Hotărârea nr. 76/2019

Hotãrârea nr. 76 privind stabilirea tarifelor minimale ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 76


privind stabilirea tarifelor minimale ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 64B/11.02.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr. 791/23.01.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 8/22.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr.7/23.01.2019 al Direcției Economice prin care se propune stabilirea tarifelor minimale, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

ținând cont de raportul din data de 26.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze și de raportul din data de 21.01.2019 al comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

ținând seama de adresa nr. AUD 2000/03.10.2018 emisă de către Serviciul de Auditare Internă;

în conformitate cu art. 108, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu art. 14, art. 15 și art. 16, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în baza art. 20, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 553/2011 privind aprobarea zonării fiscalității în Municipiul Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2), lit. c) și alin. (5) lit. a), art. 115, alin. (1), lit. b) și art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă tarifele minimale, ca preț de pornire pentru licitațiile publice cu strigare care se vor organiza, conform legii, în vederea închirierii spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă tarifele minimale pentru ocuparea ocazională a spațiilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca din suma obținută cu titlu de chirie pentru spații și terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică, acestea vor reține cota maximă de 50% prevăzută de lege, diferența urmând a fi virată la bugetul local.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru spațiile/terenurile care urmează a fi închiriate. Contractele/convențiile de închiriere încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2013 și Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2015 rămân în vigoare până la expirarea perioadei de închiriere.

Art. 4 începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2013, Hotărârii Consiliului Local nr.330/2013 si Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2015.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții, unitățile de învățământ cu personalitate juridică și unitățile de sănătate publică deținătoare de spații și terenuri excedentare vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Anexa nr. 1 la HCL nr.           3

Tarifele minimale, reprezentând prețul de pornire pentru licitațiile p         'y'

strigare pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aparținând ui iftățijQjde învățământ și de sănătate publică din municipiul Ploiești

Nr. crt

SPECIFICAȚIE

TARIF

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1.

Spațiu pentru desfășurare activitate de învățământ particular

15.00

lei/mp

14.50 lei/mp

14.00 lei/mp

13.50 lei/mp

2.

Spațiu pentru desfășurare activitate complementara actului de învățământ

8.00 lei/mp

7.50 lei/mp

7.00 lei/mp

6.50 lei/mp

3.

Spațiu pentru desfășurare activitate comerciala

43.00 lei/mp

40.00 lei/mp

35.00 lei/mp

30.00 lei/mp

4.

Spațiu pentru desfășurare activitate productiva (cantine, ateliere, sa)

22.00 lei/mp

21.50 lei/mp

21.00 lei/mp

20.00 lei/mp

5.

Spațiu pentru desfășurare activitate medicala

45.00 lei/mp

40.00 lei/mp

35.50 lei/mp

30.00 lei/mp

6.

Teren - amplasare construcții cu caracter provizoriu

22 lei/mp

21.5 lei/mp

21 lei/mp

20 Lei/mp

7.

Spațiu pentru amplasare automat pentru băuturi calde si produse alimentare preambalate permise conform Ordinului nr. 1563/2008 al Ministrului Sanatatii

300 lei/luna

250 lei/luna

200 lei/luna

150 lei/luna

Cheltuielile cu utilitățile vor fi stabilite pentru fiecare caz in parte de către conducerea unitatii de invatamant. Chiriașul se obligă să plătească utilitățile (apa, gaze, agent termic, canalizare, energie electrică, sa) necesare folosirii spațiului închiriat, plata acestora făcandu-se în regim pausal sau să monteze contoare de energie electrică, precum și apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

Prețul pentru dependințe (vestibul, antreu, oficiu, terasă, grup sanitar, spălătorie, uscătorie) aferente spațiului închiriat reprezenta 40% din prețul de pornire al spațiului.

Sumele percepute cu titlul de chirie din prezenta anexă se reduc cu 50% pentru spațiile și terenurile mai mici de 10 mp, inchiriate de persoanele cu handicap.

Tarifele minimale pentru ocupare ocazională a spațiilor și terenurilor aparținând unităților de învățământ și de sănătate publică din municipiul Ploiești

Nr. crt

SPECIFICAȚIE

TARIF

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1.

închiriere sala sport pentru desfășurare activități sportive, evenimente culturale, sa

65.00 lei/ora

60.00 lei/ora

55.00 lei/ora

50.00 lei/ora

2.

închiriere spațiu (sala clasa, laboratoare, ateliere, birouri, sa) pentru alte activitati

65.00 lei/ora

60.00 lei/ora

55.00 lei/ora

50.00 lei/ora

3.

închiriere teren

20 lei/ora

15.50 lei/ora

15.00 lei/ora

10.00 lei/ora

Cheltuielile cu utilitățile vor fi stabilite pentru fiecare caz in parte de către conducerea unitatii de invatamant. Chiriașul se obligă să plateasca utilitățile (apa, gaze, agent termic, canalizare, energie electrică, sa) necesare folosirii spațiului închiriat.