum și să Comunicam persoanelor responsabile cu guvemanța principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Acesta este motivul pentru care, in conformitate cu ISA 250-ISA 265 formulam prezenta

Scrisoare privind comunicarea deficiențelor constatate pe parcursul auditului situațiilor financiare ale anului 2018

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE R.A PLOIEȘTI este intreprindere publica in sensul dat de Legea nr 273/2006 a finanțelor publice locale . Societatea a luat ființa prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr.

69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome dp jntetesfioSaf ■ motiv pentru care fondurile derulate de societate sunt fonduri pudice/ Altfel ,g intreprinderea publică Societatea REGIA AUTONOMĂ DE SERVIC^uM&f' R.A PLOIEȘTI este caracterizata de o dublă calitate:                   p ' /

-pe de o parte este persoană juridică de drept privat

-pe de altă parte este parte a sectorului public alaturi de persoana juridică de drept public

Caracterul de persoană juridică de drept privat al intreprinderii publice rezultă din regimul juridic aplicabil constituirii si funcționării care nu este derogator de la dreptul comun. In calitate de societate comercială aceasta este proprietară a bunurilor aflate in patrimoniul sau , mai puțin asupra bunurilor proprietate publică in legătură cu care are doar dreptul de administrare. Referitor la fondurile administrate, intreprinderea publică poate gestiona atat fonduri publice cât și fonduri proprii.

întreprinderea publică este inclusă in sectorul public prin prisma supunerii controlului specific asupra administrării fondurilor publice si patrimoniului public.

Sub aceste aspecte, am identificat următorul cadru legal aplicabil:

 • 1.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partîcipație majoritară

 • 2.    OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 • 3.    Legea nr 69/2010a responsabilității fiscal - bugetare

Conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității.

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE R.A PLOIEȘTI are organizat control financiar preventiv si are auditor intern salariat la data prezentului raport de audit.

Recomandam luarea masurilor de remediere, astfel:

-întocmirea proceselor -verbale de recepție chiar si pentru lucrări parțiale pentru care există facturi întocmite si asumate de beneficiar

-supunerea spre aprobare in Consiliul Local al Municipiului Ploiești a unei cote rezonabile de profit ce urmeaza a fi decontate la serviciile publice ce fac obiectul contractului de prestări de servicii nr 1/2002

-luarea masurilor de remediere pentru a preîntâmpina aplicarea de către.AN Apele Romane a unor noi penalitati pentru nerespectarea standardelor de i^ediiț;

Conform raportului administratorului si notelor atașate situațiilor financiarej "Urmare a depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele ' uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul^jidf’ utilizare/exploatare nr 111/2016 (Act adițional nr 1, 2 și 3) începând cu luna februarie 2016 și până în prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău -Ialomița S.G.A. Prahova . Cumulat în perioada 2016-2018 valoarea penalităilor este de 2.869.013,28 lei."

-pentru auditorul intern angajat in cadrul regiei vă rugăm să dispuneți luarea măsurilor cu respectarea prevederilor legale impuse de următoarele acte normative: Legea nr 672/2002 privind auditul public intern , HG. Nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern și Ordinul nr. 1267/2000 pentru aprobarea Normelor minimale de audit intern care prevăd ca auditorul intern angajat să aibă calitatea de expert contabil sau de auditor financiar, membru activ CAFR.

-implementarea unui Cod etic la nivelul REGIEI care sa acopere toate cerințele Standardelor de etica si integritate , prevenirea si sancționarea conflictului de interese, precum si managementul riscurilor

- contractul nostru de servicii de audit nr 4152/26.06.2017 a fost încheiat pe o durată de 2 ani, respectiv pentru auditarea exercițiilor financiare 2017-2018 .

Potrivit art 47 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă ” Art. 47. -(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(I1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.”

Ne exprimăm disponibilitatea și recomandăm încheierea unui nou contract de servicii de audit extern pentru următorii trei ani , având în vedere cunoașterea clientului, buna colaborare și păstrarea unei stabilități în relația cu auditorul extern.

- Având în vedere numirea unui responsabil cu respectarea Regulamentului de Protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), la nivel de societate recomandăm întocmirea și implementarea unor proceduri specifice de protecție a acestor date precum și publicarea pe site-ul instituției a unui extras din politica regiei pentru acest domeniu

Potrivit Legii nr 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, toate entitățile sunt obligate să întocmească proceduri specifice de prevenire și combatere a infracțiunilor financiare specifice , precum și comunicarea unei persoane desemnate către Oficiul Național de Prevenire și

Combatere a Spălării Banilor.                                      f §f

“o«\

Constatările si recomandările noastre se refera strict la acele aspepțe 'e^el atras atenția pe parcursul auditării situațiilor financiare si respectiv al si^pml control si audit intern.                                                                '

ney


Considerăm ca analiza si recomandările noastre va pot fi de folos atât in ceea ce privește evaluarea performanțelor financiare cat si in procesul de implementare a sistemului de control si audit intern .

Aceasta scrisoare este confidențială si nu poate fi transmisă către o terța parte fără acordul nostru.

Vom fi onorați dacă aceste aspecte vă vor suscita interesul si ne veți solicita clarificări cu privire la sugestiile si recomandările noastre.

Cu stima,

In numele PRIM-AUDIT SRL

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 968/12.03.2010


21.03.2019


Auditor partener/Administrator

Tanase Luminița Marinela

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numărul

2818/24.02.2009