Hotărârea nr. 98/2019

Hotãrârea nr. 98 referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.30/2019 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al Municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 98 referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.30/2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 135/08.04.2019 a consilierilor Marilena Stanciu și Gabriel Minea și Raportul de specialitate nr. 7430/08.04.2019 al S.C Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 579/09.04.2019 al Serviciului Juridic-Contencios, Contracte;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și de prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.3/2003;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.a) și alin. 3 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30 din 27.02.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 09.04.2019.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 aprilie 2019.Contrasemnează:

SECRETAR,