Hotărârea nr. 8/2019

Hotãrârea nr. 8 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 8


privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 4/10.01.2019 a domnilor consilieri: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Gabriel Constantin, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin, Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 3/07.01.2019, al Direcției Economice nr. 1/11.01.2019 și al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.12/23.01.2019, privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale și procesul verbal din 15.11.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care s-a propus întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Ploiești, strada Trompetei, nr.lB, persoanelor îndreptățite conform prevederilor legale.

în conformitate cu Raportul din data de 21.12.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

A

In conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr.515/2006;

A

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit. ”a” și alin (6) lit. ”a”, pct. 17, art. 45, alin. 3 art. 115, alin. 1, lit. b și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a unității locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a unei unități locative menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință și a terenului aferent locuinței situată în Ploiești, strada Trompetei, nr.lB, persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3 Aprobă modificarea poziției 1212 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019

Contrasemnează:

SECRETAR,

Laurentiu “

9


DIȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


TABEL

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a acesteia

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Strada Trompetei, nr.lB (nr. inventar 1-2 S10488)

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 26,90 m.p. și dependințe în folosință    exclusivă    în

suprafață de 21.46 m.p.

Domeniu privat-poziția nr. 1212, din Anexa nr. 1 la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 modificata prin Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.438/21.12.2016

DIRECTOREXECUTIV, Carmen Daniela Bucur
TABEL

privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale și a terenului aferent locuinței situate in Ploiești, strada Trompetei, nr.lB

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Dariicla Bucur
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Flori ivfăbîrcă


NR.

| CRT

NUMELE ȘI

PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI

LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

Florea Mihai- poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane,         conform

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Strada

Trompetei,

nr.lB

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 26.90 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 21.46 m.p.

Domeniu public al municipiu lui Ploiești

Teren-curte    în

suprafață de 198.00 m.p.

Domeniu privat al municipiu lui Ploiești

li                                                -    >■                        ■;

aSjexanr. 3 S /

LA HCL NR.

TABEL

privind modificarea poziției 1212, din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. crt.

ADRESA IMOBILULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚĂ

M.P.

OBSERVAȚII

1212

Strada

Trompetei, nr.lB

Florea Mihai

Teren situat sub construcția

CI ■

63 m.p. în exclusivitate

Teren curte

198 m.p. în exclusivitate

_

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur