Hotărârea nr. 87/2019

Hotãrârea nr. 87 privind schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 87


privind schimbarea denumirii unor unități de învățământConsiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive 106/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.72/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 86/21.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.65/21.03.2019 la Direcția Economică, privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ;

Văzând Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa nr. 2, poz. 127-141; 176-187; 204-209, două dintre acestea fiind înscrise în Cartea Funciară a UAT Ploiești astfel: Liceul Tehnologic „Elie Radu” în CF 131355 și Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” în CF 144338;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de prevederile Ordinelor Ministrului Educației Naționale nr.5184/2018, nr. 5185/2018 și nr. 5186/2018 prin care se revocă titlul de „colegiu” acordat unor unități de învățământ preuniversitar.

Art. 2 Se aprobă modificarea pozițiilor 127, 176, 204 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • -  La poziția 127 coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : „Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu””;

  • -  La poziția 176 coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins: „Liceul Tehnologic „Elie Radu””;

  • -  La poziția 204 coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins: „Liceul Tehnologic „Toma Socolescu””;

Art. 3 Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 2 a anexelor la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și unitățile de învățământ menționate mai sus.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


secretar,