Hotărârea nr. 9/2019

Hotãrârea nr. 9 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 9 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 13/14.01.2019 a domnului viceprimar Pană George precum și Raportul de specialitate nr. 10/07.01.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu - Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2018 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

în conformitate cu raportul din data de 16.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni comerciale;

în temeiul art. 8, alin. (4) din Ordinul nr. 437/2018, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care prevede ca „ semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități";

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 437/2018, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a analizării stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2018.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII


Programul de măsuri


pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol

Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Informatică în vederea publicării pe pagina de internet a prevederilor legale specifice, a termenelor de înregistare în registrele agricole și a formularului tipizat al declarației privind înscrierea în registrul agricol și actele necesare.

Semestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol.

Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol.

Semestrial se vor înainta invitații proprietarilor terenurilor agricole în vederea declarării terenurilor la registrul agricol.

Lunar se vor transmite adrese la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova în vederea remedierii problemelor constatate în aplicația RAN.

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen (Daniela Bucur


DIRECTOR ADJUNCT,

Amedeo FlorimTăbîrcaȘef Serviciu Aplicarea Legilor Proprietății,

Oana Lauira Constantin,

întocmit: Despa Luminița