Hotărârea nr. 65/2019

Hotãrârea nr. 65 privind modificarea Hotărârii nr. 567/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 65

privind modificarea Hotărârii nr. 567/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 132/25.03.2019 a Domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 108/25.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 90/25.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 74/25.03.2019 la Direcția Economică, referitor la modificarea Hotărârii nr.567/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

Având în vedere Condițiile generale din diversele Ghiduri ale solicitantului pentru diversele proiecte ale municipiului Ploiești pentru care se dorește finanțarea din fonduri europene;

Luând în considerare faptul că imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr.1359/2001 a Guvernului României, Hotărârilor nr. 13/30.01.2018, 364/31.10.2017, 100/29.03.2018 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cărțile Funciare ale U.A.T. Ploiești nr. 144430, 144492, 143930, 144440, 143909, 143938, 143908, 144678, 144667, 144770, 144677, 144659, 144668, 144676, 144660, 144657, 143985, 143701, 143753, 143700, 143760, 143752, 143923, 143761, 143933, 143750, 143758, 143762, 143709, 143935, 143937, 143751, 143696, 144067

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 567/13.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere adresa nr.30009/21.12.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.27163,27024,27142,27164/21.12.2018 transmisă de către Consiliul Județean Prahova și adresa nr.3473/15.02.2019 transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;


215/2001


în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) dirt privind administrația publică locală, republicată, cu modificări^^șp^fch^ietările ulterioare;

Iz;'               }£-]

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 567/13.12.2018"a Consiliului Local, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă completarea următoarelor Anexe la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu noi poziții, după cum urmează:

-Anexa Al cu 13 poziții noi

-Anexa F2 cu 2 poziții noi -Anexa F3 cu 3 poziții noi, identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre”.

Art 2 Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 567/13.12.2018 a Consiliului Local, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 90, referitoare la stație spălare vopsire, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Suprafața construită la sol =469 mp, parter, construit din cadre de beton cu cărămidă, Suprafața desfășurată =469 mp, număr cadastral 144430-C6, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren depou troleibuze, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 394.651,89 lei ;

la poziția 91, referitoare la decantor+platformă nămol, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1., coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Suprafața construită =153 mp beton, Suprafața desfășurată =153 mp, număr cadastral 144430-C4, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud, Est -teren depou troleibuze, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 71.129,09 lei ;

la poziția 92, referitoare la hala întreținere, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1., coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Suprafața construită=1206 mp, parter, Suprafața desfășurată=1206 mp, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 144430-C7, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest și Est - teren depou troleibuze, pe latura de Sud - teren depou troleibuze si magazie metalica, proprietatea S.C.Transport Calatori Express, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 224.236,72 lei ;

la poziția 93, referitoare la post transformare depou, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1., coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Suprafața construită =26 mp, Suprafața desfășurată=26 mp, parter, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 144430-C2, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, S^’ ș^^^te^gn depou troleibuze, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cUpFmsT:'10'0.Șl,^lei ;

la poziția 95, referitoare la punct termic de mfiskpă,          Jod de

clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1., coloana elemente^de^idcntifirai’^a avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Siidrttic^L^nffstriiită =6 mp parter zidărie, număr cadastral 144430-C8, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren depou troleibuze, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 2.893,80 lei;

la poziția 97, referitoare la stație troleibuze, post transformare depou, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: -,coloana Denumirea bunului va avea următorul cuprins: Depou troleibuze, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Vecini:N-platforma parcare,E-Linie CF/platforma parcare, S-teren arabil, V-Coca-Cola Comp., Suprafața teren=34384 mp, număr cadastral 144430, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 8.424.080 lei ;

la poziția 98, referitoare la Parcare preuzinal depou tramvaie, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.3, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94A, Suprafața teren=8655 mp, număr cadastral 144492, având ca vecinătăți pe latura de Nord-Vest - proprietăți particulare cu număr cadastral 144216 și număr cadastral 130625, pe latura Sud-Vest - str.Găgeni cu număr cadastral 144290, pe latura Nord-Est - pârâul Dâmbu, pe latura Sud -Est - domeniul public al municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 4,240.950 lei ;

la poziția 99, referitoare la Platfparc+pasaj CF (parcare preuzinală), coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins:/. 1.5.1, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Suprafața teren=5934 mp, număr cadastral 143930, având ca vecinătăți pe latura Nord-număr cadastral 144077, pe latura Vest-zona CF, pe latura Sud număr cadastral 128226 și nr.144430, pe latura Vest-număr cadastral 143629, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 1.453.830 lei ;

la poziția 100, referitoare la sediu central autobază, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins:-, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.88, Suprafața teren=55742 mp, număr cadastral 144440, având ca vecinătăți pe latura Nord-Vest - proprietăți particulare, pe latura Sud-Vest - str.Găgeni si proprietăți particulare cu număr cadastral 126686 și număr cadastral 126687, pe latura Nord-Est - pârâul Dâmbu, pe latura Sud-Est - proprietate particulară număr cadastral 122802, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 27.313.580 lei ;

la poziția 101, referitoare la Clădire sediu administrativ corpul A, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins:/.6.4., coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită =304 mp, regim de înălțime P+l, suprafața construită desfășurată=603 mp, număr cadastral 144440-C2, având ca vecinătăți pe latura Vest - Clădire sediu administrativ corpul B și teren sediu central autobază, pe latura

Nord, Est si Sud - teren sediu central autobază, iar coloana valo^e^^nveht^ya avea următorul cuprins : 257.174,07 lei ;

la poziția 102, referitoare la Clădire sediu adminh cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.6.4., coloana ele avea următorul cuprins: Suprafața construită =976 mp, regim db^^țune^^jfartial+P+l, suprafața construită desfășurată =2152 mp, număr inventar 12'fi6,'iui'mărcadastral 144440-C1, având ca vecinătăți pe latura Nord-Vest - două construcții proprietatea S.C.Transport Calatori Express S.A. și teren sediu central autobază, pe latura de Sud-Vest - str.Găgeni, pe latura Nord-Est - teren sediu central autobază, pe latura Sud-Est - Clădire sediu administrativ corpul A și teren sediu central autobază, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 1.805.704,47 lei”.

Art. 3 Se aprobă modificarea ari. 3 al Hotărârii nr. 567/13.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 213, referitoare la strada G-ral Eremia Grigorescu:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • •  coloana denumire strada va avea următorul cuprins: General Eremia Grigorescu; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața totala=20438mp; după cum urmează:

-Tronson I, Suprafața=14610mp; Lungime=1.129km, număr cadastral 143909, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 7.158.900 lei;

Tronson II, Suprafața=5828mp; Lungime =0.207km, număr cadastral 143938, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :2.855.720 lei.

la poziția 479, referitoare la strada Tirgoviștei:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

® coloana denumire strada va avea următorul cuprins: Târgoviștei;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața =17502mp; Lungime=1.134km, număr cadastral 143908, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 8.575.980 lei;

la poziția 556, referitoare la strada Atelierului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 4313 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 3219mp; Lungime = 0,33 lkm, număr cadastral 144678, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 209.235 lei;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =1094nîpțîiungime = 0,129 km, număr cadastral 144667, având ca vecinătăți proprietăți particulare, ptecum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar, coloana.^Valoare de inventar va avea următorul cuprins : 71.110 lei;

la poziția 666, referitoare la Intrarea Lanului:             \             /

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 627mp; Lungime = 0,147 km, număr cadastral 144770, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 40.755 lei;

la poziția 668, referitoare la Intrarea Ogorului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins:1.3.7.1.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 286mp; Lungime — 0,071 km, număr cadastral 144677, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 18.590 lei; la poziția 732, referitoare la strada Pietii:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • •  coloana denumire strada va avea următorul cuprins: Pieții;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 619mp; Lungime = 0,111 km, număr cadastral 144659, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 40.235 lei;

la poziția 769 referitoare la strada Tirgului:

 • ■  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • ■  coloana denumire strada va avea următorul cuprins: Târgului;

 • ■  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2644 mp; Lungime = 0,259 km, număr cadastral 144668, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • ■  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 171.860 lei; la poziția 773, referitoare la strada Traian Savulescu:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • •  coloana denumire strada va avea următorul cuprins: Traian Săvulescu;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 5084 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 1342mp; Lungime = 0,129 km, număr cadastral 144676, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 87.230 lei;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =3742mp; Lungime = 0,374 km, număr cadastral 144660, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 243.230 lei;

la poziția 780, referitoare la strada Uzinei:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1396 mp; Lungime = 0,180 km, număr cadastral 144657, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 90.740 lei”.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 567/13.12.2018 rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 martie 2019

Anexa IaH.C.L. nr.

Completare domeniul public al municipiului Ploiești

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANEXA Al

896

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee acces Front de Captare Nord Vest

Suprafața =279 mp

Vecinătăți:

Nord - Front Captare APA NOVA

Sud - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Est -domeniu public al municipiului Ploiești

Vest - nr.cadastral 128506

1998

68.355

-Hotararea nr. 13/30.01.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143985, CF nr. 143985

IrAÎ1  A    VA

___-.Z. •        -.îA

897

898

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee acces public către imobilul cu adresa poștala str.Gh.Gr. Cantacuzino, nr.298

Suprafața -182 mp

Vecinătăți:

Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.330 si proprietate particulara

Sud -strada Gh.Gr.Cantacuzino

Est - spațiu verde - domeniu public al municipiului Ploiești nr.cadastral 143626

Vest - spațiu verde - domeniu public al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143701, CF nr.143701

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Acces public către imobil cu adresa poștala str.Gh.Gr. Cantacuzino, nr.346

Suprafața =41 mp

Vecinătăți:

Nord - proprietăți particulare

Sud - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Est - spațiu verde, domeniu public al municipiului Ploiești, Număr cadastral 143664

Vest - parcare - domeniu public al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143753, CF nr. 143753

2017

2017


89.180


20.090


-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești


-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești899

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Acces public către imobilele cu adresele poștale str.Gh.Gr. Cantacuzino nr.346 si 348

Suprafața =162 mp

Vecinătăți:

Nord - Număr cadastral 125470 str. Gh.

Gr. Cantacuzino nr.348

Sud - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Est - parcare - domeniu public al municipiului Ploiești

Vest - parcare - domeniu public al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143700, CF nr. 143700

2017

79.380

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

900

1.3.7.2

Drum acces

Ploiești, Aleea (Drum acces parcare) bl.

B1-B2 Cantacuzino

Suprafața =372 mp Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești

Est - domeniu public al municipiului Ploiești

Vest - domeniu public al municipiului Ploiești

2017

91.140

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143760, CF 143760

fp 2

/ftj'

u £901

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee 1 acces bl.B2

Suprafața =12 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 143630

Vest-Număr cadastral 143661

Număr cadastral 143752, CF 143752

2017

2.940

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

902

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee 2 acces către nr.279, bl.B2, Str. Gb. Gr. Cantacuzino

Suprafața =11 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 143627

Vest - Număr cadastral 143630

2017

2.695

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143923, CF 143923

1T

903

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee 1 acces bl.B3

Suprafața =11 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 143634

Vest - Număr cadastral 143627

Număr cadastral 143761, CF 143761

2017

5.390

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

904

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee 2 acces către nr.277, bl.B3, Str. Gh. Gr. Cantacuzino

Suprafața =10 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 143631

Vest - Număr cadastral 143634

Număr cadastral 143933, CF 143933

2017

4.900

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

905

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee 1 acces bl.B4

Suprafața =11 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 143635

Vest - Număr cadastral 143631

Număr cadastral 143750, CF 143750

2017

5.390

-Hotararea nr.

364/31.1 O^îTaV^. ConsiliuhâEocaFal/A municipal luwl 0 iest

1                ‘7

-

906

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee 2 acces bl.B4

Suprafața =8 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 143633, spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești

Vest - Număr cadastral 143635, spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143758, CF 143758

2017

3.920

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

907

1.3.7.2

Drum acces

Ploiești, Drum acces ghena bl.35 Suprafața =69 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - proprietăți particulare si diverse componente ale domeniului public al municipiului Ploiești

Vest - domeniu public al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143762, CF 143762

2017

33.810

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești^

-4‘9,'Kn» V7 X

Xz /4 ■A A «A

r (

4*x . 2^

©

908

1.3.7.2

Alee acces

Ploiești, Alee acces intre bl.35 si Banca

BRD

Suprafața =18 mp

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Nr. cadastral 143625 spațiu verde, domeniu public al municipiului Ploiești

Vest - Nr. cadastral 143632 spațiu verde, domeniu public al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143709, CF 143709

2017

8.820

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

ANEXA F2

42

-

Parc

Ploiești, PARC CANTACUZINO

Suprafața 11.172 mp

Vecinătăți :

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino si nr. cadastral 136106, domeniu public al municipiului Ploiești

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 143937, domeniu public al municipiului Ploiești

Vest-strada G-ral Eremia Grigorescu Număr cadastral 143935, CF 143935

1981

5.474.280

-Hotararea nr.

13/30.01.201^^^

Consiliului

municipi^ui Ihoiegj

o &

Ploiești,    Str.    Gheorghe    Grigore

Cantacuzino, Nr. 259 B

Suprafața =864 mp

43

-

Teren

Vecinătăți:

Nord - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

Est - Număr cadastral 137186

Vest - domeniu public al municipiului Ploiești

1981

423.360

-Hotararea nr. 13/30.01.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Număr cadastral 143937, CF 143937

ANEXA F3

Zona Cartier Vest 1

11

Parcare

Ploiești, Parcare neamenajata din fata imobilului str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 346 Suprafața =970 mp

Vecinătăți:

Nord - proprietăți particulare

Sud - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Est - domeniu public al municipiului

2017

475.300

-Hotararea nr.

364/31.10.2017 a

Consiliului Local al

Ploiești

municipiului Ploiești

Vest - Număr cadastral 143700

/* yp'       A.

Număr cadastral 143751, CF 143751

! - ? X 1

12

-

Parcare

Ploiești, Parcare neamenajata din fata imobilului Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 348 Suprafața =656 mp

Vecinătăți:

Nord - Număr cadastral 125470

Sud - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Est - domeniu public al municipiului Ploiești

Vest - domeniu public al municipiului Ploiești Număr cadastral 143696, CF 143696

2017

321.440

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

13

1.3.7.2

Parcare

Ploiești, Parcare- acces public Podul înalt

Suprafața =1028 mp

Vecinătăți:

Nord     - domeniu public al

municipiului Ploiești

Sud - strada Gh.Gr.Cantacuzino

Est - Număr cadastral 125470, 143696

Vest - CN CF CFR SA

Număr cadastral 144067, CF 144067

2018

503.720

- Hotararea nr. 100/29.03.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur cX


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca


Sef Serviciu SIEB, Gabriela Mindrutiu