Hotărârea nr. 71/2019

Hotãrârea nr. 71 privind aprobarea organigramei, numarului maxim de posturi stabilit in urma modificarii normativului de personal şi statului de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Â R E A Nr. 71 privind aprobarea organigramei, numărului maxim 'de-posturi stabilit in urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 114/11.03.2019 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 1539/07.03.2019, prin care se propune aprobarea organigramei, numărului de personal stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, ca urmare modificării normativului de personal din cadrul Compartimentului Primiri Urgente datorită creșterii alarmante a numărului de prezentări în acest compartiment, de la 20000 la 42000 de prezentări anuale;

având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 111/19.03.2019, Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.98/26.03.2019 și Raportul de specialitate nr. 52/13.03.2019 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.03.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.03.2019;

potrivit referatului medicului coordonator al Compartimentului Primiri Urgențe nr.996/ 12.02.2019 prin care se solicită majorarea numărului de posturi din CPU, în baza prevederilor anexei 2 din Ordinul nr.l706/2007;

în baza prevederilor capitolului III privind organizarea Compartimentului de primiri urgențe (CPU) din OMS 1706;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009, autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 405 posturi și modificarea normativului de personal al Spitalului de Pediatrie Ploiești prin înlocuirea anexei nr. 3 (anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1706/2007) la Hotărârea Consiliului Local nr. 461/17.12.2014 cu anexa nr.3 (anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1706/2007), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2019.

Art. 2 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2019.

A

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.31/27.02.2019, Hotărârii Consiliului Local nr. 443/28.11.2017 și Hotărârii Consiliului Local nr. 299/30.08.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

PRESI

George^-Șori

ORGANIGRAMA

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


CONSILIUL,DE ADMINISTRAȚIE


ANEXA nr. 1

La Hotărârea nr.


/2019


BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (C1, E3)


COMITET DIRECTOR


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE. CONTRACTARE (El)


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV (E3)


COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE (E4)


MANAGER


COMPARTIMENT JURIDIC (E1)


COMPARTIMENT APROVIZIONARE-TRANSPORT (E2)


COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ Șl SITUAȚII DE URGENȚĂ (E1)


COMPARTIMENT TEHNIC (E1)


COMPARTIMENT R.U.N.O.S. (E3)


PERSONAL DE DESERVIRE (E 35)


COMPARTIMENT INFORMATICĂ (E1)


DIRECTOR MEDICALC2. E24

C2. E21

C2, E81

C1, E3

UJ r

h-

< — Q -r O u;

z UJ

1 w

iu

h- 2 a. -ni O O

s

Ș O C?

H K

O <

w cr t

£E H

(X D (L

O ° G

2 < s

a. £ O

(X

<

ll

o

o

° £


E5

C1, E10

C2, E12

C2, E11

8

C1. E20

4

4

STERILIZARE (DIETETICĂ)

BLOC OPERATOR

LABORATOR

ANALIZE MEDICALE

LABORATOR RADIOLOGIE. IMAGISTICĂ MEDICALĂ

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE

CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII

(C.S.M.)

COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA

CABINET MEDICINĂ DENTARĂTotal posturi, din care 405 posturi conducere      21

posturi execuție       3844

4

CABINET

OFTALMOLOGIE

CABINET

ENDOCRINOLOG

IE


4

4

CABINET

DERMATOVENE

ROLOGIE

3 LU t 2 o CD H < OI O o


4

4

CABINET

CARDIOLOGIE

ABINET

ALERGOLOGIE Șl IMUNOLOGIE
STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

—1—

-..Nivelul

- StudiihSp

de conducere

de execuție

Comitet director

1

Manager

2

Director medical

" S

3

Director financiar - contabil

s

I. SECȚIA

PEDIATRIE I- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 57

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

s

5

1

medic primar

s

6

2

medic primar

s

7

3

medic primar

s

8

4

medic primar

s

9

5

medic primar

s

10

6

medic primar

s

11

7

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal

PL

19

14

asistent medical principal

PL

20

15

asistent medical principal

PL

21

16

asistent medical principal

PL

22

17

asistent medical principal

PL

23

18

asistent medical principal

PL

24

19

asistent medical principal

PL

25

20

asistent medical principal

PL

26

21

asistent medical

PL

27

22

asistent medical

PL

28

23

asistent medical

PL

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical debutant

PL

32

27

asistent medical debutant

PL

33

28

asistent medical debutant

PL

34

29

asistent medical debutant

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar? infirmiere

37

32

nfirmiera

G

38

33

nfirmiera

G

39

34

nfirmiera

G

40

35

nfirmiera

G

41

36

nfirmiera

G

42

37

nfirmiera

G

43

38

nfirmiera

G

44

39

nfirmiera

G

45

40

nfirmiera

G

46

41

nfirmiera

G

47

42

nfirmiera

G

48

43

nfirmiera

G

49

44

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

50

45

îngrijitor

G

51

46

îngrijitor

G


NR.

Nr.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul

CRT.

crt.

de conducere

de execuție

p rof esiopa la/grăd;

Studiilor

52

47

îngrijitor

f,

53

48

îngrijitor

A-■''/x

54

49

îngrijitor

•G'J

II. SECȚIA PEDIATRIE II- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 45

(2 1

Personal medical superior

55

1

medic primar - sef secție

>--

56

1

medic primar

; v/S

57

2

medic primar

S

58

3

medic primar

S

59

4

medic primar

s

60

5

medic rezident

s

61

6

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

62

2

asistent medical principal sef

PL

63

7

asistent medical principal

PL

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical principal

PL

74

18

asistent medical principal

PL

75

19

asistent medical

PL

76

20

asistent medical

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

’ersonal auxiliar= inqriiitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. SECȚIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 25

Personal medical superior

92

1

medic primar - sef secție

S

93

1

medic primar

S

94

2

medic primar

S

95

3

medic primar

S

96

4

medic primar

S

97

5

medic specialist

S

98

6

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

102

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

106

13

asistent medical principal

PL

NR.

CRT.

Nr.

crt.

Funcția contractuala

profSO

-TViyelul sâidiîtor

de conducere

de execuție

107

14

asistent medical

/o x

< RU

108

15

asistent medical debutant

Ai

Personal auxiliar= infirmiere

U* ■ I iW

W 3’

109

16

infirmiera

■ .g/t ~

110

17

infirmiera

111

18

infirmiera

112

19

infirmiera

113

20

infirmiera

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

114

21

îngrijitor

G

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENT ATI Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

S

120

2

medic specialist

S

121

3

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

122

2

asistent medical principal sef

PL

123

4

asistent medical principal

PL

124

5

asistent medical principal

PL

125

6

asistent medical principal

PL

126

7

asistent medical principal

PL

127

8

asistent medical principal

PL

128

9

asistent medical principal

PL

129

10

asistent medical principal

PL

130

11

asistent medical

S

131

12

asistent medical

PL

132

13

asistent medical

PL

133

14

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

134

15

infirmiera

G

135

16

infirmiera

G

136

17

infirmiera

G

137

18

infirmiera

G

138

19

infirmiera

G

’ersonal auxiliar= inqriiitori curățenie

139

20

îngrijitor

G

140

21

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU) Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

141

1

medic primar - sef secție

S

142

1

medic primar

S

143

2

medic primar

S

144

3

medic primar

S

145

4

medic specialist

S

146

5

medic specialist

S

147

6

medic specialist

s

148

7

medic specialist

s

149

8

medic specialist

s

150

9

medic specialist

s

151

10

medic specialist

s

152

11

medic specialist

s

153

12

medic specialist

s

154

13

medic specialist

s

155

14

medic rezident

s

156

15

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

157

2

asistent medical principal sef

PL

158

16

asistent medical principal

PL

159

17

asistent medical principal

PL

NR.

Nr.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul

CRT.

crt.

de conducere

de execuție

profesior>afa/grpc|

/studiilor

160

18

asistent medical principal

"TlT

161

19

asistent medical principal

fo> / Zgî

162

20

asistent medical principal

163

21

asistent medical principal

S ’ w.

164

22

asistent medical principal

165

23

asistent medical principal

•PL/

166

24

asistent medical principal

A

167

25

asistent medical principal

PL

168

26

asistent medical

PL

169

27

asistent medical

PL

170

28

asistent medical

PL

171

29

asistent medical

PL

172

30

asistent medical

PL

173

31

asistent medical

PL

174

32

asistent medical

PL

175

33

asistent medical debutant

PL

176

34

asistent medical debutant

PL

177

35

asistent medical debutant

PL

178

36

asistent medical debutant

PL

179

37

asistent medical debutant

PL

180

38

asistent medical debutant

PL

181

39

asistent medical debutant

PL

182

40

asistent medical debutant

PL

183

41

asistent medical debutant

PL

184

42

asistent medical debutant

PL

185

43

asistent medical debutant

PL

186

44

asistent medical debutant

PL

187

45

asistent medical debutant

PL

188

46

asistent medical debutant

PL

189

47

asistent medical debutant

PL

190

48

asistent medical debutant

PL

191

49

asistent medical debutant

PL

192

50

asistent medical debutant

PL

193

51

registrator medical principal

M

194

52

registrator medical principal

M

195

53

registrator medical

M

196

54

registrator medical

M

197

55

registrator medical

M

198

56

registrator medical

M

199

57

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

200

58

infirmiera

G

201

59

infirmiera

G

202

60

infirmiera

G

203

61

infirmiera

G

204

62

infirmiera

G

205

63

infirmiera

G

206

64

infirmiera

G

207

65

infirmiera

G

208

66

infirmiera

G

209

67

infirmiera

G

210

68

infirmiera

G

211

69

infirmiera

G

212

70

infirmiera

G

213

71

infirmiera

G

214

72

infirmiera

G

Perso

nai auxiliar= inqrijitori curățenie

215

73

îngrijitor

G

216

74

îngrijitor

G

217

75

îngrijitor

G

218

76

îngrijitor

G

219

77

îngrijitor

G

220

78

îngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/grad

221

7S

îngrijitor

.                    r

G

Personal auxiliar= brancardieri                                                       XL F 23 -L

A

222

80

brancardier

/o /

223

81

brancardier

'' 1

v\

VI. SPITALIZARE DE ZI NR. Paturi = 8                                                 ,             l£o

v

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA                                      '     W

VIII. POSTURI FIXE GENERALE                                            X? 1   "

1. FARMACIE

Alt personal

224

1

farmacist primar - sef

s

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

225

1

asistent medical farmacie principal

PL

226

2

asistent medical farmacie

PL

227

3

asistent medical farmacie debutant

PL

2. STERILIZARE (DIETETIC)

Personal mediu sanitar

228

1

asistent medical principal

PL

229

2

asistent medical principal

PL

230

3

asistent medical principal

PL

231

4

asistent medical

PL

232

5

asistent medical

PL

3. BLOC OPERATOR

Personal mediu sanitar

233

1

asistent medical principal sef

PL

234

1

asistent medical principal

PL

235

2

asistent medical principal

PL

236

3

asistent medical principal

PL

237

4

asistent medical principal

PL

238

5

asistent medical principal

PL

239

6

asistent medical

PL

240

7

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

241

8

infirmiera

G

242

9

infirmiera

G

243

10

infirmiera

G

4. LABORATOR ANALIZE MEDICALE + AMBULATOR

Personal medical superior

244

1

sef laborator

S

245

1

medic specialist

S

Alt personal

246

2

chimist principal cu gestiune

S

247

3

biolog specialist

S

Personal mediu sanitar

248

1

asistent medical lab.principal sef

PL

249

4

asistent medical lab,principal

PL

250

5

asistent medical lab,principal

PL

251

6

asistent medical lab,principal

PL

252

7

asistent medical lab,principal

PL

253

8

asistent medical lab, principal

PL

254

9

asistent medical lab.principal

PL

255

10

asistent medical lab,principal

PL

256

11

registrator medical principal

M

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborator

257

12

îngrijitor

G

5. LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA

Personal medical superior

258

1

sef laborator

S

259

1

medic primar

S

260

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

261

2 asistent medical rad.principal sef

Lpl

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/grad

262

3

asistent medical rad..principal

'*stPL

263

4

asistent medical rad..principal

*PL

264

5

asistent medical rad..principal

<PL'\

265

6

asistent medical rad..principal

ĂU

266

7

asistent medical rad.,principal

PEU|

267

8

asistent medical rad.,principal

W

p£'

268

9

asistent medical rad.,principal

-Plz

269

10

asistent medical radiologie

oApW;

•' :p l

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie laborator

270

11

l.

I îngrijitor

G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

271

1

medic specialist

s

272

2

medic rezident

s

Alt personal

273

3

kinetoterapeut debutant

s

274

4

profesor principal

SSD

Personal mediu sanitar

275

5

asistent medical principal

PL

276

6

asistent medical principal

PL

277

7

asistent medical principal

PL

278

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTRU SANATATE MINTALA COPII (CSM)

Personal medical superior

279

1

medic primar sef

S

280

1

medic primar

S

281

2

medic specialist

S

Alt personal

282

3

psiholog principal

S

283

4

psiholog specialist

S

284

5|

psiholog stagiar

S

285

6

psihopedagog specialist

S

286

7

kinetoterapeut

S

287

8

kinetoterapeut

s

288

9

asistent social

s

Personal mediu sanitar

289

10

asistent medical principal

PL

290

11

asistent medical principal

PL

291

12

asistent medical principal

PL

292

13

asistent medical debutant

PL

293

14

asistent medical debutant

PL

294

15

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

295

16

infirmiera

G

296

17

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

297

18

îngrijitor

G

298

19

îngrijitor

G

299

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Perso

nai medical superior

300

1

medic specialist

S

301

2

medic specialist

S

302

3

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

303   4

asistent medical principal

PL

9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA

304

1

asistent medical debutant statistica

PL

305

2

statistician principal

M

306

3

statistician principal

M

307

4

statistician

M

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asiqura si urqentele)

Personal medical superior

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/grad

308

1

medic

■^S

309

2

medic

îj!

Personal mediu sanitar                                                       f     /\

310

3

asistent medical

A A, / X

ÎS

311

4

asistent medical debutant

L. I             v

OM .

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE              W'

1. CABINET PEDIATRIE

Personal mediu sanitar                                                                     pL'

312

1

asistent medical principal

■5^pl

313

2

asistent medical

PL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

Personal medical superior

314

1

medic specialist

S

315

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

316

3

asistent medical debutant

PL

317

4

asistent medical debutant

PL

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

Personal medical superior

318

1

medic primar

S

319

2

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

320

3

asistent medical principal

s

321

4

asistent medical debutant

PL

4. CABINET O.R.L.

Personal medical superior

322

1

medic primar

S

323

2

medic primar

S

Personal mediu sanitar

324

3

asistent medical principal

PL

325

4

asistent medical principal

PL

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA

Personal mediu sanitar

326

1

asistent medical

PL

327

2

asistent medical debutant

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

’ersonal medical superior

328

1

medic specialist

S

329

2

medic specialist

S

3ersonal mediu sanitar

330

3

asistent medical principal

PL

331

4

asistent medical debutant

PL

7. CABINET ORTOPTICA

Personal medical superior

332

1

medic specialist

S

333

2

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

334

3

asistent medical principal

PL

335

4

asistent medical debutant

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Personal medical superior

336

1

medic specialist

S

337

2

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

338

3

asistent medical principal

PL

339

4

asistent medical debutant

PL

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

Personal medical superior

340

1

medic specialist

S

341

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

342

3

asistent medical principal

PL

343

4

asistent medical debutant

PL

Nr.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul

CRT.

cri.

de conducere

de execuție

profesionala /grad

(3St'Qj«ilor

10. CABINET NEUROLOGIE PEDIATRICA

Xfr. x -

Personal medical superior

--Z^-

344

1

medic specialist

Sar /

4 S\8-

345

2

medic rezident

L \ W

'.s h.

Personal mediu sanitar

wA

346

3

asistent medical debutant

347

4

asistent medical debutant

PERSONAL DIN APARATUL FUNCȚIONAL

Corn

partiment Financiar - Contabilitate

348

1

inspector de specialitate

grad 1

s

349

2

referent

treapta IA

M

350

3

referent

treacta IA

M

Corn

partiment Achiziții Publice Contractare

351

1

inspector de specialitate

Igrad 1

J s

Corn

partiment Juridic

352

1

I consilier juridic

Igrad IA

1 S

Corn

partiment Tehnic

353

1

(inspector de specialitate

grad II

1 S

Corn

.'artiment Securitatea muncii, P.S.I. protecție civila si situații de urqenta

354

1

inspector de specialitate

grad debutant

1 S

Compartiment Informatica

355

1

inspector de specialitate

[grad 1

1 S

Biroul Manaqement al Calitatii Serviciilor Medicale

356

1

sef birou

medic

s

357

1

economist

grad 1 A

s

358

2

inspector de specialitate

grad 1

s

359

3

inspector de specialitate

grad III

s

Corn

partiment R.U.N.O.S.

360

1

inspector de specialitate

grad 1

s

361

2

inspector de specialitate

grad 1

s

362

3

referent

treapta IA

M

Com

partiment Administrativ

363

1

inspector de specialitate

grad 1

s

364

2

inspector de specialitate

grad 1

s

365

3

arhivar

M

Compartiment Aprovizionare, transport

366

1

casier

M

367

2

magaziner

M

PERSONAL DESERVIRE

Personal de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa. lumina si

ncalzire

368

1

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta III

G

369

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

370

3

muncitor electrician

treapta II

G

Personal d

e deservire - posturi fixe- statii centrale de oxiqen

371

4

muncitor calif.- instalator

treapta II

G

372

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

373

6

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

374

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

375

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta III

G

Personal d

e deservire - post fix - centrala telefonica

376

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

377

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal de deservire - confecționare, reparare, intretinere inventar moale- lenjerie

378

11

muncitor calif.- lenjereasa                treapta IV

G

Personal de deservire - aprovizionare manipulare depozitare si deservire miiloace de transport

379

12

muncitor calif.

treapta IV

G

Personal d

e deservire - post fix - mijloc de transport

380

13

șofer

treapta II

G

381

14

șofer

treapta II

G

Personal d

e deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

382

15

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

383

16

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

384

17

muncitor calificat - bucatar

treapta III

G

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

385

18

muncitor calificat - bucatar

treapta^V

G

386

19

muncitor necalificat

x> -

/îs

387

20

muncitor necalificat

388

21

muncitor necalificat

Alt personal auxiliar

V'^t’

Spălătorese

V -A \W

389

22

spalatoreasa

C-"

pe/-

390

23

spalatoreasa

VflW

391

24

spalatoreasa

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

392

25

îngrijitor

G

393

26

îngrijitor

G

394

27

îngrijitor

G

395

28

îngrijitor

G

396

29

îngrijitor

G

397

30

îngrijitor

G

398

31

îngrijitor

G

399

32

îngrijitor

G

400

33

îngrijitor

G

401

34

îngrijitor

G

402

35

îngrijitor

G

Personal medical superior (medici competente limitate)

403

1

medic

S

404

2

medic

S

405

3

medic

S

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA nr.3 la H.<^Xr.z<W^

B ®S 1 wlWW)

Anexa nr.2 la Ordinul nr.£7Q6/200? Q

»Lg M

POSTURILE necesare funcționarii CPU


Nr. crt

Categorii de personal

Criterii de normare

Număr de posturi

normat

aprobat

1

Medic sef

1

1

2

Asistent sef

1

1

3

Medic responsabil tura

1/tura*

3

3

4

Asistent responsabil tura

1/tura*

3

3

5

Medic (medic urgenta, specialități)

3/tura*

12

12

6

Asistent

9/tura*

32

32

7

Administrator

8

Personal de informatica

-

9

Asistent social

-

10

Infirmier

4/tura*

15

15

11

Brancardier

1/primele 2 ture

2

2

12

Registrator

2/tura*

7

7

13

Telefonist

-

-

“34

îngrijitor de curățenie

2/tura*

7

7

Total general anexa

83

83

* = se va organiza in serviciu de trei ture, iar diferența de posturi reprezintă suplinirea concediilor de odihna, medicale, etc