Hotărârea nr. 79/2019

Hotãrârea nr. 79 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 79


privind încheierea unui contract de superficie între


Municipiul Ploiești și domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 104/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 66/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 73/14.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Public, Contracte și sub nr. 49/13.03.2019 la Direcția Economică privind aprobarea încheierii unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta;

Având în vedere solicitarea domnului Luca Teodor Ovidiu, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 20357/2018;

Luând în considerare: procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.03.2019;

Luând în considerare art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 548 pct. (4), art. 550 pct. (1) și art. 693-702 din Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) - lit. c), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 08/01.03.2019, întocmit de către S.C.OPINION S.R.L, pentru suprafața de teren adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache nr.4, bl.27G, sc.A, ap.3, în suprafață de 7,20 m.p. care constituie Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește contravaloarea folosinței suprafeței de teren de 7,20 mp, adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache nr. 4, bl. 27G, sc. A, ap. 3, la suma de 36,90 lei/lună.

Art. 3 Aprobă încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta, pentru folosința suprafeței de teren de 7,20 mp, adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache nr.4, bl. 27G, sc. A, ap. 3, identificată conform planului de amplasament și delimitare, care constituie Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Durata contractului de superficie este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii;

 • b) Domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta vor achita contravaloarea folosinței suprafeței de teren, în sumă de 36,90 lei/lună, pe toată durata contractului de superficie;

 • c) Contractul de superficie ce are ca obiect suprafața de teren sus - menționată, să fie perfectat la un notar public autorizat, în termen de maxim 60 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri;

 • d) Domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta au obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de superficie.

 • e) Domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta au obligația să obțină autorizația de construire în termenul prevăzut în Certificatul de urbanism nr.1383/29.10.2018.

Art. 4 Aprobă ca suma stabilită conform art. 3 lit. b) să se achite de către domnul Luca Teodor Ovidiu și doamna Luca Violeta pe toată durata contractului de superficie. Suma se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de superficie, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019
SC OPINION SRL


RAPORT DE EVALUARE-STABILIRE REDEVENȚĂ TEREN AFERENT BALCON, PLOIEȘTI, STR. VENIAMIN COSTACHE, NR.4, BL.27G, SC.A,AP.3, JUD.

PRAHOVA, NR.CAD. 144487,

SUPRAFAȚĂ DE 7,2 MP

BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

01.03.2019

Nr. Raport

08/01.03.2019


CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24856/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren aferent balcon situat în Ploiești, Str. Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, sc.A, ap.3, județul Prahova, nr.cad. 144487, suprafața de 7,2 mp.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnatei nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:


Cuprins
Capitolul 1

 • 1.1. Certificarea evaluatorului......................................................................................................................

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul H

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului.......................................................................................................

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării..................................................................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

?. 7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia.........

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii...................................................................................................... 10

 • 2.10. Amploarea investigației.......................................................................................................................... 11

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale........

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare.....................................................................................12

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3.  Date despre aria de piață........................................................................................................................ 13

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare.....................

 • 3.5. Descrierea terenului..

 • 3.6. Date privind impozitele............................................................................................

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber......................................................

.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

 • 4.2.1. Comparația directă......................

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii...........................................................................................23

 • 4.4. Data raportului de evaluare ........................................................................................................

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

Capitolul I


 • l.l.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes nrezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie ,entru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:

Andrei Nistorescu


ir

SC OPINION SRL • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  1 OBIECTUL EVALUĂRII

  Teren aferent balcon, Nr.Cad. 144487, suprafață de 7,2 mp.

  LOCALIZARE

  Ploiești, Str. Veniamin Costache, Nr.4, B1.27G,

  Sc.A, Ap.3

  DOMENIU

  Public

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 232/27.06.2018

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea redevenței

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  27.11.2018

  DATA EVALUĂRII

  01.03.2019

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.7433 LEI/EURO

  VALOAREA REDEVENȚEI

  1,08 euro/mp/luna echivalent 5,12 lei/mp/luna

  7,78 euro/luna (echivalent 36,90 lei/luna)

  'alorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018.

2.4.ldentifîcarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este stabilirea redevenței pentru terenul aferent balconului.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Propritetatea imobiliară de evaluat, teren intravilan aferent balcon, este situat în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr.4, B1.27G, Sc.A, Ap.3, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 7,2 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 83301/21.09.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești conform HCL 232/2018. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, pe baza documentației furnizate.

în urma a inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon.

liber.SC OPINION SRLConform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, t


Locație:liana Home O


Credit Europe Bank Q &(


Dianex Serv SRL

9


z

/

OBIoc27G Z

*5"

SC OPINION SRL

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 232/27.06. domeniului privat al municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrațiv-teritorială are un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleași prevederi legale le găsim reiterate si în art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, conferindu-i titularului său trei atribute, si anume posesia, folosința si dispoziția. Există si excepții când unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt desprinse din conținutul juridic al dreptului său, alcătuind un alt drept real principal constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului. în acest mod se realizează ceea ce numim dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul de uz, dreptul de abitatie si dreptul de servitute si ele pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află in proprietate privată.

Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil prevede ca dispozițiile privind dreptul de superficie sunt aplicabile numai pentru constituirea acestui dezmembramant ulterior intrării in vigoare a noului Cod civil. Astfel, superficia a fost reglementata prin noul Cod civil (Legea nr.287/2009 pusa in aplicare prin legea nr.71/2011) in Cartea a HI a, Titlul IU, intitulat ”Dezmembraminte ale dreptului de proprietate, art.693-702.

Potrivit alin. (1), art.693 din Noul Cod Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosină, suprapunându-se două drepturi de proprietate: dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcțiilor, plantațiilor sau altor lucrări si dreptul de proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă persoană.

Dreptul de superficie prezintă următoarele caractere juridice: în primul rând, este un drept real 'mobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafață de teren . Un alt caracter juridic al superficiei este acela că reprezintă un drept perpetuu, în sensul că atata timp cât dureaza construcția, plantația sau lucrarea ce se află în proprietatea altei persoane decât proprietarul terenului, iar atunci când este constituit prin act juridic, se poate constitui pe o durată determinată de cel mult 99 de ani.

Prin stabilirea, in reglementarea actuala a unui termen maxim de 99 de ani pentru existenta dreptului de superficie, se creeaza o limita temporara pana la care operează suspendarea dreptului de a invoca ascensiunea imobiliara de către proprietarul terenului. Aceasta limita poate fi extinsa, prin reînnoirea dreptului de superficie cu o noua perioada ce nu poate depăși 99 de ani. Aceasta presupune ca, in cazul constituirii superficiei prin act juridic, este necesar sa se precizeze ce se intampla cu construcția, plantația ori lucrarea, la încetarea superficiei prin ajungerea la termen. In caz contrar, se vor aplica dispozițiile privind ascensiunea cu obligația de a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului (art.699 alin.l C. civ.)

întinderea exercitării dreptului de superficie este determinata de actul constitutiv. De regula, in lipsa unor stipulații contrare, exercitarea dreptului este delimitată de suprafața de teren pe care urmeaza sa se construiască si de cea necesara exploatării construcției edificate (art.695 alin.l C. civ.).

9-                                                                   c u si

sc opinion srl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 , *          4/

Prevederi speciale privesc interdicția modificării construcției de către, riffiilarul^âa^tufiii^rii superficie,acesta avand obligația, in cazul reconstruirii, sa respecte forma initialalufi^catrijl bnhrkspe^riî proprietarul terenului poate sa ceara, in termen de 3 ani, încetarea superficiei sau0^ppfiiatea^jn^ anterioara.                                                                                               ‘


^le ijtțiatia __

Cu privire la caracterul si natura sa, dreptul de superficie se poate constitui cu titlu gratuîtsau cu titlu oneros asa cum rezultă din dispozițiile art, 697 Noul Cod Civil. Prin acest articol leguitorul a dorit sa ofere o reglementare a modalității de calcul a prețului datorat de superficiar in ipoteza in care dreptul acestuia de superficie a fost constituit prin act juridic cu titlu oneros iar părțile nu au prevăzut modalitatea de plata.

în conformitate cu prevederile alin (1) art. 697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si alte criterii de determinare a contravalorii folosinței

 • 2.8. Tipul valoni și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o jranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.SC ORNION SRL Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R.

 • (d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la

cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. rranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin -eferire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

în conformitate cu prevederile alin (1) art.697 din Noul Cod Civil titularul dreptului de superficie datorează sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de destinația construcției, de zona în care se află terenul, precum si alte criterii de determinare a contravalorii folosinței.

Chiria. Când se evalueaza fie un drept de proprietate afectat de locatiune, fie un drept creat de contractul de inchiriere, este necesar sa se ia in considerare chiria contractuala iar in cazul in care aceasta este neobișnuita, chiria de piața.


Chiria de piața este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi inel                      i,

intre un locator hotarat si un locatar hotarat, cu clauze de inchiriere adecvate, intr-o b                      b,

după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauZa?<tinideriti JiFfara constrângere.

Comentariile prezentate pentru definiția similara a valorii de piața din SEV 100 Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piața. In particular, suma estimate exclude o chirie majorata sau micșorată de clauze, contraprestatii sau facilitați speciale. "Clauzele de chirie adecvata” sunt clauzele convenite in mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliara, ladata evaluării, intre participantii la piața. O valoare a chiriei de piața ar trebui sa fie prezentata numai in corelație cu clauzele principale de inchiriere care au fost asumate.

Chiria contractuala reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent Ea poate fi fixa sau variabila pe durata contractului de inchiriere. Frecventa plătii chiriei si baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate in contractul de inchiriere si trebuie sa fie identificate si intelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum si obligațiile locatarului.

Un tip de valoare (baza de evaluare) arata principiile fundamentale de cuantificare a unei valori.

Aceste principii pot sa fie diferite in funcție de scopul evaluării. Un tip de valoare nu reprezintă o precizare a metodei utilizate si nici o descriere a condiției unui activ sau unor active când se vând.

Valoarea de piața este tipul de valoare cel mai cerut, fiind definit si analizat in SEV 100 "Cadrul general”. Acest standard prezintă definițiile si analizeaza si alte tipuri de valoare. Acestea sunt incluse in trei categorii principale.

Prima categorie reflecta beneficiile pe care o entitate le obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifica pentru aceasta entitate. Deși, in anumite situații, valoarea specifica pentru acea entitate ar putea fi identica cu suma care ar putea fi obtinuta din vanzarea activului, aceasta valoare reflecta beneficiile incasabile din deținerea activului si ca urmare, nu presupune in mod necesar un schimb ipotetic. Din aceasta categorie face parte valoarea de investiție sau subiectiva. Diferentele dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si valoarea lui de piața exprima motivația intrării pe piața a cumpărătorilor sau vânzătorilor.

A doua categorie reprezintă prețul care, in mod rezonabil, ar fi convenit intre doua parii anumite, care tranzactioneaza un activ. Deși părțile ar putea sa fie independente si ar putea sa negocieze in condiții •'.epartinitoare, activul nu este in mod necesar expus pe piața larga iar prețul convenit ar putea sa reflecte mai degraba avantajele (sau dezavantajele) specifice ale proprietății pentru părțile implicate decât piața in ansamblul ei. Din aceasta categorie fac parte valoarea justa, valoarea speciala si valoarea sinergiei.

O a treia categorie este valoarea determinata conform unei definiții prezentata intr-un statut sau intr-un contract.

In prezentul raport s-a urmărit o estimare a valorii de piață a obiectivului.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 01.03.2019. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 01.03.2019 este: 1€ = 4.7433 lei.


sc opinion srl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

li

2.10. Amploarea investigației


„                                                                                                               d*                  '

In ziua inspecției, 27.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobiluluiumpreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești. S-a permis accesul in interior evaluatorilor. Reprezentantul Primăriei Ploiești, în baza documentației și a informațiilor cunoscute, a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul Primăriei.

Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -   Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 83301/21.09.2018.

 • - Hotărârea 232/27.07.2018 CL Ploiești inclusiv Anexa 3;

 • - Plan de amplasament și delimitare imobil.

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

- Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

  ■v

  scopinionsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551/


  * / c/ K.


. FM? ■) i

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate estebunși fnșriietabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

Terenul a fost evaluat in lipsa Certificatului de Urbanism, in ipozteza ca terenul este construibil si ca se pot obține toate aprobările necesare.

Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare umizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilului aparține Municipiului Ploiești conform HCL 232/27.06.2018 menționat în Extrasul de carte funciara 83301/21.09.2018 furnizate de către client.. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de CF nr. 83301/21.09.2018 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat.


sc opinion srl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile'^ cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de ati_.?<_f_7

și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind nfluențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romani a anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza ;volutia pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare Începând cu 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cei al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

scopinion srl      Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, fhâi ăl&s iii? / condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost liV^ți^Sj km^de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii situației orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul Online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare Ia piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la închirieri terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 3 proprietăți oferite spre închiriere, deoarece piața este extrem de limitata. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 1 euro/mp și 2 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 1 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

9 Harta i informații Suport Ui Distribuția pretului/m?


Proprietatea

Informații

medie

minim

maxim

Preț chirie (€/luna)

-

L200

326

3.900

Preț chirie (€/mp/luna)

--

2,00

1,00

zoo

Zile piața

-

752

492

2433

Suprafața teren (mp)

7

1.000

200

2100

Front stradal

0

0

0

0

Utilitari generate

-

-

..

..

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești și are o suprafață de 7,2 mp. Accesul la imobil, din str. Veniamin Costache se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Veniamin Costache nr.4.

în incinta terenului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare:

La momentul inspecției pe teren, s-a constatat că pe suprafața terenului a fost construit un balcon. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - utilitățile existente la limita proprietății, sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică;

 • - forma terenului este regulată.
 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 10 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului caftind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, □electată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

 • □     poziționarea terenului foarte bună;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial

 • □     suprafața redusă a terenului care nu îl recomandă pentru altă utilizare

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Metodologia de estimare a chiriilor potențiale

Prerogativele specifice dreptului de superficie operează, cu privire la teren, în limitele materiale și juridice ale proprietății asupra construcțiilor aparținând superficialului. Ca atare, nu pot fi restrânse exclusiv

SCOPINION SRL

•A.R. nr. 0551   , Ă

/          Vi.

re permite exercițiul firesc'și deplțf-al 1 utilizării efidehw^ai^^l superficie reprezihfă.^diîvâlș^tul


la terenul de sub construcții, ci trebuie recunoscute în modalitatea ca exercitării atributelor dreptului de proprietate asupra construcțiilor și a

Sumele acordate proprietarului în considerarea dreptului < folosinței imobilului asupra căruia dreptul a fost recunoscut. Ca atare, criteriul de detendîft^-M^fetului superficiei nu poate fi altul decât contravaloarea folosinței terenului și nu însăși valoarea de circulație, care ar reprezenta o contraprestație a înstrăinării terenului. Stabilirea într-un asemenea cuantum contravine conținutului raportului juridic de drept substanțial creat între părți în virtutea dreptului de superficie, întrucât despăgubirile excesive acordate nu ar reprezenta echivalentul dreptului de folosință al terenului, drept cu caracter temporar, pe durata existenței construcțiilor, ci al însuși dreptului de proprietate asupra terenului, pe care, însă, titularul dreptului de superficie nu l-a dobândit de la proprietar.

Prezentul raport de evaluare a proprietății imobiliare are ca scop estimarea valorii constituirii dreptului de superficie asupra a unui teren in suprafața de 7,2 mp, aflat sub balconul unui apartament situat in mun.Ploiesti, str. Veniamin Costache, in conformitate cu prevederile lin (1) art.697 din Noul Cod Civil.

Dreptul de folosința, de regula aparține proprietarului bunului si caracterizează dreptul de proprietate, leoarece folosința, alaturi de posesie si dispoziție formează „continutul/substanta” dreptului de proprietate.

De regula, lipsa de folosința se evalueze, ținând cont de prețul chiriilor (cedării de folosința) pentru imobile similare.

Considerații privind modul de estimare a redeventei

Raportul de evaluare urmărește exprimarea valorilor de piața ale chiriilor. De menționat ca orice cheltuieli de administrare suportate de către Consiliul Local se considera incluse in aceste cotatii.

Tehnicile de estimare a chiriilor potențiale, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt: Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Metoda comparației directe utilizează procesul in care estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare si comparând apoi aceste proprietăți cu cea de evaluat.

Metoda este recomandata când exista date suficiente si relativ sigure, privind tranzacțiile sau ofertele de spatiii similare in zona. Prin aceasta metoda, preturile/ofertele si informațiile referitoare la spatii similare/comparabile sunt analizate, comparate si corectate in funcție de asemanari sau diferențieri.

Premisa majora a acestei metode este ca valoarea de piața a unei proprietăți este in relație directa cu preturile unor proprietăți competitive si comparabile.

Pentru estimarea valorii de piață, evaluatorul trebuie să colecteze, să compare și să ajusteze datele obținute pentru a putea ajunge la concluzii relevante privind nivelul chiriei de piață adecvată pentru proprietatea evaluată.

Chiriile aferente unor proprietăți comparabile pot reprezenta o bază pentru estimarea chiriei de piață pentru o proprietate, în cazul în care au fost preluate de la proprietățile similare comparabile cu subiectul evaluat. Evaluatorul ajusteaza chiriile comparabile in funcție de anumite elemente care pot influenta nivelul acestora. Astfel, criterii de comparație uzual utilizate (preț/mp) au fost supuse analizei prin prisma alternativelor existente pe piață, într-un interval considerat corespunzător la utilizarea impusă.

"V                                           c,0Az

scoptNioNSRL Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 * /

ip 1

Ofertele considerate neadecvate din punct de vedere al localizării, utilizării si caracteristicilorjfizice

■ o                       ' ■ • •      1

nu au fost incluse in studiu.                                                            \ ^2 f ț;?'   ■ ■ - •

Elementele de comparație pentru analiza chiriei sunt:

z                ’

drepturile în proprietatea evaluată,


J condițiile de închiriere,

■f     conjunctura pieței (pentru a determina o potențială ajustare în funcție de condițiile de piață),

S     localizare (stabilitatea amplasamentului sau tendințele în atitudinile pieței față de

amplasamentul proprietății),

S caracteristici fizice ( dimensiunea, starea tehnica, funcționalitatea generală și dotarea proprietății)

S     destinația proprietății, utilizare

•S    componente nonimobiliare.

Cantitatea de date necesare depinde de complexitatea procesului de evaluare, de disponibilitatea datelor comparabile și de măsura în care modelul rezultat din ajustarea chiriilor analizate iste asemănător cu modelul chiriilor pentru subiectul analizat.

Din punct de vedere al comparabilității cu imobile similare pe piața specifică se constată existent unor închirieri/concesionări „la piață”.

Elementele de comparative cele mai variabile, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, adica suprafața si forma, lungimea la fațada, topografia, localizarea si vederea. Este intelept sa se coreleze rezultatele a doua sau mai multe comparații. Daca preturile s-au schimbat rapid in ultimii ani, comparabilele trebuie selectate cat mai aproape de data evaluării. Uneori evaluatorul trebuie sa aleaga intre tranzacții cu proprietari din apropiere dar care au avut loc cu o perioada de timp inainte de data evaluării si intre tranzacții recente dar pentru spatii localizate la distanta; de obicei evaluarea se va baza pe tranzacțiile recente.

In general, suprafața este un element de comparație mai puțin important decât data si localizarea. Evaluatorul va putea lua in considerare si preturile de oferta (nenegociate), deși acestea sunt mai puțin credibile si in mod obligatoriu trebuiesc corectate (preturile din ofertele de vanzare sunt mai mari, iar cele din ofertele de cumpărare sunt mai mici decât preturile negociate). Informațiile directe se pot obține din discuțiile cu părțile implicate in tranzacții: vânzători, cumpărători, avocati si agenti imobiliari. Toate ajustările trebuie prezentate in raportul de evaluare, intr-o forma logica si ușor de inteles. Marimea ajustărilor variaza in fiecare caz si sunt exprimate in mod absolut - in moneda, sau relativ - in procente.

Mențiuni speciale:

Negocierea. In situația in care sunt disponibile sau se utilizează numai informații privind ofertele de vanzare, acestea trebuiesc corectate cu maijele de negociere specific fiecărei situării in parte. Evaluatorul obține aceste informații, apeland de obicei la participantii neutrii in tranzacție.

Ajustările operate se refera in principal la următoarele elemente:

S Localizarea. Ajustările pe motivul localizării se fac atunci când caracteristicile de amplasare ale proprietarilor comparabile diferă fata de cele ale proprietarii evaluate. Diferentele prea mari impun eliminarea din rândul proprietarilor comparabile. Ajustările se exprima fie in mod absolut, fie procentual si reflecta creșterea sau descreșterea in valoare a unei proprietari, datorate amplasării intr-

/*  

iT

scopinionsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 g

âfefeîoî,-

in zone mai indepartate de zona centrala

Caracteristicile fizice. Diferența intre caracteristicile fizice ale proprietăților comparabile si proprietatea evaluate, necesita analiza comparative si ajustare. S-au avut in vedere dimensiunile terenului (suprafața). Au fost efectuate ajustări pentru suprafața si drum de acces.

S Utilizarea. Evaluatorul trebuie sa evidențieze orice diferența intre utilizarea existent sau cea mai buna

utilizare a unei proprietăți imobiliare comparabile si utilizarea proprietății evaluate. S-au aplicat ajustări negative cu privire la condițiile de inchiriere, avand in vedere utilizarea limitata a terenurilor analizate (ocupate de clădiri cu o anumita utilizare) fata de comparabile (multiple destinații comerciale).

Valoarea chiriilor este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravila

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Roiesti

Roiesti

Roiesti

Roiesti

AMPLASAMENT

Str. Veniamin Costache, nr.4, bl.

27G, sc.A, parter, ap.3, jud Prahova

zona lenachita Vacarescu

zona Hotel Prahova

zona Bulevardul București

PROPRIETAR

Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

7,20

450

1.370

1.000

data inspecției

27.11.2018

martie 2019

martie 2019

martie 2019

pret/mp-oferta

?

1,50

0,80

1,20

front stradal

1,20

16,5

25

33

valoare oferta

?

675

1096

1200

id anunț

2514413

3251378

X3VQ13001

contact

742035555

748.334.493

732.223.300

ag.imob.

ag.imob.

ag.imob.

Grila de comparații si estimarea prețului chiriei este prezentata in tabelul următor:

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TERg^)^^

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMP/

iRABILE ?

A

B

C

Suprafața teren (mp)

7,20

450

1.370

1.000

Preț (oferta/INCHIRIERE) (EURO/mp)

1,50

0,80

1,20

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-20%

-20%

-20%

Marja negociere (EURO/mp)

-0,30

-0,16

-0,24

Preț corectat (EURO/mp)

1,20

0,64

0,96

Motivare corecție

Ca urmare a d o ajustare neg disponibilitatea de negociere, datelor secunc obținute de la c

scufiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat ativa de 20%, in funcție de vechimea ofertelor si de negociere a ofertantilor, reprezentând marja Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei tare rezultând in urma prelucrării informațiilor rfertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,20

0,64

0,96

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,20

0,64

0,96

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de inchiriere

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Nepărtinitoare

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

1,20

0,64

0,96

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli ulterioare inchirierii

prezent

prezent

prezent

prezent

Ajustare (EURO)

0

0

0

Ajustare (%)

0%

0%

Preț ajustat (EURO)

1,20

0,64

0,96

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de piața

martie 2019

martie 2019

martie 2019

martie 2019

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

1,20

0,64

0,96

l'l


Motivare ajustare


Nu au fost necesare ajustări.

Localizare

Str. Veniamin Costache, nr.4, bl. 27G, sc.A, parter, ap.3, jud Prahova

zona lenachita Vacarescu

zona Hotei Prahova

zona Bulevardul București

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare


Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

asfaltat-strada

asfaltat-strada

asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitati

apa, energie electrica, canalizare, gaze

apa, energie electrica, gaze, canalizare la limita

apa .energie electrica, gaze la limita

apa,energie electrica, gaze la limita

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

7,20

450

1.370

1.000

Ajustare (%)

0%

36%

25%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,23

0,24

Motivație ajustare

s-au realizat aji mari. Valoare a diferența de su

jstari comparaibilelor B si C cu suprafețe mai iustare A-C=1,20 - 0,96=0.24 euro/mp pentru o prafata de 550 mp

Deschidere (ml)

1,20

16,5

25

33

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Motivație ajustare

nu s-au realizat ajustări


S.R.L., Membru

SC OPINION SRL

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, ■' Plan

■ .-..ț

a * iX              - x.*

Regulat,y' Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Utilizare

restrictiva

multipla

multipla

multipla

Ajustare (%)

-10%

-10%

-10%

Ajustare (EURO/mp)

-0,12

-0,06

-0,10

Motivație ajustare

s-au realizat ajustări de -10% pentru fiecare comparabila cu utilizare multipla, fata de subiect, cu utilizare strict rezidențiala. Ajustarea a rezultat in urma analizei de piața a datelor secundare.

Regim de inaltime zonal

P+4

P+2

P+2

P+2

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-0,12

0,16

0,14

Preț ajustat (EURO/mp)

1,08

0,80

1,10

Ajustare totală netă (EURO)

-0,12

0,16

0,14

Ajustare totală netă (%)

-8%

20%

12%

Ajustare totală brută (EURO)

0,12

0,29

0,34

Ajustare totală brută (%)

8,00%

36,42%

28,00% '

Suprafața teren (mp)

7,20

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

1,08

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

7,78

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

A


Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a redevenței este de 1,08 euro/mp/luna. echivalent 5,12 lei/mp/luna.

Valoarea redevenței pentru terenul cu nr. cadastral 144487 este de 7,78 euro/luna, echivalent 36,90 lei/ luna.

Valoarea nu include TVA.


SC OPINION SRL

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii


Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultateîbf/^oț^nch^îlbr

' f 4 J         -A • -

aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori :

1.      Abordarea prin piață:

Valoare de redevență teren = de 1,08 euro/mp/luna. echivalent 5,12 lei/mp/luna

Valoarea de redevență teren nr.cad. 144487 -7,2 mp = 7,78 euro/luna, echivalent 36,90 lei/ luna

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

- Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 01.03.2019.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu

ANEXE

Oficiul de Cadastru și Publicitate (mobiliară PRAHOVA

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 144487 PloieștiA. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa; Loc. Ploiești, Str Veniamin Costache, Nr, 4, Bl. 27G, Sc. A, Et. Parter, Ap. 3, lud. Prahova


Nr. Crt


Nr. cadastral Nr. topografic


Suprafața* (mp)


Observații / Referințe


I Al      144487Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

83301 / 21/09/2018

Act Administrativ nr. 232, din 27/06/2018 emis de Municipiul Ploiești;

R. inscrierea'p’rovizorie, drept de PROPRIETATE, dobanait pun Lege, cota actuala 1/1

Al'

11 MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF:2844B55, (domeniu public)

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

ep^y.BiicpLro

Referințe


nt.


Date referitoare la teren

------- ;        I -           ' -  -            I         ■   - -------—-----

Mr j Categorie r' | folosință

Intra vlan

Suprafața (mp)

Tarla

Par elă

Nr Lopo

Observații ’ Referințe

1      curți

1 construcții

DA

7

-

-

-

Teren destinat construire balcon

. .


fi

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referinței â'       ; ■'•'■7  \ "

144487

7


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment] i" (m)j

1

2

T21

2

3

6.0,’

3

4

1.2|

.......

4

1

6.0


” Lungimile segmentelor suntdeterminate în planuTde proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ta X milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

epay„ancpi,rx>


r»        "            i ;

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originafăcpȘsOatifcl^scest birou.                                                          /k/’

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul pub ^ăcte^^țjqdfc^^pr.n care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar infoțmwife susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                  o cj

S-a achitat tariful de O RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2îi.rl

V \?w £ l Data soluționării,                        Asistent Registrator,

25-09-2018                    MARIA-Al'5SA*®fe OPREA


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originatăL pȘsOatifcl birou.                                                                                    z


:est


25-09-2018

Data eliberării, / /

cn-


MARIA-Xjt-SSANcP.t OPREA

(îț&ifa

■*’ , 'v

4* *                 -1


(parafa șt <eirmat^ra

*       /*'•*<A

"vL.z

i

i


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


HOTĂRÂREA NR. 232


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind stabilirea regimului juridic a] terenului în suprafață de 7,30 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.204, bl.26B, ap.l, parter, precum și al terenului în suprafață de 7,20 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str, Veniamin Costache, nr.4, H.27G, scara A, ap.3, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 11/11.06.2018 a domnilor co ralieri Dănescu .ștefan, Stanciu Marilenc Vîscan Robert-Ionuț, Druguka Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 78/13.06.2018 h Direcția Administrație Publică, Juridic-Conteacio;, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 180/08.06.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și subnr. 121/11.06.2018 la Direcția Economică, prin c irc se propune stabilirea ramului juridic al terenului în suprafața de 7,30 m.p., aferent balconului situat în Ploic .ti, str. Mihai Br wu, nr.204, bl.26B, «p.L parter, precum si al terenului în suprafață de 7,20 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, scara A ap.3, parter;

în conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului LocJ ; I Municipiului Ploiești Valorificarea Patrimoniului. Servicii către Populație, Comerț Turism. Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în daL- de 06.06.2018:

Potrivit prevederilor art. 553. alin. 1, art.554 și art. 850, alin. 2 din Legea nr. 287/2099, privind Codul civil, republicată;

în oaza prevederilor ari. 3, irt.4 și an. 10 alin. 2 din Lege* nr. 213/ i 998, pi ivind bunuri)., proprietate publică, cu modificările și completările ulterioara;

în temeiul art. 36, alin, (2), litc.a "cr din L-gea nr. 215/2001. privind administrația public, locală, republicata. cu modificările și comp!... Vile ulteriori e.

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Aproba includerea în “Inventarul bunurilor cnre alcătuiesc, domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 7,30 mp, -ituai sr.b balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr, ',04, bl.26B, ap. 1, pîatei’, identificat în anexa nr. 1 ce face p.irk integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc dom .mir i public ».l municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 7.20 mp, situai ;ub balconul adiacent apartamentului situat n Ploiești, str. Veniamin Costache. nr.4, bl.27G. sct,, j. A. ap.3. part-a, identificat în anexa nr.2 ee face parte integrantă dr prezenta hoț-ir"1

* R O x

Ari. 3 Aproba completarea Anexei I la Hotărâreu nr. 225/1999 a Cxr.slKjihtt ■ Local al municipiului Ploiești privind însușirea "Inventarului bunurilor carim^uie^^x domeniul public al municipiului Ploiești'* cu două noi poziții, identificate polipi              \   «

nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.                                               j

Art“'4 AprobYtree-.Eea iiiii domeniul public în domeniul pri’Ut al hîuriidipitA^v  */ Ploiești a imobilelor terenuri identificate potrivit prevederilor art. 1. art. 2 și                 /

înscrierea acestora în „Inventarul bunurilor cure Jefuiesc domeniul păv.âîj$o ctfeX municipiului Ploiești".

Art. 5 Direcția Gestiune- Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezente; hotărâri.

Art 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018Completări la invent rul bunurilor cure aparțin .. domeniului public al municipiului Ploiești * (Anexa î - “Diverse..imobile!)


V, Joare i        jt'pdO *Vn. țV


i

de

Codul de

Anul dobândirii

Nr. cit.

Elementele de identificare

Denumirea j bunului i

1

clasifi

care                     ,

i

1

.mu, după caz, al dării în folosirii.'.

inventar (Ici)

Denumite act proprbDuc sau uite documente doveditoare

lJL .

1.

••        L        3. . .

1

r.

5.

6.

1 t »

1 SuprafhD =7,30

Legea

j                        1

1      mn

nr.213/1998,

1

situată „ub

privind bunurile

balconul

propr.etaD

adiacent

20I8

public i, cu

-

Teren       .'partamcntului

inodiricăriL și

iituat in

completai i le

i

Ploiești, str.

ulterioare     '

Mihai Br.'vu,

nr.204, bl.2 1B,

•*p.l.: arter

Sunuluta / n(J

Legea      (

mp situată .....h

nr.213/1998,

bale .mul

privire ounurile

sulta* 'rt

propri^i'te

apartamentului

puhlil a, cu

-

Teren          ;t” m

2018

-

modific irik !•'

Ploiești, str.

completările

ultcric.re

I

Venramin

■. Ccstachc, nr.

| bl.27G. seara A, apJ, parter

EXECUTIV,

Carnal Dărida BUCURDrRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Aninde* Fior ir: TlBiliC l

ȘEF'rERVICIU INVENTARIERE ȘI EVIDENȚA bunuri, GaFFUi MNDRUTIU

ȘEF SERVICIU INTABUEiRi BUNURI Mddtilirr NEGOIȚĂ

2/2/2019


450 m’, teren de închiriat - Prahova (județ), lenăchițâ Văcărescu - 2514413 • www.storia.ro

Teren 450mp .Ploiești .central

Teren de închiriat, Prahova, Ploiești, Ploiești, lenăchițâ Văcărescu - Vezi pe harta

675 € /luna


siguranța

 • • gard

localizare

 • • transport public

particularitati

 • • acces - drum asfaltat

Descriere anunț

Ploiești,teren central, 458mp, deschidere 16,5 m .toate utilitățile, casa demolabila pe teren, certificat de urbanism de construire, P+2+M. Bun pentru bloc de apartamente grădiniță,afterschool.birouri,clinica. Direct proprietar! Preț de vanzare este de 84900 euro.

Contact

Cătălin Mihaiache

POC KEK

https:/Awww.storia.ro/oferta/teren-450mp-ploiesti-central-IDay73.html#4108fb923a

1/2


2/2/2019

■ eieiuu. u/«tz.uou.uiju


450 m’, teren de închiriat - Prahova (județ), lenăchiță Văcărescu -2514413 • www.storia.ro

IO anunț Storia: 2514413

Numărul de vizualizări: 672

Data publicării: acum mai mult de 14 zile

Data modificării: 02.02.2019


Status: la închiriat din 3 iulie 2018, data curenta: 1 martie 2019

Adresa:               Rozeor, Ultracentral, Ploiești, Prahova

Zile in piața:           242 zile

Ultimul preț solicitat: 1.100 EUR/luna

0,80 EUR/mp/luna

Caracteristici proprietate:

Telefoane:

Actualizat:


0748334493           . \  "" i

romin\o.ro -24.09.2018 '■ '' ■ i olx.ro-'*17.09.2018 ;

romimo.ro - 26.08,2018,^'' olx.ro - 03.07.2018 (prifpa^pa'rîtie)


Tip teren:

Clasificare teren:

Suprafața teren:

Front stradal:

Utilitati:

Acces / amenajare străzi;

Utilizare:

P.O.T.:

C.U.T.:

Regim inaltime:

Sursa coef. urbanistici:


Construcții

Intravilan

1.370 mp

Necunoscuta/Nu se aplica


mu

GT*gh .oiești    ;


tc


închiriez teren de 1370 Mp Ultracentral - ZOna Hotel Prahova- Biserica Sfanta Vineri Front de 20 - 25m la strada. Terenul este momentan acoperit de vegetație ne fiind utilizat. Are un singur colt unde este un acoperiș din tabla pe suport metalic tip garaj de vreo 40 Mp. Pentru mai multe informații sunați la telefon, suprafața totala: 1370

ICC-

Etu-i

'O;

—•a


—• -’-c.

Evoluția prețului cerut

Conform articolului 43 din Ghidul de Evaluare - GEV 520 (Standardele de Evaluare ANEVAR 2016) evaluatorul trebuie sa se asigure ca proprietățile comparabile sunt reale (adlca pot fi Identificate) si ca au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. I n raportul de evaluare trebuie sa se indice sursele de informații (indusiv date de contact pentru o verificare independenta), datele utilizate si raționamentul pe baza carora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile.

3/1/2018


Ploiești, teran cu vizibilitate maxima. - teren construcții de inetij.at in Ploiești, județul Prahova -X3VQ13001 -1.200 EUR


imobiliare.ro

Ploiești, teren cu vizibilitate maxima.

Ploiești, zona B-dul București

1.200 EUR/iu™

Comision; standardSalvează


Adaugă notițe


Caracteristici

Suprafață teren:

1000 mp

Tip teren;

construcții

Front stradal:

33 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:

2

Construcție pe teren;

Nu

Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Curent

Curent trifazic

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate

Alte detalii

Teren 1000 mp, situat la intersecția B-dului București cu B-dul Petrolului, forma patrata, doua fronturi stradale, doua accese, vizibilitate excelenta. Potrivit pentru activi tati care nu necesita construcții.

Detalii de contact

ADLER


Sună la

0732.223.300

Găsește mai multe anunțuri; Imobiliare Ploiești» Terenuri construcții in zona B-dul București, Ploiești
F Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp.)

Adresa imobilului                  /

7.20 mp.

mun. Ploiești, str. Veniamin Costache, nr. 4,         scara Ali

Parter, ap. 3,Jud. Prahova .                            /.y.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)


&od

i.*•

Destinația

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

Zs>

+ .■ - .

i'dai

Vfc'b*! v-vn'®0.-
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova

POPA MARLENA

, CONSILIER GR. IA