Hotărârea nr. 95/2019

Hotãrârea nr. 95 privind includerea unui bun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 95

privind includerea unui bun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 134/27.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.l 11/27.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 100/27.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.79/27.03.2019 la Direcția Economică și sub nr. 3177/27.03.2019 la Direcția Tehnic Investiții privind includerea unui bun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 27.03.2019;

Luând in considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. DT.2768/03.04.2017, S.R.I.D 248/04.04.2017 transmisă de către Direcția Tehnic Investiții din cadrul municipiului Ploiești;

Luând în considerare adresa nr. 12015/12.06.2018, înaintată de Biroul Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova - Poliția Municipiului Ploiești;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o nouă poziție, identificată în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

Contrasemnează: SECRElf AR.

Laurenți


IȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Anexa la H.C.L./ nr.

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Al)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

910

Pod    peste

pârâul

Dâmbu, între strada Apelor și      strada

Berzei

Suprafața construită la sol =79 mp

Lungime=0,012 km

Tip        carosabil=

material metalic

1985

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu      modificările      și

completările ulterioare

Director Executiv, Carmen D^iela Bucur


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă


Șef Servici^S.yyȘ^

Gabriela Mîn^dtiutS ' X

cz.oieștv * / --