Hotărârea nr. 69/2019

Hotãrârea nr. 69 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti pentru anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 69


privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 84/04.03.2019 a viceprimarului Ganea Mihai Cristian și a consilierilor: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana, Marcu Valentin și Raportul de specialitate nr. 2.574/14.02.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2019;

Luând în considerare adresa nr. 2.569/14.02.2019 prin care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești transmite spre consultare Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Prahova, Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2019;

Luând act de raportul de specialitate nr. 42/06.03.2019 al Direcției Economice și de raportul de specialitate nr. 71/13.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere procesul verbal nr. 2063/8.02.2019 privind consultarea furnizorilor publici si privați, asociațiilor profesionale și organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor serviciilor sociale;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 26.03.2019 și de raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție si asistentă socială din data de 18.03.2019;

în baza prevederilor art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiilor art. 3, alin. (2), litera b) din Anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistentă socială și a structurii orientative de personal;

A.

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, coroborat cu art. 45 și art.115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019

'X

\


ANEXA LA

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local al municipiului

1                Ploiești pentru anul 2019

Județul Prahova/Municipiul Ploiești

Date contact: Adresă: Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A

Nr. Tel: 0244-511137

Nr. Fax : 0244- 527192

E-mail: office@asscploiesti.ro

Având in vedere:

1. Strategiile:

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Prahova in perioada 2014 - 2020 aprobata prin Hotararea nr. 109/30.06.2017 a Consiliului Județean;


Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Ploiești in perioada 2018 - 2028 aprob prin HCL nr. 39/26.02.2018 ;

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014;

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 ;

Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015;

Strategia națională „ O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016;

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018.

2. Programele de interes național aprobate prin:

Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „ înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”;

Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes național „ Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”.


3. Acordurile/Convențiile/Protocoalele de cooperare/parteneriat, respectiv:

Protocol de colaborare nr. 15.278 din data de 25.10.2018 incheiat cu Organizația Umanitara Concordiaj^*^/^

Convenție de colaborare nr. 13.076 , din data de 01.11.2018 încheiata cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova;

Protocol de colaborare nr. 15.995/06.11.2018 incheiat cu Agenția Județeană pentru Plăti si Inspecție Sociala Prahova;

Protocol de colaborare nr. 5.867/26.04.2018 incheiat cu Asociația Compassion & Care;

Protocol de colaborare inter - instituționala pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate ce urmeaza a fi eliberate din penitenciar nr.2110/18.02.2015;

Protocol de colaborare nr. 9.144/29.05.2015 incheiat cu Fundația Nini Macelaru;

Acord de parteneriat nr. 14.049/02.10.2018 incheiat cu Teatrul Toma Caragiu Ploiești

 • 4. Procesul verbal nr. 2.063 din data de 8.02.2019 incheiat in urma consultării cu furnizorii publici/privati, asociațiile profesionale si organizațiile reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale acreditați pe raza unitatii administrativ - teritoriale a municipiului Ploiești in vederea elaborării Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești cuprinde:

 • 1. Capitolul I- Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale;

 • 2. Capitolul II- Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local;

 • 3. Capitolul III- Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

Capitolul I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

Misiunea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești are la baza aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza Municipiului Ploiești, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. îndeplinirea misiunii acestui serviciu public se face cu respectarea legislației specifice administrației publice locale precum și a legislației în domeniul propriu de activitate.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești urmărește in permanenta imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, dezvoltarea si diversificarea acestor servicii printr-o organizare si coordonare eficace si eficienta. Orientarea instituției noastre este spre dezvoltarea colaborării cu instituții publice si alti actori sociali si spre valorificarea oportunităților oferite de organizațiile neguvemamentale care activează în domeniul social.

Elaborarea Planului are la baza principiile prevăzute in art. 5 din Legea nr.292/2011 - asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare :

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;


 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevă lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau

apartenență la o categorie defavorizată;


 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) respectarea dreptului Ia autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;


 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod e oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

 • v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr. cri.

Cod      serviciu

social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea    serviciului

social

Capacit ate

Grad de ocupar e

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii preșcolari

24

100%

450.000

2.

8899CPDFI-I

Cantina Sociala

1200

50%

2.870.000

Stabilita prin HCL nr. 508/2015

3.

8790 CR-PFA-II

Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost

44

100%

470.000

4

8730 CR- V-I

Cămin de batrani

24

100%

1.800.000

Stabilita prin HCL.

5

8899 CZ-I

Centrul de zi al Asociației Nevazatorilor din Romania Filiala

X?

_

proprii/

1


~1

Prahova

6

8899 CZ-VD-I

Centrul de consiliere „ Josephine Knox” al Asociației Compassion &Care

8/25/zi

7

8899 CZ-F-I

Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru părinți si copii „ Alexandru” al Asociației de sprijin a copiilor handicapați          fizic

Romania filiala Prahova

8

8

8899 CZ -I

Centrul de zi pentru persoane cu deficienta de auz din județul Prahova al Asociației Naționale a Surzilor din Romania -Filiala Ploiești

7

9

8790 CR- C -I

Centrul de plasament pt copilul cu handicap componenta funtionaia a Complexului de servicii comunitare Sf. Andrei Ploiești       apartinand

DGASPC Prahova

75

Buget DGASPC Prahova

10

8891 CZ-C-III

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de servicii comunitare

Sf.    Andrei    Ploiești

apartinand    DGASPC

30

Buget

DGASPC

Prahova

/s

/a

--------------------------3

1

Prahova

11

8899 CZ-F-I

Centrul          pentru

intervenție, consiliere si sprijin pentru copilul aflat in situație de risc DGASPC Prahova

70

Buget

DGASPC Prahova

12

8891 CZ-C-VI

Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independanta -DGASPC Prahova

236

Buget DGASPC

Prahova

13

8790 CR- C - II

Centrul de primire in regim    de    urgenta

Ciresarii    Ploiești

DGASPC Prahova

48

Buget

DGASPC

Prahova

14

8899 CPDH -1

Cantina    Sociala    a

Fundației Nini Macelaru

200

15

8899 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii „Casa Alexandra” al Organizației Umanitare Concordia

36

100%

10.308

411.022

16

8899 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii „Casa    Cristina”    al

Organizației Umanitare Concordia

36

100%

10.308

411.022

17

8790 CR-C-I

Centrul de Plasament Casa de tip Familial „Casa Austria” al Organizației Umanitare Concordia

24

100%

223.200

.-<X<

----—

236.256

18

8790 CR-C-I

Centrul de Plasament

27

100%

182.400

jA-S’Z - -

_Casa de tip Familial „Casa     Eva”     al

Organizației Umanitare Concordia

19

8790 CR-C-I

Centrul de Plasament Casa de tip Familal „Concordia      Orașul

Copiilor” al Organizației Umanitare Concordia

24

79%

109.800

100.000

20

8790 CR-T-I

Centrul       Rezidențial

pentru Tineri „Casa Abraham”al Organizației Umanitare Concordia

35

100%

75.000

100.000

21

8899 CZ-AD-I

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Prahova

1.060

paturi)

1

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice (pentru anul 2019), în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în ....................A 2. Se aplică și în cazul programelor de

finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.crt.

Tipul și obiectu contractului di achiziție publică/ acordului-cadru

2019

Cod CPV

Valoarea estimat; a contractului di achiziție publică acordului- cadru

Sursa     ds

finanțare

Procedura stabilită/ instrumente specific pentri derularea procesului d< achiziție

Data    (luna

estimată pentru inițiere; procedurii

Data     (luna

estimată pentri atribuirea contractului d< achiziție publică/ acordului- cadri

Modalitatea de derulare ; procedurii d< atribuire

Persoana responsabilă ci aplicarea procedurii     di

atribuire

Lei fără TVA

Online / offline

1

Servicii       di

asistenta sociale cu cazare

85311000-

2

750.000

Buget local

Procedura proprie

Aprilie - mai

online

Sef Birou

Achiziții

Publice

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire serviciu social propus

Cod    serviciu

social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacitate clădire/spa țiu necesar-mp -

Resurse         umane

necesare(personal    de

specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate pe anul 2019 :

Justificare

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

Nr. benef./zi

Nr. locuri (în

-• -

JO • /
D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

 • 1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local, care au depus solicitările de subvenție de la bugetul local pe anul 2019:

- la momentul elaborării Planului nu s-au depus solicitări pentru subvențiile de la bugetul local;

Pentru anul 2019, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (ASSC) isipropune următoarele obiective generale:

1. Asigurarea îmbunătățirii funcționarii ASSC in corelare directa cu viziunea, misiunea, valorile si scopurile urmărite prin:

 • - dezvoltarea, actualizarea politicilor interne, a pachetului intern procedural și implementarea acestora la nivelul structurilor organizatorice ale ASSC Ploiești, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace;

 • - creșterea gradului de informare și consultare a mediilor public și privat cu privire la conceptul de responsabilitate socială, cu scopul consolidării identității ASSC prin respectarea regulilor externe, a politicilor și regulilor managementului;

 • - creșterea predictibilității deciziilor și acțiunilor ASSC prin crearea unui mediu instituțional dinamic și modem, pentru a putea răspunde în mod eficient la problemele sociale ale comunității locale;

 • - consultarea persoanelor din cadrul ASSC care au atribuții în domeniu ;

 • - respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale furnizate la nivelul ASSC;

 • - îmbunătățirea comunicării privind disponibilitatea serviciilor, cu accent deosebit pe informarea celor mai vulnerabili beneficiari;

- îndrumarea cetățenilor în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc și acordarea de recomandări individualizate;

 • - evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestora;

 • - întocmirea unui plan de formare și perfecționare profesională în funcție de nevoile personaj#? schimbările legislative și ținând cont de nevoile existente în comunitate;


 • - asigurarea unor servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor comunității, prin calificarea continuă a personalului;

 • - folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului și beneficiarilor;

 • - susținerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanți care să le promoveze interesele;

 • - monitorizare și evaluare continuă a calității serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;

 • - acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor și în funcție de prioritățile identificate în urma evaluării și monitorizării;

 • - promovarea activității instituției în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de comunicare;

 • - valorificarea feedback-ului primit de la angajații instituției, beneficiari, parteneri, furnizori de servicii, comunitate;

 • 2. înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul Municipiului Ploiești, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii prin:

 • - implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;

- înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizațiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, alocații de susținere etc.), cuantumul și data acordării acestora, precum și alte informații relevante pentru completarea acesteia;

- înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a tuturor de servicii sociale la nivelul municipiului Ploiești.


 • - organizarea, la nivelul instituției sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acțiuni: prevenirea abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau de separare a copilului de părinții naturali, prevenirea malnutriției și îmbolnăvirilor, informarea părinților și a copiilor cu privire la alimentația celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei și salubrității mediului înconjurător.

 • - organizarea, la nivelul ASSC sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acțiuni: de asigurare și dezvoltare a serviciilor comunitare pentru îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice, precum și facilitarea accesului acestora in cluburi pentru pensionari.

 • - dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației localității și a beneficiarilor de servicii sociale;

 • - informare și consiliere a locuitorilor municipiului în orice domeniu de interes al serviciilor și măsurilor sociale.

 • - organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, neglijare, pentru orice persoană aflată în dificultate.

 • - organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa reprezentanții instituțiilor subordonate Consiliului Local, partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în domeniul serviciilor sociale, alți invitați, unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunității.

 • - folosirea experienței acumulate și consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;

- referirea cazurilor spre organizații sau instituții, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenției;


 • - catagrafierea grupurilor vulnerabile pentru a oferi o imagine asupra dimensiunii si distribuției grupurilor in dificultate identificate in cartierele marginalizate : Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Mimiu, Pictor Rosenthal, str. Văii, str. Vintileanca, Cartier Dalas - zona gara de vest;

 • 3. Creșterea capacitatii Serviciului Prestații Sociale de a identifica si evalua nevoile si situațiile care impun acordarea de beneficii de asistenta sociala si creșterea gradului de responsabilizare in acordarea de beneficii de asistenta sociala prin:

 • - focalizarea sprijinului către persoanele si familiile aflate in nevoie reala, minimizarea riscurilor si respectiv, reducerea erorilor si a fraudei;

 • - analiza, monitorizarea si verificarea situațiilor si nevoilor reale ale familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate.

4. Asigurarea unui echilibru psiho - social pentru copiii aflati in situații de risc si dezvoltarea unor relații funcționale cu intreaga comunitate prin:

 • - depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • - distribuirea unor materiale informative privind drepturile copilului și modalități de a sesiza nerespectarea acestora;

 • - incheierea de parteneriate între instituțiile relevante de pe plan local, având drept scop sesizarea și intervenția în cazurile de abuz, neglijare, exploatare;

 • - realizarea la nivel local a unei baze de date privind copiii și familiile aflate in situație de risc, violenta in familie si raportarea lor;

- identificarea și evaluarea situațiilor copiilor aflati in dificultate si modul de respectare a drepturilor aceș


 • - investigarea și analiza amănunțită a tuturor elementelor care sunt implicate în cazul instrumentat: copilul și mediul său de viață, familia și sistemul acestuia de relații, factorii care au generat situația problematică, resursele posibile pentru rezolvarea cazului etc.;

 • - întocmirea planului de servicii în vederea mobilizării și implicării tuturor resurselor umane, financiare, materiale, comunitare identificate, în vederea rezolvării cazului prin îndeplinirea obiectivelor planului;

 • - imbunatatirea metodelor de consiliere, informare si monitorizare a familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor părintești, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • - identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • - informarea si implicarea comunității in problematica si imbunatatirea vieții copiilor, organizarea si mediatizarea Zilei Internationale a copilului-1 iunie prin acțiuni de organizare a unor programe dedicate acestora, realizarea si distribuirea in comunitate a unor pliante sau broșuri cu informații despre drepturile fundamentale ale copilului;

- creșterea numărului de acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleaca la munca in străinătate, in vederea asigurării protecției fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara prin distribuirea materialelor informative privind obligațiile și responsabilitățile părinților care pleacă la muncă în străinătate si desfasurarea de activitati de informare în comunitate in scopul identificării copiilor cu părinți plecați în străinătate.

5. Diversificarea serviciilor sociale individualizate bazate pe nevoile persoanelor vârstnice prin:

 • - imbunatatirea condițiilor de îngrijire a beneficiarilor persoane vârstnice, cu respectarea identității, integrității si demnității acestora;

 • - identificarea de parteneri si colaboratori care sa se implice in problematica persoanelor vârstnice.

 • - organizarea unor întâlniri unde sa se faca prezentarea Căminului de batrani;

 • - organizarea unor strucuri comune cu instituții, firme din municipiul Ploiești care sa vina in ajutorul persoanelor vârstnice;

 • - imbunatatirea si dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice;

 • - facilitatea si încurajarea dezvoltării relațiilor interumane cu restul beneficiarilor persoane vârstnice din cadrul Căminului de batrani;

 • - informarea si implicarea comunității in problematica si imbunatatirea vieții persoanelor vârstnice, organizarea si mediatizarea Zilei Internationale a persoanelor vârstnice - 1 octombrie, prin: organizarea unor programe dedicate persoanelor vârstnice, realizarea si distribuirea in comunitate a unor pliante, broșuri cu informații despre serviciile oferite persoanelor vârstnice din cadrul Căminului de batrani;

6. Promovarea măsurilor active pentru prevenirea sau depășirea situației de dificultate a persoanelor fără adăpost prin:

 • - susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criza;

 • - furnizarea de servicii integrate : cazarea pe perioada determinata, consiliere si activități de socializare;

 • - promovarea integrării sociale a persoanelor adulte fără adăpost;


 • - implementarea programelor pentru informarea, orientarea si consilierea persoanelor fara adapost.

7. Accesul persoanelor aflate in risc social la serviciile Cantinei Sociale:

 • - promovarea serviciilor oferite prin informații publicate in media locala;

 • - identificarea beneficiarilor din rândul persoanelor vulnerabile, care se adreseaza instituției noastre;

 • - îndrumarea si consilierea sociala a beneficiarilor in vederea de solicitări pentru acordarea serviciilor Cantinei Sociale;

 • - facilitarea si încurajarea dezvoltării relațiilor interumane cu restul beneficiarilor;

 • - organizarea unor întâlniri cu beneficiarii in vederea stabilirii listei cu alimente.

8. Dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități prin:

 • - facilitarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, educațional, informațional;

 • - accesibilizarea paginilor de internet ale instituțiilor publice pentru persoane cu handicap vizual si mintal si utilizarea pictogramelor in toate serviciile;

 • - editarea de materiale informative in format audio pentru persoane cu handicap vizual;

 • - includerea nevoilor persoanelor cu handicap și ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile și programele de dezvoltare locală;

 • - asigurarea de servicii de consiliere și informare a persoanelor cu dizabilități sau a familiilor acestora;

 • - colaborarea cu organizații, fundații, asociații, furnizori de servicii sociale acreditați sau alte instituții publice în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități în instituții specializate( instituții de recuperare, spitale, centre de zi etc);


 • - monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de a implementa planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

 • - inițierea unor programe specifice care să stimuleze creșterea participării pe piața forței de muncă din rândul persoanelor cu handicap supuse riscului major de excluziune socială;

 • - organizarea unor întâlniri cu asistenții personali în vederea însușirii de către aceștia a drepturilor și obligațiilor pe care le au față de persoana cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare.

9. Asigurarea accesului la o locuința sociala ca măsură integranta a procesului de integrare sociala, precum si creșterea gradului de eficientizare in administrarea locuințelor sociale prin:

 • - consilierea si informarea publicului in ceea ce privește legislația referitoare la locuințele sociale;

 • - preluarea si înregistrarea dosarelor de locuințe sociale;

 • - întocmirea, actualizarea si urmărirea contractelor de închiriere / actelor adiționale pentru locuințele sociale;

 • - pe baza documentelor justificative se intocmeste anual lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale care este supusa spre aprobare Consiliului Local Ploiești;

 • - in urma aprobării Listei cu ordinea de prioritate valabila pe anul in curs, in limita unităților locative disponibile, se propune Consiliului Local repartizarea acestora;

-tine evidenta chiriașilor din imobilele cu destinația de locuința sociala si a chiriilor practicate asupra acestor spatii;

 • - verifica periodic starea imobilelor aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si modul in care chiriașii inteleg sa respecte prevederile contractului de închiriere;

 • - in limita bugetului aprobat, propune masuri pentru repararea si menținerea in stare corespunzătoare de intrebuintare a imobilelor de locuințe sociale;

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008, modificata si completata privind asigurarea obligatorie a* locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor, anual se initiaza procedura asigurării

obligatorie a locuințelor sociale aflate în administrarea instituției noastre prin PAID ( Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale ).

10. Promovarea activităților de asistență socială în comunitate, prin:

 • - realizarea unor campanii de informare în comunitate:

 • - realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială;

 • - implicarea factorilor de decizie în problematica socială;

 • - promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituția noastră;

 • - responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor programe în acest sens;

 • - implicarea comunității locale în susținerea și dezvoltarea activităților derulate;

 • - Organizarea a cel puțin 3 evenimente publice de promovare a serviciilor : Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului si Ziua Internaționala a Copilului.

ll.Promovarea participării și colaborării între toți factorii implicați în domeniul social

 • - dezvoltarea parteneriatului public - privat;

 • - identificarea potențialilor parteneri din comunitate și înaintarea de propuneri de colaborare;

 • - încheierea de convenții de parteneriat;

 • - crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituții, organizații etc.) în rezolvarea problemelor acestora;

 • - organizarea unor întâlniri și dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanți ai instituției și alte persoane interesate;

Capitolul II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - se publică pe pagina proprie de internet *;

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina proprie de internet ?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local -        se publică pe pagina proprie de internet *;

  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local este publicat pe pagina proprie de internet ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. -                  se actualizează cel puțin lunar *;


Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. sunt actualizate cel puțin lunar ?

Da

x J

Nu

>îo a- ''

* Se va bifa răspunsul cu X

țd r< r


 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați - se publică pe pagina proprie de internet*;

  Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați sunt publicate pe pagina proprie de internet ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar *;

  lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local și a serviciilor sociale acordate de aceștia este actualizată lunar?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

Denumire furnizor

Denumire    serviciu

furnizor

Serviciu licențiat

Serviciu nelicențiat

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Centrul de zi pentru copii preșcolari

Centrul de zi pentru       copii

preșcolari

Administrația

Serviciilor Sociale

Comunitare Ploiești

Cantina sociala

Cantina socialaAdministrația

Serviciilor Sociale

Comunitare Ploiești

Cămin de batrani

Cămin de batrani

Administrația

Serviciilor Sociale

Comunitare Ploiești

Centrul    social    de

urgenta pentru persoane fara adapost

Centrul social de urgenta pentru persoane     fara

adapost

Asociația

Compassion & Care

Centru de consiliere

Josephine Knox

Centru        de

consiliere Josephine Knox

Asociația Curcubeul Autismului Prahova

Asociația de Sprijin a          Copiilor

Handicapați fizic Romania — filiala Prahova

Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru părinți    si    copii    „

Alexandru”

Centrul    de zi

pentru consiliere si sprijin       pentru

părinți si copii „ Alexandru”

Asociația Insieme a Te

Asociația Naționala a Surzilor din Romania - filiala Ploiești

Centru de zi pentru persoane cu deficienta de auz din județul Prahova

Centru de zi pentru persoane cu deficienta de auz din județul Prahova

Asociația

Nevazatorilor din Romania — filiala Prahova

Centru de zi al Asociației Nevazatorilor — filiala Prahova

Centru de zi al Asociației Nevazatorilor -filiala Prahova

XD.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de plasament pt copilul    cu    handicap

componenta funtionala a Complexului de servicii comunitare Sf. Andrei Ploiești

Centrul         de

plasament       pt

copilul cu handicap componenta funtionala        a

Complexului   de

servicii comunitare Sf. Andrei Ploiești

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de servicii comunitare

Sf. Andrei Ploiești

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de servicii comunitare

Sf. Andrei Ploiești

D.G.A.S.P.C.

Centrul de zi pentru dezvoltarea

deprinderi lorde       viata

independanta

Centrul de zi pentru dezvoltarea deprindcrilorde viata independanta

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul pentru intervenție, consiliere si sprijin pentru copilul aflat in situație de risc

Centrul     pentru

intervenție, consiliere si sprijin pentru copilul aflat in situație de risc

D.G.A.S.P.C.

Prahova

Centrul de primire in regim    de    urgenta

Ciresarii Ploiești

Centrul        de

primire in regim de       urgenta

Ciresarii Ploiești

Fundația      Nini

Măcel aru

Cantina sociala

Cantina sociala

Penitenciarul

| Ploiești

Serviciul educație si asistenta psihosociala

Serviciul educație si        asistenta

Apsihosociala

Organizația

Umanitara

Concordia

Centrul de zi pentru Copii „Casa Alexandra

Centrul de zi pentru     Copii

„Casa Alexandra

Organizația

Umanitara Concordia

Centrul de zi pentru copii „Casa Cristina”

Centrul de zi pentru      copii

„Casa Cristina”

Organizația

Umanitara

Concordia

Centrul de Plasament Casa de tip Familial „Casa Austria”

Centrul        de

Plasament Casa de tip Familial „Casa Austria”

Organizația

Umanitara

Concordia

Centrul de Plasament Casa de tip Familial „Casa Eva”

Centrul        de

Plasament Casa de tip Familial „Casa Eva”

Organizația

Umanitara

Concordia

Centrul de Plasament Casa de tip Familial „Concordia - Orașul Copiilor”

Centrul        de

Plasament Casa de tip Familial „Concordia Orașul Copiilor”

Organizația

Umanitara

Concordia

Centrul     Rezidențial

pentru Tineri „Casa Abraham”

Centrul

Rezidențial pentru     Tineri

„Casa Abraham”

Centrul        de

Prevenire,

Evaluare        și

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog

Centrul      de

Prevenire, Evaluare      și
Consiliere

Antidrog       al

județului Prahova

Consiliere

Antidrog

 • (ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele

privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial / anual *;

serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. sunt actualizate trimestrial /anual ?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

 • (iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local - se actualizează cel puțin anual *;

  situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local sunt actualizate cel puțin lunar?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate unității administrativ-teritoriale *4 - se actualizează cel puțin trimestrial *;


Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale *4 sunt actualizate cel puțin trimestrial?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

Nu este cazul

* Toate aceste activități de la punctul 1. menționat mai sus se vor realiza în conformitate cu ORDINUL nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului — cadru privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local precum și în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017


2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de ziTematică


Scurtă descriere


Sesiuni de

informare


Modalitati de acordare a serviciilor si a beneficiilor sociale pentru diferite categorii de persoane: vârstnici, persoane cu handicap, persoane vulnerabile, persoanele de etnie roma din cartierele : Mimiu, Rafov, Bereasca, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartiez zona Vest „Dalas”,Str. Văii, str. Vintileanca


Campania „ Singuri acasa ”


Program si educație pentru copiii afectați de plecarea părinților si programe de educație parentala destinat /ff părintelui care se ocupa de creșterea si ingrijirea ff

F
Campania „Sa spunem: - Stop violentei domestice! ”


Campania anti -bullying


copilului după plecarea celuilalt părinte la munca in străinătate, precum si persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea si ingrijirea copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate.

Campania are ca scop informarea tuturor potențialelor victime ale violenței domestice cu privire la posibilitățile pe care acestea le au de a se apăra împotriva agresorilor și se adresează persoanelor care înțeleg că se află într-o situație de tip abuziv și fac primii pași spre a ieși din acel mediu. Astfel, reprezentanții Serviciului Protecția Familiei si Copilului in colaborare cu Asociația Compassion & Care vor organiza activități preventiv-educative în unitățile de învățământ și în locuri publice, cu acest prilej urmând a fi dezbătute aspecte privind violența în familie și a fi oferite informații și recomandări utile pentru prevenirea sau gestionarea situațiilor de risc.

Complexitatea acestui fenomen deosebit de periculos pentru sanatatea fizica si emoționala a copiilor ne obliga sa angrenam toate instituțiile responsabile cu educația si protecția copiilor intr-o acțiune de

prevenire si combatere a acestei forme de agresiune. In acest sens, vom colabora cu Inspectoratul Județean Școlar si CJRAE.


3. Telefonul verde

nu este cazul


4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.

Nr.

Tematică

Scurtă descriere

1

Campanie de informare privind un stil de viata sănătos

Aceasta campanie se desfasoara in cartierele : Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii, str. Vintileanca de către mediatorii sanitari care distribuie pliante ce conțin informații despre reguli de igiena, alimentație sanatoasa si conformare la tratamente medicale recomandate de specialiști

2

Campanie de informare privind acordarea ASF si SE

Mediatorii sanitari desfasoara aceasta campanie in cartierele Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii, str. Vintileanca pentru a face cunoscut ca aceste beneficii sociale simt condiționate de frecventarea cursurilor școlare.

3

Campania       privind

imbunatatirca    sanatatii

reproductive, inclusiv a sanatatii materne in comunitățile de romi

In colaborare cu Societatea de Educație Contraceptiva si Sexuala se derulează proiectul „My body, My rights!” in: Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii,    str.

Vintileanca                                           A5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială

Nr.

Tematică

Scurtă descriere

1.

Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului

Sprijin pentru organizarea de către Asociația Curcubeul Autismului Prahova a unui eveniment ce are ca scop sa informeze si sa atraga atentia societății si autorităților asupra conștientizării autismului, precum si sa dezvolte toleranta si deschiderea fata de incluziunea sociala a persoanelor cu autism.

2

Ziua Internaționala a Persoanelor         cu

Dizabilitati

Organizarea in colaborare cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Romania - Filiala Prahova, Asociația Naționala a Surzilor din Romania Filiala Prahova si Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova a unor expoziții, la sediul instituției, cu expunerea produselor lucrate manual de către persoanele cu dizabilitati pentru sensibilizarea comunității asupra dificultăților cu care se confrunta acestea.

3

Concursul „Cel mai frumos mărțișor”

Expoziție cu martisoarele realizate de beneficiarii Căminului de batrani.

4

„Tradițiile     bunicilor

noștri”

Beneficiarii centrului vor fi vizitați de copiii Centrului de zi pentru copii preșcolari si de elevii școlilor care doresc sa asculte poveștile si povețele seniorilor noștri,5

Ziua Internaționala a Persoanelor Vârstnice

Sub sloganul „Sa ne iubim seniorii” vom sărbătorii persoanele vârstnice din Căminul de batrani.

6

Spectacolul „Magie de

Crăciun”

Beneficiarii Căminului de Batrani in colaborare cu copiii Centrului de zi pentru preșcolari vor organiza un spectacol de Crăciun cu colinde.

7

Campania „Fii generos dăruiește”

Aduna la un loc elevi ai școlilor din municipiul Ploiești si sponsori care oferă daruri copiilor din Centrul de zi pentru copii preșcolari.

8

Ziua Internaționala a Copilului

Evenimentul „Un dar,un zâmbet” desfasurat in cadrul Centrului de zi pentru copii preșcolari.

9

„Școala bunicilor”

Program de training psihologic pentru bunici privind creșterea si educarea nepoților - desfasurat in cadrul Centrelor de recreere in colaborare cu Asociația INTEREDU

10

Ziua      mediatorului

sanitar

Sărbătorirea zilei in colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro - Europa Sucursala Prahova

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc..

Nr.

Tematică

Scurtă descriere

1

Seminarii cu profesioniști din diferite domenii de interes in asistenta sociala

Participarea angajatilor ASSC si a cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare la cursurile organizate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova pentru identificarea si intervenția in posibilele cazuri de trauma, abuz si adictii etc

2

întâlniri de lucru cu furnizorii    de servicii

sociale, asociațiile si fundațiile din municipiul Ploiești

Diseminarea informațiilor de către toti factorii implicați in vederea prevenirii si realizării intervenției precoce in situațiile problematice ale persoanelor vulnerabile.

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.

Nr

Tematică

Scurtă descriere

1

Campanii       de

informare             si

conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării

Implicarea activă a mediatorilor sanitari în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea din zonele marginalizate Mimiu, Rafov, Bereasca, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Văii, str. Vintileanca

8. Mesaje de interes public transmise prin presă

Nr.

Tematică

Scurtă descriere

1

Programul

POAD 2014-2020

Informații privind campania de distribire

2

Ajutor     încălzire

locuințe

Comunicat de presa

3

Tichete sociale

Informații privind distribuirea stimulentului educațional

4

Locuințe sociale

Informații privind actualizarea dosarelor

5

Comunicate

Modificările legislative de interes publicCapitolul III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale (pentru anul 2019)

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecționare

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

110

110.000

b) cursuri de calificare

Nr. de persoane

Buget estimat

c) sesiuni de instruire pentru:

c.l. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;

c.2. asistenți personali;

c.3. îngrijitori informali A5;

c.4. voluntari A6;

Nr. de persoane

Buget estimat

....

Instruirea asistenților personali a fost realizata in anul 2018, urmând ca următoarea sesiune sa aiba loc in anul 2020.

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:


Teme de interes

Nr. de persoane

Buget estimat

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național A7;

Teme de intercs/Tematici

Nr. de persoane

Buget estimat

f) altele:.........................................................

 • 2. încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

  a) pentru asistenți sociali A8

  nr.

  buget estimat

  b) pentru psihologi

  nr.

  buget estimat

c) etc.

 • a) structura, misiunea si activitățile organizației-gazdă

  descriere...................................


 • b) drepturile și responsabilitățile voluntarului

  descriere......................................... • c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului

  descriere

  Organizația - gazdă poate oferi voluntarilor, în condițiile legislației din domeniul educației și formării profesionale, cursuri de instruire, formare și pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează

DIRECTOR G DANIDI$îPN,<^\ ZS Ne. 1 V \ /^administrația'^? ImȘ\ serviciilor ~ \o' SOCIALE

Y COMUNITARE y


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ELENAIORDACHESef Serviciu Ajutoare de încălzire, Programe si Incluziune SocialaSef Serviciu Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, relația cu ONG -uri

RALUCA TABARCA

A TABARCA

1 u