Hotărârea nr. 73/2019

Hotãrârea nr. 73 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 73


referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 111/11.03.2019 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 67/12.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 11.03.2019;

ținând cont de adresa nr. 4355/27.02.2019 prin care doamna consilier Băzăvan Larisa se retrage din Consiliul de Administrației al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești;

luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în conformitate cu art. 19 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, 4, 5 și 19 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2016, în sensul înlocuirii doamnei Băzăvan Larisa din Consiliul de Administrație al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești cu domnul Marius-Nicolae Mateescu.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Casa de Cultura „I.L. Caragiale” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează: SECRETAR, Lauren