Hotărârea nr. 84/2019

Hotãrârea nr. 84 privind modificarea poziţiei 799 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Ceahlău nr. 6) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 84


privind modificarea poziției 799 (referitoare Ia imobilul situat în Ploiești, str. Ceahlău nr. 6) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 97/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Văduva Sorin, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 103/27.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 186/26.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.77/26.03.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 799 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ceahlău, nr. 6) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea poziției 799 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ceahlău, nr. 6) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GEȘTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTADULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind modificarea poziției 799 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ceahlau, nr. 6) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR. CRT.

ADRESĂ

IMQBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1,

Str. Ceahlău nr.

6

Balalia

Constantin

Teren garaj Cale de acces

15,40

8,60

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca

Șef Serviciu Intabulâri Bunuri, Mădălin NegoițăNr. cad 134674


Balcon


din str. Morosesti


Nr. cad. 11529


propr. Municipiul Ploiești


din str. Marasesti


Nr cad. 137142


Consola


Consola


propr.

Municipiul

Ploiești


Nr. cad. 133420


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI A.NH'xX.


SCARA 1 . 200

LA


Nr.

cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilui^

25

str. Ceohlau nr.

«te

Nr

Carte Funciara

Unitatea Administrativ Ter\

X      -    /'

Ploiești


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela.

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

25

Teren parțial împrejmuit

S teren 15-16-17-18-19-20-15 = 25 mp din care; C1 (Anexa goraj) = 16 mp

S = 9 mp — teren liber de construcții

Total

25

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

16

Sc desfasurato = 16 m

ToZaZ

16

I                        Suprafața totala masurata a imobilului — 25 mp

'                                   Suprafața din act - 24 mp

Executant: ing. MIHAI MIHAELA MARIANA                         Inspector


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii d o c urngAtațjfo   straie si

corespondenta acesteia c.if^?nitatea

CCRTJFfCAT

Semnătură si stampilai        og

ls AUTCSIZARe//

Doto: 06.2018 If Seri»ro-9-fifcJL

MIHAELA - MĂfW A * X M,HA /

r>--'

Confirm


introducerea imobilului in baza de dote integrata si atribuireo numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila 8CPI