Hotărârea nr. 91/2019

Hotãrârea nr. 91 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI MULTIFUNCȚIONALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE” Bd. București, T38, PA 556, 558/1 și 559, Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI MULTIFUNCȚIONALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE” Bd. București, T38, PA 556, 558/1 și 559, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 109/11.03.2019 a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE si a domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, Ștefan DĂNESCU și Marius Nicolae MATEESCU privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI MULTIFUNCȚIONALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”, Bd. București, T38, PA 556, 558/1 și 559, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302063/07.03.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal «MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI MULTIFUNCȚIONALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”, întocmit de arh. Bogdan GEORGESCU;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 001 din 13.02.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 001 din data de 13.02.2019;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 28.02.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI MULTIFUNCȚIONALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”, Bd. București, T38, PA 556, 558/1 si 559, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

Con tras em n ează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

George-Șorin-Niculae BOTE2


SECRETAR,

Laurențj ii DIȚJ