Hotărârea nr. 83/2019

Hotãrârea nr. 83 privind includerea unor imobile – terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 83


privind includerea unor imobile - terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 108/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 101/27.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 65/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 76/26.03.2019 la Direcția Economică, referitor la includerea unor imobile - terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

Luând în considerare Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c”, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor imobile-terenuri, identificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilele terenuri menționate la art.l se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare, Anexele nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

i

Contrasemnează: SECR

Laurențfl 4DJ


Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgeNr.crt

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața = 248 m.p. situat în Ploiești, str. Făcliei, nr.2B

2.

Teren

Suprafața =186 m.p.

Situat în Ploiești, str. Răzoare nr.l A


Director executiv, Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciul Inventariere si

9

Evidență Bunuri,

Gabriela MîndrutiuȘef Serviciul Intabulări Bunuri,


MădăliO Negoită


întocmit,

Dima Elena Daniela-Consilier S.I.E.B.

Băltărețu Alexandra- Consilier S.I.B.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 200Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului:

248mp


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

MUN. PLOIEȘTI

O

si

Țp A S 1

§

K

M-l


Trotuar
A. Date referitoare la teren


Suprafața

(mp)


Mențiuni


248


248


Terenjntravilan împrejmuit Parțial cu gard de beton si Plasa


B. Date referitoare la construcții1 Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

______— -__

Suprafața totala măsurată a imobilului3 248mpParafa Semnătură si data, Stampila BCPI


^i)

din yxaw


ANEXA Nfi 3TABEL COORDONATE

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi I D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

12

381565.430

579802.880

16.688 li

1

381555 881

579789.194

10 915 i

2

381564.781

579782.876

16.581

3

381574.708

579796.157

11.407

4

381565.469

579802.848

0.050 |

. SURAFATA MASURATA TEREN

186 mp.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI:

186 mp

INTRAVILAN PLOIEȘTI, STR. RAZOARE.NRJA, JlID. PRAHOVA

NR CARTE FUNCIARA '


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

upra'a’a (mp)

Mențiuni

1

CC

186 mp.

gard de zid+limita convenționala

Total

186 mp.

R: Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

upra'ata construita a so (mp)

Mențiuni


Suprafața totala masurata a imobilului = 186 mp.


Executant


ing. CAPITAN V. V1OREL


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren