Hotărârea nr. 68/2019

Hotãrârea nr. 68 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 73/18.02.2019 a viceprimarului Ganea Mihai Cristian și a consilierilor: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin și Raportul de specialitate nr. 1907/06.02.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2019;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 47/22.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 36/22.02.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.03.2019 și de raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție si asistentă socială din data de 15.02.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 93, alin. (2) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale și art. 529, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa nr. 3 din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidențiale și dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d, alin. 6, lit. a, pct 2, coroborat cu art. 45 și art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul de bătrâni pe anul 2019, în cuantum de 5.1821ei, potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contribuția lunară de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijită în Căminul de bătrâni, astfel:

  • -  Pentru persoane independente - 2.200 lei/beneficiar;

  • -  Pentru persoane semidependente - 2.300 lei/beneficiar;

  • -  Pentru persoane depedente - 2.500 lei/beneficiar.

Art. 3 Se stabilește modalitatea de plată a contribuției lunare de întreținere, după cum urmează:

  • a) persoanele vârstnice beneficiare ale serviciilor oferite de către Căminul de bătrâni, care dispun de venituri proprii datorează o contribuție lunară în valoare de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși contribuția stabilită la art. 2.

9

  • b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere stabilite la art. 2 se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul de bătrâni, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

  • c) dacă persoana vârstnică nu are venituri, susținătorii legali pot acoperi integral din venituri proprii contribuția lunară.

Art. 4 (1) La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere atât pentru persoanele vârstnice, cât și pentru susținătorii legali, se va proceda astfel:

  • a) Din veniturile nete lunare ale acestora se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

  • b) Suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care îi au efectiv în întreținere.

(2) In raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu lunar pe o persoană, se stabilește contribuția lunară datorată de către susținătorul legal al persoanei vârstnice îngrijită în Căminul de bătrâni.

Art. 5 Persoanele vârstnice, care nu au venituri si nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere aceasta fiind asigurată din bugetul local.

Art. 6 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice

9                                          9                               '                                                                                           J

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 martie 2019PRESED

9

George-So^n c


Aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2019 tinandu-se cont de cheltuielile făcute de Căminul de batrani in perioada ianuarie- decembrie 2018

I. CHELTUIELI DE PERSONAL - 1.123.146 lei

Salarii de baza.............................................


998.743/24/365 = 75,70 lei


Sporuri pentru condiții de munca......................


57.943/24/365 = 6,61 lei


Alte sporuri...............................................


28.487/24/365 = 3,25 lei


Contribuții de asigurări sociale de stat..................

11.247/24/365 = 1,28 lei


Contribuții de asigurări de șomaj.........................

356/24/365 =   0,04 lei


3.701/24/365 = 0.42 lei


Contribuții de asigurări sociale de sanatate...............

Contribuții de asigurări pentu accidente de munca si boli profesionale ..................................................................... 107/24/365=  0,01 lei

Contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale. ..22562/24/365 = 2,57 lei

TOTAL = 89,88 LEI

n. CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII - 331.029,24 lei

Furnituri de birou ........................................ 791/24/365 = 0,09 lei

Materiale pentru curățenie.............................. 16.225/24/365 = 1,85 lei

încălzit, iluminat si forța motrica.................... 52.811/24/365 = 6,02 lei

Apa, canal si salubritate............................... 18.444/24/365 =2,10 lei

Posta, telecomunicații,radio, tv, internet............... 4.351/24/365= 0,49 lei

Alte bunuri si servicii pentru intretinere


..............93.998/24/365 = 10,73 lei


Hrana................................................


127.955/24/365 = 14,60 lei


Materiale sanitare........................................


34.814/24/365 = 3,97 lei


Dezinfectanti................................................

Alte obiecte de inventar...............................

Deplasări interne, detasari, transferări...............

Pregătire profesionala..................................

Protecția muncii.........................................


4.372/24/365 = 0,50W

V

2.750/24/365 = 0,31 lei-7.820/24/365 = 0,89 lei


1.654/24/365 = 0,19 lei

3.299/24/365 = 0,38 lei


Fond neincadrare persoane cu handicap...............

8.852/24/365 = 1,01 lei


TOTAL = 43,13 lei

COST MEDIU ÎNTREȚINERE/ BENEFICIAR /ZI = CHELTUIELI DE PERSONAL + CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII :   89,88 lei + 43,13 lei = 133,01

lei/beneficiar/zi

COST MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE = CHELTUIELI CURENTE

ANULUI 2018 : 24 BENEFICIARI: 12 LUNI - 1.492.430 : 24:12 = 5.182 lei