Hotărârea nr. 70/2019

Hotãrârea nr. 70 privind transformarea unui post vacant de medic medicină generală în medic dentist din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 70


privind transformarea unui post vacant de medic medicină generală în medic dentist din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 87/04.03.2019 a Viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 3486/04.03.2019, prin care se propune transformarea unui post vacant de medic medicină generală în medic dentist din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 96/26.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr. 94/07.03.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 11.03.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.03.2019;

în temeiul art.36, alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

9

Art. 1 Aprobă transformarea unui post vacant de medic medicină generală în medic dentist din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, începând cu data de 15.03.2019.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 374/27.09.2018, se actualizează corespunzător.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

1