Hotărârea nr. 96/2019

Hotãrârea nr. 96 privind alegerea președintelui de ședinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 96 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 137/09.04.2019 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 111/09.04.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09 aprilie 2019;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.03.2019 se află în imposibilitatea de a participa la ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 47, alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Alegerea domnului consilier Gheorghe Popa în calitate de președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09.04.2019.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 aprilie 2019.


Contrasemnează: , SECRETAR Laurentiu DITU