Hotărârea nr. 94/2019

Hotãrârea nr. 94 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 125/21.03.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr. 2778/18.03.2019 al Direcției Tehnic - Investiții, nr.62/18.03.2019 al Direcției Economice și nr. 85/21.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020;

Ținând cont de raportul favorabil din data de 18.03.2019 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

In baza avizului conform emis de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova în data de 17.12.2018;

A

In conformitate cu art. 19, alin. (1), (2), (4), art. 61, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/02.10.2018 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 2 Directorii unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care FUNCȚIONEAZĂ în anul școlar 2019-2020


I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ
Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE

TOTAL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase elevi (PJ+AR)

------------------ r- -

• A

j î.

’C

<U «

XJ o _J « S*

< SÎ E— O- < O   —s

f— ca n-

J- Q z a e Q. ■2 c

1

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM,LIC/RO/

STR GH.DOJA NR.98 , TEL/FAX 0244-522340 c-mail secretariatcn i lc@yahoo .corn

59

1714

2

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI VITEAZUL” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI GIM, L1C/RO/

STR.INDEPENDENTEI NR.8 , TEL/FAX 0244-595952 e-mail : cnmvph@gmail.com

52

1473

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNC1PIUL PLOIEȘTI, GIM, LIC/RO/STR TREI IERARHI nr. 10/0344802070/0344802070/1iccuza@gmail.com

36

1038

4

COLEGIUL NAȚIONAL ”NICH1TA STĂNESCU” , PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR NALBEI NR.3 , TEL/FAX 0244-599540 e-mail: colegiulnichitastanescu@gmail.com

36

1050

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARJA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRȚGIM, LIC/RO/STR. NICOLAE IORGA, NR 7; TEL 519688; FAX 570292 ; e-mail: liceul pedagogic2003 u y ahoo.com

50

1448

6

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA” .MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PR1, GIM, LIC, /RO/

STR. BOBALNA NR.44, TEL/FAX 0244-525786 e-mail:

licartph@yahoo.com

30

845

7

COLEGIUL "SPIRU HARET” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC,PROF, POS/RO/

STR CONSTRUCTORILOR NR.8 , TEL/FAX 0244-512161 e-mail : spiruh2003@yahoo.com

55

1503

8

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / LIC/PROF/ POS/RO/

STR RUDULUI NR.24 , TEL0244542341/FAX 0244543794 e-mail: colegiul economic ploiesti@hotmail.com

44

1269

9

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,LIC, PROF, POS/RO/ȘOSEAUA VESTULUI, NR.22 ,TEL/FAX 0244528269 e-mail:energetic pl@holmail.com

53

1456

10

LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR EDELEANU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC, PROF, POS/RO/

B-DUL PETROLULUI NR. 14, TEL/FAX 0244/573182;

0244/573792 e-mail : lazar edelcanu@yahoo.com

43

1121

11

LICEUL TEHNOLOGIC ”T0MA N SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC ,PROF,POS/RO STR.GH.GR.CANTACUZINO NR.328 , TEL/FAX 0244-552251 e-mail: tsocolescu©-ahoo.com

43

1152

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC/PROF/POS/RO/, STRADA VĂLENI, NR.144G,

TEL/FAX 0344801862, e-mail : gst.ploiesti@gmail.com

27

660


13

LICEUL TEHNOLOGIC ’ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC.PROF/POS/RO/

STR. MULAI BRAVU, NR.249, TEL / FAX 0244 523541, e_mail : liceu saligny.ploiesti@gmail.com

fi

w

. w

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAT', MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, PROF/RO/

B-dul Petrolului nr. 16, Ploiești, jud. Prahova TEL/FAX 0344-

801712 e-mail : liclmap@gmail.com

28 ’

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC.PROF, POS/RO/

STR. TELEAJEN, NR.11 , TEL /FAX 0244,578259, e-mail: sisasp i<®iahoo.com

34

969

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, PLOIEȘTI

/PRI/ GIM/LIC/PROF/POS/RO/

STR DEDIȚEL NR.4 , TEL/FAX 0244-531041 e-mail :

lts aa@yahoo.com

50

1386

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM /RO/

STR BOBALNA NR.76, TEL/FAX 02445 25865 e-mail :

scoalaradustanian@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19/ PRE,PRI, GIM/ PLOIEȘTI

27

625

18

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                PRE, PRI,

GIM, /RO/

STR ELENA DOAMNA, NR 25 , TEL/FAX 0244-544570 e-mail : scoalaelenadoamna « vahoo.com

18

467

19

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU PRE, PRI, GIM, /RO/

STR MINERVA NR 4 , TEL/FAX 0244-555460 e-mail

tomacaragiutop@yahoo.com

28

647

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIAN0 POPESCU" PLOIEȘTI,

PRE, PRI, GIM/RO/ STR. NUCILOR, NR.39, TEL/FAX 0244521286 E-MAIL scoalacandianopopescu"yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 / PRI/ GIM/

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

21

410

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL" MUNICIPIUL

PLOIEȘTI / PRE, PRI, GIM/RO/STR. LAURILOR, NR.2A,

TEL.FAX:0244567036, e-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com

39

1029

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ” MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE,PRI,GIM/ RO / STR VORNICUL BOLDUR NR 3, TEL/FAX: 0244-575021 , e-mail: scraresvoda@yahoo.com

17

413

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC' MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM, RO

STR ALEXANDRU LAPUSN EANU 17, TEL/FAX 0244-

513891 e-mail: scoalalOgeorgecosbuc@yahoo.com

18

543

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/ RO/,

STR POPA FARCAS NR 23, TEL/FAX :  0244-524556 e-

mail : scoala_titulescu@yahoo.com

21

540

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL"/ PRI? GIM/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51, PRE/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE ” MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                      PRE,

PRI, GIM,/RO/

BLD. REPUBLICI, NR. 145, TEL/FAX 0244595954 e-mail:

ssvploiesti@yahoo.com

40

1251

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIEMINESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRIM,GIM/RO/ B-DUL.BUCUREȘTI NR.25A,TEL/FAX 0244/577588 scl5mepl@yahoo.com

26

684

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.LUMIN1SULUI NR.8, TEL/FAX 0244-525788, e-mail:

sc_antonpann_pl@yahoo.com

19

395


28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GR1GORESCU" PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR IZVOARE, NR 81 , TEL/FAX 0244-574332 e-mail:

scioangrigorescu@yahoo.com

12 / L

© *12

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM/RO/,

STR POȘTEI NR.19, TEL/FAX : 0244-510162 e-mail

scoala_stvineri@yahoo.com

ț

1

42

ta** v        \

A* M

< tw- ... v o b P

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/RO/

STR TROTUS NR.4 , TEL/FAX 0244-532460 e-mail:

sc.andreimuresanu@yahoo.com

19

432

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM, STR. ARINULUI NR. 2, TEL/FAX0244-567394,e-mail:henri berthelot@yahoo.com

29

884

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BÂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM/RO/ ALEEA ȘCOLII NR. 2, TEL/ FAX0244-563210,e-mail:nbalcescu2004@yahoo.com

27

716

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE,, PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/RO/ STR. ALEEA GODEANU NR.4, TEL/FAX 0244556602/0244553090 e-mail: scoala29ploiesti@yahoo.com

42

1117

ȘCOALA PRIMARA NR. 22/PRE, PRI/ PLODEȘTI

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20 /PRE/PLOIESTI

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL

PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/ STR. MINERVA NR.4, TEL/FAX 0244 552398 , e-mail: scoala nicolaeiorga@yahoo corn

31

831

35

ȘCOALA GIMNAZIALA"PROFESOR NICOLAE SIMACHE" , PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR MALU ROȘU NR 102 , TEL/FAX 0244-537316 e-mail:

scoala.nicolaesimache@yahoo.com

36

1015

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENACIIITA VACARESCU7 PRI, GIM/ PLOIEȘTI

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ I A. BASSARABESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR ALEEA STRUNGA NR. 2 , TEL/FAX 0244552109 e-mail : i_a_bassarabescu@yahoo corn

38

1070

37

GRĂDINIȚA „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL „ .MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/STR. LEVĂNȚICA NR.2G/0244/574600/gradin itasfintiiarhangheli@yahoo.com

8

200

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE" /PRE/RO/STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.97 TEL /FAX 0244572486 e-mail: gr.scufitarosie@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4/ PRE / PLOIEȘTI

8

220

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 ,PRE/RO/MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. MĂGURII NR. 6, TEL. 0244563271, e-mail: gradinita_21ploiesti@yahoo.com

6

180

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGII NR.23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR. RISNOVENILOR, NR 46 ,TEL.0244 /515919, FAX 0244/ 515919/gradinita23.ploiesti@yahoo.com

14

380

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10/PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/ STR.MÂRÂȘEȘTI, NR58, TEL.0244/526725,FAX 0244/526725 enutaioana@yahoo.com

10

259

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ CHEIȚA DE AUR ,, PRE/, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ B-DUL BUCUREȘTI NR 25 B, TEL/FAX 0244-572609, e-mail: gradinita30ploiesti@yahoo.com

5

155

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

7

209

MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.AL.LĂPUȘNEANU

NR. 19TEL/FAX 0244/573733,mail.gradinita_32@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.26/PRE/PLOIEȘTI44

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. INTRAREA GRINDULUI NR.5, TEL/FAX0244-532725, e-mail:GRĂDINIȚA33PLOIEȘTI@yahoo.com

Q «r ta

X "O1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 /PRE/PLOIEȘ'n

V

45

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL'RAZĂ DE SOARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE/RO / INT.DEDIȚEL, NR.34 , TEL/FAX 0244/530 860 e-mail : gradinita_34_pl@yahoo.com

ii

355

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE/RO / STR MARAMUREȘ NR. 27 / TEL. 0244510324 E-mail: gradipp35@yahoo.com

10

220

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8/ PRE/PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA CU POVEȘTI" / PRE / MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SF.STELIAN" / PRE / MUNICIPIUL PLOIEȘTI

47

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MUCENIC MINA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI/ PRE/ RO/ STR. SLT.EROU MARIAN MOLDOVEANU, NR 14/ 0244555604/ 0244555604/gradinitasfmina@yahoo.com

GRĂDINIȚACU PROGRAM NORMAL NR. 39 , PRE, PLOIEȘTI

14

325

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR POȘTEI NR. 23, TEL/FAX.0244-541266, e-mail: gradinita38ploiesti@yahoo.com

8

198

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 /PRE/MUN1CIPIUL PLOIEȘTI

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.40 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. ANOTIMPULUI NR.1, TEL/FAX 552690 e-mail: victoriapetre2005@yahoo.com

8

215

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „ CRAI NOU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR BOBÂLNA NR.44 e-mai! crainou.contabilitate@yahoo.com

13

264

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRF./RO/ STR. ALEEA IEZERULUI NR.5-7,TEL.0244557019.e-mail:gradinita47@yahoo.com

12

311

52

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/STR. ARINULUI, NR.2, TEL.0244534940, E-MAIL dumbrava min ploiestirnSahoo.com

8

240

53

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL "LICURICI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. ARINULUI, NR.2 TEL. 0244534764, e-mail gradinita 53 pl@yahoo.com

9

254

54

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.GHEORGHE DOJA, NR.98, TEL0722603891, FAX 0244/522340, e-mail: excelentaph@gmailcomII.ÎNVÂȚĂMÂNT SPECIAL

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCAȚIONALA PRAHOVA, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR 26. TEL/FAX.513700

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICÂ, PLOIEȘ H STR. BOBALNA NR26. TEL/FAX.513700

2

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. FĂGĂRAȘ, NR.1, tel 0244574563, fax 0244574563/ centru lșcolarspecial@gmail.com

16

155

3

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRI,GIM, STR. GH.GR.CANTACUZINO NR. 328, TEL.341356, FAX.341356, scoalaspeciala2@yaboo.com

18

151


lila. PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR


PALATUL COPIILOR , MUNICIPIUL PLOIEȘ1T/18 CERCURI/ STR.MĂRĂȘEȘT1 NR.239 , TEL/FAX 0244596146 , e-mail pcpploiesti@gmail.coni


CLUBUL COPHLOR,ORAȘUL BREAZA
IILb CLUBURI ȘCOLARE SPORTIVE

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL

PLOIEȘTI/DISCIPLINE

SPORTIVE:ATLETISM,BASCHET,ÎNOT,

JUDO,SCRIMA,TENIS DE CÂMP.HANDBAL/STRȘTEFAN CEL MARE, NR.5, TEL 0344-264471/FAX: 0244-526602/e-mail; csslploiesti@yahoo.com

70

868

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL PROF. NICOLAE ANGELESCU


COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ , PLAN ȘCOLARIZARE CONSILIER AURELIA NEDELCU


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar particular careFUNCȚIONEAZA în anul școlar 2019-2020

Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de «redare/Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

FOTĂL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase

elevi (PJ+ARt

Nr TOTAL de antepreșcolari/prescolari/elevi (PJ+AR)

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL,,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/

STR PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARINESCU, NR.2 A , TEL/FAX 0244-597894 e-mail: office@gradinitaariel.ro

4

31

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PIȘCOȚEL,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE/RO/ STR.DOMNIȘORI NR.7 TEL/FAX/0244/518361 e-mail: gradinita.piscotel @yahoo. com

2

30

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ DUCKY - DUCK " PLOIEȘTI, PRE ,

STR. FORTUNEI NR. 21, tel 0721446982,e-mail gradinitaducky@yahoo.com

2

33

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PA VEL „ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/, STR.MATEI BASARAB ,NR.63, tel/fax0244540088, 0748259835,e-mail: gradisfapostoli@yahoo.ro

2

20

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SOPHIA „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

PRE/RO/ STR.ANA IPĂTESCU ,NR.56, tel.0722210907,e-mail:

Office « gradinitasophia.ro

1

12

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „ HELLO KIDS „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO , STR.FRĂSINET NR.2A ,TEL/FAX 0344407856, e-mail: contact@hello-kids.ro

4

76

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR.RUBINELOR NR.51 , TEL.0723636651, e-mail: gradinitakit@gmail.com

1

15

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PL01EȘTIUL ÎN CULORI „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/BLD.BUCUREȘTI,NR.42C,TEL/FAX0726726252

3

45

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON „ , MUNICIPIUL

PLOIEȘTI, PRE/STR.DREPTĂȚTI ,NR.33,TEL0724044271 ,e-mail gradinitasfantulspiridon@gmail.com

2

40

10

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI,,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI/RO/

STR. PETRE NEGULESCU, NR.14 , TEL 0724493257 e-mail : marioselina@yahoo. com

6

90

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM , MUNICIPIUL

PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM /RO/ STR. ÎNFRĂȚIRII, NR.4 TEL/FAX 0244554404; e-maii: info@ploiesti.spectrum.ro

11

196

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ EXCELSIS,,, B-DUL BUCUREȘTI NR.76 TEL/FAX

0785025555, e-mail:scoala.excelsis« gmail.com

11

165

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ FORTIUM„MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

PRI/GIM/STR.TRA1AN VUIA , NR.3, TEL.0344197866; 0732737986 FAX 0344197855 e-mail scoalafortium (r gmail.com

9

90

14

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC,PROF/RO/ STR.DR.TOMA IONESCU, NR.27 ,TEL/FAX 02445233 81 email: ucecompl@yahoo.com

29

788

15

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTI , POS/RO/ STR.TROTUȘ NR.4, TEL.0244567252 / 0788424318 , e-mail: școala. fegploiesti@yahoo.com

10

295

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SF.VASILE CEL MARE ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 16 , TEL 0244-574921, e-mail: edusanitarploiesti@gmail. com

9

272

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „TH0MA IONESCU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ STR. PREDEAL, NR.28, TEL/FAX 0244 -567395/sthionescu@yahoo.com

4

109

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "REGINA MARIA DE ROMANIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/, STR. ȘOS.VESTULUI NR.22 TEL./FAX-.0244/582025 E-maill:reginamariascoala@yahoo.com

10

295

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI POS/RO/

STR. MARAMUREȘ NR.12 SI STR. DR. TOMA IONESCU NR.27 , TEL/FAX

0344267599 e-mail: adufortuna2012@yahoo.com

13

382INSPECTOR ȘCOLAR GENERAI PROF. NICOLAE ANGELESCU

I << / L■ A gW,

L£e p/

COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARA, > PLAN ȘCOLARIZARE CONSILIER AURELIA NEDELCU


->x\


fa