Hotărârea nr. 75/2019

Hotãrârea nr. 75 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Gradiniţei cu program prelungit nr.35


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 75


privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 94/11.03.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate nr. 2483/07.03.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 43/11.03.2019 al Direcției Economice și nr. 64/12.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 16853/13.09.2011 prin încheierea actului adițional nr.5 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35;

Ținând cont de raportul din data de 07.03.2019 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Având în vedere solicitarea nr. 1261/04.02.2019 a Grădiniței cu program prelungit nr.35;

Având în vedere solicitarea nr. 1270/05.02.2019 transmisă de domnul Tomescu Radu, proprietarul imobilului;

In baza contractului de închiriere nr. 16853/2011 încheiat între Tomescu Radu și Municipiul Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată și art.22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 36/27.02.2019 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35;

Având în vedere procesul-verbal nr.5095/07.03.2019 încheiat cu ocazia întâlnirii comisiei de negociere numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2019 completată cu personal din cadrul UAT Municipiul Ploiești, pentru negocierea cuantumului chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27.

In temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarul imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, imobil în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr.35, până la data de 01.09.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Chiria pentru spațiul închiriat va fi suma de 10.700 lei/lună.

Art. 3 împuternicește primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.5 la contractul de închiriere nr. 1685 3/2011.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019Act adițional nr.5

la contractul de închiriere nr.16853/13.09.2011 încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.

A.Tomescu Radu, domiciliat in legitimat cu CI seria

avand cont numani

Raiffeisen Bank, filiala si


județul Prahova, tel/fax deschis la
B. Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, in calitate de locatar

Convin, in temeiul art.1270 cod civil asupra următoarelor modificări contractuale: Art.l. Articolul 2.1 din contract se va modifica si va avea următorul conținut:

(1) - durata contractului de inchiriere se prelungește de la data de 06.04.2019 pana la data 01.09.2020;

Art.2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art. 31 in contract, va fi suma de 10.700 lei/luna.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.16853/13.09.2011 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR,

Radu TOMESCU

LOCATAR,

Primar,


Direcția Economica Director Executiv,

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios,Achiziții Publice Contracte Director Executiv,

Direcția Tehnic-Investitii, Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,