Hotărârea nr. 78/2019

Hotãrârea nr. 78 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti a imobilului – corp C2, situat în Ploieşti, str. Văleni nr. 32


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 78 privind transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului - corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32

Văzând Expunerea de motive nr. 101/11.03.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 68/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.65/12.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 44/11.03.2019 la Direcția Economică prin care se propune transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului - corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr. 32;

Luând în considerare Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că imobilul - corp C2, situat în str. Văleni nr. 32 face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. 72/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și este înscris în Cartea funciară numărul 124540, cu număr cadastral 124540-C2;

în temeiul prevederilor art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului - corp C2, situat în Ploiești, str. Văleni nr.32 înscris în Cartea funciară numărul 124540, cu număr cadastral 124540-C2, în suprafață construită la sol de 121 mp și suprafața de teren de 121 mp situată sub acest corp de clădire.

Art. 2 Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 43/2007, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la Contractul de Administrare nr. 4654/2007 încheiat între municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, corespunzător prevederilor art. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător la Contractul de Administrare nr. 4654/2007 încheiat între municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, corespunzător prevederilor art. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019


Contrasemnează