Hotărârea nr. 86/2019

Hotãrârea nr. 86 privind înstrăinarea prin vânzare către S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. a suprafeţei de teren curte în suprafață de 242 mp indiviz din 370 m.p., având număr cadastral 130793, Carte Funciară 130793 precum și a suprafeței exclusive de 45 m.p. având număr cadastral 144393, Carte Funciară 144393, situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 86 privind înstrăinarea prin vânzare către S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. a suprafeței de teren curte în suprafață de 242 mp indiviz din 370 m.p., având număr cadastral 130793, Carte Funciară 130793 precum și a suprafeței exclusive de 45 m.p. având număr cadastral 144393, Carte Funciară 144393, situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 105/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 75/07.03.2019, sub nr. 93/25.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 75/25.03.2019 la Direcția Economică privind aprobarea înstrăinării prin vânzare către S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. a suprafeței de teren curte în suprafață de 242 mp indiviz din 370 m.p., având număr cadastral 130793, Carte Funciară 130793 precum și a suprafeței exclusive de 45 m.p. având număr cadastral 144393, Carte Funciară 144393, situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7;

Luând în considerare raportul din data de 28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare adresele înregistrate la municipiul Ploiești sub nr.8180/2018 și nr. 4360/01.03.2019 formulate S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L.;

Având în vedere procesul verbal din data de 14.02.2019 al ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispozițiilor nr.6883/13.10.2017 și nr. 3132/21.09.2018 emise de către Primarul Municipiului Ploiești;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (2) lit c, alin. (5) litera b, art. 45, alin. (3) și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește rapoartele de evaluare nr. 183/2018 și nr. 184/2018 întocmite de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenurile ce aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 242 mp indiviz din 370 m.p., având număr cadastral 130793, Carte Funciară 130793 și în suprafață exclusivă de 45 m.p. având număr cadastral 144393, Carte Funciară 144393, situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenurilor, ce fac obiectul înstrăinării prin vânzare după cum urmează:

 • -  pentru terenul în suprafață de 242 mp indiviz din 370 m.p. la suma de 213.674 lei;

 • -  pentru terenul în suprafață exclusivă de 45 m.p. la suma de 39.733 lei. Valorile nu conțin T.V.A.

Art. 3 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. a suprafeței de teren curte de 242 mp indiviz din 370 m.p., având număr cadastral 130793, Carte Funciară 130793 precum și a suprafeței exclusive de 45 m.p. având număr cadastral 144393, Carte Funciară 144393, situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7, identificate conform planurilor de situație - anexele nr. 3 și nr. 4 , ce fac parte integrantă din prezenta, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L a prețului de vânzare după cum urmează:

 • -  pentru terenul în suprafață de 242 mp indiviz din 370 m.p. în sumă de 213.674 lei;

 • -  pentru terenul în suprafață exclusivă de 45 m.p. în sumă de 39.733 lei. Valorile nu conțin T.V.A.

în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3 (1) lit. a, contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

A,                                                                                                   e                                 e

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contecios, Achiziții Publice, Contracte, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019 A


PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ,

George-SoțVn

1F

SC OPINtON SRL
INTRAVILAN,

PLOIEȘTI, STR. ION MAIORESCU, NR.7, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ

DE 242 MP COTĂ INDIVIZĂ DIN

370, NR.CAD.130793

BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

27.12.2018

Nr. Raport

183/27.12.2018


SC OPINION SRi.CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str. Ion Maiorescu, nr.7, Jud. Prahova, suprafață de 242 cotă indiviză din 370 mp, Nr.Cad. 130793.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:

Andrei Nistorescu

SC 0PIN10N SRL


Cuprins

Capitolul 1

 • 1.1. Certificarea evaluatorului

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului................................................................................................................................ 5

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

2/7. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

5.7. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

Capitolul I


 • l.l.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinîon SRL

Expert evaluator:

Andrei Nistorescu


SC OPINION SRL • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  Terem intravilan cu o suprafață de 242 cotă indiviză din 370 mp, Nr.Cad.130793

  i LOCALIZARE

  Ploiești, Str.Ion Maiorescu, nr.7, Jud. Prahova

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 179/30.05.2018

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea valorii de piață a terenului

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  15.11.2018

  DATA EVALUĂRII

  27.11.2018

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.6471 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ

  45.980 Euro (213.674 lei) echivalent 190 euro/mp

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

SC OPINION SRL


Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport


Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent24857/21.11.2018.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.l A, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str.Ion Maiorescu, nr. 7, jud. Prahova, nr.cad. 130793.

Terenul are suprafață de 242 mp cotă indiviză din 370, categorie de folosința curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 60536/06.07.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, d-1 Ștefan Georgian pe baza documentației furnizate.

Locație:

■4*

t


WM w j KX3I


lihai ul


s

» *

ColiniiBB

9

Synevo


Strada Ion Maiorescu


9

Servicii de

Gospodărire Urbană


c-

o

Transilvania

+

Google

CorecoQB

4

Date cart: ,rafice-£'2O18 Goo .te

România Condiții

Trimite ifeedback
 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății        I

î

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 179/30.05\$M&Jwni2 client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

4>

scopinionsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 055/* /

ZU 1

. 'i <            d

valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu turnătorul cadru ctmceptiuâl: ,suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plâti^JKpoitfii acfivpiritr-o "f nil t ZA O TVA     TATcH-8 A7z>lr\<AT"ZA(i zic TAlo + 8 /Az.izs           Z.Z.1      » Tv^zvlvnlvÂI /./.T-.' ^Z.         aaQ ț M1 ț ț mod


ML

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru

 • (a)

tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care W

rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este del mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat11 înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile

activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și dereâ^ifi car&e află

piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe fii uod priiăent, peni f a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența -se

referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualeifefwțprioare

acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe ScțJ t prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 27.12.2018. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 27.12.2018 este : 1€ = 4.6471 lei.

2.10 Amploarea investigației

în ziua inspecției, 15.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorai reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -  Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 60536/06.07.2018

 • - HCL 179/30.05.2018 cu anexa 1,2 și 3

 • - Schițe

 • - Plan de amplasament și delimitare imobil

 • - Certificat de Urbanism nr.381/15.04.2016


  2.12. Ipoteze și ipoteze speciale


 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -   Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • -  Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

 • -  Subiectul evaluării fiind o cotă indiviză parte a unui lot de teren, evaluarea s-a efectuat asupra întreg lotului, valoarea cotei indivize fiind stabilită în mod matematic.

 • -  Terenul a fost evaluat in lipsa Certificatului de Urbanism, in ipozeta ca terenul este construibil si ca se pot obține toate aprobările necesare.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana Iară obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

/X

<*•


7* /          \ \&’A

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi fqlasit /^n^i-în/sdgpiil tmnn» rnnnrf î»,                      „„ ___--„tX     „ „Ux________U-’l-’x-i- XUxx J J^L

menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de^țeilâ$ei^ să poată face uz de el).

V4


o a jsX

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 179/30.05.2018 și conform Extrasului de Carte Funciară sunt menționate și Act Administrativ nr. 167/29.04.2013 emis de CL Ploiești (act adminsitrativ nr.267/29.11.2006 emis de CL Ploiești; act administrativ nr. 4457/26.02.2015 emis de Primăria Ploiești).Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 60536/06.07.2018 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 179/30.05.2018 și conform HCL 179/30.05.2018 și conform Extrasului de Carte Funciară sunt menționate și Act Administrativ nr. 167/29.04.2013 emis de CL Ploiești (act adminsitrativ nr.267/29.11.2006 emis de CL Ploiești; act administrativ nr. 4457/26.02.2015 emis de Primăria Ploiești).

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe tennen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare


Informații generale despre piața imobiliară din România                    _ xz /

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tut'df^s|g^eijiel<'r pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleasîftadâmente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza’, spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investirii, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investirii va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau infiintarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in conditiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața foitei de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatirii situației orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru

mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie s.i               d ept destinații

pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de loo^duri si de servicii precum •             ■               .                                                                                                            t                             \'4' '"‘W

cmema si terenuri de joaca pentru copii.                                   fit /             ■t*

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului r^dcni ulU ,iand4i£considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențialeKpf conțin sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage^rgbabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect, au fost analizate un număr de 27 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 159 euro/mp și 278 euro/mp, în fimcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 209 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

Aria de piața analizata (27 proprietăți)

Informații

evaluata

medie

minim

maxim

Preț oferta/vanzare (€)

-

140.000

57.000

580.000

Preț (€/mp)

-

209

159

278

Zile piața

-

539

29

1.934

Suprafața teren (mp)

242

688

244

2.600

Front stradal

0

13

9

34

Utilitati generale

-

Curent, apa, gaz. canalizare

Curent, apa. gaz, canalizare

Curent, apa, gaz, canalizare

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost


SC OP1MON SRLcalculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul dj imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sa/ încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față^e mediile ana'lfeslor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pei^Lboroâi^idinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.                      <■*

> w .?>

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, si are o suprafața de 242 mp cotă indiviză din 370. Accesul la teren se realizează direct din stradă astfaltată, conform informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul este plan

 • - terenul dispune de utilități complete.

 • - terenul este acoperit cu vegetație;

 • - forma terenului este regulată.

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești pe baza documentației furnizate și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 150 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);


în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în ved

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

terenul este situat intr-o zonă rezidențială;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de pr< forma și suprafața terenului pretabile unei construcții de dimensiuni me


CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parțiala sau totala, ori o combinație a acestor alternative.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibila legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine întotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip rezidențial, casa de locuit.

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este permisibila legal, îndeplinește condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

- Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.


Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -  Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPR

ETATI COMPARABILE

A

B

c

Suprafața teren (mp)

370,00

248

550

357

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

201,61

180,00

200,00

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-10

-9

-10

Preț corectat (EURO/mp)

191,53

171,00

190,00

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa de 5% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor, reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

191,53

.0 190.00 ,

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajusta®

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normal*

Ajustare (%)

0%

.. ' <0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

o.oa

Preț ajustat (EURO/mp)

191,53

171,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent   Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

191,53

171,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Liber

Construcție demolabila

Casa Batraneasca 116 mp

liber

Ajustare (EURO)

12,00

5,90

0,00

Ajustare (%)

6%

3%

0%

Preț ajustat (EURO)

203,53

176,90

190,00

Motivare ajustare

Pentru C1 s-a estimat ajus demolarea construcției conform in cadrul verificării telefonice estimat un cost de demolare demolata, conforr

tare de 3.000 euro pentru celor menționate de proprietar a anunțului. Pentru C2, s-a de 28 euro/mp construcție

n ofertei atașate

Condiții de piața

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

203,53

176,90

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

——n

Ion Maiorescu nr.7

Intersecție Traian -Ghiocei

Zona Mihai Viteazu

Zona Doja -Văleni

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

asfalt

Asfaltat

Asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilități

Complete

Complete

Complete

Complete

Ajustare totală brută (EURO)

12,00

2$9G,~

f ’i n        .

Ajustare totală brută (%)

5,95%

o.W

Suprafața teren (mp)

370,00

mp

- IA

Valoarea estimata (EURO/mp)

190,00

EURO/mp

A

VALOARE ESTIMATA (EURO)

70.300

EURO

--------------\* ■

-

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:              \ j

-2

Valoare estimata pentru suprafața de 242 mp = 242 mp * 190 euro/mp =         45.980

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 190 euro/mp, adică 45.980 euro / 213.674 lei. Valoarea nu include TVA.

Notă: subiectul evaluării fiind cotă indiviză dintr-un lot de teren, pentru estimarea valorii, a fost evaluat întreg lotul de teren și calculată matematic valoarea cotei indivize.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

1. Valoare de piață teren = 190 euro/mp, adică 45.980 euro / 213.674 lei

Valoarea de piață teren 242 mp =190 euro/mp, adică 45.980 euro / 213.674 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

SC OPINION SRL

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 27.12.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor


Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei NistorescuCARACTERISTICI

C O M P A

R A B I L E

A

B

OFERTA

OFERTA

OF6RTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan- >

LOCALIZARE

Roiesti

Roiesti

Roiesti

Roiesti

AMPLASAMENT

Str. ion Maiorescu nr. 7

Intersecție Traian - Ghiocei

Zona Mihai Viteazu

Zona Doja -Văleni

PROPRIETAR

Mun.Ploiesti

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

370,00

248

550

357

din care cota indiviza 242 mp

data inspecției

dec. 18

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

pret/mp-oferta

?

201 61

180,00

200 00

valoare oferta

?

49.999

99.000

71.400

id anunț

-

msh5001pz

x2!8130ev

contact

0722634274

733358130

733358130

alte caracteristici

Construcție demolabila

Construcție demolabila 116 mp

liber


..

ISC OPINJON SRLANEXEROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 301896 din 21-03-2016CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.


381


T5-AM16—


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOUOTANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: VANZARECURTE

Ca urmare cererii adresate de           _    ____ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

cu domiciliullsediul in județul            PR?\HOVA            localitatea             Pi OIȘIT

satul___ _ ..... -   ........... .sectorul____r____.codpostai           100066

strada..........B-DL REPUBLICII                jir. 2       ^1.......

sc. .. ... r......... et.             ap. -   _ ,tel./fax _______0244516699           , e-mail

injegiștrata Ia or,             301896__     ___ din 21-03-2016

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova. Municipiu] Ploiești, satul __________________ ‘................. . sectorul -     . cod postai: .....             ________

strada              lONMAIORESCU         _... _>nr.     ? ,bl.                  ~

sc. ~ .ct ~ .ao.____"__, sau identificat prin:

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr.              209            /

faza pUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209'1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

repuHicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:


 • 1. REGIMUL. JURIDIC

Terenul este situat in intravilanul irunicipiului Ploiești si este proprietate mixta in indiviăune, după cumurmeaza :

 • - 41np proprietate privata - aferent ap.3;

 • - 88nț) proprietate privata- confonnTitlu de proprietate nr.210515/29.10.2012;

 • - 241nț> domeniul privat al municipiului Ploiești - HCL nr. 167/29.04.2013, Contract de închiriere ur.4420/08.05.2009 si Acte adiționale nr,3/2012sinr.4/2015;

Construcțiile sunt proprietate privata ale lui Gaibea Gieorghe si Garbea Qaudia;

ConformPUGsiRLU terenulse afla in zona cu interdicție de construire.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curți construcții;

Destinația terenului confonnplanuribr urbanistice actuale :

CC - zona pentru cai de coriunicatie si construcții aferente;

CCRp - zona pareari orășenești.

Funcțiunea dominanta: construcții siamenajari pentru cai de coimnicatii rutiere,

Funcțiuni complementare: sunt afinase numai in condițiile ari.18 din RGU, in zonele de protecție a drumurilor publice si art.20din RGU in aona de protecție CF.

Terenulse incadreaza in zona valorica A, confomiHCLnr.553/21.12.2011 sinr.361/28.09.2012.

 • 3, REGLMUI. TEHNIC

UTR - N 21 / IScx, Lmx, TEr; (POT = 50% ; CUI = 1,50).

D.p.d.v. al dimensiunilor terenului:

- parcela construibila pentru locuințe instruite si neconstruibila pentru locuințe izolate sau cuplate S=370nț) si deschidere la strada 10,95nr,


D.p.d.v. al reglementarilor urbanistice

 • - parcela NECONSTRUlBILA - Tona parcari orășenești;

 • - terenul are acces direct la strJon Maiorescu siofera posibilitatea racordam la utilitatite existente in zona;

 • - terenul oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

-pentru locuințe limitele laterale si limita posterioare, se vor realiza din Împrejmuiri opace cu inaltimi demax. 2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltiniea de max l,80m;

 • - pentru clădirile si amenajările cu caracter public, iriprejmuirile vor fi decorative cu o inaltirae marinii de l,20m, preferabil transparente si dublate de gard viu;

 • - lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu "Normele tehnice din 27.01.1998 privind arqplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pompelor in localitățile urbane si rurale”;

Utilizări premise ; orice construcții si aruenajari pentru cai de comunicații rutiere; rețeaua de strazi din intravilan apartinaud domeniului public; parcajele publice; unitati ale Întreprinderilor de transporturi teritoriale; orice construcții sau amenajariv adiacente d ru nurilor publice si in zona de protecție a acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice si de ancuajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administrației publice.

Utilizări interzise : orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desiăsurate, organizare si desfășurare a traficului de pe druininie publice sau prezintă riscuri de accidente.

Utilizări premise cu condiții: orice construcție, in zona de protecție a druinirilor publice, cu respectarea art.18 si 20 din R.GU., confonnavizului organelor de specialitate ale adnsnistratiei publice.

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificata si actualizata prin legea nr, I9ty26.06.2013;

(1) In cazul in care prin cererea pentru emiterea Certificatului de uibanism se solicita o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o irqpun, autoritatea public» locala, are dreptul ca, după caz, prin Certificatul de urbanism:

 • a) sa respingă in mod justificat cererea de modificare a prevederilor docuirentatiilor de urbanisinapivbate;

 • b) sa condiționeze autorizarea investiției de elaborarea si aprobarea de către autoritatea publica locala competenta a unuiplan urbanistic zonal;

 • c) sa condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finautat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat, după caz, conform competentei de primaiul localității;

 • d) sa solicite elaborarea unui PUD,

 • e) sa permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, fara elaborarea unei documentații de urbanism, in situația construiriipe o parcela in cadru! unui front preexistent, in care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de Înălțime cu cel solicitat.

(3) Avizul de oportunitate se emite in baza unei solicitări scrise

 • (5) In situația prevăzută fa alin. (1) lit. b) si c) se pot aduce unnatoarelc modificări reglementarilor din Planul urbanistic general:

 • a) prin PUZ se stabilesc reglementari noi cu privire la : regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul dc utilizare a terenului (CUT), procentul dc ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fota de aliniament si distantele fota de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

 • b) pnn PUD se stabilesc reglementari cu privire Ia accesurile auto si pietonale, retragerile făta de hurtele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea ariiitcctural-volumetrica, modul de ocupare a terenului, designai spatiilor publice, după caz, reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentația de urbanism

 • (6) După aprobarea PUZ sau, după caz, a PUD se poate intocni documentația tebnica in vederea obținerii autorizației de constmire.

 • (7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unitati teritoriale de referința, stabilite prin reglementari aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțata de persoane juridice si/sau fizice. In aceasta situație, coeficientul de utilizare a terenului (CXJT) propus de noua regleirentare nu il vaputea depăși pe cel aprobat inițial cu nni mult de 20%, o singura data.

 • (8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplica pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supenmgazine. hipennagazine, parcuri comerciale, zone de servicii si altele asenunea.

 • (9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate in integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri

urbanistice decât cele elaborate de către autoritățile publice locale. A h!ocmlt:LUDURVXANl>lL4-ADRUNA-gEFERENTDESFECUIJTATE,0S-04-10tlS Qa                              j'“  2 i

Fenfian:COCA-ELEHAPATRASCU-SEFSERnclU


 • (10) Prin ejceptie de la prevederile alta. (9), sunt admise documentații de uibanism elaborate ta baza imufa oportunitate, inițiate de persoane fizice si juridice, care conțin modificări ale indicatorilor uibnnistici ta limita a maximum 20% si care nu modifica caracterul general al zonei

  Art. 56.1 - Nu pot fi inițiate si aprobate documentarii de urbanism care au ca scop intrarea ta legalitate a unor construcții edificate tara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIATE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA - VANZARE - PARCELA NECONSTRUIBUA d.p.d.v. al REGLEMENTARHDRURBANISTICE: ZONA PARCARI ORĂȘENEȘTI

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TLNE LOC DE AUTORIZAIIE DE CONS TRUBRE SAU AUTORIZAȚIE DEDESFHNTARESINU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII AIT TITULARULUI CERHITCATIT.IIDE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei ConsiHuhri S5/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anunitor proiecte publice si private asupra, ajedmhii. modificata prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/GE privind participarea pub&uhti h elaborarea anumitor planuri si programe in Legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96'61/CE» prin certificatul de urbanism se conunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarca/ndricadrarea proiectului investiției pubiice/pnvare in lista proiectelor supuse evaluării impactului <»upra rwsdiuhri.

In ap&area prevederilor Directivei Consiliului 85/337'CEE,procedura de emitere a acordului de rretdhx se desfasoara după emiterea certificatului de uibanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

Iu vederea satisfacem cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea conpetenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurarii consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al foimilarii unui punct de vedere oficial eu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat dc urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii neeesilariievaluării efectelor ace$ teia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității conpetente pentru protecția nEdinhii.

Iu situai ia in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul arc obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la tren tinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanismori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediuiut solicitantul renunța la mtentia de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest iapt autorității admnistratieipiibiice competente.

 • 5.CEREREA DE EMI TERE A AUFORIZATIEIDECONSTRURE/ DESFIINȚARE VA FI

INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) (knada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de jian cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu tfispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., (tapa caz:

□ D.TA.C.                □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilitac prin certificatul de urbanism:

d.l). aviz: si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

□ alimentare cu apa

□ gaze naturale

Alte avize/acorduri

□ canalizare

□ telefonizare

□ alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□ alimentare cu energie termica

□ transport urban

d.2) avize si acorduri privind: □ securitatea fa incendiu

□protecție civila

□ sanatatea populațieid.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si/ sari ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de wdere/aetul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului (copie);

-nu este cazul

 • f) dovada inregîstrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romanîa (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

  Prezentul certificatele urbanism are valabilitate de 12 luni de Ia data emiterii.

  VICEPRIMAR CU ATRffiUm DE PRIMAR,

  CRISTIAN MIIIAI GA NEA
  SECRFfrhR,

  SIMOn|\;ALBU

  /I


  p. ARHFITCț'SEF,

  RirA-MAl«/JA^At)


  p. DIRECTOR ADJUNCT,

  COCA-ELENA PATRASCTJ


  Achitat taxi de lei, conform chitanței nr. din ......

  Scatît de tete, conform Art.269 alin.c, din Codul Fiscal

  Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de
X

*                         COMUNICAREA încheierii

Nr. 60535 din data de 06-07-2018

Către Sahudu asile,

Loc. Vălenii De Munte, Str Libertății, Nr. 12, lud 60536 din data de 06-07-2018, emisă de către


■ Prahova, vă corn B.C.P.l Ploiești.


bnică^


, alăturat, încheierea


nr.


Referent, ......................Oficiul c-' Csttes'.ru și Publicitate IrreniHaiJ PRAHOVA

Bîfsj; de Caik-atrj și Publicitate Imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. i 30793 Pf-siesti

TEREN Intravila.A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. Cc .achi:2S55 e 2855)

Nr. cadâstrs! veCiil:340’j

Cri j Nr. topografic I SuPraMa* (mp) j                     Observații / Referințe

Construcții

Crt


Nr cadastral Nr.


Adresa


Observații / Referințe
S. ccr.ți if’ la sol 126 mp LOCUINȚA - $ bi mp

^TonsbtiităTTsoFTmErTSiWScu Sii»2,35 mp;Șc*2,I8'

B. Partea IL Proprietari și acte

, înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

[T7OÎ7OÎ7Î999                 ~ Z ZZZZ

Act Administrativ nr. 1, din 01/01/1997 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

■ ‘ ‘ ac tu aia _l/3 70__

OBSERVAT//.- fproven'tâ d/n conversia CF 2855(e:285S)}

.86827 / 29/10/2014                       ~~~  —

f Act Administrativ nr. 23641, din 05/04/2013 emis de OOP! PH-

,șe îndreaptă' eroarea materială stre'curataTn'cuprinsuTlnc^eierii nr.' "

123641/2013 si al prezentei cârti funciare in sensul ca soții GIRBEA

> 05 iGHEORGHc si GIRBEA CLAUDIA dețin în proprietate suprafața de 88 mp conform titlului ae proprietate nr. 210515/29.10.2012 emis de;

I _ _.COM!S!A IU >ETEANA PRAHOVA _________________ _________

'96678/02/12/2014              ____ J_________

i Act Notarial nr. 2959, din 14/11/2014 emis de NP MEI ROȘU CARMEN ptu! ca imobiicîFcu nr, cadastrale 3406/C1,34m6/C2“          Ăi. Ăi i,Ăî.l

|3406/C4;a-,3406/C3,3406/C4;b Înscrise in cărțile funciare nr. 130793-

C1-U3 ,13O793-C1-U2,13O793-C1-U1 ale localității Ploiești,s-apj

_ Transcris in prezenta carte funciara ca urmare a sistajii anartamentariț'

.19543 / 04/03/20.15 ~

j Act Administrativ fir. 167. din 29/04/2013 emis de CONSILIUL LOCAL MUN PLOiEST! ‘act'administrativ nr" 1267/29.11.2005 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIESTI;act administrativ nr.4457/26.02.2015 emis de PRIMĂRIA! iPLOiEȘȚK_________

: R„ llntâbula’re, drept de PROPRIETATE, dobândit"Drin Convenție, cota

; Iactuaja 241/370

| 170592 / 20/07/2016'

! Act Notarial nr. 31 din 19/07/2016 emis de NP MElROSU CARMEN;

“ ise'rtăteăzâ’ind'iâîe'res'ae r’ertifiTăi^E”3î71OT2M6"emisă'cfiTnotâf public Meirosu Carmen__

^Act‘Notarial nr. 2355, diH 27/9772016"emis de NP MEÎr5>U CARMEN (ăct ncÂarial nr.33/27.07.2016 emirlHe;

: N °    IROSU CA R.ME N;

W. E77-2031.

înscrieri privitoare- la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Ir .abjiere d'ept de PROPRIETA^Ecumparare asupra terenului in 311 suorafata ce 128 mp mdiviz din 370 mc. douandiî cnn Convenție cc dCtualal23/370

11 SC UDO GIRBEA SRL. CIF.1365030

., IntăBuSre. rnept^e RfiOPRlETATEci.-iiparafe jccahSi' pfmXoi .e 'oca actuala 1/1

X- SC LIDO GIRBEA SRL CIF1 36502060536 / 06/07/2018

Aci Administrativ r»r. 96124. din 14/102016 er-- de BIROUL DE CADASTRU Si Pu6lI~ITATE IMOB» PLOIEȘTI: Act Administrativ ni 179 din 30/05/2018 emis ce CONSli.lUI LOCAL AL NICi-IULfi PLOIES’I ■ _,. se ''ote&îa rcno^iiiprarea imobilului, conform documentației tenrîke i B1ijvizațe.................... . ________________________

i a <se note-a z-a actualizarea informațiilor cadastrale conform,

| J documentației tehnice avizate


Al. Al - a -Z


C. Partea I». SARCINI .


| Înscrieri privind dezmembrâminteîe dreptului de proprietate.. | drepturi reale de garanție si sarcini                 i

| NU SUNT-    —— - -


Referințe


■ J«hertr r» •.•J0fe«<.a Ci* -.‘C*r ffr :              -    - vra.--—*- - ’N          1/1


Oaffine 2 cf.'.'l ■»


Punct]

Punct

Lungime segment'

început]

sfârșit

im).

4'

c M

6.803

5

6

12.164

4.389

3

4.666

8

2.479

9        10

4.772

20.01•• Lungimile segmentelor sunt determinate in olanul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite iu 1 milirn*: •>. *'* Distante dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mkl decât valeți'ea . > 1  .


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară orig nalâ, păstrată cie aces; birou.


Prezentul extras de ca-tp tjoc'Brâ este vălenii .a j /.enciGcarea de căt'c rol irul sub' c a acfor u ■-


care se sting drepturile rec e precum ji pentru dezbaterea succesiurvir susceptibile de ■ 'vr nocifcarc ir, egne- t .|e (egn.

60                                    7-201S


iar ir/crniați c prezer.’.s'.t s

serviciu-pat.-: soiut onăr

17-07-2018

Pata eliberări.,


Carte Funciară Nr. 130793 Comuna/OrașJpKț

Anexa Nr. l ila Partea 1        ——

eren


Observații / Referințe

s 130793     ,      370      !

’* Silprăfâța este determinată in pîanuT de~praîecție Stereo~7’0'

___ __        _______ _ DEȚALH LINIARE IMOBIL

Date referitoare ia teren


Nr iC<;

Categorie folosință

VllâC,

Suprafața

(mp)

Tarla

r

Parcelă

.1..............

Nr. topo

Observații / Referințe       .

1

curți construcții

DA

J .*      „


Date referitoare ia construcții

Pegina 3 dan t


Număr    1

Destinație construcție

■ i juridica

Observații i Referințe          *

' A 1 1    ’!

1          ci    1

construcții de

'                                        î f~" t t st

S. construita lă sol:12f> mp; LOtUINTA cu'f

!                 j

J-   W J                    |

locuințe

Su=93,63 mp

i. Z

i

13O793-C2 j

«CHS.» w'C. • lJC

£      i Cu acte

S. construita Ia soi:2 mp; C4--VC cu Su=2.35| mp:Sc = 2 lo mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment: a- (m)

□,8lj

5.178

23.298

'?<& cenț^s îtete cu Mfacterpe soa’s/, nrmJite de           L&g i Nr & 77/2001.EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Ca; Te FurcisfS Nr >J439S PloieștiA. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiejti^Strjon Maiorescu,


•Ir, Nr. cadastral t_rt Nr. topografic


Nr, 7, jud. Prahova


Suprafața* (mp)


Observații / Referințe


j Al j 144393


45         |Teren împrejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte

~ !

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale 1

Referințe

i50087 / 05/07/2018

|Act Administrativ nr. 179, din 30/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL M .NI

IPIULUI PI OIESTI;

1

j    'înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota

i ol ;actuala 1/1

!      1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, C!F:2844855, (domeniu privat)

C. Partea III. SARCINI .

.Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

: NU SUNT

i
144393
Date referitoare la teren

-


-H


1) Vaiorîle rungimiîor segnienteicir sunt obținute din proiecție Tn pîpn,

îneenut!

r- in)U

Lungimiie segmentelor sunt determinatele planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite is 1 m”imstru.

Z>îXU’eir Cci.'-s cozrpne

caracter pe

: corespunde cu pozițiile iri vigoare nir. cartea lur.clară orig'nafâ, păstra-' ;e itreiara este valabil Ia autentificarea da cătie notarul public a act - reale :;■■.■ urr și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile ■odi! ca e r concituie legii.

CN, pen ru serviciul tic pub'icitats imobiliară cu codul -r 2î 1.

Document r.nre conține dșțe cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3•vi «i-^aJ s ț |, dl i.laf'   ■!

\*£><®
SJ2Z


■ HJ/fUt PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPiULAut. 0.

Seria B

i
ÎNSCRIERE in cartea FUNCIARA [


Benefic iar:1:500


Sacalov Ștefana


ROMÂNIA

.JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR, 179 privind modificarea poziției 137 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local ai municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

( onsiliui Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț. Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 150/15-05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 137 (referitoare ia imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism. Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești: str. Ion Maiorescu nr. 7 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor ari. 4 din Legea nr. 213/1998 privind administrarea bunurilor proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare:

în conformitate cu prevederile ari. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren situat în Ploiești str. Ion Maiorescu nr. 7 se identifică potrivitplanurilor de amplasament și delimitare întocmite de persoana fizică autorizată


-Bahudu Vasile, care constituie Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 și fac parte integrantă^) prezenta hotărâre.                                                            {

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al munici i


Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.


Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce Ia cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae-BOTEZ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.1TABEL


privind modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. '{ ADRESA

POZJ IMOBILNUME

CHIRIAȘ

S.C. Lido

Gîrbea SRL


S.C. Lido

Gîrbea SRL


DESTINAȚIA SPAȚIULUI


Teren curte


SUPRAF. I OBS.

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești


(mp) i

242,00 indiviz din 370


1 Imobil aflat în I


...        ,     45         i domeniul privat

Teren curte . .     , . . .—. . . rr

exclusiv ! al Municipiului

Ploiești


DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Țabîrca"
Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

Irtocmiî:

State Dana /O *

Bnftu FcwmhțȚjf


Plan de amplasament si delimitare a imobilului


j suprafața suunzrata j f a imobilului       {

Atașa inabilului   j’ .

1 - — ...... . ..........

31Otf

P1DXESII,SÎR.KM MAI0J®SC0,HR.7,Jrai;ȘBAH«a


MUNICIPIUL PLOIEȘTI'


10^


s^11/

12/ z


faSmîi&ta


uni


B: Dat* referitoare la construcții


Ci j

cx>

126

3<d>CB3MTA'5a«12SijgjJSu-93, 63stp.

C2

CA

AKtXA I «C J ’ HC=s23țp rjfct=l - Srp.

total *

128

Suprafața totala rsasurata a imobilului «370ffip
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 500


Qnltataa Mainiatxătîv Teritoriala țmffi \

PICIESTI             \  >


lCc S=45mp


1----

I °°*

SWtJL’UtU

Suprafața sawttsw». ta w <«P>

1

1

, Total

Suprafața totala saturata a irobilului -4M>


ii hups , www.pubti24.ro. m-x >t. -met'!f r.-    ■ awre/fe«e "<            *-liitnran.^p.vAr«i* ‘©ten          amptas<it cu dublu

M tot                             o«ri' B           uge                    • v £§                  •«

publi .ro

'. 3uU «jnuotuo

F*ct»-.«c Arur.u    r—K-rt   ^e.a-iar»          cesi*»e
Tca’e ;uGeteie

Vând teren excelent amplasat, cu dublu acces si foarte tone orientat

S       »;,w-


50 000 EU!


0712634474


0 Sf M ■ Q

> ■>.,: ....... t
Specificații


n M«tr;

f 3


badiu teodor


Ar Vrinamt^


Distribuie anunțul pe

OOO
publi .ro

o eww ;u»    .»


A Contul meu ♦ Farorde di Lrware Ginftcta î Ajutor


Specificații

Suprafața t»r»nukii

Front «tradat


ÎOW


Descriere imobiliare

"a*»"» «•« i u»!«- Sfc=**t » it«r*»5;* «rar or“ra«n • G>-:oca‘ c- a«n a »cjm s «narai SwcAait aua'sta» txsU ,Z4S F’CH l**3dal 30

Anuntun recomandate

, rir.»

3» fctei F.>’R


Informații utili»


Contul meu*âisi r»r«o >nțra*itac> Ir» ble«w


F.ua


naruar* Htw»

9' -Tî-

•TOM CU»


Pagini partenere
16.12.2018


Teren intravilan de vanzare, zona P-ta Mihai Viteazu, 550 mp - Marshall Imobiliare


PROIECTE


Suprafață tersti «. 550 mp


BILIARE NOI

Teren intravilan de vanzare, zona iMa O / / Mihai Viteazu, 550 mp99.000 EUR

PREȚ negociabil

ID OFERTA: MSH 5001PZ


Caracteristici
Suprafața teren:

550 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

lOm

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

116mp

Tip teren:

Construcții


Descriere


LocalizarePe teren exista o construcție care poate fi demolata.

Utilitati

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati pe teren

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, Construcție demolabila, La sosea, Acces auto. Teren imprejmuit

Detalii zona. Străzi asfaltate. Iluminat stradal. Mijloace de transport

Taxe notariale

Valoare preț imobil in lei: 460.746,00 Lei

Total taxe notariale:          5.659,19 Lei

Vezi detaliat

UTILIZAM COOK1E

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcțiile rețelelor sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor noștri pentru a-ti oferi experiențe deosebite, pentru a analiza traficul si modul de utilizare si pentru a-ti personaliza serviciile noastre. In cazul In care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre Cookie si Politica de Confidențialitate,

Nu sunt de acord


Teren intravilan de vanzare, zona Central, 357 mp - Marshall ImobiliareTeren intravilan de

357 mp


vanzare, zona200 EUR/mp2


10 OFERTA' X2L8130EV


CaracteristiciSuprafața teren: Front stradal: Nr. Fronturi: Tip teren: Utilitati


3 57 mp

10.25m

1

Construcții


Categorie:

Construcție pe teren:

Suprafața construita:


Intravilan


Utilitati: Utilitati in zona

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit

Localizare


Detalii zona: Străzi asfaltate, Mijloace de transport. Iluminat stradal


UTILIZAM COOKIE

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul pentru a oferi funcțiile rețelelor sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor noștri pentru a-ti oferi experiențe deosebite, pentru a analiza traficul si modul de utilizare st pentru a-ti personaliza serviciile noastre. In cazul In care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre Cookie si Politica de Confidențialitate.

Nu sunt de acord

Case la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724.916.059onstruct


PRETURI DEMOLĂRI CASEPreturi demolări case


Demolat si carat moloz casa paianta

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.


100 Iei / mp de amprenta casa


130 lei / mp de amprenta casa


200 lei / mp de12721/2018


Preturi demolări case | CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construiti amprenta la soi de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei

In prețul acesta intra :

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactați.

Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

« Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția dientilor noștri gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incep^țW^cu--^9^ amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana laj specifice industriei grele.L. Telefon: 0724.916.059

S Email:

Copyright © 2017 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare

w

SC OPINION SRL
INTRAVILAN, PLOIEȘTI, STR. ION MAIORESCU, NR.7, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ DE 45 MP, NR.CAD.144393

BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

27.12.2018

Nr. Raport

184/27.12.2018


CĂTRE,


Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str.Ion Maiorescu, nr.7, Jud. Prahova, suprafață de 45 mp, Nr.Cad. 144393.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANE VAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:


4*.


SC OPINION SRL

Cuprins


Capitolul 1

1.[.Certificarea evaluatorului........................................................................................................................... 3

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului................................................................................................................................2.4.Identificarea utilizatorului................................................................. .........................................................5

 • 2.5. Scopul e valuării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare........................................................................................................................... 11

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.7. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE'

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu simt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:


SC OPINION SRL1.2. Rezumatul concluziilor importante

OBIECTUL EVALUĂRII

Terem intravilan cu o suprafață de 45 mp,

Nr.Cad.144393

i LOCALIZARE

Ploiești, Str.IonMaiorescu, nr.7, Jud. Prahova

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 179/30.05.2018

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii de piață a terenului

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

15.11.2018

DATA EVALUĂRII

27.11.2018

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.6471 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ

8.550 Euro (39.733 lei) echivalent 190 euro/mp

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 7, jud. Prahova, nr.cad. 144393.

Terenul are suprafață totală de 45 mp, categorie de folosința curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 60007/05.07.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, d-1 Ștefan Georgian cu ajutorul documentației furnizate.

Locație:9

SynevoStrada Ion Maiorescu 7


9

Servicii de

Gospodărire Urbană


W Transilvani;

+

Go ale

nan

CorecoQE)

w

Date cart ■ rafice '©2018 Goo 'leFig.2 Imobil subiect, Str. Ion Maiorescu,Nr.7, Ploiești - Vedere Satelit


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății          f ^?/

  2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


h /O Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 179/30.05.2018 “ruriiix.af⣫ client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliarei ® '

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in fonna fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe supraiăta/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ăr putea fi schiinbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”


Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru concepț

 • (a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile p tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate-obtine rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cebm^t obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile

• • • • <’ activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre^tarea.î piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în rtioti^li^eiH^peiîtj’u ă căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Pruder^a^atir^ciaz^piiii referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele in'f<Hjriatiili^ti#4re acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piața'ctf prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustifîcat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 27.12.2018. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 27.12.2018 este : 1€ = 4.6471 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 15.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 60007/05.07.2018

 • - HCL 179/30.05.2018 cu anexa 1,2 și 3

 • - Schițe

 • - Plan de amplasament și delimitare imobil

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Infonnațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu ti se acordă garanții de acuratețe;

 • -   Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • -  Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

 • -  Subiectul evaluării fiind o cotă indiviză parte a unui lot de teren, evaluarea s-a efectuat asupra întreg lotului, valoarea cotei indivize fiind stabilită în mod matematic.

 • -  Terenul a fost evaluat in lipsa Certificatului de Urbanism, in ipozeta ca terenul este construibil si ca se pot obține toate aprobările necesare.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;


Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi fol^si^'iîuniai- -îrțs menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate ** ' “ să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV


Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 179/30.05.2018. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 60007/05.07.2018 nu exista sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 179/30.05.2018.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide

O 7

/              •’b' >

/* 7

comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de cccailtanțizfrn^Htia^5 internaționala, remisa vineri AGERPRES.                                            >-* ' Z         po!

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din actfst an. ca.,tinna$$' inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari CaA^rgciazaXa Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centralesi de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizața de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau infîintarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatirii situației orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana

principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect


Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect, au toșt analizate un număr de 27 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 159 euro/mp și 278 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 209 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

Informații


Proprietatea evaluata

Preț oferta/vanzare (€)

Preț (€/mp)

Zile piața

Suprafața teren (mp)          45

Front stradal                  0

Utilități generale

Aria de piața analizata (27 proprietăți)

medie

minim

maxim

140.000

57.000

580.000

209

159

278

539

29

1.934

688

244

2.600

13

9

34

Curent, apa. gaz, canalizare

Curent, apa, gaz. canalizare

Curent, apa. gaz. canalizare

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, confonn raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.


,                    /p °/

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, sj|rare o suprafața de 45 mp. Accesul la teren se realizează direct din stradă astfâltatî, confonn^fci’matiitorptifnite ...                             o a

cu ocazia inspecției.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

- terenul este plan;

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - terenul este acoperit cu vegetație;

• forma terenului este regulată;

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești pe baza documentației furnizate și datele culese la fața locului de către evaluator.

3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 40 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai buna utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii.

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă rezidențială;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de proprietăți rezidențiale;

 • □     forma și suprafața terenului pretabilc linei construcții de dimensiuni medii

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

•4>


CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți ca fiind construita poate fi continuarea renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, deîn totala, ori o combinație a acestor alternative.                                          \ 4


•• ■ -irtial^sau Z

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa indeplineasca patrii cMetjiSiȘîdrcbiiie sa fie: permisibila legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine intotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip rezidențial, casa de locuit.

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este permisibila legal, indeplineste condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

.a^O'O 7">..

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță .yaltirică^OraȚotoi similare.                                                                                                    'S'L

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cei^ț>pre<tă pe^ața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile uitare ^zulîau în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare,

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

- Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile.

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPR

ETATI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

370,00

248

550

357

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

201,61

180,00

200,00

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Maija negociere (%)

-5%

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-10

-9

-10

Preț corectat (EURO/mp)

191,53

171,00

190,00

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa de 5% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor, reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice

tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin


CARACTERISTICI

C 0 M P A

R A B I L E

A

B

w .£

OFERTA

OFERTA

OFERTA- '

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Roiesti

Roiesti

Roiesti

Roiesti

AMPLASAMENT

Str. Ion Maiorescu nr 7

Intersecție Traian - Ghiocei

Zona Mihai Viteazu

Zona Doja -Văleni

PROPRIETAR

Mun.Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

370,00

248

550

357

din care cota indiviza 242 mp

......................................... .....

data inspecției

dec. 18

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

pret/mp-oferta

?

201,61

180,00

200 00

valoare oferta

?

49.999

99.000

71.400

id anunț

-

msh5001pz

x2l8130ev

contact

0722634274

733358130

733358130

alte caracteristici

Construcție demolabila

Construcție demolabila 116 mp

liberAjustare (%)

0%

0%.

Ajustare (EURO/mp)

o.oo

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

191,53

171,00

" '190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.    \ x *      /

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

191,53

171,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Jndependent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

191,53

171,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Liber

Construcție demolabila

Casa Batraneasca 116 mp

liber

Ajustare (EURO)

12,00

5,90

0,00

Ajustare (%)

6%

3%

0%

Preț ajustat (EURO)

203,53

176,90

190,00

Motivare ajustare

Pentru C1 demolarea con in cadrul ve estimat un c

s-a estimat ajus structiei conform rificarii telefonice x>st de demolare emolata, conforr

tare de 3.000 euro pentru celor menționate de proprietar a anunțului. Pentru C2, s-a de 28 euro/mp construcție

n ofertei atașate

Condiții de piața

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

decembrie 2018

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

203,53

176,90

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Ion Maiorescu nr.7

Intersecție Traian -Ghiocei

Zona Mihai Viteazu

Zona Doja -Văleni

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0.00,

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

asfalt

Asfaltat

Asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00


Motivare ajustare

—  - ------------------- ---------------- .r ■■■£

Nu au fost necesare ajustară* /

Utiiitati

Complete

Complete

Complete., !

<Cemplete «

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

370,00

248

550

357

Ajustare (%)

0%

11%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

19,00

0,00

Motivație ajustare

S-a analizat diferența intre comp. C si Comp B, rezultând 19 euro pentru o diferența de aprox. 200 mp.Pentru comparabila B s-a aplicat o ajustare de pozitiva de 19 euro

Deschidere (ml)

10,00

30

10

10,25

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

0,00

19,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

203,53

7^9^00

Ajustare totală netă (EURO)

12,00

- -     23,90.

Ajustare totală netă (%)

'6%

• -1-- ......

■£4%

Ajustare totală brută (EURO)

12,00

24,90

U.INJ

Ajustare totală brută (%)

5,95%

13,8ML

0,00%

Suprafața teren (mp)

370,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

190,00

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA (EURO)

70.300

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru

comparabila:

A

Valoare estimata pentru suprafața de

45 mp = 45 mp * 190 euro/mp =

8.550

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimata a terenului este de 190 euro/mp, adică 8.550 euro /39.733 lei. Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă:

1. Valoare de piață teren =190 euro/mp, adică 8.550 euro / 39.733 lei

Valoarea de piață teren 45 mp - 190 euro/mp, adică 8.550 euro / 39.733 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 27.12.2018.

4.5. Calificările evaluatorilor


Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu


SC OPINION SRLANEXECERTIFICAT DE URBANISMNr.


381


Din: -1-5 APR. 2016


fii scopul;

SCOPUL SPECIFICAT DE SOUCITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: VÂNZARE CURTE

Ca urmare cererii adresate de

cu domiciliuIVsediu! iu județul ..

satul ...............

strada.......B-DL REPUBLICII

sc.....r. _ ..., et. -      , ap. -    _ , tel./fax ...


MUNICIPIUL PLOIEȘTI localitatea              PLOIEȘTI

, sectnnd -    , cod postai           100066

,ur. ? ,bl...........

...... 0244516699           ,e-rnail                 __


TOjegisWa la or.


301896        _ din 21-03-2016


Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul ________________ " __________ . sectorul -     , cod postai:                *__

strada             lONMAIORESCU ______________>lîr. 7 >bi.

se. - .et- ~ .ap.,sau identificat prin:

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr.              209            /         1999

faza PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr .50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu motfificariie si completările ulterioare,

SECERTIFICA:

L REGIMUL JURllMC

Terenul este situat in intravilanul mmKipiului Ploiești si este proprietate mixta in indiviaune, după cumurmeazn .

 • - 41mp proprietate privata - aferent ap.3;

 • - 88np proprietate privata - conform Titlu de proprietate nr.210515/29.10.2012;

 • - 241nț> domeniul privat al municipiului Ploiești - HCL nr. 167/29.042013, Contract de închiriere nr.4420/08.05.2009 si Acte adiționale nr.3/2012 si nr 4/2015;

Construcțiile sunt proprietate privata ale lui Garbea Gteorghe si Garltea Clatidia;

Conform PUGsiRLU terenulse afla in zona cu interdicție de construire.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curii constnictii;

Destinația terenului confonnplanurilor urbanistice actuale :

CC - zona pentru cai de conunicatie si constnictii aferente;

CCRp - zona parcări orășenești

Funcțiunea dominanta: construcții si amenajați pentru cai de comunicații rutiere.

Funcțiuni complementare: sunt admise numai in condițiile ari. 18 din RGU, in zonele de protecție a drumurilor publice si ari.20 din RGU in zona de protecție C.F.

Terenulse incadreaza in zona valorica A, confomiHCLnr.553/21.12.2011 sinr.361/28.09.2012.

 • 3. RFGIMUL TEHNIC

UTR - N 21 i IScx, I jik, TEr; (POT = 50%; CUI = 1,50).

D.p.d.v. al dimensiunilor terenului:

 • - parcela construibila pentru locuințe înșiruite si neconstniibila pentru locuințe izolate sau cuplate S^SVOirp si deschidere la strada 10,95nț

//

D.p.d.v. fa reglementarilor urbanistice

- parcela NECDNSTRUIBIIA - zona parcari orășenești; • - terenul are acces direct la strlon Maiorescu si oferă posibilitatea racordam la utilitățile existente in zona;

 • - terenul oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona:

 • - pentru locuințe limitele laterale si limita posterioare, se vor realiza din irnprejtniiri opace cu inaltimi de m 2,0 m, iar pe aliniament vor fi decorative cu faaltimea de ma.x. l,80m;

 • - pentru clădirile si amenajările cu caracter public, taprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime maxfan de l,20rn, preferabil transparente si dublate de gard viu;

 • - lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu "Normele tehnice din 27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pompelor in localitățile urbane si rurale”;

Utilizări premise : orice construcții si amenajați pentru cai de comunicații rutiere; rețeaua de străzi din intravilan apartinand domeniului public; parcajele publice; unitari ale întreprinderilor de transporturi teritoriale; orice construcții sau amenajariv adiacente drunurilor publice si in zona de proiecție a acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administratieipubEce.

Utilizări interzise : orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare, organizare si desfășurare a traficului de pe druminîe publice sau prezintă riscuri de accidente.

Utilizări premise cu condiții: orice construcție, in zona de protecție a dtunurilor publice, cu respectarea art.18 si 20 dur R-GU-, conform avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificata si actualizata prin legea nr. 190'26.06.2013 :

(1) fa cazul in care prin cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiect ivefor de investiții o impun, autoritatea publica focala, are dreptul ea, după caz, prin Certificatul de urbanism:

 • a) sa respingă fa mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanismaprobate;

 • b) sa condiționeze autorizarea investiției de elaborarea si aprobarea de către autoritatea publica locala competenta a unuiplan urbanistic zonal;

 • c) sa condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publica competenta a uiruî plan urbanistic zonal, elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice si'sau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat, după caz, conform competentei de primarul localității;

 • d) sa solicite elaborarea unui PUD;

 • e) sa permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, tăia elaborarea unei documentații de urbanism, fa situația construirii pe o parcela fa cadrul unui front preexistent, in care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de faaltune cu cel solicitat.

(3) Avizulde oportunitate se cnite fa baza unei solicitări scrise

 • (5) In situația prevăzută la alin. (1) lit. b) si c) se pot aduce unnatoarele modificări reglementarilor din Planul urbanistic general:

 • a) prin PUZ se stabilesc reglementari noi cu privire la : regfas.il de construire, funcțiunea zonei, faaltimea maxima admisa, coeficientul dc utilizare a terenului (CUI), procentul dc ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata dc aliniament si distantele fiita de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

 • b) pnn PUD se stabilesc reglementari cu privire Ia accesunle auto si pietontilc, retragerile făta de limitele laterale st posterioare ale parcelei, conformarea arfiitectural-voluinetrica, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice, după caz, reglementari cuprinse fa ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentația de urbanism.

 • (6) După aprobarea PUZ sau, după caz, a PUD se poate fatocu» documentația tehnica fa vederea obținerii autorizației de construire.

 • (7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unitari teritoriale de referința, stabilite prin reglementari aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțata de persoane juridice si/sau fizice, fa aceasta situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depasipe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singura data.

 • (8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplica pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri indus triate. parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazfae, parcuri comerciale, zone de servicii sialtele asemenea.

 • (9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate fa integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autoritățile publice locale. ■.

hlocnlIE-I.UDURVXANDR.A-ADlUAN.-t-REFEKENTD£SPECUlJTATE.0S-0‘l-20r6                                         1 — j ’ 1

raifleat:COCA-ELEN.<PA7nASCU-SEFliEltnclU


oportunitate, inițiate de persoane fizice si juridice, care conțin modificări ale indicatorilor urbanistici in finita a maximum 20% si care nu modifica caracterul general al zonei

Art. 56.1 -Nu pot fi inițiate si aprobate documentarii de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate tara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND ORCUIAT1A IMOBILIARA - VANZARE - PARCELA NECONSTRU1BILA d.p.d.v. al REGLEMENT ARILOR URBANISTICE: ZONA PARCARI ORĂȘENEȘTI

~ CERlincĂÎULDE URBANISMNUTOÎELOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRESAU AUTOREAnE

DED1SITINTARE S1NU CONITRA DREPTUL DEAEXECUTA LUCRARIDECONSTRUCTO

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI(TRTnKATlLlT DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anunitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE si prin Directiva Consiliului si Pariamentului European 2003/35/CEprivind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire Ia participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96'61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica soficitantudui obligată de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după ca?, incadrarea-ncâicadrares proiectului investiției pubiice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/'337'OR procedura de emitere a acordului de nudiu se desfasoara după emiterea certificatului de uriranism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării berarilor de construcții la autoritatea administrației publice conțrerenur.

hi vederea satisfacerii cerințelor cu privire h procedura de emitere a acordului dc mediu, autoritatea competenta pentru proiecta mediului stabilește nEeanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere o&ăd eu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După prinirua prezentului certificat dc urbsuisnț titularul are obligația dc a se prezenta la autoritatea competenta pentru proiecția ; mediului în vederea evaluării inițiate a investrtîei si stabilirii necesitații evaluării efectelor aces teia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritățiicompeten te pentru protecția mediului

hi situată in care autoritatea conyetenta pentru proiectă mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor ăi vestitiei asupra mediului, solicitantul arc obligația de a notifica acest fript autoritatii adninistratieipublKC competente eu privire te trentinerea cererii pentru autorizarea executării berarilor dc eonstruclti.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbaaismori pe parcursul denalarii procedurii de evaluare a efectelor inves titiei. asupra mediului, solicitantul renunța la intenta de realizare a investiție^ acesta are obligația de a notifica acest fapt autontatu a dninistratiei publice competente.

 • 5.CEREREA DE EM1THTE A AUTORIZATIEIDECONSTRL1RK/ DESFIINȚARE VA fi INSOTTTA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de jian cadastral actualizat la zi si extrasul de căite funciara de informare actualizat lă zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.TA.C.                □ D.T.O.E                  □ D.T.A.D.

d) avizele si acordurile staNliiae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile uibane si infiastnictura:

□ alimentare cu apa

□ gaze naturale

Alte avize/acorduri

□ canalizare

□ telefonizaie

□ alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□ alimentare cu energie temica

□ transport urban

d.2) avize si acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□protecție civila

□ sanatatea populațieid.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) Studii de specialitate

e) punctul de vedere/acttd administratival autoritarii competente pentru protecția mediului (copie); -nu este cazul

I) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor tBn Romanța (1 exemplar original);

g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

SECRETAR.

SIMONA ALBU

A- p. ARinTFX'VSEF,


VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI CA NEAp. DIRECTOR ADJUNCT,

COCAH.ENA PATRA SCU


Achitat taxa de.....lei, conformchitantei nr......din.......

Scutit de taxe, conform Art 269 alin e, din Codul Fiscal

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data deCOMUNICAREA iNCH£1ER,l

Nr. 60535 din data de 06-07'2018

Către Sahudu asile.

Loc. Vălenii De Munte, Str Libertății Nr 12 i

60536 din data de 06-07-2018, emisă de cătrQdDPr3hova' vă CO^0nici

«tre B.C.P.l P|oiesti.           alăturat, încheierea nr

Referent, .........................Cadastru £ Pui

Birc'Ji cc Cadastru și putEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară W 130793 Ploiești


A. Partea l. Descrierea imobilului

TEREN Inriavila

Nr CP /eciii:2855(e:2855)

Nr. caiasl.ral vec.hi;3406

Adresa: Lc. P i-lești, gir ip'i ftaioreșcu, Nr. 7, Jud. Prahova

Nr. Nr.cddaskral                   -F

Crt Nr. topografic Suprafața* (mp? t

Observații / Referințe

IÎQA93           370

Construcții

Crt


Nr cadastral Nr.


Adresa


Observații / Referințe
____ ;ud. Prahova___________


S. construit» la soliile mp; LOCUINȚA cta Su-’S’ cShstruita la sol: 2 r-.i: ?4® ? cu Su"=235~B. Partea II, Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


Carte Funciară Nr. 130793 Comuna/Oraș/Munldpi’j: pioiei»ij


; înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Intabulare, d-cpt de PROf'RiETA^Ecumperarfe asupra terenului m'

Bll suo' afata ae 128 mp indiviz din 370 mp. docand>i prin Convenție cota actuala 123/370

’lj, SC_UDO_GiRBEÂ SRL, GIF: 1365030         "....... ’................

, „17 Intabulare, arepf de PROPRIETÂTEcumpârare? dobanâif printbnventie.i

“ cota actuala 1/1                                           '          __i

\    ' 11 SC UDO’GiRBEÂ SRL, CIF:1365030.......

60536 / 06/07/2018  .....................................:Ă£t Administrativ' nr. 96124, din' 14710/2016‘emis de BIROUrDE'^DÂSTÎW SI PUEiJCITATE IMOBILIARĂ; IPLOJEȘȚJlAct Administrativ nr. 179, din 30/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI/

R1. se noteaza repozitionarea imobilului, conform documentației tehnice          ai. ai.i. ai.2

’ avizate_______           ___________ . ..

se noteaz-a actualizarea informații lor' cadastrale 'conform         AfAl.i. Ă1.2 ”

| documentației tehnice avizate__


C. Partea IU. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Ooc^nK-nt -Wfcconjine ga.» cz i tr-titr.-'M scn--l țr\i                        .-p            ■ ■ ;


Referințe


Carte fur.r.ară Nr.


Comuna/Oras/r4>rfSb

■ -.....-


;   Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

5

12.164

4 689

4.566-

g

2.479

9

4.772

20 01LUiiciimife segmentelorsunt determinata in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la I

* Distanța dintre puncte este formată clin segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


CeiTiflc câ orezer.țuî extras corespunde cu pbzițiiie »n vigoare din caftea funciară originala păstrat® • e acest, b.rou

Prezentul extras cșfMJ f ară =s»e valahii ia autentificarea de către notarul public a actațtJl Ji care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.477701/06-07-2018 in suma de 50 pem'-j swv|'iul d

pubiicitate imobiliară cu


pata soiyționă i.

17-07-2018

Data eliberări, ______/.________

20. iCL M

îdWI nr- 2^2, 255.   _____

Asâeent^e’^rator

< 5 =   _♦<*   ** n w

scg-'-âc ■ >

• ‘W/O . 5Date reten sare Ia teren

Nr Ut

Categorie j ;n:r= i Suprafața folosință sviun, Hpj

Tarla

Parcelă

Nr. topo [

Observații / Refemțe

1

curți ' DA     37Q

construcții

1


Destinație construcție

“ construcCi de   j

locuințe ,     i


Cu acte


Observații / Referințe pu = 9 3, bă mp


Lungime Segmente

li Valorile lungimilor segmentelor sunt cbținute din proiecție in pian.

Punct început

Punct? sfârșit

Lungime segment!

■■ tmr

1

2'                           3.815

2

3i

5.178

23.298

i :T>~£. "3 iXîte O ra/aCtE;'


feîagc l< e?7j!>ao.TEREN IntravilanAdresa: Loc. Ploiești, Str Ion Majorescu, Nr, 7, Jud. Prahova _____________

Jrt Nn topTgrafîc SuPrafata* <mP)                     Observații / Referințe

! Al j 144393              45         jTeren împrejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale I

Referințe


[60087 7 05/07/2018

ȘÂct Administrativ nr. 179, din 30/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL'M jNI IPIULUI PLOIEȘTI

R, 'înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cotă'...............Al

iactuala 1/1                        _____

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CÎF:2844855, (domeniu privat)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


NU SUNT

1Z i ' 1

Prezentul extras de carte funciară este ria”- . autentificarea de către notarul public

•i .-ti . 'i-c ■ ' •     '        ne și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informați/®

-■-( -r.ir.it .-i:-- nu--:*.-; - n condițiile legii.

târfu1 de 0 '10*4. pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr 211.


Jita sei-i'iîni


Document cnre conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3VIZAT O. J.C.C.C.-Prahova Conf. ari. 61 din L7/1996

OFICUl DE CADASTRU GEODEZIE Șl CARTOGRAFIE

PRAHOVA,        .-RQ- ‘

. Nr. inres' ■ /'? £~'X.>    *-13ta

Data


i’vERJFfCAT.Șf ^CEPȚIțiNÂT p?s^ctoE~Tnț|-         qoagTANTIN

V ........

înscriere in cartea funciara


Aut. O.

Seria B

i


SC ABA

1:500


Sacalov Ștefana


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 179


privind modificarea poziției 137 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan. Stanciu Marilena. Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 150/15.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț. Turism, Agricultură. Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești: str. Ion Maiorescu nr. 7 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești:

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind administrarea bunurilor proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28. alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36. alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren situat în Ploiești str. Ion Maiorescu nr. 7 se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare întocmite de persoana fizică autorizată

-Bahudu Vasile, care constituie Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 și fac parte integtantă dip^^\ prezenta hotărâre.                                                            '■ <             \ \ »

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al murijpiphțft

Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.                                       ..        /4b

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-N icnlae-BOTEZ B

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL


privind modificarea poziției 137 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR ; ADRESA NUME i.POZJ imobil   CHIRIAȘ

S.C. Lido

Gîrbea SRLS.C. Lido

Gîrbea SRL


DESTINAȚIA

SUPRAF.

OBS.

SPAȚIULUI

(mp)

242,00

indiviz

Imobil aflat în

Teren curte

domeniul privat al Municipiului

din 370

Ploiești

1 Imobil aflat în

Teren curte

45 exclusiv

domeniul privat al Municipiului

Ploiești


DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Dariicla Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Țabîrctr~
Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Ncgoiță

/ /


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Adres» imobilului

PM>IgSTI,STR.IC» MAIOR£SCO,liR.7,Oț®.;FaMOV»Confirm executarea măsurătorilor

corectitudinea intoamixii docrsnonta^i&i cadastrala i corespondenta acesteia cr» reali^âtoa

P.O-B **N --08?2 B«$du


Semnătură si »tass>xla

i Snt‘

Pata:23.04,2018 £

l/v2, 3  ^4 MCt- ntL /

■  -  —         I
â imobilului(mp) I

FLMSSTI.SIR.IOH HaI0tasar,SR.7,J®.PBAH0Vft< /

....

unitara» administrați»-’ TnritotiaiMSțr} \

.............- --------------

MOÎMSTI         P


paXQQlN


Categoria de fcloiinta


B: Date


O O h,T» wiw,.publt24 ro.
Tcate junețe e


Toate C3u$crt><e


Vând teren excelent amplasat cu dublu acces si foarte bine orientat


50 000 EUR


0722634274


K **m


> 'a î^rti

badiu teodor


tS7«


A» Wnnarrsw


Distribuie anunțul pe

ooo


Specificații


■HSpecificații

Suprafața terenului              Î4S * <•»*                            Front ilratfai                     ÎC S?

Desene re imobiliare

"ev.! •as’e jeîc.•*’>. a i'erjaci-a »;’»!• .3?”'*îir, t Gniccei-c.* c«ou x:«» s cnersai Buc-7«fi

. aej’afKs. tataia 245 e*nnt svaă» jC-

’.taSIBaS» .  ■'       -*

omSMÎ74


Anunțuri recomandate

*t*a U‘>o

9 ■

b5 OM EUR


informatn «iile


Comuimeu


Pflflini partenere


CtWjțlc
16.12.2018
Suprafață teren - 550 mp


Teren intravilan de vanzare,’z Mihai Viteazu, 550 mpLocalizare99.000 EUR

PREȚ negociabil

ID OFERTA: MSH5001PZ


CaracteristiciFo duvctojjment punKses only      Fnr <
UTILIZAM COOKIE

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcțiile rețelelor sociale sl pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor noștri pentru a-ti oferi experiențe deosebite, pentru a analiza traficul si modul de utilizare si pentru a-ti personaliza serviciile noastre. In cazul In care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre Cookie si Politica de Confidențialitate

Nu sunt de acord


Suprafața teren:

550 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

lOm

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

116 mp

Tip teren:

Construcții

Descriere


Pe teren exista o construcție care poate fi demolata.

Utilitati

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati pe teren

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, Construcție demolabila, La sosea, Acces auto, Teren imprejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate. Iluminat stradal, Mijloace de transport

Taxe notariale

Valoare preț imobil in lei: 460.746,00 Lei

Total taxe notariale:          5.659,19 Leî

Vezi detaliat


16.12.2018


Teren intravilan de vânzare, zona Central, 357 mp - Marshall ImobiliarePROIECTEIMOBILIARE NOI

Teren intravilan de

357 mp200 EUR/mp2

ID OFERTA: X2L8130EV                         T“ l


Caracteristici


Suprafața teren:

357 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

10.25 m

Construcție pe teren:

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

-

Tip teren:

Construcții


Utilitati

Utilitati: Utilitati in zona


Alte informații


Localizare


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Mijloace de transport, Iluminat stradalUTILIZAM COOKIE

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcțiile rețelelor sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor noștri pentru a-tî oferi experiențe deosebite, pentru a analiza traficul si modul de utilizare si pentru a-ti personaliza serviciile noastre. In cazul In care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, ești de acord eu utilizarea modulelor noastre Cookie si Politica de Confidențialitate.

Nu sunt de acord

Case la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724.916.059

CSConstruct

just

PRETURI DEMOLĂRI CASE PRO

Preturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

Preturile nu includ TVA si sunt valabile în Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

100 lei / mp de amprenta casa

130 lei / mp de amprenta casaPreturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construiti amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei

In prețul acesta intra :

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactați.

Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

« Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova


Telefon: 0724.916.059

S Email:


Copyright © 2017 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare

12/21/2018j>lan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1 : 500


A: Data rafaxitoars la taran

l^îr.

1 *: ar cala

1 ’

Categoria de folpsinta

Suprafața (aș)

Mențiuni

: Cc    “

j” D

,nn....- '

PROERIBTAB. SB 242ITO INDIVIZ DIN 37Omn-MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

j

B: Date refs

ritoare la construcții

| Cod

Destinația

Suprafața construita, la sol (ap)

Mențiuni

z£'>i'î'VA ci'-'

i c-

;cl

126

LOCUINTA-Sc=126nip, Su=93, S3mp.

.zlt ->            1

C2'

CA

2

ANEXA (WC) -Sc=2mp, Su=l, Ssnp.

■ 3 ?, Ș,     7 \    5 2;   1

Total

128

Suprafața totala masurata a imobilului =3'Omp Suorafata din acta =37Cmn

Inspector

Executant: ing. SAHUDU VASILE^. -- ' ■ t

lor.firm executarea masuratorilpr^lâ teren 7 ;itudinea ^întocmirii documentației resporidența acesteia cu realitatea din t^^en       i

jSemnatura si stanr^i^a ^-^Or-’Ll.ARc

1 « Seria RO-B-fc Nr DE7? ’

Data:02.07.2018^           j

_____I________     _BahWu——1

Conf


■©ducerea imobilului.-in. baza „de date intec-a'a si atribuirea-..numarxxlyii' cadastral . .

ANEXA NR.1.35 la regulament Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 500


â: Date referitoare ia teren

Hr. parcela


Categoria de folosința


Suprafața (m)


Mențiuni


3: Date referitoare la construcții

Destinația


Mențiuni

Șxecuțant2_ing.BaHUDU vaSlfEZT' ' } /^M’eC®tya.

Conrițm executarea masuratd'rlîcrrla_,^er=: corectitudinea Întocmirii documerftatib'fBÎteS'' corespondenta acesteia cu nulitatea dQfiXen Semnătură si a'tsnpi^a^^''^^1.’^^-Data^.OT^^^T^72


Suprafața totala aasurata a imobilului =45mp

Suprafața din acte =45sp


^SaSIs %


Inspector


atribjjicaa-uiasnaruiinrt=e'adașt.râli„l..;;icf^ Drphnv:

I Oficiul neC^ si PuWwaul^’ -J-Semnătura si pa^așț.         s- îr j\} A

Data:^                r-« j*> ;•_[ (* i ' ? f?

!             U U ? L î <1