Hotărârea nr. 77/2019

Hotãrârea nr. 77 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 77


privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 77/25.02.2019 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Grigore Constantin și Marcu Valentin și Raportul de Specialitate nr.3062/25.02.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

având în vedere raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 70/13.03.2019;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data 15.02.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat în Ploiești, str. Industriei, nr.lC;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) coroborat cu dispozițiile alin. (5), lit. a), precum și art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 08.04.2019 până în data de 07.10.2019, pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

\

PRESE

George-S0ți


TE DE ȘEDINȚĂ, iculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR,

# p'X Laurențiil DIȚU