Hotărârea nr. 72/2019

Hotãrârea nr. 72 privind transmiterea cu titlu gratuit cǎtre Municipiul Ploiești a obiectelor de inventar amplasate ȋn sala de ședinţe a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și schimbarea gestionarului pentru mijlocul fix cu număr de inventar 3389 - “Sistem electronic pentru audioconferință și videoproiectare”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 72 privind transmiterea cu titlu gratuit către Municipiul Ploiești a obiectelor de inventar amplasate în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și schimbarea gestionarului pentru mijlocul fix cu număr de inventar 3389 -“Sistem electronic pentru audioconferință și videoproiectare”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 89/06.03.2019 a domnului Viceprimar al Municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr.2902/21.02.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune transmiterea cu titlu gratuit către Municipiul Ploiești a obiectelor de inventar amplasate în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și schimbarea gestionarului pentru mijlocul fix cu număr de inventar 3389 “Sistem electronic pentru audioconferință și videoproiectare”;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 104/27.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 55/15.03.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2 pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 06.03.2019;

Având în vedere Hotărârea nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere Hotărârea nr. 204/04.06.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind stabilirea sediului Primăriei Municipiului Ploiești și Consiliului Local al Municipiului Ploiești în imobilul situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA;

în baza art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 803 alin. (1), art. 867, art. 868 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit. a), c) art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transmiterea cu titlu gratuit către Municipiul Ploiești, în vederea susținerii ședințelor Consiliului Local al Municipiului Ploiești și a activităților specifice desfășurate de către Municipiul Ploiești, a obiectelor de inventar instalate în sala amenajată la etajul II al imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, identificate în conformitate cu Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Aprobă pentru mijlocul fix cu număr de inventar 3389 - “Sistem electronic pentru audioconferință și videoproiectare” schimbarea gestionarului și darea acestuia în administrarea Serviciului Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești. Predarea-preluarea obiectelor de inventar identificate în Anexă se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin Serviciul Administrativ și Municipiul Ploiești, prin Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Serviciul Informatică, respectiv Direcția Gestiune Patrimoniu, în termen de cinci zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 3 Municipiul Ploiești, prin Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Serviciul Informatică, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin Serviciul Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019
Nr. crt.

Denumire jirodus

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Preț total

1

Cuier perete 400x200

BUC

1

642.6

642.60

2

Dulap 6 usi

BUC

1

690.2

690.20

3

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

4

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

5

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

6

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

7

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

8

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

9

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

10

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

11

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

12

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

13

Masa consiliu 200x80x80

BUC

1

666.4

666.40

14

Masa consiliu 250x100x80

BUC

1

833

833.00

15

Masa consiliu 250x100x80

BUC

1

833

833.00

16

Scaun de birou Kring Norman, Negru

BUC

35

229.99

8049.65

17

Scaun vizitator Kring Kai, Negru

BUC

40

70.99

2839.60

Total

21218.45

Mobilier