Hotărârea nr. 90/2019

Hotãrârea nr. 90 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,REGLEMENTARE ZONĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI-TEREN INTRODUS ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI- CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ D+P+1E”, Bd. Republicii, nr.206 K, Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.90


privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „REGLEMENTARE ZONĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI-TEREN INTRODUS ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ D+P+1E”

Bd. Republicii, nr.206 K, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 86/04.03.2019 a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, Ștefan DĂNESCU și Marius Nicolae MATEESCU privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism „REGLEMENTARE ZONĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI - TEREN INTRODUS ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI- CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ D+P+1E”, Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301919/04.03.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal “REGLEMENTARE ZONĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI - TEREN INTRODUS ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI- CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ D+P+1E”, întocmit de urb. Roxana PANA;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 004 din 13.02.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.004 din data de 13.02.2019;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură” din data de 28.02.2019;

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

In conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ ȘI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI - TEREN INTRODUS ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ D+P+1E”, Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

\

PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ, George-Șorin-njiculae BOTEZ