Hotărârea nr. 66/2019

Hotãrârea nr. 66 privind modificarea Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul –amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 66 privind modificarea Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 83/27.02.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.105/25.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 91/25.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.73/25.03.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”;

Având în vedere cerințele din Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa Prioritară 4, Prioritatea De Investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă pentru proiectul municipiului Ploiești “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” pentru care se dorește finanțarea din fonduri europene;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere adresa nr.30009/21.12.2018 transmisă de către Consiliul Județean Prahova și înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.27163,27024,27142,27164/21.12.2018 precum și adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr.3473/15.02.2019 transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre face parte din domeniul public al municipiului Ploiești și este înscris în Cartea Funciară nr. 144807 a UAT Ploiești având număr cadastral 144807;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.02.2019;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art.l al Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești care va avea următorul cuprins:

  • (1)   "Se aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă identificată în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre”.

  • (2)   Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu anexa ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă abrogarea art. 2 al Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 568/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Anexă la H.C.L. nr. ££ /

Completări la "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" (Anexa Al)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

909

-

Imobil - amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor’"

Ploiești, județul Prahova, Străzile Domnișori, Libertății, Rudului, Depoului, Piața 1 Decembrie 1918

5

(parțial),

Coridor de expropriere, Suprafață=96643 m.p., având ca vecinătăți

» proprietăți particulare, diverse componente ale domeniului public, nr.cadastral 144807

2018

7.868.579

- Hotărârea Guvernului nr.1359/2001;

-Hotărârea

nr.425/12.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

-Dispoziția

Primarului municipiului Ploiești nr.16935/11.12.2018.

iela BUCUR


DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Dai

ȘEF SERVICIU INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUTIU

*

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,/ < v Amedeo Florin TABIRGA^Z~^^\

ȘEF SER VICIU     '         WW ?

INTABULĂRI BUNURI,                'W/ Z^'

MădăliiiNEGOITĂ