Hotărârea nr. 85/2019

Hotãrârea nr. 85 privind modificarea componenței unor unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploieşti, în str. Plăieşilor, nr. 17 prin extinderea acestora pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 85 privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploiești, în str. Plăieșilor, nr. 17 prin extinderea acestora pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 96/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 141/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 78/26.03.2019 la Direcția Economică si sub nr. 102/27.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții

9                                      9                            7                                                       7                     3

Publice, Contracte, prin care se propune modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploiești, str. Plăieșilor, nr. 17 prin extinderea acestora pe un spațiu locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării;

în conformitate cu Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și cu Procesul verbal din data de 17-10-2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri situate în imobilul din Ploiești, str. Plăieșilor, nr. 17 se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, poziția 1067;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării și Hotărârile Consiliului Local nr. 334/31.08.2018 privind aprobarea modificării punctului numărul 8 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, nr. 515/22.11.2018 privind aprobarea modificării punctului numărul 6 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016 și nr. 45/27.02.2019 privind aprobarea eliminării punctului 7 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c, alin. (5) lit. b, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploiești, str. Plăieșilor, nr. 17 prin extinderea acestora pe spațiul locativ disponibil - proprietatea municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea poziției 1067 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Plăieșilor, nr. 17), din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

A

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentjli DII


\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Șdriiț-Niculae BOTEZ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


NR.........../________________

TABEL

privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploiești, în str. Plăieșilor, nr. 17 prin extinderea acestora pe spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

CARE A SOLICITAT EXTINDER EA

SPAȚIUL

DEȚINUT ÎN

BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL EXTINDERII

SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITĂ EXTINDEREA

SPAȚIUL REZULTAT în urma extinderii și a reîmpărțirii' camerelor comune și a terenului curte conform Notelor de calcul nr. 167/168/169/ 20.03.2019

1.

Plăieșilor nr. 17

1. Petcu Cristina

- o cameră in suprafață de 22,63 m.p., dependințe în exclusivitate în suprafață de 32,44 m.p, dependințe in comun in suprafață de 3.96 m.p. și teren curte în suprafață de 69,96 m.p. cotă indiviză din suprafață totală de 239 m.p. a terenului curte

- două camere în suprafață de 47.69 m.p, dependințe în exclusivitate în suprafață de 10,1 m.p, dependințe în comun în suprafață 8.54 m.p. și teren curte in suprafață de 51.69 m.p. cotă indiviză din suprafață totală de 239 m.p. a terenului curte

- trei camere în suprafață utilă de 70.32 m.p, dependințe

A in exclusivitate în suprafață de 42.54 m-P, dependințe în comun 12.5 m.p. și teren curte in suprafață 130,03 m.p, cotă indiviză

din suprafață totală de 230,28 m.p, a terenului ^rte, ti

2 .Stroe

doua camere în

oddua camere

Cecilia

suprafață de 21,12

in suprafață

Cristina

m.p., dependințe

dependințe       în

de 21,12

în exclusivitate în

exclusivitate      în

m.p.,

suprafață de 7.42

suprafață de 10.7

dependințe

m.p. dependințe

m.p, dependințe în

în suprafață

in comun în

comun în suprafață

de 18.12

suprafață de 1.84

4.40 mp și teren

m.p,

m.p.     și teren

curte in suprafață

dependințe

curte in suprafață

26.60 m.p. cotă

în comun în

de 32.49 m.p. cotă

indiviză         din

suprafață

indiviză       din

suprafață totală de

6.24 mp

suprafață totală de

239 m.p. a terenului

rezultat

239 m.p.     a

terenului curte

curte

și teren curte in suprafață de 47.17 m.p. cotă indiviză din suprafață totală de 230,38 m.p. a terenului curte

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin&


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL                    v

privind modificarea poziției 1067 (referitoare la imobilul situat în Plore^ str. Plăieșilor nr. 17) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiultiÎPloiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1067

Plăieșilor nr.

17

1. Petcu

Cristina

Locuința Teren curte

125,39 m.p.

130.03     m.p.

cotă indiviză din suprafață totală de 230.28 m.p. a terenului curte

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești Suprafața totală teren curte = 230,28 m.p.

2. Stroe Cecilia Cristina

Locuința Teren curte

45.48 m.p.

47.17 m.p. cotă indiviză       din

suprafață totală de 230.28    mp a

terenului curte

3. Ținteanu Monica

Teren curte

53.08 m.p. cotă indiviză       din

suprafață totală de 230.28    m.p. a

terenului curte

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur .............

întocmit: Adrian Cirtpoii