Hotărârea nr. 92/2019

Hotãrârea nr. 92 privind alegerea preşedintelui de ședinţă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 92 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 90/06.03.2019 a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 63/06.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.03.2019;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

în temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, art. 36, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier George-Sorin-Niculae BOTEZ în calitate de președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 01 aprilie 2019.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Șprijfi-Niculae BOTEZ