Hotărârea nr. 97/2019

Hotãrârea nr. 97 privind aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 97


privind aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 136/09.04.2019 a domnului Primar al Municipiului Ploiești Adrian Florin DOBRE și Raportul de Specialitate nr. 85/09.04.2019 al Direcției Economice, Raportul de Specialitate nr. 578/09.04.2019 al Serviciului Juridic-Contencios, Contracte și Raportul tehnic nr. 2411/09.04.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice, prin care se propune aprobarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești;

Ținând cont de corespondența și discuțiile dintre reprezentanții Municipiului Ploiești și ai Județului Prahova cu reprezentanții operatorului Veolia Energie Prahova SRL în vederea prelungirii duratei contractului menționat;

Având în vedere prevederile art. 23.4 din Contractul de Delegare ce reglementează recuperarea diferențelor înregistrate ca urmare a modificării prețului combustibilului, precum și notificările transmise de operatorul Veolia Energie Prahova SRL (VEP 1804511/14.09.2019, VEP 1805053/15.10.2018, VEP 19000501/22.01.2019, VEP 19002652/01.04.2019),

A

In temeiul art. 16.2 - Cap V - Durata, din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție al Municipiului Ploiești nr.2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și Societatea Veolia Energie Prahova S.R.L;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin (4) lit. c), art. 32 alin (3) si art. 33 alin (4) lit. b) al Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116, alin (4) din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție al Municipiului Ploiești nr.2776/5246/29.04.2004, pe o durata de 3 ani și 14 zile, începând cu data de 01.05.2019 până la data de 15.05.2022.

Art. 2(1) împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să negocieze, în numele și pe seama Municipiului Ploiești, condițiile prelungirii contractului stipulat la art. 1, ținând cont de obiectivele prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

(2) Condițiile negocierii vor fi prevăzute într-un act adițional ce va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, respectiv hotărâre a Consiliului Județean Prahova, până la data de 25 aprilie 2019.

Art. 3 Se menține Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 1/31.01.2019 privind aprobarea ajustării prețului producere - transport - distribuție a energiei termice destinată SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești, cu următoarele modificări:

  • a) Alineatul (2) al articolului 1, se abrogă.

  • b) Alineatul (3) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Aprobă acordarea subvenției pentru anii 2019 - 2022, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli anual, subvenție ce va fi stabilită astfel încât prețul maxim local al energiei termice facturate populației să fie de 186,97 lei + TVA”.

Art. 4 Suma totală a diferențelor de recuperat urmare a creșterii prețului combustibilului pentru perioada cuprinsă între luna ianuarie 2016 - februarie 2019 va fi verificată de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și va face obiectul unei hotărâri de consiliu în termen de 2 săptămâni de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, Direcția Economică și Primarul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează:


SECRETAR,


• Laurențiu DIȚU


OBIECTIVE DE NEGOCIERE

a) Actuala formulă de ajustare a prețului energiei termice prevăzută la art. 23.3 din Contractul de Delegare se va înlocui cu o noua formulă ce va fi negociată de către Primarul municipiului Ploiești, formulă a cărei structură finală va fi cea avizată de ANRE și preluată în Actul Adițional.

b) Pe durata de valabilitate a reglementărilor ce stabilesc prețuri diferențiate de achiziție a gazelor naturale, operatorul va practica prețuri diferențiate pe tipuri de utilizatori -utilizatorii casnici, respectiv utilizatorii non casnici.