Hotărârea nr. 82/2019

Hotãrârea nr. 82 privind includerea unor bunuri în ”Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 82 privind includerea unor bunuri în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 107/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.70/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 2822/18.03.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 84/19.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 63/19.03.2019 la Direcția Economică, referitor la includerea unor bunuri în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 06.03.2019;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și a contractului de sponsorizare nr. 21147/11.10.2018, fiind recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție, montaj și punere în funcțiune nr. 95/11.10.2108;

Luând în considerare adresa DT NR. 1351/07.02.2019 înaintată de către Direcția Tehnic-Investiții precum și adresele DE nr. 427/06.12.2018, nr. 387/06.11.2018 și nr.370/26.10.2018 înaintate de către Direcția Economică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Anexei F4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi identificate conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin eliminarea poziției referitoare la mijlocul fix 1474 - Loc de joaca Sector Nord - Parc Mihai Viteazul (Parc Dendrologic) și completarea acesteia cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre, a anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, prin eliminarea poziției referitoare la mijlocul fix 1474 - Loc de joacă Sector Nord - Parc Mihai Viteazul (Parc Dendrologic) și completarea acesteia cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, celelalte prevederi contractuale rămânând neschimbate.

Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economică

9                                                                   7                  9                                                  9    7                  9

și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

PREȘEDINTE de ședință, George-Sqd


Niculae BOTEZ

\


-—-   Contrase

SECRI (l, />/-^aureni4' fS f.


inează:

TAR,/


Anexa nr.l la H.C.L. nr.

Completări la "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" (Anexa F 4 )

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

56

3.4

Foisor-căsută lemn

Amplasat în Parcul Dendrologic, nr. inventar 3385

2018

4.342,00

- contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

57

3.4

Foișor-căsuță lemn

Amplasat în Parcul Dendrologic nr. inventar 3384

2018

4.342,00

- contract de sponsorizare nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de receptiefffîpfitai și puQȘr^fi'funețione n.>îl:i4201S* zj predaa^hrhire nr.W^^b^dl8;

58

3.4

Foișor-căsuță lemn

Amplasat în Parcul Dendrologic nr. inventar 3383

2018

4.342,00

contract de sponsorizare nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

59

3.4

Foișor-căsuță lemn

Amplasat în

Parcul Dendrologic nr. inventar 3382

2018

4.342,00

contract de sponsorizare nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

60

3.4

Foișor-căsuță lemn

Amplasat în Parcul Dendrologic nr. inventar 3377

2018

4.342,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere m funcțiune.. nr.95/HțfK2DWo proces v^rtjg^de^ predîfejO||g) nr.22MpM201t'

61

3.4

Panou escaladă

Amplasat în

Parcul Dendrologic nr. inventar 3378

2018

3.894,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire

nr.22103/23.10.2018;

62

3.4

Complex joacă ”4 turnuri”

Amplasat în

Parcul Dendrologic nr. inventar 3379

2018

24.542,00

contract de sponsorizare nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

63

3.4

Gard lemn-colorat

Amplasat în Parcul Dendrologic nr. inventar 3380

2018

10.809,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și pune^^î&nc^țiune^

procss verbal de', j predate-primif^> /'

64

3.4

Covor cauciuc

Amplasat în

Parcul Dendrologic nr. inventar 3381

2018

52.837,50

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire

nr.22103/23.10.2018;

65

-

Leagăn cu două posturi

Amplasat în Parcul Dendrologic Cantitate=2buc.

2018

2.420,00

contract de sponsorizare nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

66

-

Balansoar două locuri

Amplasat în Parcul Dendrologic Cantitate=2buc.

2018

1.980,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție^ pune^^J^nefii^K predar'e-.p^Siî^X nr.22Î^^^^E8;

67

-

Balansoar pe arc figurină căluț

Amplasat în Parcul Dendrologic

2018

935,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

68

-

Coș Gunoi

Amplasat în Parcul Dendrologic Cantitate=3buc.

2018

1.386,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

69

-

Ramă Groapă Nisip

Amplasată în Parcul Dendrologic

2018

308,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepți^^^^și pui i e re^îd functit^s nr!*j predare-primire nr.2210^?1^3rfl8;

70

-

Bancă stradală MUBS-B

Amplasată în Parcul Dendrologic Cantitate=8buc.

2018

3000,00

contract de sponsorizare

nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

71

-

Balansoar pe arc figurină dinozaur, gărgăriță, broscuță

Amplasat în Parcul Dendrologic Cantitate=3buc.

2018

3.135,00

contract de sponsorizare nr.21147/11.10.2018; proces verbal- de recepție, montaj și punere în funcțiune nr.95/11.10.2018; proces verbal de predare-primire nr.22103/23.10.2018;

DIRECTOR EXECUTIV,  Carmen Daniela BUCURDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

V

CA


ȘEF SERVICIU,

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUȚIU
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.______/___


ACT ADIȚIONAL NR.____ la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

A

Intre :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin domnul Primar, Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concedent, pe de o parte, Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentată prin domnul Cristinel Șchiopu, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, ce cuprinde lista cu bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă aprobată prin Hotărârea nr. 219/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, prin eliminarea poziției referitoare la mijlocul fix 1474 - Loc de joaca Sector Nord - Parc Mihai Viteazul (Parc Dendrologic) și completarea acesteia cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.           /      __________.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Li'v ®w i ?

X^” y/ Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de dele^r^âjgeșțiuiyK prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domem^&fepublic și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


CONCESIONAR,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.,

DIRECTOR GENERAL, Cristinel Șchiopu


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

DIRECTOR ECONOMIC, Mihaela Dumitrescu


BIROU JURIDIC - CONTENCIOS, Simona Albulescu


SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

întocmit,

Cristina Denisa Trofin