Hotărârea nr. 93/2019

Hotãrârea nr. 93 privind prelungirea contractelor de administrare încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie din unităţile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia îşi desfășoară activitatea, cu modificările şi completările ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.93 privind prelungirea contractelor de administrare încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 128/22.03.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr. 2484/07.03.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr.74/07.03.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr. 67/21.03.2019 al Direcției Economice și nr.87/22.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune prelungirea contractelor de administrare încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia își desfasoară activitatea cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul din data de 11.03.2019 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia își desfășoară activitatea;

  • -  Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia își desfășoară activitatea;

  • -  Hotărârii Consiliului Local nr. 101/31.03.2014 privind prelungirea contractelor de administrare încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2009 între Municipiul Ploiești în calitate de proprietar și Consiliul de Administrație al unităților de învățământ în calitate de administrator;

  • -  Hotărârii Consiliului Local nr. 339 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 233/25.12.2005 cu privire la transmiterea în administrarea Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 112, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 24, li. c) din Legea - Cadru nr. 195/2006 Legea Descentralizării;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Ținând cont că bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești conform Hotărârii de Guvern nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Prahova;

în conformitate cu art. 12, alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractelor de administrare încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a clădirilor și terenurilor în care aceștia își desfășoară activitatea cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o durată de 5 (cinci) ani.

A

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și unitățile de învățământ cu personalitate juridică.

Art. 3 Actele adiționale la contractele de administrare se vor încheia până la data de 15.05.2019.

Art. 4 Celelalte prevederi ale contractelor de administrare, modificate și completate prin acte adiționale, rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019


Contrasemnează: SECTAR, Laurentîu DITU


PREȘEDINTE LE ȘEDINȚĂ,  George-S^rjn-Nîculae BOTEZAnexa la HCL

Lista unităților de invatamant la care se va prelungi contractul de administrar

NR. CRT.

UNITATI DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA

--------FF NR./DATA CONTR A

<-A :

...

1

COLEGIUL NATIONAL .1. L. CARAGIALE"

9455/28.04.

•:

2

COLEGIUL NATIONAL ..MIHAI VITEAZUL"

11036/14.05.^^

3

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU"

10096/05.05.20^

4

COLEGIUL NAȚIONAL "AL. IO AN CUZA"

9456/28.04.2009

‘      ' ■ N

5

COLEGIUL NAȚIONAL.. JEAN MONNET"

9604/29.04.2009

6

COLEGIUL„SPIRU HARET"

9814/30.04.2009

7

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU"

10309/07.05.2009

8

LICEUL TEHNOLOGIC "LAZAR EDELEANU"

9813/30.04.2009

9

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

9610/29.04.2009

10

COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA"

10994/14.05.2009

11

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA N.SOCOLESCU"

9606/29.04.2009

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

10622/11.05.2009

13

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY"

10623/11.05.2009

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

10101/05.05.2009

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

9809/30.04.2009

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SF. APOSTOL ANDREI"

9457/28.04.2009

17

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

9807/30.04.2009

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

10298/07.05.2009

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

11035/14.05.200

20

ȘCOALA GIMNAZIALA „CANDIANO POPESCU"

10619/11.05.2009

21

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

9609/29.04.2009

22

ȘCOALA GIMNAZIALA „RARES VODĂ"

9607/29.04.2009

23

ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE COSBUC"

10098/05.05.2009

24

ȘCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE TITULESCU"

10618/11.05.2009

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL VASILE"

10696/12.05.2009

26

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU"

9808/30.04.2009

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

10295/07.05.2009

28

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN GRIGORESCU"

10095/05.05.2009

29

ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANTA VINERI"

10040/05.05.2009

30

ȘCOALA GIMNAZIALA „ANDREI MURESEANU"

9605/29.04.2009

31

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M. BERTHELOT"

9611/29.04.2009

32

ȘCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU"

10831/13.05.2009

33

ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE EMIL PALADE"

10036/05.05.2009

34

ȘCOALA GIMNAZIALA ..NICOLAE IORGA"

10616/11.05.200

35

ȘCOALA GIMNAZIALA „I.A. BASSARABESCU"

10100/05.05.2009

36

ȘCOALA GIMNAZIALA „PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

9810/30.04.2009

37

GRĂDINIȚĂ CU P.P. SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL"

10042/05.05.200

38

GRĂDINIȚĂ CU P.P. „SCUFIȚA ROȘIE"

10041/05.05.2009

39

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.21

10294/07.05.2009

40

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.23

10300/07.05.2009

41

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.28

9448/28.04.2009

42

GRĂDINIȚĂ CUP.P.NR.30

10043/05.05.2009

43

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.32

10695/12.05.2009

44

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.33

9811/30.05.2009

45

GRĂDINIȚĂ CU P.P. „RAZA DE SOARE"

9608/29.04.2009

46

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.35

10698/12.05.2009

47

GRĂDINIȚĂ CU P.P..,SF. MUCENIC MINA"

10296/07.05.2009

48

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.38

9452/28.04.2009

49

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.38

9454/28.04.2009

50

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.40

10304/07.05.2009

51

GRĂDINIȚĂ CU P.P. CRAI NOU"

10620/11.05.2009

52

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.47

10303/07.05.2009

53

GRĂDINIȚĂ CU P.P. „DUMBRAVA MINUNATA"

10094/05.05.2009

54

GRĂDINIȚĂ CU P.P..,LICURICI"

9815/30.04.2009