Hotărârea nr. 89/2019

Hotãrârea nr. 89 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 32


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 89

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 32

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 85/04.03.2019 a domnului Primar Dobre Adrian Florin si a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae și Bolocan Iulian privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, strada Neagoe Basarab nr. 32, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301920/04.03.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, strada Neagoe Basarab nr. 32, Ploiești, întocmit de S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L - urb. Vladimir Valeriu CAZAN;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 003 din 13.02.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil, cu condiții al Arhitectului Șef nr. 003/14.02.2019;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 28.02.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”, strada Neagoe Basarab nr.32, Ploiești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, specificate la art.l sunt valabile până la aprobarea actualizării Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George-I A AJ AZAU           A ZAj

ÎHj-Niculae BOTEZ