Hotărârea nr. 80/2019

Hotãrârea nr. 80 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 80 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 102/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Văduva Sorin, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 74/14.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 71/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 54/14.03.2019 la Direcția Economică, privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971;

Având în vedere procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.03.2019;

Luând act de faptul că terenul în suprafață de 79 m2, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, se află în domeniul privat al Municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local nr. 267 din 29.11.2006 - privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” -anexa nr. 4 - poz. 16, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 124971 cu număr cadastral 124971;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 115/04.06.2018 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul în suprafață de 79 m2, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr. 124971 cu număr cadastral 124971, ce constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafață de 79 m2, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr. 124971 cu număr cadastral 124971, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) plata contravalorii imobilului adjudecat se face integral înainte de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare (la prețul adjudecat se adaugă cota legală de T.V.A.);

 • b) în cazul în care câștigătorul licitației nu va achita prețul de adjudecare (inclusiv cota legală de T.V.A.), în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, nu se va încheia contractul de vânzare cumpărare;

 • c) contractul de vânzare-cumpărare ce are ca obiect imobilul adjudecat prin licitație publică deschisă cu strigare va fi încheiat în termen maxim 60 de zile de la data achitării prețului de adjudecare (inclusiv cota legală de T. V.A.);

 • d) cumpărătorul (câștigătorul licitației) are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

Art. 3 Prețul de pornire al licitației publice deschisă cu strigare pentru vânzarea terenului în suprafață de 79 m2, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr. 124971 cu număr cadastral 124971, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, este de 80.932 lei (valoarea nu conține T.V.A.) conform raportului de evaluare nr. 115/04.06.2018, transmis de către S.C. Opinion S.R.L.

Art. 4 Aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea terenului în suprafață de 79 m2, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr. 124971 cu număr cadastral 124971, ce constituie Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă constituirea Comisiei pentru vânzarea terenului în suprafață de 79 m2, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr. 124971 cu număr cadastral 124971, în următoarea componență:

 • - Dna consilier Marilena Stanciu

 • - Dna consilier Sanda Dragulea

 • - Dna consilier Zoia Staicu

 • - Dl consilier Sorin Văduva

 • - Dl consilier Bogdan Hodorog

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte - Serviciul Juridic Contencios, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești - membrii în comisia de licitație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia;

Art. 6 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

 • - Dna consilier Florina Alina Sorescu

 • - Dl consilier Valentin Marcu

 • - Dl consilier Aurelian Tudor

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte - Serviciul Juridic Contencios, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice;

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești - membrii în comisia de licitație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia;

Art. 7 împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare-cumpărare cu câștigătorul licitației.

Art. 8 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

w

SC OPINION SRL
BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

04.06.2018

Nr. Raport

115 /04.06.2018

Revizuit 31.07.2018

NR.35, JUD. PRAHOVA,

SUPRAFAȚĂ DE 79 MP,

NR.CAD.124971

4*

ți

CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str. Elena Doamna, nr.35, Jud. Prahova, suprafață de 79 mp, Nr.Cad. 124971.

Prezentul raport revizuit înlocuiește raportul nr 115/04.06.2018, acesta devenind nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Cuprins

Capitolul I..........................................................................................................................................................


 • 7.7. Certificarea evaluatorului

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.7. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului

2.4.1dentificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării..........................................................................................................................................5

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 1.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

2.73. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.7. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

47. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

_z2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă................................................................................................................................16

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

Ș*

SC OP.’NION SRL


Capitolul I
 • l.l.Certifîcarea evaluatorului


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:


W

SC OPiNiON SRL

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  Terem intravilan cu o suprafață de 79 mp,

  Nr. Cad. 124971

  ,LOCALIZARE

  Ploiești, Str. Elena Doamna, nr.35, Jud. Prahova

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 267/29.11.2006 împreună cu anexa 4

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea valorii de piață a terenului

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  19.04.2018

  DATA EVALUĂRII

  04.06.2018

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.6566 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ

  17.380 Euro (80.932 lei) echivalent 220 euro/mp

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există nici un conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018.

 • 2.4. Iden tifîcarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 35, jud. Prahova, nr.cad. 124971.

Terenul are suprafață totală de 79 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 79624/30.08.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, d-1 Ștefan Georgian pe baza documentației furnizate.

Locație:


SC OPINION SRL
Strada Elena Doamna 35Școala Gimnazială "Elena Dc-amna" Ploiești
Grup Școlar Transporturi

9


X' o

GDF Suez Energy România


Colegiu! Național ’ Alexandru (dan Cuza

O


M3xE»


O

CEC Bank


^Biserica Sfânta Treime


Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova

9

X

•xar


% Go


gte


9

Observaton


Dai? ea’t<ig<îîțM

i, Ploiești - • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006 îhș^itațd^ furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat administrat de Consiliul LocaT^^ȘJF Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliari-—

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. Tipul adecvat al valorii va fi diferit în funcție de scopul evaluării.

Tipul valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:

 • •  abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii;

 • •  tipul activului care este evaluat;

 • •  starea efectivă sau ipotetică a unui activ, la momentul evaluării;

 • •  orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specific

Obiectul prezentului raportului de evaluare îl reprezintă estimarea valorii de piață. Conform SEV 100 valoarea de piață este definite astfel:

0

SC OPINION SRL

—-A*- X

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbăt(ă);Vddata evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare;; după, un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual, V '•     ' ''

>


”suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ-într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care Se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clause sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii speciale;

”un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării;

 • > ”Ia data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date;

 • > "între un cumpărător hotărât44 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ”piața”;

 • > ”și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

 • > ”într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relape deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursalesau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent;

 • > ”după un marketing adecvat44 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este

acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atențta unui humăpâjec^ăt departicipanți de pe piață. Perioada de expunere este situate înainte de data evaluării, \ J i ”în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” r$rpșupiihez     ât


cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezoria^uâydesj^     ra

și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precîhnși despre

starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în

considerare eventualele informații ulterioare acestei date.

De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;

”și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacția, dar niciuna

nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 04.06.2018. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 04,06.2018 este : 1€ = 4.6566 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 19.04.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din ocumentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

SC OPIN1ON SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

4 wSJ 4 x

 • -  Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări/a^/pi^și Jnt'bfe^re,

verificări personale;                                                                j/ W

 • -  Informații publice de pe internet.                                           ?

 • -  Baza de date a evaluatorului.

.....<Ys- •

Informații specifice proprietății:                                                        '   ’

 • - Extras CF 79624/30.08.2017

 • - HCL 267/29.11.2006 și anexa 4

 • - Plan de amplasament și delimitare imobil

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -   Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • -  Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

 • -  Evaluarea s-a efectuat in lipsa Certificatului de urbanism, in ipoteza in care terenul este construibil suportând construcție de tip anexa cu utilizare rezidențiala.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului 10

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare


Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor seimen imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza’, spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migrați ei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau infiintarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Expertii in domeniu avertizează îa 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatirii situației orașelor cu deficit de spatii moderne de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru

F

SC OPINION SRL

evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă reșponșabiliitățea\feță de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris șrînu se * '•■/V’-Sjf'•!   /o* 7

acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pâguliefgBiltate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;                         f

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor
 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006 însoțită de anexa 4, furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 79624/30.08.2017 există sarcini intabulate:

- CI: Hotărâre nr.267 din 29.11.2006 emis de Consiliul Local Ploiești - intabulare, drept de administrare Consiliul Local Ploiești.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 267/29.11.2006 însoțită de anexa 4, furnizate de către client.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

ț

SC OPINION SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se (^fiSeasc^drept^a^tinatii pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food cduiț si de seryiciij^rțcum cinema si terenuri de joaca pentru copii.                                             1 l&feXiii /s"4/

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial :'Euăi i'^țmsjderare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor v£^^ua)să ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probaBiî cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect au fost analizate un număr de 33 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 150 euro/mp și 400 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 232 euro/mp. Analiza ^etaliată este prezentată mai jos:

Informații


Proprietatea evaluata


Preț oferta/'vanzare (€)

Preț (€/mp)

Zile piața

Suprafața teren (mp)          7 9

Front stradal                  9


Aria de plata analizata (33 proprietăți)

medie

minim

maxim

110.000

45.000

808.220

232

150

400

25

z 33C

458

230

n — z ,

0.3 £~r

15

4

38

Curent, apa, gaz.

canalizare

Curent,     Curent,

apa.       apa, gaz.

canalizare canalizare


Utilitati generaleSC OPiNION SRLAnalizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificat^ ’Site-urilj specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate-îp forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valoîi?z^4ediile''aii^^t calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii îîFcâfe trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Elena Doamna si are o suprafață de 79 mp. Accesul la teren se realizează din stradă asfaltată conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Pe suprafața terenului s-au constatat că există două anexe - un foișor și un coteț de găini care nu fac obiectul evaluării.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este dreptunghiulară;

 • - terenul este împrejmuit cu gard de lemn;

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 60 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile
 • 4.1. Cea mai buna utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

-4*SC OP.’NION SRL

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă rezidențială;

 • □     utilizarea proprietarilor din imediata vecinătate si din zona este de proprietari rezidențiale;

 • □     forma și suprafața terenului pretabile unei construcții anexa de tip rezidențial

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențiala.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietari ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, ori construirea unui imobil de tip anexa cu utilizare rezidențiala.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie ;a fie: permisibilă legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine întotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip anexa rezidențiala.

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este permisibilă legal, indeplineste condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

In evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;


 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce pri vește:

 • -  Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de


—'"î x-

.y


piață Ia data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal^ AccȘs/SpȘșji; Xj^MBU; Utilități.                                                                                ’ y             ifj

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul d^^ai^s|x^^

CARACTERISTICI

G 6 M P A R A B“î l'^U^

A

8

c

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

Str. Elena Doamna 35

zona Cantacuzino

zona Statuia Libertății

Str. Alexandru Odobescu

PROPRIETAR

Primăria Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

79,00

458

352

706

data inspecției

19.04.2018

iunie 2018

iunie 2018

iunie 2018

pret/mp-oferta

?

225,00

250,00

250

valoare oferta

?

103050

88000

176500

id anunț

X2L8130DH

MSH5660JS

ECX68319

contact

733358130

733358130

722434022

ag imobiliara

ag imobiliara

ag imobiliara

alte caracteristici

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 134 mp

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 151,2 mp

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

79,00

458

352

706

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

225,00

250,00

250

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-10%

-10%

-10%

Marja negociere (EURO/mp)

-22,50

-25,00

-25,00

Preț corectat (EURO/mp)

202,50

225,00

225,00


SC OPINION SRL


Motivare corecție


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551     @ A—-'-A AX

-      _   -____..          " x A

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarji/agentii, ăm vs | aplicat o ajustare negativa de 10% , in funcții de vechimea

ofertelor si disponibilitatea de negociere a-âCertantilor.3/^/ reprezentând marja de negociere. Aceasta prin aplicarea analizei datelor secundare rezuWnd ih'prma ‘ prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si'ăgebti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

202,50

225,00

225,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

202,50

225,00

225,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

202,50

225,00

225,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Nu este cazul

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 134 mp

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 151,2 mp

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Ajustare (EURO)

8,78

12,89

4,25

Ajustare (%)

4%

6%

2%

Preț ajustat (EURO)

211,28

237,89

229,25

Motivare ajustare

Ajustarea tine cont de costul necesar demolării eventualelor construcții demolabile existente pe terenurile comparabile. Comparabilele A, B si C beneficiază de construcții din cărămidă pe teren si a fost calculat un cost de 35euro/mp demolabil / la suprafața de teren

Condiții de piața

iunie 2018

iunie 2018

iunie 2018

iunie 2018

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

211,28

237,89

229,25

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății


Localizare

Str. Elena Doamna 35

zona Cantacuzino

h-

zona Statuia^ LibertatiiCo'

\ 4WWC3 nn.ro o/

Wdbeșcâ

Ajustare (%)

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

asfaltat

asfaltat

asfaltat

asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilități

Electricitate, Apa, Canalizare, Gaze

Toate Utilitățile pe teren

Toate Utilitățile pe teren

Toate Utilitățile pe teren

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

79,00

458

352

706

Ajustare (%)

4%

3%

7%

Ajustare (EURO/mp)

8,64

6,74

15,48

Motivație ajustare

S-au aplicat ajustări pozitive tuturor comparabilelor, deoarece au o suprafața de teren mai mare fata de proprietatea subiect. A fost comparata proprietatea B (asemantatoare subiectului) cu proprietatea C (suprafața mai mare fata de subiect) si a rezultat o ajustare de 10,07 euro/mp pentru fiecare diferența de aproximativ 350 mp.

Deschidere (ml)

9,08

16,48

25

16

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Ajustare (%)

0%

0%

0%


A -V

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 /^y-/'* l                       ’

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0. 0

lw; no,®

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

y

- -<y o/ ■T         v/

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

8,64

6,74

15,48

Preț ajustat (EURO/mp)

219,92

244,63

244,73

Ajustare totală netă (EURO)

17,42

19,63

19,73

Ajustare totală netă (%)

8%

8%

8%

Ajustare totală brută (EURO)

17,42

19,63

19,73

Ajustare totală brută (%)

7,74%

7,85%

7,89%

Suprafața teren (mp)

79,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

220

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

17.380

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

A

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 220 euro/mp, adică 17380 euro / 80.932 lei . Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă:

1. Valoare de piață teren = 220 euro/mp, adică 17.380 euro / 80.932ei

Valoarea de piață teren 79 mp = 220 euro/mp, adică 17.380 euro / 80.932 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

f o -—

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informam^        fdșt utlizate la

comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:                   ț

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului ț^pdrt'f.^y

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile im[4ic^e^e‘'yop^rmarea la cerințele legale;

  • - Valoarea este o predicție;

  • - Valoarea este subiectivă;

  • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

  • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.


 • 4.4. Data raportului de evaluare Data raportului de evaluare este 04.06.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei NistorescuSC OPINION SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


ANEXE

Suprafață totali teren « 4S> mp


IMOBILIARE NOI

Teren intravilan de vanzare, zona
Cantacuzino, 458 mp


Localizare

ENÂCHITÂ 'ACĂRESCU


E0R6HE RfGORE TACUZINO


225 EUR/mp2

PREȚ negociabil


ID OFERTA: X2L8130DH


Caracteristici


Suprafața teren:

458 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

16.48 m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

-

Tip teren:

Construcții


Utilitati


Utilitati: Apa. Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati in zona

Alte informații


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, Construcție demolabila, La sosea,

Acces auto, Teren imprejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Iluminat stradal, Mijloace de transport


imobiliare.ro


ID Anunț: #X2L81300£

---------F*

Teren intravilan de vanzare, zona Central, 352.80 mp #10140

Ploiești, zona Central

89.000 EUR

252,26 EUR / mp

Comision: negociabil
Salvează


Adaugă notițe


Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:


352.8 mp

25 m


Tip teren:

Clasificare teren: Construcție pe teren: Suprafață construită:


construcții intravilan Nu 151,2 mp


Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate Mijloace de transport Iluminat stradal

Alte detalii

COD OFERTA: MSH5660J5

Detalii de contact


Sună la

0733.358.130
0344.140.152

Alte telefoane:

0344.140.152

0733.358.130

0733.358.132

0731.348.133

0344.140.152 (fax)

Găsește mai multe anunțuri: Imobiliare Ploiești, Terenuri construcții in zona Central, Ploiești

SUS

Anunț tipărit fala.'nd serviciile wwiv.imobiildre.ro- ‘Partaijl a'acenkir imobiliare"

EQUINOX

Adresa: Telefon: Internet:

E-mail:


Strada Ion Maiorescu,Nr.12,BI.33S1,Ap.5D, Ploiești, jud. Prahova, 0244.515676, 0722.434022

www.eauinox.ro

office@eauinox.ro


CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:

intravilan

707.00 mp

16.00 m


250.00 EUR

175000.00 EUR


UTILITATI

ALTE INFORMAȚII

Destinație: rezidențial

Utilitati: apa, gaze, energie electrica si canalizare cu racorduri existente

Construcție pe teren: construcții care trebuie desființate

Stare juridica: proprietate inscrisa in cartea fuinciara, fara sarcini

TIPĂREȘTE


Case la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Cont acteaza-nela:O72

1 CSConstruct

DEMOLĂRI


INFO       CONTACT

F


Preturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

100 lei / mp de amprenta casa

130 lei / mp de amprenta casa

170 lei/ mp de amprenta casa

200 lei / mp de amprenta casa

250 lei / mp de amprenta casa


Demolat si carat moloz casa bca/caramida tara stâlpi beton, tara placa beton

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, tara placa beton

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton tara centuri

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construiti amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei

In prețul acesta intra:

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactați.

Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

* Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si

V Telefon: 0724.916.059

in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția dientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu

ffl Email:

amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.

Copyright © 2017 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioareOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 124971 Ploiești


TEREN Intravilan


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr, CF vechi:48619

Nr. cadastral vechi:101861

Adresa: Loc. Ploiești, Str Elena Doamna, Nr. 35, jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

124971

79

1

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  45441 / 22/08/2007

  Hotarare nr. 267, din 29/11/2006 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;

  R1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala Ci 1/1

  Al

  | 1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  45441 / 22/08/2007

  Hotarare nr. 267, din 29/11/2006 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;

  CI Intabulate., drept de ADMINISTRARE

  Al

  1) CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Bocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. §7772001.

Pagina 1 din 3


Anexa nr. 4

la H.C.L. Nr. 267/2006

SITUAȚIA TERENURILOR DOMENIUL

PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI AFLATE IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PE CARE SUNT SITUATE CONSTRUCȚII PROPRIETATE PRIVATA

Nr. Crt.

Amplasament

Suprafața Teren /M.P.

Chiriaș

Destinație

Obs.

1.

Sos. Ploiești Targoviste

120.000

SC” COCA-COLA HBC Romania” SRL

Construire fabrica pentru imbuteliere coca cola, vanzare si distribuție

2.

Str.Gh. Gr. Cantacuzino - Sos.

Targoviste DN 72

119.000

SC Interbrew Efes

Brewinterbrew SA

Construire fabrica de bere

3,

Sos. Laboratorului

61.857

British American Tobacco (Romania) Investment SRL

Construire fabrica pentru producerea, vanzarea si distribuția de țigări

4.

l.Str. Ostașilor Nr. 1 - Bazar;

2. Intre Bazar, Calea Ferata,

 • 1) 6224

 • 2) 1968

SC Mecca Plast Service SA

 • 1, Bazar

 • 2. Extindere Bazar

o 11. vJSldbLlOL OI OII . AWdlOLUIUl

3. Str. Apelor Nr. 1

3) 592

3.Atelier Instalare Monobloc TIP SKID -G.P.L

5.

Str. Ghe. Gr. Cantacuzino Nr.

34 8 - Cartier Podul înalt

4622

SC Trans - Pec SA

Comercializare materiale de construcții si desfășurare activitati de producție

INCLUDERE IMOBILE IN INVENTARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 267

priviși} includerea unor imobile în

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al Municipiului PloieștiConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Emil Calotă si R?

Direcției Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc" Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicară, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 54/1998, privind circulația juridică a terenurilor;

având în vedere Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 38 alin. 2 fit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,


IIOT Â R ĂST E:


Art. 1


Art 2


Constată că imobilele identificate în Anexa nr. L Anexa ur,2, Anexa, nr. 3. Anexa nr. 4 si Anexa nr. 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aparțin domeniului privat al Muncipiului Ploiești si se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, cu înscrierea, conform legii, în Cartea funciară provizorie.

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2006

Președinte de ședință,

Paul Palas


Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIV E

la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nil fac parte din domeniul public al. localității.

Prin efectul legii și prin alte acte normative in patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

In Anexele nr, Îs nr.2. nr,3 si nr.4 sunt identificate, imobile aflate în domeniul privat al municipiului aflate in folosința, închiriere sau concesionare.

Având in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil se impune ea acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat aîmunieipiului Ploiești, pentru a putea fi intabulate.

Pentru a sepulea face dovada proprietății este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care, sa ateste faptul ca imobilele ce fac obiectul unor contracte, conform anexelor la prezentul proiect de hotarare, se afla in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Fata de cele expuse mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare pri vind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care alcâtu ieșc domeniul privat. ai niunicipiului Ploiești


PRIMAR,


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200

E

O cn

o

383000m|”


NUMĂRUL CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI

awv

79mp

Ploiești, Ștr. Elena Doamna, nr. 35, Jud. Prahova

CARTEA FUNCIARA?® I                        UAT Ploiești

ANEXA NR. 11 Io regulament

A DATE REFERITOARE LA TEREN

r.wîalo

Categoria da fdoa'ntd

Suprafața

(mjs)

Valoare fia Importare

Mențiuni

1

Cc

79

-

Teren intravilan, impr^muit cn gard de lemn si plasa

TOTAL

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

akuatiî

Suportata construita ta aal (mp)

Valoare do ’rnpozitars (1.1)

Mantiuni

-

-

-

-

Total

-

-

Exacutfflit

S.C. TOPING COMPANY S-R.LINVENTAR DE COORDONATE


--:----—r----------I

Sistem de proiecție: STEREO70

Pot

B(n)

N(m).

l

580160.932

382977.794

2

580158.013

.382982.437

3

580157302

382984.520

4

580157.258

.382-985.909

5

580159.074

582587.652

6

580161.013

Î829SPX67

7

580162.984

382990.473

8

580163.626

382983.556

9

580164.713

382980,497

10

580164.590

382980,654

1

580160.932

382977.794


Suprafața totala măsurată S“79mp

Suprafața din act S=°79nipDota: August 2007
Anexa Mr. 1 La Partea !


Teren

Nr cadastral

124971


Suprafața (mp)*'


* Suprafața este determinată ir. planul de proiecție Stereo 70.

          DETALII UNIARE iMPEiLDate referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe      r

1

curți construcții

DA

79

*


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

4.645

2

3

0.192

a

4

4.973

4

5

8.926

5

6

2.417

6

7

2.404


pdcumenf care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3


Nr. Crt.

Amplasament

Suprafața Teren /M.P.

Chiriaș

Destinație

Obs.

6.

Str. Poligonului Nr. 5A

3000

SC Carpat Beton Muntenia SRL

Statie betoane

7.

Str. Poligonului Nr. 5A

2113

SC Raima Design SRL

Activitati industriale si de producție

8.

Str. Alexandru Vlahuta Nr. 48

2065

SC Prodcom Narcis SRL

Birouri, magazin general, depozit si atelier producție mezeluri

Litigiu

9.

Str. Traian 117

1839

SC Elcani SRL

Show-room auto si hale reparații auto

10.

Str. Ștrandului Nr. 17

676,20

SC Serbodec Screbrcanu SNC

Prestări servicii si

producție

11.

Str. Gageni

Nr. 119 (Cap at Tramvai 101,102)

548,8

SC Nordic SRL

Activitati comerciale

12.

Str. Gageni

Nr. 119

(Ca pat Tramvai 101,102)

60

SC Geop Interinvest SRL

Statie GPL

13.

Str. Unirii Nr. 2, BL MAN

51,50

Georgescu Ioan

Spațiu comercial

14.

Str. Măgurii Cartier Malu Roșu

31,10

Popa Hor ia Si

Stan lonut

Alimentație publica

15.

Str. Malu Roșu Nr. 105A

840,70

SC AquilaPart Prod Com

SRL

Accese, parcaje auto

16.

Str. Elena Doamna Nr. 35

79

Neacsu Ovidiu

Teren

17

Str. Mesteacănului

Nr. 2

100

Alexandrescu Doina

Teren domeniul privat

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<*• (m)

7

8

2.511

8

' 9

1.391

9

10

2.198

10

1

5.491

planul** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rot&§iiWîă'ils

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate «ș sunt mai mici decât vafcăfife ^-șffftmetra.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.454331/30-08-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 31-08-2017

Data eliberării,

/ /

Oi SEP 2017


Document care conține date cu caracter personal, protejate deprevederile- Legii Nr. 677/2001-                      Pagina 3 din 3


•--------------

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1: 200


NUMĂRUL CADASTRAL

SUPRAFAȚA MĂSURATĂ

ADRESA IMOBILULUI

79mp

Ploiești, Stf; Elena Doamna, nr. 35, Jud. Prahova

!CAfi.TEAEUNCrAKASR                         UAT | Ploiești


E

O

CD


O

383000mllo


ANEXA NR. 11 la regulament


Ă. DATE REFERITOARE LA TEREN

.. Nr- f

parcela

Cataqorie da țolrwinta

Suprafața

(mp)

Valcara țle impozitare

Menii uni

V

Ce

79

-

Teren intravilan, împrejmuit cu gard de lemn si piasa

TOTALE o O)


o

382960ml”


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cad -onstnjctii

Suprafața construita Io sol (mp)

Va loara der Impozitară

Maritiunî

-

-

-

Total

-

-

INVENTAR DE COORDONATE

Executant

S.C. ȚOPING COMPÂNY S.R.L

Sistem de proidetie: STEREO’70

Pct

E(m)

N(mj

1

580160.932

382977,794

/

2

580L58.013

382982.437

7i v<                    / ■'

3

580157.302

382984.520

4

530157.258

382985.909

* /

5

580159.074

382987.652

Dota: A<jgtpt-2p07 ‘\

6

580161.013

382989.067

>,^//25.SEE2®>

7

580162.984

382990.473

8

580168.626

382933.556

rOflcisi ifs.Cadasfeu'S Psbtetais                               “Hf'

TUDOR

9

58Q164;7I3

382980.497

10

580164.590

382980.654

]

580160.932

382977/794

Sa. confirma âuprcfda«r^surațarfAr '

Introducerea imbilulul ini t T   de dflte-     ’ /    3 O

.....

Suprafața totala măsurată S=79inp.

Suprafața din ați S~"9rap


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr. 3 la H.C.L. nr........./.............CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35,

Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAIET DE SARCINI           /

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35,

Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației îl constituie vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971.

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA VANZARII

Imobilul situat în Municipiul Ploiești situat în Ploiești, str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971 scos la licitație în vederea vânzării este proprietatea privată a Municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local nr. 267 din 29.11.2006.

Suprafața este de 79 m2.

 • 3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoane fizice sau juridice, în situația în care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • A. Persoane fizice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform Anexa nr.l

 • b) Copie după actul de identitate

 • c) Declarație pe proprie răspundere, în forma autentica (notariala), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului integral înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare;

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

 • d) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente, prezentate în original, în copii legalizate sau în copie conform cu originalul:

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești

 • e) Dovada eliberata de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate in baza formelor contractuale incheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta se va obține in baza unei solicitări inregistrata la Registratura Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr. 1 A);

toate valabile la data licitației,

 • f) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • g) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • h) Dovada constituirii garanției de participare la licitație
proprietar, organizează licitație publică deschisă cu strigare în vederea vânzării imob.H^-i|^ț^^fața de 79 m2, din domeniul privat al Municipiului Ploiești, situat în în Ploiești str. Elena TJoăm na nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971

Data, ora și locul de desfășurare a licitației ,vor fi menționate în anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexă la Caietul de sarcini și va fi predat către solicitanți la achitarea Caietului de sarcini.

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoană fizică sau juridică, română, care îndeplinește condițiile de eligibilitate, conform legislației în vigoare, în situația în care este declarată calificată de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație prevăzute în capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați participanții care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini și fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local și bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice participant care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare participant poate depune un singur dosar de participare la licitație pentru imobilul

  licitat.


 • 5. Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română și se depun într-un singur exemplar semnat și stampilat de către participant. Dosarul are valabilitate 60 zile de la data depunerii.

 • 6. Revocarea dosarului de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

 • B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru vânzarea imobilului, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971, în suprafața de 79 m2, este în suma de 1500 lei.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

 • 3. Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a participantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de vânzare cumpărare de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

 • 5. Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • C. Modul de prezentare a dosarului de participare la licitație

 • 1. Dosarul de participare la licitație se depune în plic închis, sigilat, semnat și stampilat de participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, parter. Termenul limită de depunere va fi cel prevăzut în anuțul publicitar privind organizarea licitației.

 • 2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa:

- numele participantului și adresa acestuia;

B. Persoane juridice


a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - confbrpa-<ne'xâ,nr.țȘ


 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Cortierțului și dejpl

actul constitutiv;                                                                  fi; -- -

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară șau făjimetit;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (după caz);                 '

 • e) Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului integral înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare;

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

 • f) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente, prezentate în original, în copii legalizate sau în copie conform cu originalul, valabile la data licitației:

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești

 • g)Dovada eliberata de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate in baza formelor contractuale încheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta se va obține in baza unei solicitări inregistrata la Registratura Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr.lA), valabilă la data licitației;

 • h) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, în forma autentică (notarială);

 • i) Copie de pe actul de identitate pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

 • j) Informații generale despre firma, conform Anexa nr.2 la caietul de sarcini;

 • k) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • l) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • m) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

 • 4. ELEMENTE DE PREȚ

  • 4.1. Prețul de pornire al licitației publice deschise, cu strigare pentru vânzarea terenului situat în Ploiești str. Elena Doamna nr. 35, Carte Funciară nr. 124971, număr cadastral 124971 în suprafața de 79 m2, este de .80.932 lei fără TVA. Acesta a fost stabilit în baza Raportului de evaluare nr.115/04.06.2018,

Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de vânzare cumpărare, la care se va adăuga cota legala de TVA.

 • 4.2. Termenul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al imobilului este 60 de zile, de la data achitării prețului de adjudecare (inclusiv cota legală de T.V.A.)

 • 4.3. Pasul de strigare la licitație este 700 lei

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este 1500 lei.

 • 4.5. Taxa de participare la licitație este 300 lei

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este 300 lei. Caietul de sarcini se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, din Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, etaj 4, cam. 409.

 • 4.7. Criteriul de atribuire

Prețul cel mai mare oferit peste prețul minim de pornire al licitației cu minim patru pași.

 • - denumirea licitației și a imobilului pentru care depune dosarul de participarcdalieitățte;->,

 • - “A nu se deschide înainte de data de........................ orele...........”. (Se vor npta datdș)dr^^e.

desfâțurare a licitației menționate în anuțulpublictarprivind organizarea licitației).          \ vX 4

 • 3. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu se depune'nici

dosar, procedura licitației publice se va relua.                                           <■.

 • 4. In cazul în care pană la expirarea termenului limită de depunere a dosaî^Ipj^.depji^^iF singur dosar valabil, procedura licitației publica va continua.

 • 5. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depun măi multe dosare dintre care unul singur îndeplinește condițiile de eligibilitate, procedura licitației publice va continua.

 • 6. Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

 • 7. Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 8. Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră invocate, în scris, în tennen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele participanților. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină participanți care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele participanților respinși și motivul respingerii lor și participanțiii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate aceștia devenind ofertanți. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și participanții prezenți.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor participanților, cel puțin un dosar de participare la licitație să întrunească condițiile prevăzute și să fie calificat.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă.

 • 7. Astfel, în cazul în care exista cel puțin două dosare de participare la licitație sunt calificate, se pleacă de la prețul de pornire a licitației. Președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia până când unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu majorează prețul strigat, imobilul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare al imobilului este prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire al licitației cu minim patru pași.

 • 9. Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea participanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru vânzarea imobilului scos la licitație. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecate^® iăfre^lnul din ofertanți.

 • 10. într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așâ’cum au îpșf*

ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornite^, al licitației.                                                                                                   >”

 • 11. în cazul în care există un singur dosar de participare la licitație, care întrunește condițiile

prevăzute și este calificat, imobilul va fi adjudecat participantului calificat, iar prețul., de adjudecare al imobilului este prețul de pornire al licitației plus patru pași.

 • 12. Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 13. Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 15. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație și anume:

 • -  un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • -  un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • -  câte un exemplar ofertanților la licitație, la cerere.

 • 16. în procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 17. Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 18. Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată.

 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 20. în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa sau nu achită prețul oferit în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației (la care se adauga cota legala de TVA), comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea (la prețul oferit de acesta dar nu mai mic decât prețul de pornire al licitației plus un pas) iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 21. Semnarea contractului de vânzare - cumpărare se va face în termen de 60 de zile de la data achitării prețului de adjudecare la notariat.

Cheltuielile privind contractul de vânzare cumpărare vor fi suportate de către ofertantul câștigător.

Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de vânzare cumpărare determina pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizată de Municipiul Ploiești.

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apăra cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1

 • - formular Informații generale despre firma, conform anexa nr.2

 • - copie extras CF și plan de amplasament și delimitare - anexa nr. 3

 • - Certificat de urbanism - anexa nr. 4

 • - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației.

SCRISOARE DE TRANSMITERE a documentelor de participare la licitație

DEPONENT      ..............................................................

(denumire și adresa)

Nr.__________/ ____________________________(ziua, luna, anul)


Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar apărut în _____________________________

______________________________________________privind organizarea licitației publice deschise cu strigare, noi _______________________________

(denumirea deponentuluii)

vă transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

*

(*se vor nota documentele depuse - opis).

La data și ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a plicului ce conține documentația de participare la licitație, din partea noastră va participa un reprezentant deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.

Data completării


(ziua, luna, anul)


DEPONENT,

(semnătura autorizată

si, după caz, ștampila societății)

DEPONENT

(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane juridice)


Subsemnatul ........................................................................................................................... în

calitate         de          reprezentant         legal          al          societății         comerciale

 • 1. Denumirea firmei (denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul: (adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de...............................................la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de

mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6.  Obiectul de activitate, pe domenii, este : ..................................................................................

(conform celor înscrise în statutul societății)

Deponent,

(semnătura și ștampila)


£>/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 124971 Ploieștiî’Nr. cerere

79624

• ■

30

LutfaA

08

k. An dl

2017


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:48619

Nr. cadastral vechi:101861


Adresa: Loc. Ploiești, Str Elena Doamna, Nr. 35,Jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

124971

79


f> __________________ B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

O

Referințe

45441 / 22/08/2007

Hotarare nr. 267, din 29/11/2006 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;

'Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

45441 / 22/08/2007

Hotarare nr. 267, din 29/11/2006 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


Documentjrare con^ne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3Nr cadastral

Suprafața (mp)*

124971

79

* Suprafața este determinată in


_________ .-<< A ă

Observații / Referinței


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

79

-

-

-

1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<•* (m)

1

2

4.645

2

3

0.192

3

4

4.973

4

5

8.926

5

6

2.417

6

7

2.404

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3
Carte Funciară Nr. 124971 Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•» (m)

7

8

2.511

8

9

1.391

9

10

2.198

10

1

5.491


v /x

■< ______________________________________________________________________________________________________________ ■■ -><r ~~ y           •

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ta l ngilimetru. *** istanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât ^șa^î' milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.454331/30-08-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 27.2.Data soluționării, 31-08-2017

Data eliberării,

/ /

05. S EP 2017Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3


Hodinica Adrian

Plan de amplasament si delimitare a. imobilului

Scara 1: 200


NUMĂRUL CADASTRAL

SUPRAFAȚA masurata

ADRESA IMOBILULUI

79mp

Plutești, Ștr. Elena Doamna, nr. 35, lud, prahova

CARTEA FUNCIARA MR.                           lUAT | Ploiești


5801 aOm                                    ]                                            |580190m


ANEXA NR. 11 lâ regulament
A. DATEREFERITOARE LA TEREN

Nr. ..

i reala

Categorie do jalosinto

Suprafața

(mp)

Valoare cit, Impozitare

■Mențiuni

l

€c

79

-

Teren intravilan., împrejmuit cu gard de lemn si plasa

TOTAL
Cod ’onalructiî

Supmfata conolniita la sol

(nip)

Vnlcnro de Impozitară w ■

-

Tolcil

-


IN VENTAR DE COORDONATE


Sistem ds proiecție: STEREO'70

Pct

E(m)

N(m)

1

580i<50.932

382977.794

2

580158.013

.382982,437

3

530157.302

382984.520

4

580157.258

382985.909

. 5

580159.074

382987.652

6

580161.013

382939.067

7

580162.084

382990.473

8

5B0168.626

382983556

9

580164.713

382980.497

10

580164.590

382980.654

1

530160.932

382977.794


Suprafața totala masurala S“79hip.

Suprafața din ici S^TUmp


Exoeutqni

S.C. TOPING COUPAW S.R.L


uT

j’Oflciul ds Cadastru si

I TUDOR

| SilIWWraSif


ș.


Sa confirme) suprafața diîȚ/

[fitrotlvcereq faibifulut înj|.™i(î' dc dâ\e-


R O M A NIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 310116 din 14-12-2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.          1829____ Din:__j         ?:'.j

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: VANZARE

Ca urmare cererii adresate de____MUNICIPIUL PLOIEȘTI___

cu domiciliullsediul in județul_____ PRAHOVA______ '.localitatea ________PLOIEȘTI

satu|__z____________________________, sectorul____:____, cod postai                - ___

strada_________ PIAȚA EROILOR_______j<lr IA h1

et.            ap. -     , tel./fax ________0244516699________, e-mail_____________-

inregistrata la nr. __________310116__________ din 14-12-2018

Pentru imobilul — teren si/sau construcții -— situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satui                             ■                      ____, sectorul ~ cod postai: _______________2

strada             ELENA DOAMNA ______; nr. 35    , bl.______ ________2

sc.         . et. ~    . ap. ~    , sau identificat prin:       ____ _______ -    ____________________

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ____________209             /________1999___

faza pUG       aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu nr. cadastral- 124971, compus din teren in suprafața de 79 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietate privata a municipiului Ploiești dat spre administrație Consiliului Local Ploiești conform HCL nr. 267/29.11.2006 si Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 79624/30.08.2017.

Conform PUG si RLU, in zona este instituita interdicție de construire pana la elaborare PUD/PUZ.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

L - zona locuințe

Lmxr - zona predominant rezidențiala cu regim mic de inaltime, cu restricții intocmire PUD/PUZ: -funcțiunea dominanta: locuințe individuale cu regim mic de inaltime;

-funcțiuni complementare: instituții si servicii complexe, activitati nepoluante, circulații pietonale, spatii verzi, scuaruri.

Utilizări permise :

-locuințe cu regim mic de inaltime, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț,activitati nepoluante,

Utilizări interzise :

-unitati economice poluante si care generează trafic intens ,

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. 553/21.12.2011 si H.C.L. 361 /28.09.2012

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-5, Lmxr; (POT = 50%, CUT = 1,50) - conform HCL nr.293/2007;

 • - suprafața teren 79 mp;

 • - parcela neconstruibula;                  \


Imocmil: SAVUMARILENA - CONSILIER, 09-01-20/

Verificai: COCA-ELENA PATRASCAJ - SEF SERVICIU


In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI INSOTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu ap

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electric

 • □ alimentare cu energie termic

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

 • □ protecție civila


Alte avize/acorduri


□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de Ia data emiterii.

  PRIMAR, X

  ADRIAN FLORIN DG®RESECR^iARX

LAURENT|YD^rU

ARHITECT SEF,

CRISTINA HERTIA

(W/ o $. c’ h ?<?'( 4

DIRECTOR ADJUNCT,

RIT A-MARCEkA^NEAGU

Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr.

din


conform art. 476-codul civil

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

întocmit: SAVUMARILENA - CONSILIER, 09-01-2019

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU---.. Ț'"