Hotărârea nr. 64/2019

Hotãrârea nr. 64 privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploieşti, cartier Râfov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 64 privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 129/22.03.2019 a domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 3034/22.03.2019 la Direcției Tehnic - Investiții și sub nr. 68/22.03.2019 la Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești, privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.611/20.12.2018;

Ținând cont de adresa Direcției Tehnic-Investiții nr. 3095/25.03.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016,

 • -  Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

 • -  Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.36 - alin.2, lit.b si c, alin.4, lit.d, art.45 - alin.2, art.l 15 - alin. 1, lit.b, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se apobă revizuirea indicatorilor tehmco-economici și a documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 611/20.12.2018, conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.3, Obiectivul specific 4.3.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 22.775.390,00 lei, inclusiv TVA, din care C+M este de 16.453.654,00 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 467.752,90 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește dl. Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Poiești.

Art. 5 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5                                          9                               '                                                          7                        S                              "

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

STUDIU DE FEZABILITATE

"REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI -CARTIER RAFOV"


Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

Decembrie 2018 - revizia 01/ 2019

Faza:

S.F.

PROIECT NR.:

PHPL 016721/2014

CONTRACT

016721/18.09.2014

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

E-mail:offi ce@interqroup.ro


Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


LISTA DE SEMNATURI


ING. SILVIU NOVAC

COORDONATOR PROIECT

SEF PROIECT:

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANT SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI Sl PLATFORME:

ING. FLORIN STANCU

VERIFICARE SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI Sl PLATFORME:

ING. ADRIAN SELAGEA   /

PROIECTANTI REȚELE EDILITARE:

REȚELE CANALIZARE:

ING. MIHAELA LUPU /jj...

VERIFICARE REȚELE CANALIZARE

ING. DORU POPA      4*^

REȚELE ALIMENTARE CU APA:

ING. ALEXANDRU DAUS

VERIFICARERETELE ALIMENTARE CU APA:

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANT REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. GEANI AMAXIMOAEI

VERIFICARERETELE ELECTRICE EXTERIOARE:

ING. ANDREI MAGUREANU

PROIECTANT ARHITECTURA:

ARH. ANDREEA POETELEA

\...

VERIFICAREARHITECTURA:

ARH. ANA MARIA URSACHE/<ț^

PROIECTANT STRUCTURA:

ING. ADRIAN DEJAN

OWM'M.ARHTECTM.C

ING. IONUT MIHAITA

VERIFICARESTRUCTURA:PROIECTANT INSTALAȚII INTERIOARE:______________________________

™SANT INSTALASAN'TARE Sl ING. GENIMANOLACHI

TERMICE___

VERIFICARE INSTALAȚII SANITARESI TERMICE

ING. GEANI AMAXIMOAEI


PROIECTANTI INSTALAȚII ELECTRICE


VERIFICARE INSTALAȚII ELECTRICE


ING. ANDREI MAGUREANU
(A)PIESE SCRISE CUPRINS

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții.....................

  • 1.2   Ordonator principal de credite/ investitor.............


  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate........................................................................

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.3.1    Regimul juridic:

  • 2.3.2    Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:

  • 2.3.3    Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice

și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică................................................................25

 • 2.3.4    Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • 2.3.5    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 2.3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 2.3.7    Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:

 • 3.2.1    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de construcții noi

 • 3.2.2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

:GROUP


Costurile estimative ale investiției:

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a • 3.3

 • 3.4

după caz:...............................................................................................ț..7

 • 3.5   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele pre orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.4   Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 71

 • 4.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8   Analiza de senzitivitate

 • 4.9   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2   Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomand at(e)

 • 5.3   Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

  nerambursabile, alte surse legal constituite

  6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire


  • 6.2   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 133

  • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de


diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a

 • 6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară


 • 6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul, investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției..........................

7.1

Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea invesfȘi^,. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare


7.2

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementarelTinvestiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 140

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

Anexe

 • 1.  Certificatul de Urbanism

 • 2. Studiu Topografic

 • 3.  Studiul geotehnic

 • 4.  Expertiza tehnica drum

 • 5.  Studiu hidrogeologic

 • 6.  Studiu privind posibilitatea utilizării energetica ridicata

 • 7.  Certificat energetic

  161


  de sisteme alternative pentru o eficienta


(B) Piese desenate BORDEROU

A REVIERI

PMUD

Planul de Mobilitate Urbana Durabila

SIDU

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

GES

Gaze cu efect de sera

TPU

Transport public urban

TPEU

Transport public extra-urban

SMT

Sistem de management al traficului

DJFESI

Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale si de Investiție

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

"REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A CARTIER RAFOV "


1.2   Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Piața Eroilor nr.1A, cod postai 100316, Județul Prahova.

Tel.:      +40/0244/515982 - cabinet primar

+40/0244/516699 - centrala

E-mail:    comunicare@ploiesti.ro,

www.ploiesti.ro

1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. Splaiul

294, Sector 6 București, Romania

Independentei nr.

Telefon:

+40 (021) 319.48.54, 55,

Fax:

+40 (021)319.48.58

E-mail:

consult@interqroup.ro

Reg. Corn.

J 40/6798/2000,

C.U.I.

RO 13215737

Cod CAEN

7112 - Activitati de inginerie si consultanta acestea

tehnica legata de

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații.

Prezentul proiect de investiții se regăsește in lista proiectelor prioritare in următoarele documente strategice ale municipiului:


Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești aprobate prin HCL 163/ 30 mai 2016, Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 2015-2020,

 • -   Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislația naționala in vigoare, cat si cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al României. In acest sens, amintim următoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

Proiectul a fost prioritizat in cadrul STRATEGIEI INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI (SIDU) 2014-2020, avand la baza rezultatelor diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. Municipiul dispune de o serie de cartiere exterioare, părți din zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice încă deficitare: precum Pictor Rosenthal, Râfov, Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Mimiu, Buda.

în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii. Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

Proiectul se va implementa într-o zonă urbană marginalizată (cartier Rafov) așa cum a fost identificată și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești.

Prezentul proiect este complementar cu obiectivele si masurile prevăzute pentru incluziune sociala in Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Ploiești. Astfel, principalele obiective de dezvoltare stabilite de Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești -Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiești sunt:

 • -   Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zonele urbane marginalizate

 • -   Creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea condițiilor de locuit si a accesului la utilitati publice

 • -   Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin extinderea sistemului de iluminat public si imbunatatirea aspectului peisagistic al teritorului prin reamenajarea spatiilor publice urbane

Imbunatatirea iamginii zonei si creșterea gradului de coeziune sociala.

Planul de acțiune al SDL Ploiești punctează necesitatea combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului. Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile prevăzute in planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov


De asemenea in cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești 20g/-identificata necesitatea creșterii calitatii vieții locuitorilor cartierului Rafov infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurării cu apa potabila, canali educație preșcolara si școlara, susținute de programul de asigurare a accesu cartierului către locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiești.

Prezentul proiect este in acord cu Strategia Naționala pentru promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sararciei - capitolul 3.2 Integrarea comunităților marginalizate. In vederea realizării integrării comunitatiilor marginalizate, UAT Municipiul Ploiești a elaborat Strategia de dezvoltare locala si a identificat activitatile de dezvoltare comunitare integrate - realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și abilități, cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și de planuri de acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă; acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse); informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune practici, activități de consolidare a capacității și transfer de know-how cu alte comunități și cu actori relevanți la nivel de țară sau din alte State Membre).

Municipiul Ploiești îsi propune realizarea proiectului de investiții REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RAFOV, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Ca urmare a implementării proiectului se urmărește creșterea calitatii vieții persoanelor situate in aceasta zona marginalizata. Proiectul se inscrie in contextul general de dezvoltare durabila, economico-sociala, in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Investiția de fata se afla pe lista prioritara de proiecte in cadrul Documentului Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale si de Investiție (DJFESI).

ARHITECTURA

Legea 10/1995

Lege privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 50/1991

Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 350/2001

P 25-1985

C 47-1986

Lege privind amenajarea teritoriului

Normativ pentru rețeaua culturala

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si altor produse de sticla in construcții

NP 063-2002

Normativ privind criteriile de performanta specific rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții

GP 089-2003

NP 051-2012

Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri

Normativ privind adaptarea clădirilor civile si a spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap

NP 068-2002

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

OMS 119/2014

Ordinal pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica


ORD 994/2018

P 118/1999

MP 008/2000

STAS 1478-90

C 125/1/2015 STAS 6131-1979

OM 4467/2000

NP 135-2013

NP 102-2004

P 41-1973

NP 40-2002

PTR 19-2002

ORD 976-1998


ORD 157-1973

Standarde

Europene DIN EN

1176-1177

Legea 372/2005

ORD 157/2007

C 107-2005

STAS 4908-85

STAS 7468-80

P41-1973

P101-1978

P 87-1986

REZISTENTA

P100-1/2013

SREN 1991-1-1

CR 1-1-3/2012

CR 1-1-4/2012

CRO-2012

SR EN1992-1-1

NE012/2-2010

C169-88

NP112-2013

DRUMURI


privind mediul de viata al populației, igiena si sanatatea. Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

Manual privind exemplificări, detalieri si soluții de prevederilor normativului P 188/1999

Dimensionare grupuri sanitare

Normativ privind acustica in construcții

Construcții civile, industriale si agricole. înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor


Regulamentul de organizare si funcționare a invatamantului preșcolar Normativ privind proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilate Normativ pentru proiectarea si montajul pereților Cortina pentru satisfacerea cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 Instrucțiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitățile urbane

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri

Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distracții si spatiilor de joaca Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, ddepozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor

Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice de proiectare a spațiilor verzi pentru localitățile urbane

Norme privind siguranța locurilor de joaca

Lege privind performanta energetica a clădirilor

Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructive ale clădirilor

Arii si colume convenționale

Calculul gradului de ocupare a terenului la amplasarea lucrărilor de investiții

Instrucțiuni tehnice de proiectare a spațiilor verzi pentru localitățile urbane

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistență din panouri mari. Modificări la P 101 -1978.

Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice și industriale

Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile;

Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

Bazele proiectării structurilor

Calculul structurilor din beton, Reguli generale si reguli pentru clădiri Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat

Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale;

Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață


STAS 863/85 AND 605/2016

AND 593/2012

AND 600/2016 Indicativ P132/93

Hotararea nr.907/2016

NP 033-2004

PD177-2001

NP 24-97

NP 116-2004

NP 051-2012

NT 27.01.1998

OG 43/1997

OMT 46-98

OMT 49-98

SR 1848-7/2015 SR 1848-1/2011 STAS 1709/1-90 STAS 1709/2-90 STAS 1709/3-90 STAS 2900-89 STAS 6054-77 STAS 6400-84 STAS 10144/1-90 STAS 10144/2-91 STAS 10144/3-91 STAS 10144/4-95 STAS 10144/5-89 STAS 1948/1-91


SR 1343-1/2006

STAS 1478/1990

SR 4163-1-1995

SR 4163-2-1996

SR 4163-3-1996

STAS 11100/1-93

STAS 6054/77

SR 8591-1997

SR        EN

14339/2006


Elemente geometrice ale traseelor

Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice prepararea si punerea in opera

Normativ pentru sisteme de protective pentru poduri si autostrăzi

Normativ pentru amenjarea intersecțiilor la nivel pe drumuri

Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane

Hotarare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene

Normativ pentru intretinere si repararea străzilor Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide

Normativ pentru proiectarea si execuția parcajelor pentru autoturisme Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi

Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Norma tehnica privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

Ordonanța privind regimul drumurilor

Aprobarea normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

Semnalizare rutiera si marcaje Semnaliziare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera Adâncime de inghet in complecul rutier

Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezghet Determinarea sensibilității la inghet a pământurilor de fundație Latimea drumurilor

Adâncimi maxime de inghet Straturi de baza si de fundație

Profiluri transversale

Trotuare, alei de pietoni si piste de cicliști

Elemente geometrice

Amenajarea intersecțiilor de străzi Calculul capacitatii de circulație a străzilor Stâlpi de ghidare si parapete

REȚELE ALIMENTARE CU APA


Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale

Alimentari cu apa la construcții civile si industriale

Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare

Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții de calcul.

Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripție de execuție si exploatare

Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului României

Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României

Rețele edilitare subterane. Condiții de deplasare.

Hidranti subterani de incendiu

SR EN 14384-

2006

STAS 2914/84

SR EN 124/2015

STAS 1913-13-83

SR EN 805:2000

STAS 9570/1-89

Ordin 1430/2005


OUG 22/2014

H.G. 766/1997

Legea 376/2006

OUG 195/2005


Legea         nr

107/1996

HG 930/2005

NP 125/2010

NP 133/2013

NP 120/2014

C 56/2002

C300

Legea         nr.

458/2002

Ordinul ministrului dezvoltării regionale si administrației publice         nr.

2436/2013

HG 51/1996


HG 525/1996

SR EN 545/2011

SR EN 681-

1/2002

OMAI 129/2016


Hidranti supraterani de incendiu


Verificarea compactării umpluturilor si terasamentelor Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru guri de scurgere in zone carosabile si pietonele Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de încercare PROCTOR

Alimentari cu apa. Condiții pentru sistemele si componentele exterioare clădirilor.

Marcarea si reperarea rețelelor de conducte si cabluri, in localitati.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificări si completări ulterioare

Ordonanța de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Regulamente privind calitatea in construcții

Lege privind regimul construcțiilor

Privind protecției mediului (cu modificări si completări ulterioare) aprobata cu Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 - abroga Legea 137/1995

Legea apelor cu modificări si completări ulterioare

Hotarare privind marimea zonelor de protecție sanitara

Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire

Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de apa si canalizare a localităților

Normativ privind cerințele de proiectare si execuție a excavatiilor adanci in zone urbane

Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

Lege privind calitatea apei potabile

Ordin privind aprobarea regelemenatrilor tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor , Partea a II -a Instalații de stingere, Indicativ P118/2-2013”

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a capacitatilor de producție.

Hotarare de guvern pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările si completările ulterioare Cerințe si metode de testare

Garnituri de etansare a imbinarilor - specificație material

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

SISTEM DE CANALIZARE
A

SR 1846/1-2006

SR 1846/2-2007

SR 8591/1-97

STAS 6054/77

STAS 2914/84

STAS 1913-1-82

STAS 1913/13-83

SR EN 11100/1-

93

STAS 3051 - 1991 SR EN 124/2005

SREN 1917/2005

SREN 1610/2000

STAS 6701/82

STAS 4273/83

SR 10898:2005

STAS 9470/73

SR EN 752 - 2008

STAS 9312-1987

B

Ordin 839/2009


H.G. 766/1997

HG 273/1994

Legea 376/2006

OUG 195/2005


Legea         nr

107/1996

HG 930/2005

I 9/2015

NP 133/2013

Ordinul         nr.

2104/2014

NP 125/2010

C 56/2002

C300

Ordin 163/2007

C 169/1988


STANDARDE DE STAT

Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de canalizare

Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice. Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare

Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României

Verificarea compactării umpluturilor si terasamentelor

Teren de fundare. Determinarea umidității

Determinarea caracteristicilor de compactare - PROCTOR Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului României

Sisteme de canalizare - Canale ale rețelelor exterioare de canalizare Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru cămine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonele

Cămine de vizitare si cămine de racord sau de inspecție de beton simplu, beton slab armat si beton armat

Execuția si incercarea racordurilor si rețelelor de canalizare

Guri de scurgere cu sifon si depozit

Construcții hidrotehnice. încadrarea in clase de importanta Alimentari cu apa si canalizări. Terminologie.

Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitate, durate, frecvente

Rețele de canalizare in exteriorul clădirilor.

Subtraversari de cale ferata si drumuri la conducte

LEGI SI NORMATIVE

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificări si completări ulterioare

Regulamente privind calitatea in construcții

Regulament de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

Lege privind regimul construcțiilor

Privind protecției mediului (cu modificări si completări ulterioare) aprobata cu Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 - abroga Legea 137/1997

Legea apelor cu modificări si completări ulterioare

Hotarare de guvern privind marimea zonelor de protecție sanitara cu modificări si completări ulterioare

Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor

Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de apa si canalizare a localităților

Ordin pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Normativ privind cerințele de proiectare si execuție a excavatiilor adanci in zonele urbane” NP120-2014

Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire

Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

Norme generale de aparare impotriva incendiilor

Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru


Legea 319/2006

HG 1425/2006

HG 1091/2006

HG nr. 300/2006


17-2011

NP-061-02

NTE 006/06/00

NTE 007/08/00

HG. nr. 272/1994

H.G. nr. 273 / 1994

P118/3-2015

CE 1 - 95

NTE 002/03/00

SR 234/2008

NP - 061 - 02.

SR EN 1838:2003

PE 120/94

PE 143/94

Legea 319/2006 Ordin           nr.

163/28.02.2007

Legea 307/2006 P 118-1999

SR        EN

61140/2002 DGPSI-004/2001

Ordinul MIRA nr.

535/2008

ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006

NSSM 54

Ordinul MAI

Nr. 163/2007

OMAI 87/2010


realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industri

Legea Securității în muncă

Hotarare privind aprobarea Normelor Metodologice completea si modificate prin HG 955/2010

Hotarare privind cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Hotararea privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.

INSTALAȚII ELECTRICE


Normativ pentru proiectarea,execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri

Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 KV

Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Codul rețelelor electrice de distribuție ANRE

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a IIl-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ

Normativ de încercări si măsurători pentru sistemele de protecții,comanda-control si automatizări

Branșamente electrice. Prescripții generale de proiectare și execuție Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță

Instrucțiuni privind compensarea puterii reactive în rețelele electrice Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant în rețelele electrice

Legea privind securitatea și sănătatea muncii Norme generale de apărare împotriva incendiilor

Lege privind apărarea împotriva incendiilor Normativ pentru siguranța la foc a clădirilor Protecția împotriva șocurilor electrice

Dispoziții generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice

Ordinul privind modificarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protecția civila

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

Norme specifice de securitate a muncii

Norme generale de apărare împotriva incendiilor

Metodologie de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întrețin și/sau repară sisteme și instalații de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecție și ignifugare, de verificare, întreținere și reparare a autospecialelor și/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor


SR EN 54-1:1998

SR EN

2+AC:2000

A1:2007

SR EN 54-3:2002 /    A1:2003

A2:2006


SR EN 54-4+AC:2000     /

A1:2003/A2:2007 SR EN 54-5:2002 /A1:2003

SR EN 54-7:2002


/   A1:2003

/

A2:2007

SR   EN

54-

10:2002/A1:2006

SR   EN

54-

11:2002 / A1:2006

SR   EN

54-

12:2003

SR   EN

54-

13:2005

SR   EN

54-

16:2008

SR   EN

54-

17:2006 / AC:2008

SR   EN

54-

18:2006/AC:2007

SR   EN

54-

20:2006/AC:2009

SR   EN

54-

21:2006

SR   EN

54-

23:2010

SR   EN

54-

24:2008

SR   EN

54-

25:2008

P118/3-2015


Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Pa

Sisteme de detectare și de alarmare la in^endiu>. Partea Echipament de control și semnalizare

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu. Sonerii

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare cu energie electrică

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectori de căldură. Detectoare punctuale

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

Sisteme de detectare și alarmare la incendiu. Partea 11: Declanșatoare manuale de alarmă

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilității componentelor sistemului

Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 16: Echipament de control și semnalizare vocală a alarmei

Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieșire

Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirație

Sisteme de detectare și alarmare la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei și a semnalului de defect

Sisteme de detectare și alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmă la incendiu. Dispozitive de alarmă vizuale

Sisteme de detectare și alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare

Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicație radio

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a lll-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu cu modificările si completările ulterioare

INSTALAȚII SANITARE

STAS 1478/1990

SR 1343/1/2006

Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale

Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă pentru centre populate

STAS 1795/1987

SR 1846/1/2006

SR 1846/2/2007

1.9-2015

Canalizări interioare. Prescripții fundamentale de proiectare

Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

Determinarea debitelor de ape meteorice

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire și comasare normativele I9-1994 și 19/1-1996);

11/2000

Normativ pentru executarea instalațiilor cu conducte din PVC (prin


asimilare și la conducte din alte materiale plastice);*^ Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare p& uzate industriale și orășenești la evacuarea în re< ept Normativ privind condițiile de evacuare a apelor z; canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurar îndrumător privind soluții și măsuri în exploatarea instalațiilor sanitare în vederea reducerii pierderilor de apă

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații


NTPA 001/ 2005

NTPA 002/ 2005

144/1990

C56/2002

P 118-2/2013

Ordin nr 6026-

2018

P118/1999

C300/1994


I 13-2015

I 5-2010

SR 1907/1-2014

SR 1907/2-2014

SR 6648/1-2014


SR 6648/1-2014

SR 1797/1-1979

SR 1797/2-1988

SR 1797/3-1979

SR 7132-1986

STAS 11386-1991

STAS 11435-1990

SR   EN   ISO

9806:2018

SR   EN   ISO

11855-2:2016


SR 3417-1985

SR 4839:2014

SR 4377-1976

SR 7656-1990

STAS 530/1-1987

C 56-2002


aferente construcțiilor

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a ll-a

 • - Instalații de stingere

Ordin pentru modificarea si completarea reglementarilor tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a ll-a

 • - Instalații de stingere”, indicativ P 118 - 2 / 2013

Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

Normativ pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații

INSTALAȚII TERMICE


Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si climatizare

Instalații de incalzire. Calculul necesarului de căldură. Metoda de calcul

Instalații de incalzire. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare convenționale de calcul

Instalații de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de căldură din exterior si al sarcini termice de răcire (sensibila) de calcul al incaperilor unei clădiri climatizate. Prescripții fundamentale Instalații de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori. Instalații de incalzire centrala. Dimensionarea corpurilor de incalzire. Prescripții generale

Instalații de incalzire centrala. Dimensionarea radiatoarelor din fonta. Instalații de incalzire centrala. Dimensionarea corpurilor de incalzire din țevi netede.

Instalații de incalzire centrala. Masuri de siguranța la instalațiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115 grC nstalații de încălzire și ventilare. Determinarea puterii termice a bateriilor de încălzire

Instalații de încălzire și ventilare. Determinarea puterii termice a aerotermelor

Energie solară. Captatoare termice solare. Metode de încercare

Proiectarea mediului înconjurător al clădirilor. Proiectarea, dimensionarea, montarea și funcționarea instalațiilor de încălzire și de răcire prin radiație, integrate. Partea 2: Determinarea capacităților de încălzire și de răcire prin proiectare

Coșuri si canale de fum pentru instalații de incalzire centrala. Prescripții de calcul termotehnic

Instalații de încălzire. Numărul anual de grade-zile

Compensatoare de dilatare. Compensatoare plane in forma de U, L si Z. Prescripții de calcul

Țevi din otel sudate longitudinal pentru instalații Țevi de otel, fara sudura, trase sau laminate la rece Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații

NȚERGROUP


C 107-2005

C 107/1-2005

C 107/2-2005

C 107/3-2005

C 107/4-2005

C 107/5-2005

P 118-99


aferente

Normativ privind ale clădirilor

Normativ privind clădirile de locuit

Normativ privind


calculul


calculul


calcululclădirile cu altă destinație decât cea de locuire Normativ privind calculul performanțelor elementelor de construcție ale clădirilor Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale clădirilor locuit


termoenergetice


de


Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor


2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Conform SI DU au fost identificate numeroase deficiente la nivelul cartierului Rafov:

 • •  zona relativ izolata cu dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice deficitare (pag- 60);

 • •  zona vulnerabila din punct de vedere social (pag. 81);

 • •  zona periferica cu locuințe individuale de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor (fără canalizare, gaze, uneori apă), care a fost și este locuita de o populație cu venituri medii spre mici (pag. 242). Majoritatea locuințelor sunt în regim de închiriere pentru tineri sau locuințe sociale.

De asemenea si in cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești 2007-2025, a fost identificata necesitatea creșterii calitatii vieții locuitorilor cartierului Rafov prin reabilitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurării cu apa potabila, canalizare, drumuri, educație preșcolara si școlara, susținute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului către locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiești.

In prezent, străzile cartierului Rafov care fac obiectul prezentei documentații nu mai corespund exigentelor necesare unei circulații rutiere civilizate din cauza stării actuale a suprafeței de rulare.

Intrarea Lanului prezintă infrastructura drumului din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Intrarea Lanului are latimea de 3,80 - 4,90 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 147 m.

Rețea de alimentare cu apa este doar pe un tronson de 42 ml (conducta PEID De 63 mm si OL Dn 50 mm) si exista imobile care in prezent nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa.

In prezent nu exista rețea de canalizare menajera si pluviala.

Sistem de iluminat public este compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.


Intrarea Ogorului

Infrastructura drumului este alcatuita din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Intrarea Ogorului are latimea de 3,80 - 4,30 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 71 m.

Rețea de alimentare cu apa exista pe toata lungimea acestei străzi si este din material PEID De 63 mm. Imobilele aferente acestei străzi sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa. In prezent nu exista rețea de canalizare menjera si pluviala

Strada Târgului are latimea de 3,60 - 5,25 m, este incadrata de limitele de proprietate si are o lungime totala de 258 m.

Infrastructura drumului este alcatuita din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea


carosabila este incadrata de limitele de proprietate.

Pe strada Târgului exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alim existenta din conducta material PEID De 50 mm.                            „ Q v

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistema^izărju^e^ verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila. In prezdfâsunt in execuție lucrări de canalizare menajera pe aceasta strada.

Strada Trenului are latimea de 7,20 - 10,40 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 257 m

Infrastructura drumului este din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate.

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistematizări pe verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila. In prezent sunt in execuție lucrări de canalizare menajera pe aceasta strada.

Pe aceasta strada exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa existenta din conducta material PEID De 50 mm si OL Dn 50 mm.

Sistem de iluminat public este compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.


Strada Izlazului:

 • -   tronson 1 are latimea de 8,70 - 10,00 m, încadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 342 m

 • -   tronson 2 are latimea de 7,30 - 9,00 m, încadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 219 m.

Infrastructura drumului este alcatuita din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate.

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistematizări pe verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila. In prezent sunt in execuție lucrări de canalizare menajera pe aceasta strada.

Pe ambele tronsoane exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa existenta din conducta material OL Dn 100 mm si OL Dn 50 mm.

Sistem de iluminat public este compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de

Strada Uzinei are latimea de 5,50 - 8,90 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 179 m.

Infrastructura drumului este alcatuita din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate.

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistematizări pe verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila. In prezent sunt in execuție lucrări de canalizare menajera pe aceasta strada.

Strada Uzinei

Pe aceasta strada exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa existenta din conducta material PEID De 50 mm.


Strada Traian Savulescu

 • -   tronson 1 are latimea de 9,30 - 11,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 128 m.

 • -   tronson 2 are latimea de 10,00 - 10,50 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 376 m.

Infrastructura drumului este alcatuita din pietriș, nisip si argila compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate.

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistematizări pe verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila. In prezent sunt in execuție lucrări de canalizare menajera pe aceasta strada.

Pe ambele tronsoane exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa existenta din conducta material OL Dn 50 mm si OL Dn 100 mm (conducte propuse spre dezafectare si inlocuite cu conducta PEID De 110 mm, lucrări care se vor realiza de către APA NOVA Ploiești).

Strada Pietii are latimea de 3,90 - 6,80 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 111 m.

Infrastructura drumului din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate.

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistematizări pe verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila. In prezent sunt

Strada Atelierului

 • -   tronson 1 are latimea de 9,00 - 10,60 m, încadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 331 m

 • -   tronson 2 are latimea de 8,60 m, încadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 128 m.

Infrastructura drumului este alcatuita din pietriș, pamant, bitum si materiale de construcție compactată mediu, iar partea carosabila este încadrata de limitele de proprietate.

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistematizări pe verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila. In prezent sunt in execuție lucrări de canalizare menajera pe aceasta strada.

Pe ambele tronsoane exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa existenta din conducta material Azbo Dn 100 mm si PEID De 50 mm. Tronsonul 2 nu este echipat pe toata lungimea ei cu rețea de alimentare cu apa.

Sistem de iluminat public este compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.


Strada Corlatesti prezintă infrastructura drumului din asfalt.

Pe aceasta strada exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa existenta din conducta material PEID De 160 mm.

Strada nu este echipata cu sistem de canalizare menajera si pluviala.


Strada Rafov prezintă infrastructura drumului din asfalt.

Pe aceasta strada exista imobile care nu sunt branșate la rețeaua de alimentare cu apa existenta din conducta material PEID De 160 mm si De 110 mm. Nu este prevăzut sistem de irigare pentru spatii verzi.

In prezent, aceasta strada este echipata parțial cu sistem de canalizare. Pe tronsonul cuprins intre calea ferata si B-dul Petrolului exista un sistem de canalizare privat. Pe tronsonul cuprins intre str. Târgului si str. Pietii exista un sistem de canalizare unitara, tuburi PVC 200-400mm, cu 2 statii de pompare care evacueaza efluentul in colectorul B3000/3000. Tronsonul cuprins intre str. Târgului pana la limita UAT nu este echipat cu sistem de canalizare. In prezent strada este echipata parțial cu sistem de canalizare pluviala.

Sistem de iluminat public este compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

Strada Rafov tronson 2 are latimea de 9,00 - 14,00 m, încadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 175 m.

Infrastructura drumului este alcatuita din pietriș, nisip, argila si materiale de construcție degradate compactată mediu, iar partea carosabila este încadrata de limitele de proprietate. Strada nu este echipat cu sistem de canalizare pluviala, iar lipsa unei sistematizări pe verticala are drept rezultat stagnarea apelor meteorice pe partea carosabila.

La intrarea pe strada Rafov tronson 2 exista un branșament de apa din rețeaua publica existenta pe strada Rafov. Imobilele aferente acestei străzi nu sunt prevăzute cu branșamente de apa individuale.

Pe aceasta strada exista un sistem de canalizare privat, amplasat in spațiu verde care aparține platformei industriale din zona si care evacueaza apele in colectorul existent B2600/2600. Pentru ca acest sistem de canalizare nu este in patrimoniu concesionat si pentru ca exista posibilitatea ca aceasta sa se afle intr-o stare avansata de degradare, beneficiarul Primăria Municipiul Ploiești propune realizarea unui sistem nou de canalizare, pentru tronsonul cuprins intre calea ferata si B-dul Petrolului.

Sistem de iluminat public este compuns dintr-o rețea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu.

2.3.1 Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Străzile care fac obiectul prezentei documentații fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

b) destinația construcției existente;

Conform Ordinului MLPTL 49/1998, străzile din localitățile urbane se clasifica in raport de intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc. Astfel străzile care fac obiectul prezentei documentații sunt străzi de cateogia III, IV, strada cu una sau doua benzi de circualatie.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.


2.3.2


Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor

 • a) categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanta a lucrării in conformitate cu HG 766/1997 este „C” lucrări de importanta normala.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor”, lucrările acestei documentații se incadreaza in clasa de importanta III - construcții de importanta normala a construcțiilor din „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr.31/N din 2 oct.1995.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

d) suprafața construită;

Denumirea străzii

Suprafața (mp)

STRADA CORLĂTEȘTI

8.967

STRADA UZINEI

1.396

STRADA ATELIERULUI TRONSON 1

3.219

STRADA ATELIERULUI TRONSON 2

1.094

STRADA TÂRGULUI

2.644

STRADA TRAIAN SĂVULESCU TRONSON I

1.342

STRADA TRAIAN SĂVULESCU TRONSON II

3.742

STRADA PIETII

619

STRADA RAFOV

41748

STRADA RÂFOV TRONSON 2

STRADA TRENULUI

2.237

INTRAREA LANULUI

627

STRADA IZLAZULUI TRONSON 1

3.337

STRADA IZLAZULUI TRONSON 2

1.840

INTRAREA OGORULUI

286

e) suprafața construită desfășurată;

Denumirea străzii

Suprafața (mp)

STRADA CORLĂTEȘTI

8.967

STRADA UZINEI

1.396

STRADA ATELIERULUI TRONSON 1

3.219

STRADA ATELIERULUI TRONSON 2

1.094

STRADA TÂRGULUI

2.644

fi valoarea de inventar a construcției;

Denumire strada

Valoare obiecte de inventar (lei)

Conform HCL

Conform balanța

STRADA RIFOV NR. 20B

STRADA UZINEI

90.740

STRADA PIEȚII

40.235

STRADA TRAIAN SĂVULESCU-TRONSON 2

243.230

STRADA ATELIERULUI-TRONSON II

71.110

STRADA TÂRGULUI

171.860

STRADA TRAIAN SĂVULESCU-TRONSON I

87.230

INTRAREA OGORULUI

18.590

STRADA ATELIERULUI-TRONSON 1

209.235

STRADA IZLAZULUI - TRONSON 2

119.600

STRADA IZLAZULUI - TRONSON 1

216.905

INTRAREA LANULUI

40.755

RIFOV

1.955.790,13

STRADA CORLĂTEȘTI

500.731,65

Denumirea străzii

Suprafața (mp)

STRADA TRAIAN SÂVULESCU TRONSON I

1.342

STRADA TRAIAN SÂVULESCU TRONSON II

3.742

STRADA PIEȚII

619

STRADA RÂFOV

41748

STRADA RÂFOV TRONSON 2

STRADA TRENULUI

2.237

INTRAREA LANULUI

627

STRADA IZLAZULUI TRONSON 1

3.337

STRADA IZLAZULUI TRONSON 2

1.840

INTRAREA OGORULUI

286g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Strada 1: Intrarea Lanului

Drumuri si platforme

Descrierea straturilor:

• Intre 0.00 - 0.90 m stratul este compus din umplutura din pietriș cu

Strada 12: Strada Rafov tronson 2

Drumuri si platforme

Descrierea straturilor:

 • • Intre 0.00 - 1.10 m stratul este compus din umplutura din pietriș cu nisip prafos si restul de materiale de construcții;

 • • Intre 1.10 - 4.00 m stratul este compus din pietriș gălbui.

2.3.4 Situația utilităților tehnico-edilitare existente


/ Sr

13»

Strada 1: Intrarea Lanului

i ’e~* i

Lx.

nisip prafos si resturi de material de construcții;

• Intre 0.90 - 4.00 m stratul este compus din pietriș cenușiu.

Q .        .

Strada 11: Strada Rafov

• Carosabilul si trotuarele sunt realizate din imbracaminte bituminoasa;


Drumuri si platforme


Rețele alimentare cu apa. Străzile existente din cartierul Rafov propuse pentru modernizare prin prezenta investiție sunt echipate parțial cu rețele de alimentare cu apa conform avizului de la operatorul APA NOVA Ploiești

Sistem canalizare. In prezent pe Strada Rafov (tronsonul dintre calea ferata si B-dul Petrolului) exista un colector privat de canalizare, aflat in stare avansata de degradare si care nu poate prelua in intregime apele uzate evacuate de imobilele de pe strada.

Pe străzile Rafov (tronson 2), Corlatesti (tronsonul dintre str. Rafov si str. Fagarasi), Intrarea Lanului si Intrarea Ogorului nu sunt echipate cu sistem de canalizare.

Pe străzile Târgului, Trenului, Uzinei, Traian Savulescu, Izlazului, Atelierului si Pietii sunt in curs de execuție lucrări pentru sistemul de canalizare menajera.

Alimentarea cu energie electrica. Exista in zona rețele electrice de distribuție conform avizului de la operatorul Electrica Ploiești.

Alimentare cu gaz. Zona studiata este echipata cu rețele alimentare cu gaz conform avizului primit de la operatorul DISTRIGAZ SUD

2.3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Descriere tehnica a situației existente asa cum răspunde la momentul acesta cerințelor fundamentale conform legii 10/1995:

a)rezistență mecanică și stabilitate

Starea tehnica a străzii Rafov tronson 2 si Intrarea Lanului este necorespunzatoare, atat din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale si transversale), cat si din punct de vedere al elementelor de siguranța circulației, determinat de absenta indicatoarelor rutiere etc.

b)securitate la incendiu;

Rețelele de alimentare cu apa existente sunt echipate cu hidranti de incendiu exteriori care asigura presiunea si debitul necesar stingerii incendiilor.

c)igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabila distribuita prin rețelele de alimentare cu apa sunt cele din STAS 1342/91.

în prezent, la nivel zonal exista o rețea de alimentare cu apa, fapt care implica necesitatea infiintarii unui sistem unitar de canalizare. în acest sens conform prevederilor legii nr. 107/1996, art. 16, alin.(1), lit. a), este interzisa punerea în funcțiune a obiectivelor economice noi sau dezvoltarea celor existente, fara punerea concomitenta în

djsiguranță și accesibilitate în exploatare;

ejprotecție împotriva zgomotului; fjeconomie de energie și izolare termică;

g)utilizare sustenabilă a resurselor naturale.


funcțiune a rețelelor decanalizare.

Nu este asigurata accesibilitatea persoanelor cu normativului NP 051-2012.


Corpurile de iluminat existente echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu nu au o eficacitatea luminoasa ridicata.

2.3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 2.3.7 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Nu este cazul

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Conform expertizei tehnice anexate, expertul tehnic a prezentat 6 variante de realizare a pârtii carosabile si parcărilor si 4 variante de realizare a trotuarelor si pistelor de biciclete.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Expertul tehnic a propus următoarele:

 • •  Intrarea Lanului = lățime carosabil 3,00 m;

 • •  Strada Rafov = trotuare stanga - dreapta variabile, piste de biciclisti stanga - dreapta 1.00 m lățime, amenajare locuri de parcare;

 • •  Strada Rafov tronson 2 = lățime carosabil 5,00 m, trotuare stanga -dreapta variabile ca lățime.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • •  Realizarea de dispozitive de colectarea si evacuarea apelor pluviale;

o Amenajarea intersecțiilor prin lărgire si modernizare;

 • •   Realizarea semnalizării orizontale si verticale;

 • •  Realizarea de treceri de pietoni.

Expertiza tehnica este anexata prezentului studiu.

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone


dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zon^ capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone uriag 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.                   Vj

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nive

Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

Conform informațiilor din cadrul adresei Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor nr. 46904/13.12.2018, la nivelul cartierului Rafov se regăsesc circa 742 de persoane.

In prezent, la cadrul cartierului Rafov, nu exista un centru cu funcțiune culturala, sociala sau recreaționala.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a cartierului marginalizat Rafov situat in municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • *  S.O.1 - Integrarea sociala si culturala a populației cartierului Rafov prin construirea unui centru multifuncțional cultural/ recreațional si amenajare zona de recreere in strada Rafov 20B, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

 • •  S.O.2 - Dezvoltarea comunitară si regenerarea fizica si economica a cartierului Rafov prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, iluminat public, alimentare cu apa si canalizare, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • >  M.1 - Reabilitare si modernizare străzi

 • >  M.2 - Construire clădire centru multifuncțional

 • > M.3 - Amenajare zona de relaxare si agrement

 • >  M.4 - Plaforme rutiere, pietonale, deșeuri in incinta

 • >  M.5 - Rețele in incinta

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • > Amenajare teren;

 • > Sistematizare.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru investiția REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - CARTIER RAFOV au fost studiate două scenarii care au la bază exigențele temei de proiectare și recomandările de principiu ale normativelor si legislației în vigoare.

Scenariul 1 - recomandat

A

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Construire clădire centru multifuncțional P+Eretras si amenajare zona de recreere in aer liber, racordare si branșamente utilitati, imprejmuire parțiala si realizare sistem de irigații.

Furnizarea energiei termice va fi realizata prin sistem de pompe de căldură sol-apă reversibile pentru preluarea energiei din sol și transformarea în energie termică si centrale termice in condensatie.

t

Scenariul 1 - recomandat           h? Z     x?\'

B

STRĂZI

Drumuri. Pe strada Rafov tronson 2 si țrfTrare^^Ș^ij fife-l vor realiza lucrări de refacere a carosabilciîUi d64hf»rtar|; trotuare, respectiv pe strada Rafov se vor fgali^âJ^rari de infiintare locuri de parcare, trotuare, piste dâ'^ciclete. spadV verzi, locuri speciale de parcare si preluare ă'-b^iclelBio^Z

Rețele de alimentare cu apa. Prin documentația tehnica se propune extinderea unor conducte de apa din material PEHD PE100 PN 10 De 63 mm si De 50 mm in cartierul Rafov care sa asigure necesarul de apa, conform legislației in vigoare, a tuturor locuitorilor. Se vor realiza si lucrări de bransare a imobilelor care in prezent nu sunt racordați la rețeaua publica de apa.

Sistem de irigații. Spatiile verzi rezultate De strada Rafov se vor uda printr-un sistem de irigații automatizat, realizat din conducte de apa din material PEHD PE100 PN 10 De 63 mm pana la De 20 mm.

Sistem de de canalizare. Prin aceasta investiție se DroDune infiintarea rețelei de canalizare pe străzile Rafov (tronsonul dintre calea ferata si B-dul Petrolului), Rafov (Tronson 2), Corlatesti (tronsonul dintre str. Rafov si str. Fagarasi), Intrarea Lanului si Intrarea Ogorului.

Pe străzile Târgului, Trenului, Uzinei, Traian Savulescu, Izlazului, Atelierului si Pietii se propun sisteme de infiltrare in sol pentru apele pluviale.

Iluminat - Se DroDune modernizarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea corpurilor de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu de pe strada Rafov tronson 2, respectiv strada Rafov, montate de stâlpi de beton cu corpuri de iluminat LED echipate cu modul de telegestiune si realizarea unei linii electrice subterane pentru alimentarea acestora. Trecerea in subteran a rețelelor de curenti slabi se va realiza printr-o canalizatie alcatuita din tuburi gofrate cu diametrul 63 mm, iar la distante de 40-50 m vor fi prevăzute camere de tragere.

Pe Intrarea Lanului se propune realizarea unei rețele noi, alcatuita din stâlpi metalici, corpuri de iluminat LED, linie electrica subterana si canalizatie pentru curenti slabi.

Scenariul II - nerecomandat

A

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Construire clădire centru multifuncțional P+Eretras si amenajare zona de recreere in aer liber, racordare si branșamente utilitati, imprejmuire parțiala si realizare sistem de irigații.

Furnizarea energiei termice va fi realizata prin centrale

termice in condensatie dimensionata astfel incat acopere întregul necesar de energie termica al clădiri.

sa

B

STRĂZI

Identic cu Scenariul I.


Scenariile analizate (scenariul I și scenariul II) presupun realizarea i amplasament si vizeaza doua soluții posibile de furnizare a energiei terrrilcSș.i în Scenariul I soluția de furnizare a energiei termice vizează propunerățf^ pompe de căldură sol-apă pentru preluarea energiei din sol și transfor ' termică. Principiul se bazează pe transferul temperaturii din sol, care este relatî prin intermediul sistemului de pompe de căldură și a unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare locală către instalația de încălzire/ răcire interioară.

în Scenariul II soluția propusă vizează prepararea apei calde pentru încălzire de la centrala termica.

Pentru fiecare scenariu/ opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

3.1 Particularități ale amplasamentului: • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extra terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietă proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilit< informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

  OBIECTIV A - CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

  Denumirea

  Suprafața (mP)

  Număr cadastral

  STRADA RÂFOV, NR. 20B

  4702

  144465

Regim juridic conform PUZ

Terenul studiat este situat in intravilanul Municipiului Ploiești si aparține domeniului public conform HCL nr. 400/27.09.2018. Interdicția de construire a fost ridicata conform HCL nr. 532/22.11.2018 - PUZ - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE ZONA LOCUINȚE MICI SI UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE IN ZONA MIXTA, INSTITUȚII, SERVICII SI AGREMENT

Regim economic

Folosință actuală a terenului este de curți-construcții.

Funcțiunea dominanta: instituții si servicii de interes general cu funcțiuni complexe, compusa din: instutii publice de interes general, cu regim mixt de inaltime; instituții publice aferente zonei de locuit.

Funcțiuni complementare: activitati productive nepoluante, cai de circulație, spatii verzi, scuaruri.

Utilizări admise:

 • -   construirea unui centru multifuncțional de zi pentru toate categoriile de varsta;

 • -   amenajare parculet, locuri de joaca pentru copii, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc, odihna, recreere, construcții pentru expoziții, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), etc.;

 • -   cai de circulație carosabile, pietonale, parcaje, spatii plantate;

Utilizări admise cu condiționări:

 • -   comerț, alimentație publica si servicii conexe funcțiunii propuse

 • -   mijloace de publiciate cu condiția respectării legislației, regulamentelor si normativelor in vigoare

Utilizări interzise:

 • -   orice unitati economice poluante care generaza trafic intens; construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front I astrada

Terenul se încadrează în zona valorică C, conform HCL nr. 553/2011 si HCL nr. 361/2012

Regim tehnic:

 • •  UTR-S-11a

 • •  S teren = 4702mp

 • •  POT max = 20%

 • •  CUT max = 0.4mp ADC/mp teren


Parcela construibilă cu respectarea retragerilor min reglementările urbanstice, cu acces la strada Rafov si strada oferă posibilitatea racordării la utilitatiile din zona.

OBIECT B - STRĂZI - MODERNIZARE SI EXTINDERE REȚELE ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

Denumirea străzii

Lungime (m)

Lățime (m)

Suprafața (mp)

Număr cadastral

STRADA CORLĂTESTI

657

7,10-7,80

8.967

STRADA UZINEI

179

5,50-8,90

1.396

144657

STRADA ATELIERULUI TRONSON 1

331

9,00-10,60

3.219

144678

STRADA ATELIERULUI TRONSON 2

128

8,60

1.094

144667

STRADA TÂRGULUI

258

7,35-10,00

2.644

144668

STRADA TRAIAN SĂVULESCU TRONSON I

128

9,30-11,00

1.342

144676

STRADA TRAIAN SĂVULESCU TRONSON II

376

10,00-10,50

3.742

144660

STRADA PIETII

111

3,90-6.80

619

144659

STRADA RÂFOV

2562

8,80-13,70

41.748

144772

STRADA RÂFOV TRONSON 2

175

9,00-14,00

STRADA TRENULUI

257

7,20-10,40

2.237

144843

JNTRAREA LANULUI

147

3,80-4,90

627

144770

STRADA IZLAZULUI TRONSON 1

342

8,70-10,00

3.337

144732

STRADA IZLAZULUI

TRONSON 2

219

7,30-9,00

1.840

144680

INTRAREA OGORULUI

71

3,80-4,30

286

144677


Regim juridic

Străzile si terenul care fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiești si aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, conform HGR. 1359/2001 (Hotarare privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al muniipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova) si HCL nr. 225/1999:

 • -  INTRAREA LANULUI - pag. 85, poz.666

 • -  INTRAREA OGORULUI - pag. 85, poz. 668

 • -  STRADA ATELIERULUI - pag. 79, poz. 556

 • -  STRADA IZLAZULUI - pag. 85, poz. 676

 • -  STRADA TRENULUI - pag. 77, poz. 494

 • -  STRADA UZINEI - pag. 90, poz. 780

 • -  STRADA TRAIAN SĂVULESCU - pag. 89, poz. 773

 • -  STRADA TÂRGULUI - pag. 89, poz. 769

 • -  STRADA PIEȚII - pag. 88, poz. 732

 • -  STRADA RÂFOV - pag. 88, poz. 749

 • -  STRADA CORLATESTI - pag. 61, paz. 157

Regim economic

Folosință actuală a terenului este de drum si străzi.

Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale: zone cai comunicație aferente onelor de locuințe.

Utilizări admise: orice construcție si amenajare pentru cai de comunicații rutiere, parcaje publice, unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale, orice construcții sau amenajari adiacente cailor de circulație si in zona de protecție a a cestora care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenjare teritoriala.


Utilizări admise cu condiționări: orice construcție, in zo drumurilor publice, cu respectarea Regulamentului Gem conform avizului organelor de specialitate ale administrației puM$>

Utilizări interzise: orice construcție care prin amplasare, confi >          u

exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile put: ce sau

prezintă riscuri de accidente.

Terenul se încadrează în zona valorică C si D, conform HOL nr. 553/2011 si HCL nr. 361/2012


Regim tehnic:

 • •  UTR-S-11: Strada Izlazului, Strada Traian Săvulescu, Strada Atelierului, Strada Uzinei, Strada Trenului, Strada Târgului, Strada Râfov.

 • •  UTR-S-15: Intrarea Lanului, Strada Pieții, Strada Izlazului, Strada Traian Săvulescu, Strada Atelierului, Strada Râfov, Intrarea Ogorului.

 • •  UTR-S-14: Strada Târgului, Strada Râfov

 • •  UTR-S-10, UTR-S-16a, UTR-S-16b: Strada Râfov

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/ sau căi de acces posibile;

A. Amplasamentul pe care se propune construirea centrului multifuncțional este situat la adresa Strada Rafov, nr. 20B si este amplasat in zona centrala a limitei de investiție. Terenul beneficiază de dublu acces carosabil si pietonal - din strada Rafov si strada Traian Săvulescu.

B. Străzile amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, in partea de sud, sunt accesibile după cum urmeaza:

pe Intrarea Lanului accesul se face din strada Corlatesti sau din strada Pietii; pe Intrarea Ogorului accesul se face doar din strada Corlatesti;

pe strada Târgului accesul se face din strada Rafov sau din strada Tanarul Muncitor;

pe strada Trenului accesul se face doar din strada Rafov;

pe strada Izlazului accesul se face doar din strada Rafov;

pe strada Uzinei accesul se face doar din strada Rafov;

pe strada Traian Săvulescu accesul se face din strada Rafov, din strada Izlazului sau din strada Atelierului

pe strada Corlatesti accesul se face doar din strada Rafov;

pe strada Rafov tronson 2 accesul se face doar din strada Rafov

pe strada Pietii accesul se face din strada Rafov si din Intrarea Lanului, pe strada Rafov accesul se face doar din strada Bulevardul Petrolului;

pe strada Atelierului accesul se face din strada Rafov sau din strada Traian Săvulescu.

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief;

In Municipiul Ploiești, respectiv amplasamentele de studiu, temperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime inregistrate au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007.

In medie, pe an sunt 17 zile georase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orașul se afla sub influenta predominanta a vânturilor de nord-est (40%) si de sud-est (23%), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s.

 • f) existența unor:

•  rețele edilitare în amplasament care ar necesita măsura în care pot fi identificate;


 • •  Rețelele de alimentare cu apa existente nu necesita operații de relocare/ protejare prin prezenta investiție.

 • •  Rețelele de canalizare existente nu necesita operații de relocare/ protejare prin prezenta investiție.

 • •  Rețelele electrice existente nu necesita operații de relocare/ protejare prin prezenta investiție.

 • •  posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

 • •  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

•  date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, zona cercetata este caracterizata de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 de ani si perioada de control (colt) Tc=1,6 sec (conform „Codului de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentr clădiri” - indicativ P100-1/2013).

•  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Valorile parametrilor geotehnic importanții ai terenului pe adancimea investigata sunt prezentați in tabelul următor


Caracteristica geotehnica

Simbol

Unitate de măsură

Orizont 1r*

(0.20/1 20

1,10/3.20 m)\

Compoziția granulometrica: -Argila

-Praf

-Nisip

-Pietns

(%) (%) <%) (%)

31-1 *41.8

34.4 * 42.4

15.8*32.1

0.00 * 10,50

00*6.0

0.0 + 11.0

2,0 + 441

45.7 + 96.0

Limita de curgere

Wt

(%)

45.03 + 53.13

-

Limita de framarrtare

WP

(%)

19.83 + 25.86

-

Indice de plasticitate

lp

(%)

20.93 + 31 29

-

Indice consistenta

Ic

(-)

>1

Umiditate

w

(%)

13.80*17.59

-

Greutate voîumîca

V

(kN/m3)

17.17 + 19.91

21

Greutate volumica in stare uscata

W

(kN/ma)

13.90+17.07

-

Porozitate

n

{%)

37.40 + 46.90

28 + 32

Indicele porilor

e

(-)

0.53 + 0.88

0.40 + 0 45

Gradul de umiditate

Sr

(-)

0.47 + 0,83

-

Modul de deformatie Edometric

(kPa)

11905 + 12987

£25000

Tasare specifica

Cm

(%)

2.56 + 2.96

-

Unghi de frecare interioara

®cu

C)

15*-33*+20".67>

35'

Coeziune

(kPa)

115.82+116.05

0‘valori apreciate

Apa subterana: La data execuției investigațiilor de teren (septembrie 2018), pana la adancimea maxima investigata (6,00 m) nu s-a interceptat nivelul apei subterane.

• date geologice generale;

Din punct de vedere geologic zona aparține Avanfosei Carpatice constituita din formațiuni Paleogene cutat acoperite de depozite fluvio-lacustre si continentale, de varsta Pleistocen si Holocen (conul de dejecție Prahova -Telejean).

Pleistocenul inferior este reprezentat printr-un complex de pietrișuri si nisipuri cu liant argilos.

Pleistocenul superior este reprezentat prin bolovanisuri cu pietrișuri si nisipuri cu liant argilos.

Holocenul inferior este alcătuit din depozite apartinand constituite din nisipuri si pietrișuri acoperite cu loessuri.


Holocenul superior este alcătuit din pietrișuri, nisipuri, bolovan apartinand sesului aluvionar, conul de dejecție dintre râurile ov&^jy Teleajan.


Geologia recenta a zonei a fost influențată in urma acțiunii celor doua râuri care au depus aluviuni grosiere reprezentate de pietrișuri si bolovanisuri cu grosimi de peste 100 m.

Pietrișurile si bolovanisurile aluvionare sunt, pe alocuri, acoperite de o cuvertura de argile - argile prăfoase.

In cadrul sedimentelor menționate, datorita depunerilor incrucisate ale râurilor, apar frecvente intercalatii lentiliforme de pământuri argiloase -prăfoase situate la diverse adâncimi si avand dezvoltări in plan si spațiu foarte diferite.

De asemenea amintim ca in multe zone urbane, diversele activitati antropice (unele neinregistrate), au condus la acoperirea vechilor locații ale pâraielor, exploatărilor de materiale sau depozitelor de deșeuri, situații greu sesizabile fara cercetări adecvate.

date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pe baza cercetărilor de teren, se constata ca amplasamentul analizat are următoarea succesiune litologica:

 • a)    zona forajelor F1-F7 (străzile Târgului, Trenului, Uzinei, Atelierului, izlazului, Pietii)

 • -   de la 0,00 m la 0,20/ 0,40 m - umpluturi din pietriș cu nisip prafos si resturi de materiale de construcții (umpluturi);

 • -  de la 0,20/ 0,40 m la 1,10/ 3,20 m - strat de depuneri fine coezive argiloase prafose cu rar pietriș mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari (Orizont 1);

 • -  de la 1,10/ 3,20 m la 6,00 m - orizont de pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș cu rar nisip/nisip cafeniu inchis -cenușiu (Orizaint 2);

 • b)    zona forajelor F1-F4 (străzile Intrarea Lanului, Intrarea Ogorului)

 • -   de la 0,00 m la 0,90/ 1,20 m - umpluturi din pietriș cu nisip prafos si resturi de materiale de construcții (umpluturi);

 • -  de la 0,90/ 1,20 m la 4,00/ 6,00 m - orizont de pământuri grosiere necoezive constituit din pietriș gălbui/ cenușiu (Orizont 2).

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

La întocmirea studiului s-a avut în vedere și Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă, indicativ NP 112-2014. Conform normativului


privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 07< riscului seismic geotehnic este 9, risc redus - categoria geO

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite îtT^ existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informăre^ia bibliografic.

Din punct de vedere hidrogeologic, subteranul conului aluvionar din zona studiată, care aparține dintr-o cuvertură sedimentară relativ omogenă, având particulități zonale legate de dezvoltarea la suprafață a depozitelor aluvionare de tip grosier (nisipuri cu pietriș și bolovăniș), de vîrstă Holocen inferior și superior și care favorizează cantonarea acviferului freatic și în adâncime a unui complex argilo-marnos-nisipos, de vârsta Pleistocen mediu și inferior, alcătuit pe intervalul zonal 40-125m adâncime dintr-o alternanță de strate permeabile cu strate argilo-marnoase și care favorizează cantonarea unui complex acvifer de medie și mare adâncime, de tip Candesti.

în funcție de potențialul exploatabil, se disting ape subterane de mica adâncime (complex freatic), de medie și mare adâncime (complex acvifer de tip Candesti).

-Complex acviferul freatic (de mică adâncime):

Dezvoltarea în continuitate pe orizontală conului aluvionar a unui strat permeabil constituit cu prioritate din aluviuni grosiere (nisipuri cu pietriș și bolovăniș, pe alocuri cu liant argilos), avțnd frevente intercalații lenticulare argiloase (3-4m grosime) și grosimi de aluviuni variabile spațial, cuprinse intre 15-20m (sectorul loc. Negoiești - Brazi - Bărcănești și sectorul estic al intravilanului Municipiului Ploiești), valoarea medie zonală fiind de aproximativ 13-15m. Potențialul exprimat prin debite captate de 5-15l/s și puț, în condițiile estimării unor permeabilități de k=25-50m/zi

-Complexul acvifer de adâncime medie și mare

Dezvoltarea spațială diferemnșiată pe verticală și continuă pe orizontală a celor 3 strate permeabile, interceptate pe intervalul zonal de adâncime 35-125m, avand grosimi parțiale de 5-15m.

Nivelul piezometric al apei (cantonată sub presiune) prezintă un caracter ascensional, stabilizat în perioada testării puțurilor inventariate la adâncimi cuprinse între 6,8m și 12,8m.

Potențialul productiv al întregului complex acvifer tip Candesti este relativ apreciabil, fiind exprimat prin debite optime exploatabile de 3,0l/s - 6,0l/s, în condițiile captării unor grosimi totale de 18-24m/put și estimării unor permeabilități frecvente de 6-10m/zi.

• recomandări pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Nu este cazul

h) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

• Studiile topografice au fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si fac parte din anexele proiectului. Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.Studiul hidrogeologic preliminar pentru propunerea pompaj cadrul COMPONENTEI A: Construire Centru Multifuncti< de HIDROROM STAR SRL

Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternați ridicata pentru creșterea performantei energetice a fos INTERGROUP ENGINEERING SRL

• Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE ZONA LOCUINȚE MICI SI UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII, SERVICII SI AGREMENT - CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL AFERENT TUTUROR CATEGORIILOR DE VARSTA SI AMANEJARE PARCULET, STRADA RAFOV 20B, MUNICIPIUL PLOIEȘTI aprobat prin HCL nr. 532/22.1.2018

• Studiul geotehnic pentru COMPONENTA A - CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL RAFOV a fost realizat de SC ARGECO NETWORKING SRL, prin inginer geolog Janin Valeru DARABANA, verificat de ing. Liviu Trifan, atestat MLPAT cerința esențiala Af. Studiul geotehnic este prezentat in anexele proiectului

Studiul geotehnic pentru COMPONENTA B: INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV- MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA a fost realizat de GEOSOND SA, prin ingineri lonut CIOCANIU, Raluca PASCALAU si Andreea Nora ERDDELYI, verificat de ing. Aurel HARSULESCU, atestat MLPAT cerința esențiala Af. Studiul geotehnic este prezentat in anexele proiectului

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

Prezentul studiu de fezabilitate trateaza următoarele doua componente de investiții:

A

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

B

INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV - MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

 • 3.2.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de construcții noi

A. CONSTRUIRE CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Pe amplasamentul situat la adresa Strada Râfov, nr. 20B se propune construirea unui centru multifuncțional și amenajarea unor zone de recreere care să deservească comunității cartierului Râfov din Municipiului Ploiești și să asigure condițiile optime pentru utilizarea spațiului public pentru toate categoriile de vârstă prin realizarea de spații de recreere și agrement.


Scopul proiectului este de a îmbunătăți calitatea vieții comunitare care să devină reper la nivelul comunității, susținută de amenajarea și socializare.

în scopul realizării obiectivului se propun următoarele lucrări:

 • -  CONSTRUIRE CLĂDIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CULTURAL/RECREATIONAL

 • -  ÎMPREJMUIRE PARȚIALA A TERENULUI,

 • -  AMENAJARE TEREN - traseu de promenadă, piațetă, zonă proiecție aer liber, locuri de joacă si sport aer liber, spatii verzi.

 • -  PARCARE EXTERIOARA ’

 • -  RACORDARE Șl BRANȘAMENTE UTILITĂTI,

 • -  GOSPODĂRIRE DE APĂ PENTRU ALIMENTAREA HIDRANTILOR INTERIORI SI EXTERIORI,

 • -  INSTALAȚII EXTERIOARE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE, ELECTRICE SI IRIGAȚII,

 • -  PLATFORMĂ PENTRU EVACUAREA DEȘEURI LOR.

* caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Proiectul pentru COMPONENTA A - CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL Șl AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE va avea următoarele caracteristici:

SCENARIUL I - recomandat

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI

 • -  CATEGORIA "C" - NORMALĂ DE IMPORTANȚĂ a clădirii conform H.G.R. 766/1997, Legii nr.10/1995 și Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995,

CLASA III de importanță a construcției în conformitate cu normativul P100-1/2013,

 • -  GRADUL II de rezistență la foc în conformitate cu normativul P118/1999,

 • -   RISC MIC de incendiu în conformitate cu normativul P118/1999.

ARHITECTURA

SUPRAFAȚA TEREN

4.702

mp

Clădire:

a SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ -AMPRENTA LA SOL

626

mp

b SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ

169

mp

c SUPRAFAȚĂ   DESFĂȘURATĂ

(a+b)

795

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

567

mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

131

mp

SUPRAFAȚĂ TERASA VERDE:

385

mp

CLĂDIRE CENTRU

POT

14%

MULTIFUNCȚIONAL

CUT

0,2

REGIM ÎNĂLȚIME

P+ERetras H. comisa: 9,00m

CAPACITATE

217

Locuri

Soluția funcțională este dezvoltată pe un regim de înălțime P+ERetras, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația si categoria acestora. La nivelul parterului, spațiile au fost conformate în raport cu fluxul funcțional in trei zone:

- zona publica: hol central cu aarderoba si scara acces etai. sala activitati, si grupurile sanitare aferente publicului (grupuri sanitare diferențiate pe sexe si destinateSCENARIUL I - recomandat_________

persoanelor cu dizabilitati) si încăpere d copilului zona privata: birourile aferente personătu^i conexe acestora (birou de tip open space lucru, birou separat pentru psiho-terapeut, oficîîF, lare minimale diferențiate pe sexe si un grupo sanitar) zona spatiilor tehnice: complet separata funcțional de spațiul principal al centrului, cu acces direct din exterior -spațiu tehnic, kit panouri fotovoltaice, tablou electric general, E.C.S. (Centrala detecție incendiu).

La nivelul etajului retras in raport cu amprenta parterului, la interior, se delimitează un spațiu destinat publicului reprezentat de o mediateca cu acces direct pe terasa inierbata de tip intensiv, care deservește ca acoperiș pentru parter, direct conectata cu amenajarea exterioara prin intermediul unei scări din beton.

Pereții de închidere sunt din blocuri din beton celular autoclavizat (BCA) grosime de 30cm, iar pereții interiori de compartimentare sunt, preponderent, din BCA cu grosime 25cm și 15cm grosime.

Acoperirea parterului este de propusa cu terasa inierbata de tip intensiv, conformată parțial cu zone relativ plate si parțial in panta.

Acoperirea etajului este de tip teresă necirculabilă in panta, pe care se vor monta: strat de egalizare, DDC, folie BCV, amorsă, placi de poliizocianurat 14cm, strat suport hidroizolație, membrană hidroizolanta dublă cu strat de ardezie.

Finisajele propuse au scopul de a contura unitatea spațiilor interioare și exterioare, optandu-se pentru materiale definite prin durabilitate, întreținere și curățare facilă și care să asigure cerințele de ordin estetic, sanitar, singuranță în exploatare, securitate la incendiu și rezistenta si stabilitate.

Finisaje exterioare: termosistem compact lipit cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, iar în zona decontact cu platformele exterioare termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime. Golurile vor fi prevăzute cu tâmplarie din aluminiu cu profite de perete cortina cu rupere de punte termică cu geam termoizolant clar, glafuri din aluminiu, rigole pentru evacuarea apei și grile de ventilație din aluminiu.

Finisaje interioare:

Hol central: pardoseala - beton elicopterizat, pereți -vopsitorie lavabila, vopsea aspect beton aparent, vopsea aspect table de scris, plafon suspendat permeabil lamele lemn,

Sala activitati: pardoseala - parchet din lemn triplu stratificat rezistent la trafic intens, pereți - vopsitorie lavabila, vopsea aspect tabla de scris, plafon suspendat permeabil tip grila metal,

Mediateca: pardoseala - parchet din lemn triplu stratificat rezistent la trafic intens, pereți - vopsitorie lavabila, vopsea aspect table de scris, plafon suspendat permeabilSCENARIUL I - recomandat L tip grila metal,                                 1

Scara: pardoseala - table metalica vopsita, O

Zona birouri - pardosela: parchet din lemn tripV sIțatlfrcaț rezistent la trafic intens, pereți - vopsitorie lavabila, parțial vopsea aspect tabla de scris.

Oficiu: - pardosela: vopsea epoxidica, pereți - vopsitorie epoxidica, parțial vopsea aspect tabla de scria, parțial placare sticla.

Grupuri sanitare: vopsea epoxidica, pereți - vopsea epoxidica placare sticla, placare oglinda, compartimentări closete HPL,

Spatii tehnice: vopsea epoxidica, pereți - vopsea epoxidica,

Usi interioare: aluminiu, parțial El in funcție de amplasare Ușile de acces: tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant clar, dotate cu sistem de autoinchidere, prevăzute pe interior cu perne de aer cald, iar pe exterior -rigole pentru preluarrea apelor pluviale la partea inferioara si sistem de degivrare la nivelul pavimentului exterior

Dotările propuse sunt amplasate în exterior si interior au fost selectate pe baza următoarelor criterii:

egalitatea de șanse - integrarea persoanelor cu dizabiltăți (locomotorii, de văz etc);

criteriu estetic și interactiv ;

protecția mediului;

caracterul interactiv;

asigurarea cerințelor de ordin sanitar și igienic; durabilitate, rezistență, întreținere ușoară, perioadă de garanție.

STRUCTURA

Sistem constructiv:

Clasirea centrului este alcaturita dintr-o structura cu cadre si diafragme din beton armat.

Infrastructura

Clădirea este alcatuita dintr-o structura cu cadre si diafragme din beton armat.

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea rectangulara de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Cota pentru pardoseala parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm.

Suprastructura

Structura de rezistenta are regim de inaltime Parter+Etaj Retras. Suprastructura clădirii este formata din 3 corpuri independente de structuri in cadre de beton armat monolit.

Terasa peste parter este inierbata de tip intensive cu straturi de termo si hidroizolatie. Terasa peste etaj este de tip terasa inclinata cu pante in 2 ape.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua


_____SCENARIUL I - recomandat _______ electrica a operatorului de distribuție conform soli® ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie.

Instalațiile de iluminat se vor realiza cu corpuri LED.

Pentru consumatorii prioritari va fi prevăzută o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 25 de KVA.

Va fi prevăzut o instalație de cablare structurata, realizata cu cablu UTP cat 6 si prize UTP RJ 45. Va fi prevăzut un sisitem de control acces deoarece in unele zone accesul va fi restricționat.

De asemenea va fi prevăzut un sistem de supraveghere video, atat la interior cat si la exterior.

Subsistemul de detecție și semnalizare la început de incendiu este conformă cu cerințele familiei de standarde EN 54 și asigură:

Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în toate camerele clădirii;

 • -   Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în spațiile prevăzute cu tavane false;

 • -  Semnalizarea manuală a începutului de incendiu;

 • -  Transmiterea semnalizărilor și comenzilor de bază la panoul de operare.

Subsistemul de detecție și semnalizare la început de incendiu va fi coordonat de o centrală analogică, adresabilă, dotată cu două bucle de detecție, fiecare putând gestiona câte 512 de echipamente adresabile.

Detectoarele automate vor fi detectoare cu inteligență proprie, care folosesc protocoale avansate de analiză și evaluare a situației din zona supravegheată, care le permit adaptarea progresivă la evoluțiile lente, nepericuloase ale mediului ambiant.

Se vor folosi următoarele tipuri de detectoare automate:

 • -  Detectoare de fum cu cameră optică;

 • -   Detectoare de fum multicriteriu, cu cameră optică și senzor termic;

Pentru semnalizarea manuală a incendiului sunt prevăzute butoane de incendiu adresabile, amplasate conform cerințelor legale pe căile de evacuare și în vecinătatea punctelor de acces.

Semnalizarea situațiilor de pericol se va realiza acustic cu sirene piezoelectrice de interior multitonale, adresabile (alimentate din bucla de detecție), amplasate astfel încât să asigure avertizarea sonoră în toate spațiile în care se desfășoară activități cu personal propriu sau persoane din afara obiectivului.

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea de 7.5 Kw. Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic energia neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh.

INSTALAȚII TERMICE

Prepararea agentului de răcire si incalzire

SCENARIUL I - recomandat

Prepararea agentului termic se realizează cu ajutorul de căldură tip sol - apa, reversibile si centrale condensatie.

Instalația cu ventiloconvectoare


Pentru menținerea unei tempraturi de confort pe intreaga perioada a anului, a fost prevăzut un sistem de climatizare cu ajutorul unor ventiloconvectoare de tip casetat, alimentate cu agent termic de la instalația de pompe de căldură sol-apa si de la centralele termice in condensatie.

Instalația de ventilare cu recuperator de căldură.

Pentru exploatarea energiei aerului interior s-a prevăzut un recuperator de căldură echipat cu filtru de praf, baterie de încălzire, ventilator de introducere, ventilator de evacuare, tablou de automatizare si recuperator de căldură in placi.

Instalația de incalzire cu radiatoare.

Pentru incalzirea spatiilor anexe si grupuri sanitare, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Instalația de pompa de căldură

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat, către pompele de căldură din camera tehnica.

INSTALAȚII SANITARE

Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din localitate, prin intermediul unui bansament.

Instalația de preparare apa calda

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler cu serpentina si rezistenta electrice, alimentat cu agent termic de la instalația de incalzire.

Canalizare menajera si pluviala.

Apa uzata menajera preluata de la obiectele sanitare, va fi evacuata gravitațional in rețeaua exterioa de canalizare.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata prin receptoare de terasa si evacuata gravitațional in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația de colectare a condensului

Apa de condens de la ventiloconvectoare, este eliminata in instalația de canalizare menajera din clădire.

INSTALAȚII STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI

Amplasarea hidrantilor interiori se va realiza astfel incat fiecare punct sa fie protejat de 1 hidrant in funcțiune.


SCENARIUL I - recomandat              S x i

Rețeaua de hidranti interiori va fi de tip ramificat, alimefițatâ-prin intermediul unui racord la rețeaua exterioara de hidranfe^^eTrqo^ din incinta, sursa de apa o constituie o gospodărie de apa pefttcu** incendiu, amplasata in exteriorul clădirii.

SISTEM DE IRIGAȚII

Pentru udarea terasei inierbate de tip intensiv se va realiza un sistem de irigații automat, contorizat, avand in componenta electrovane comandate de un modul de comanda programabil, senzor de ploaie pentru economia de apa.

ÎMPREJMUIRE

Se propune imprejmuirea terenului astfel:

 • -   Laturile nord-vest si sud-vest, către limitele de propritate cu proprietari privați, este alcatuita din stâlpi din profile laminate zincate si panouri fonoabsorbante pentru a asigura confortul acustic al proprietăților invecinate cu funcțiune de locuit. -h:2,50m

 • -   împrejmuirea pe latura din sud-est si nord-vest, către Strada Rafov si Strada Traian Savulescu - este alcatuita din stâlpi din beton, panouri de blocuri din beton celular autoclavizat h:1,20m.

ZONA DE JOACA SI FITNESS

In incinta centrului multifuncțional se propun doua zone pentru activitati in aer liber, delimitate pe categorii de varsta - un loc de joaca si o zona destinata fitness-ului in aer liber, finisate cu pardoseala de cauciuc turnat.

ZONA PARCARI

In zona deschiderii terenului spre strada Traian Savulescu s-a prevăzut un număr de 18 locuri de parcare, din care 1 este destinat persoanelor cu dizabilitati, finisate cu mixtura asfaltica.

ALEI PIETONALE SI PROIECȚIE IN AER LIBER

In scopul amenajării zonei de recreere se propun:

 • -  Alei pietonale realizate din beton amprentat si incadrate cu borduri mici de tip pietonale.

 • -   Platforma proiecție aer liber amenajata la cota de acces din holul central si la cota terenului amenajat.

PLATFORMA DEȘEURI

Pentru colectarea selectiva a deșeurilor se va propune o platformă pentru stocare si evacuare deșeuri, racordata la rețeaua de apa si sistemul de canalizare.

INSTALAT» EXTERIOARE

REȚELE ALIMENTARE APA POTABILA

Rețeaua de alimentare cu apa potabila, cu legătură in căminul de branșament propus la limita de proprietate (separație tehnica de apa), este compusa din conducte PEID

Din rețeaua de distribuție apa pentru consum menajer se realizează racorduri din țeava PEID pentru cele 3 cișmele din inox ce se amplaseaza in incinta centrului multifuncțional.

REȚELE ALIMENTARE APA PENTRU INCENDIU

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID.

SISTEMUL DE IRIGAȚIISCENARIUL I - recomandatPentru udarea spatiilor verzi se va realiza un sistem^e îti automat, contorizat, avand in componenta electrovane de un modul de comanda programabil, senzor de ploai economia de apa.

GOSPODĂRIRE APA HIDRANTI INTERIOR SI EXTERIOR

Pentru alimentarea hidrantilor interiori si exteriori s-a prevăzut o gospodărie de apa pentru stingerea incendiilor, amplasata ingropat in afara clădirii, formata dintr-un rezervor de apa, comun pentru hidrantii interiori si exteriori, si statie de pompare.

Rezervorul subteran de înmagazinare din beton are un volum util de aproximativ 73 mc din care 56 mc reprezintă volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si incendiului interior.

Grupul de electropompe se montează într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat.

REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERA din incinta Centrului Multifuncțional a fost dimensionata si proiectata cu tuburi PVC 200mm, lungime de L=174ml, cu descărcare in căminul existent Cex de pe str. Traian Savulescu.

REȚELELE DE CANALIZARE PLUVIALA vor colecta apele meteorice de pe suprafața parcărilor si a platformei de depozitare deșeuri prin intermediul unor rigole, avand o lungime totala de 78ml. S-a prevăzut si montarea unui separator de hidrocarburi avand o capacitate de 101/s pentru a respecta indicatorii conform NTPA002/2002.

REȚELE TERMICE EXTERIOARE

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat, către pompele de căldură din camera tehnica.

REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE

Spațiul va fi echipat cu o instalație video de exterior. Camerele video vor fi de inalta rezoluție, IR 40 ml si vor fi amplasate astfel incat tot obiectivul sa fie supravegheat.

Va fi prevăzută o instalație de iluminat exterior realizata prin intermediul a trei stâlpi de iluminat metalici cu h=4m echipați cu lămpi LED de 50 W si a unor reflectoare LED antivandalism.

COMPONENTA B: INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA va avea următoarele caracteristici:

SCENARIUL I - Recomandat


ÎNCADRAREA CONSTRUCTIVA

 • -  CATEGORIA "C" - NORMALĂ DE IMPORTANȚĂ a construcției

 • -  CLASA III de importanță a construcțieiSTRADA CORLATESTI

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

REȚEAUA DE CANALIZARE este dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC si prevăzută cu cămine de vizitare cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Fagarasi.

S-au prevăzut racorduri pentru toate imobilele de pe strada.

STRADA UZINEI

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol.

STRADA ATELIERULUI TRONSON 1

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol.

STRADA ATELIERULUI TRONSON 2

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevede extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila si branșamente pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol.

STRADA TÂRGULUI

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

SISTEM CANALIZARE PLUVIALA preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol.

STRADA TRAIAN SAVULESCU TRONSON 1

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

SISTEM CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol.

STRADA TRAIAN

SISTEM CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se vaSCENARIUL I - Recomandat


SAVULESCU TRONSON 2


STRADA PIETII


STRADA RAFOV


STRADA RAFOV TRONSON 2


STRADA TRENULUI


face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de sourgi de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de fi|f^in cămin special (instalație) pentru epurarea apelcV^-me provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direc

_șol___________ _ ____________________________________

SISTEM CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in soț____________________________________

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa._______________________________

SISTEMUL DE CANALIZARE este dimensionat si proiectat, sistem unitar, cu tuburi PVC si prevăzută cu cămine de vizitare, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Fagarasi si in căminul existent de pe Str. Rafov.

S-au prevăzut racorduri pentru toate imobilele de pe strada._________

SISTEM DE IRIGAȚII

Pentru udarea spatiilor verzi se va prevedea un sistem de irigații automat, contorizat, avand in componenta electrovane comandate de un modul de comanda programabil, senzor de ploaie pentru economia de apa, sistemul este realizat din conducte de apa din material PEHD PE100 PN 10 De 63 mm pana la De 20 mm._______

REȚELE ELECTRICE

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune, iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie, iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior, in constructive antivandalism._______

REȚELE ELECTRICE Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior,in constructive antivandalism.________

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevede extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila si branșamente la imobile care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa._____________

REȚEAUA DE CANALIZARE a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Rafov.

S-au prevăzut racorduri pentru toate imobilele de pe strada._________

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente la imobile care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa._________________

CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare,

lor ii5 O m *,


SCENARIUL I - Recomandatdren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este u (instalație) pentru epurarea apelor meteorice prtj^r|i suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol REȚELE ELECTRICE Se va realiza o noua rețea de alimentare cu energii alcatuita din stâlpi metalici cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune, iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi

INTRAREA LANULUI


STRADA IZLAZULUI TRONSON 1


STRADA IZLAZULUI TRONSON 2


INTRAREA OGORULUI


prevăzută o canalizatie, iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior, in constructive antivandalism.

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevede extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila si branșamente la imobile care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.

REȚEAUA DE CANALIZARE a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti.

S-au prevăzut racorduri pentru toate imobilele de pe strada.________

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente la imobile care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.__

SISTEM CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol.

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevăd branșamente la imobile care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.____

SISTEM CANALIZARE PLUVIALA: preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol. _____________ ____________ ____________ __________________________

REȚEAUA DE CANALIZARE a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti.

S-au prevăzut racorduri pentru toate imobilele de pe strada.

Scenariul II - Nerecomandat

A

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Construire clădire centru multifuncțional P+Eretras si amenajare zona de recreere in aer liber, racordare si branșamente utilitati, imprejmuire parțiala si realizare sistem de irigații.

Furnizarea energiei termice va fi realizata prin centrale termice in condensatie dimensionata astfel incat sa acopere intregul necesar de energie termica al clădiri.

COMPONENTA A - CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE

SCENARIUL I - Recomandat

CLĂDIRE CENTRU MULTIFUNCTI ONAL

ARHITECTURA

Pentru alcătuirea pereților exteriori ai clădirii au fost analizate urnmătoarele variante constructive:

Varianta 1:

Perete suport: perete de zidărie cu goluri verticale.

- Temosistem compact lipit cu material termoizolant - vată minerală bazaltică și tencuială decorativă de exterior.

Varianta 2:

 • -  Perete suport: perete de zidărie cu goluri verticale.

 • -  Strat termoizolant: vată minerală bazaltică.

 • -  Finisaj exterior fațadă: sistem de fațadă ventilată cu placi de fibrocement.

Pentru alegerea variantei constructive optime s-au avut în vedere următoarele criterii:

CRITERIU

VARIANTA 1

VARIANTA 2

ESTETIC

Finisajul de fațadă -tencuiala decorativa - se realizează in situ, abaterile de planeitate se rezolva cu mai mare dificulatate

Finisajul de fațada -tencuiala decorativa sprijină unitatea volumelor prin continuitatea suprafețelor si lipsa rosturilor

Finisajul de fațadă ventilată -plăcile de fibrociment sunt produse în fabrică pe baza unor agremente tehnice, posibilele defecte sau vicii fiind astfel reduse.

Abaterile de planeitate pot fi mai ușor controlate.

Sistemul de fațada ventilata cu placi de fibrocement presupune fragmentarea volumelor datorita rosturilor prezente prin montarea plăcilor.

ECONOMIA DE ENERGIE-CAPACITA TEA DE IZOLARE TERMICA

Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4-10°C, în funcție de sortiment Ă= 0,035 - 0,039 W/

DURABILIT ATE

Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.


-—

Scenariul II - Nerecomandat

B

STRĂZI

Identic cu Scenariul I.

WW7

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;


SCENARIUL I - Recomandat


NTtRGROUP

5
IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJUR ATOR


COSTURI


Vata minerală are o structură vitroasă-am, material cristalizat sub formațiuni de tip dăunătoare sănătății, nu poluează mediV^ gaze sub acțiunea focului și nu are emisii i periculoase.

1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • -  Raport bun cost/performata termica;

 • -   Non combustibil;

 • -   Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte;

 • -   Stabilitate dimensionala;

 • -  Rezistent UV;

 • -  Foarte bune performante acustice.

Termosistemul compact lipit cu vată minerală bazaltică, cu tencuială decorativă implică costuri semnificativ mai scăzute, ca urmare a prețului de achiziție a materialelor și a modalității de montare frecvent executate

Sistemul de fațadă ventilată implică costuri ridicate ale materialelor și necesitatea elaborării unui proiect specializat în vederea realizării structurii pe care se montează plăcile de fibrociment


Varianta recomadată este Varianta 1 deoarece este mai bine aspectată atat din punct de vedere estetic, tencuiala decorative conferind un aspect unitar volumelor propuse, cat si din punct de vedere cost-beneficiu, costurile reprezentând un criteriu, uneori, determinant în evaluarea și implementarea proiectelor realizate din fonduri publice. STRUCTURA

Varianta 1: Sistem constructiv de tip dual cu cadre și pereți structurali din beton armat monolit

Varianta 2: Sistem constructiv din metal

Pentru alegerea variantei constructive optime s-au avut în vedere următoarele criterii:

CRITERIU


VARIANTA 1


EXECUȚIE


Sistemul constructiv realizat din beton implică timpi mai mari de punere în operă a suprastructurii prin cofrarea și turnarea stâlpilor și a grinzilor.


VARIANTA 2

 • 1. Structurile metalice prezintă un timp mult mai scăzut de punere în operă daca se executa din elemente cu prinderi bulonate (nu sudate).

 • 2. Structurile metalice prezintă un timp ridicat de punere în operă daca se executa din elemente sudate. Execuția


La fel, protecția s JTn&irjpriJp’r sudate in șantier se face prin metalizare (spreiere) si nu se poate compara cu tratamentele termice de acoperire realizate intr-o baie de Zn. Verificarea in șantier a calitatii sudurilor (ultrasunete, lichide penetrante) este ingreunata din cauza poziției elementelor (nu pe banc ci pe schele).

Deci dpdv al timpului de execuție si al calitatii execuției, soluția cu imbinari bulonate aduce beneficii.

COSTURI

Structurile realizate din beton sunt evaluate cu un procent de rezonabilitate a costurilor cuprins intre 40-60% în raport cu structurile realizate din metal în condițiile unor deschideri uzuale (3..8m).

Structura din beton prezintă caracteristici favorabile din punct de vedere al protecției la foc prin acoperirea carcaselor de armatură cu beton.

Structurile din beton armat nu implica costurile de mentenanță specifice structurilor metalice (verificare, eventual refacere acoperire protecție)

Structurile realizate metal devin eficiente din punct de vedere al costurilor în cazul deschiderilor ample.

Protecția la foc a elementelor structurale din metal cu tratamente    termospumante

implică costuri ridicate.

Din punct de vedere al mentenantei, structurile metalice necesită verificarea periodică a pretensionărilor șuruburilor și butoanelor de ancoraj și refăcute protecțiile anticorozive, eventual anumite suduri afectate de coroziune, operații care implică costuri pentru desfacerea și refacerea finisajelor pentru a avea acces la elementele structurale, personal de specialitate pentru verificarea și, eventual reglarea pretensionării șuruburilor și butoanelor de ancoraj. Pe parcursul derulării operațiilor de mentenanță, circulația în zonele verificate este obstrucționată și îngreunată.

Varianta recomandată este Varianta 1 deoarece este mai bine aspectată din punct de vedere al conformației planimetrice și volumetrice a construției și a costurilor implicate.

SCENARIUL I - Recomandat

INSTALAȚII ELECTRICE                                \ .

Varianta 1 Corpuri de iluminat fluorescente si conductoare g^lurrurr Varianta 2: Corpuri de iluminat LED. si conductoare de cupru

1 o

Se recomanda varianta 2 datorita fiabilității mai bune, a proprietăților ridicate ale cuprului fata de aluminiu si a corpurilor de iluminat cu LED fata de cele cu surse fluorescente deoarece au un consum redus de energie si costuri reduse de exploatare si mentenanta

INSTALAȚII TERMICE

Varianta 1: Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Varianta 2: Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Se propune adoptarea variantei 2, datorita prețului scăzut al materialului, durata de viata ridicata si a proprietăților izolatoare ale materialului, simplitate de montaj si siguranța de etansare a îmbinărilor conductelor cu piesele de legătură.

INSTALAȚII SANITARE

Varianta 1: Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Varianta 2: Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Se propune adoptarea variantei 2, datorita durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si temperaturi ridicate

SISTEMUL DE IRIGAȚII

S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Sistem de irigații automat: Sistem de irigații automat, cantitatile de apa utilizate se va contoriza. Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazon si aspersoare statice tip spray.

Varianta 2: Udare manuala: Udarea manuala cu cisterna se va face prin personalul aferent alocat pentru acestea.

A fost aleasa varianta 1, din punct de vedere economic si tehnologic, nu exista personal sau utilaje pentru udarea manuala, astfel un sistem complet automat este mai fiabil eficient si economic.

Varianta 1: Sistem constructiv realizat din stâlpi din beton armat si blocuri din BCA

ÎMPREJMUIRE


Varianta 2: Sistemalcatuit stâlpi din profile laminate zincate si panouri fonoabsorbantede tip sandwich cu interior mineral

Pentru alegerea variantei constructive optime s-au avut în vedere următoarele criterii:


SCENARIUL I - Recomandat

CRITERIU

VARIANTA 1

VARIANTĂ 2

PROTECȚIE LA ZGOMOT

Sistemul alcătuit din stâlpi din beton si închidere din blocuri de BCA ca soluție de imprejmuire nu atinge performante fonoabsorbante ridicate

Datorita performatelpjsX XZ z fonoabsorbante exceptfenal^ sistemul alcătuit din stâlpi din profile laminate zincate si panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral este un sistem un produs dedicat pentru realizarea împrejmuirii la limitele de proprietate cu surse de zgomot crescut

COSTURI

Sistemul alcătuit din stâlpi    din    beton

siinchidere din blocuri de BCA implică costuri semnificativ mai scăzute, ca urmare a prețului de achiziție              a

materialelor,         a

modalității de montare frecvent executate si a ofertei vaste de furnizori.

Sistemul alcătuit din stâlpi din profile laminate zincate si panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral implică costuri ridicate ale materialelor si execuției.

Varianta recomandată este varianta 1 deoarece este mai bine aspectată din punct de vedere al protejării la zgomot a rezidentilor din vecinătate.

ZONA DE JOACA SI FITNESS

S-au analizat următoarele variante constructive pentru platforma zona loc de joaca si fitness:

Varianta 1: Structura rutiera semirigida cu următoarele caracteristici

 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  10 cm strat de nisip.

Varianta 2: Structura rutiera riaida cu următoarele caracteristici

 • • 18 cm beton de ciment C30/37;

 • •  Hârtie kraft;

 • • 2 cm nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  10 cm strat de nisip.

S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

ZONA PARCARI

S-au analizat următoarele variante constructive pentru parcarea auto: Varianta 1: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm fundație de balast;SCENARIUL I - Recomandat

•  7 cm strat de forma din nisip.

Varianta 2: Structura rutiera semirigida cu următoarele ca

4 cm strat de uzura EB 16 rul 50/70 (BA 16);

6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de (BAD 22.4);

20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

30 cm strat de balast;

10 cm strat de nisip;


fiind mai


S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

S-au analizat următoarele variante constructive pentru alei pietonale: Varianta 1: Structura rutiera semirigida cu următoarele caracteristici

 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  10 cm beton de ciment C8/10;

 • •  10 cm balast;

  ALEI PIETONALE SI PROIECȚIE IN AER LIBER


Varianta 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici

 • •  Beton amprentat;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm strat de nisip

S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

PLATFORMA DEȘEURI


Variante constructive analizate pentru platforma de deșeuri:

Varianta 1:

 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

Varianta 2:

 • •  Beton amprentat;

S-a ales varianta 2 deoarece structura propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

REȚELE ALIMENTARE APA POTABILA

Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID Varianta 2: Conducte din fonta ductila

INSTALAȚII EXTERIOARE


Varianta recomadată este Varianta 1 având în vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic, modalitatea de imbinarea a conductelor din material PEID cu furnitura aferenta, furnitura realizata din același material ca si conducta (PEID), si asigurarea unei etansari sigure intr-un timp foarte scurt.

REȚELE ALIMENTARE APA PENTRU INCENDIU

Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Varianta recomadată este Varianta 1 având în vedere complexitatea

SCENARIUL I - Recomandatredusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic, îmbinarea a conductelor din material PEID cu fu. furnitura realizata din același material ca si condd^\( asigurarea unei etansari sigure intr-un timp foarte scurt.


SISTEMUL DE IRIGAȚII:

S-au analizat următoarele variante:

Varianta 1: Sistem de irigații automat: Sistem de irigații automat, cantitatile de apa utilizate se va contoriza. Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazon si aspersoare statice tip spray.

Varianta 2: Udare manuala cu cisterna se va face prin personalul aferent alocat pentru acestea.

S-a ales varianta 1, din punct de vedere economic si tehnologic, nu exista personal sau utilaje pentru udarea manuala, astfel un sistem complet automat este mai fiabil eficient si economic.

REȚELE CANALIZARE MENAJERA

VARIANTA 1: Tuburi din PVC de canalizare

VARIANTA 2 :Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

Varianta recomadată este Varianta 1, cu tuburi din PVC, caracteristicile tehnico-economice: greutate redusa pe metru liniar; reducerea timpului de realizare al rețelei; etansare buna la imbinari; rezistente la agresivitatea apelor uzate; rugozitate redusa; conduc la concluzia ca rețeaua de canalizare menajera din tuburi PVC este optima pentru aceasta investiție

REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

VARIANTA 1 Rigole carosabile

VARIANTA 2 Rețea de canalizare pluviala, prevăzută cu cămine de vizitare si guri de scurgere

Varianta recomadată este Varianta 1, la rigole grătarele sunt încadrate de muchiile de beton și pot fi fixate cu ajutorul unor sisteme de cleme de prindere sau de fixare.au corpul masiv din beton de calitate superioară.

REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE

Varianta 1: Corpuri de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu si conductoare de aluminiu

Varianta 2: Corpuri de iluminat LED. si conductoare de cupru

Se recomanda varianta 2 datorita fiabilității mai bune, a proprietăților ridicate ale cuprului fata de aluminiu si a corpurilor de iluminat cu LED fata de cele cu surse clasice deoarece au un consum redus de energie si costuri reduse de exploatare si mentenanta

COMPONENTA B: INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CÂRTI MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU UTILITĂȚILOR DE BAZA - variante constructive:S-au analizat următoarele variante constructive pentru SIST DE IRIGAȚII:

Varianta 1 - Sistem de irigații automat:

Sistem de irigații automat, cantitatile de apa utilizate se va contoriza. Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazon si aspersoare statice tip spray.

Varianta 2 - Udare manuala:

Udarea manuala cu cisterna se va face prin personalul aferent alocat pentru acestea.

S-a ales varianta 1, din punct de vedere economic si tehnologic, nu exista personal sau utilaje pentru udarea manuala, astfel un sistem complet automat este mai fiabil eficient si economic.

REȚELE ELECTRICE

Varianta 1 Corpuri de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu si conductoare de aluminiu

Varianta 2: Corpuri de iluminat LED. si conductoare de cupru

STRĂZI


Se recomanda varianta 2 datorita fiabilității mai bune, a proprietăților ridicate ale cuprului fata de aluminiu si a corpurilor de iluminat cu LED fata de cele cu surse clasice deoarece au un consum redus de energie si costuri reduse de exploatare si mentenanta.

REȚELE ALIMENTARE CU APA

Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Varianta recomadată este Varianta 1 având în vedere complexitatea redusa a instalației corelata cu prețul unitar mai mic, modalitatea de îmbinarea a conductelor din material PEID cu furnitura aferenta, furnitura realizata din același material ca si conducta (PEID), si asigurarea unei etansari sigure intr-un timp foarte scurt.

REȚELE CANALIZARE MENAJERA

VARIANTA 1: Tuburi din PVC de canalizare

VARIANTA 2 :Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

Varianta recomadată este Varianta 1, cu tuburi din PVC, caracteristicile tehnico-economice: greutate redusa pe metru liniar; reducerea timpului de realizare al rețelei; etansare buna la imbinari; rezistente la agresivitatea apelor uzate; rugozitate redusa; conduc la concluzia ca rețeaua de canalizare menajera din tuburi PVC este optima pentru aceasta investiție.

REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

VARIANTA 1 Rigole carosabile

VARIANTA 2 Rețea de canalizare pluviala, prevăzută cu' vizitare si guri de scurgerec Varianta recomadată este Varianta 1, la rigole grătarele sunt încadrate de muchiile de beton și pot fi fixate cu ajutorul unor sisteme de cleme de prindere sau de fixare, au corpul masiv din beton de calitate superioară.

• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

COMPONENTA A - CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE

SPECIALITATE

DENUMIRE OBIECT

U.M.

CANTIT.

CLĂDIRE CENTRU MULTIFUNCTI ONAL

ARHITECTURA

bariere profesionale de praf

buc

2

ascensor panoramic interior

buc

1

canapele modulare si tabureti de stat

buc

31

vitrine pentru expoziție

buc

9

sistem de sonorizare - interior

buc

2

rulouri interioare pentru zona saliii de activitati pentru impiedicarea pătrunderii luminii in cazul evenimentelor cu proiecție

buc

1

ecran de proiecție interior

buc

1

mese de lucru plianta pentru diverse ateliere cu tabureti stivuibili

buc

16

scaune stivuibile cu masuta retractabila pentru zona de conferințe

buc

116

Masa de lucru cu scaune pentru copii

buc

10

Lampa pendul

buc

10

kit antifurt tablete

buc

20

Cos gunoi colectare selectiva

buc

1

Masa de conferințe

buc

1

Scaun birou

buc

12

Scaun vizitator

buc

5

Tabureti din material textil

buc

50

Scaune inalte pentru oficiu si pentru mediateca

buc

10

Video-proiector si suport

buc

2

Tabla magnetica de scris

buc

1

Televizor

buc

1

Microfon vocal

buc

2

Tablete

buc

20

Laptop

buc

7

Imprimanta color

buc

2

Birouri

buc

7

Dulapuri dosare

buc

9

Cuptor cu microunde profesional

buc

1SPECIALITATE

DENUMIRE OBIECT

U.l<

MW

Fierbator profesional de ceai

bucjj

Espressor automat

buc \

Frigider

buc

* JtTSS'fvS

Mese de lucru inox 70 si 100cm

buc

c

lunigime

Dulapuri suspendate din inox

buc

1

Ceașca, cana si pahar pentru personalul centrului

buc

12

Vestiar metalic

buc

14

Stingator portativ minim 6 kg interior si exterior

Stativ umerașe si seturi de umerașe

buc

6

Cos de gunoi 5I si 30I

buc

26

Comode si măsuțe

buc

11

Rafturi mediateca

buc

8

Seturi colecții pentru copii, beletristica si aventura

set

3

Dulap depozitare produse de curățenie

buc

2

Mașina de curata pardoseli

buc

1

Cărucior de curățenie profesional

buc

1

Raft metalic

buc

3

Trusa medicala deprim ajutor

buc

1

Elemente signalistica interior

Buc

10

INSTALAȚII ELECTRICE

Grup electrogen 25 kva

Buc

1

Kit Fotovoltaic 7.5 KVA

Ans.

1

UPS 7.5 KVA

Ans

1

Pompa de căldură sol-apa 29 Kw

buc

4

Recuperator de căldură D=3000 mc/h

buc

1

Ventiloconvector caseta Bi=3,3Kw, Br=2,7Kw

buc

22

Ventilator Baie D=95mc/h

buc

11

Boiler cu serpentina v=200L

buc

1

Rezistenta electrica boiler 12 Kw

buc

1

INSTALAȚII TERMICE

Centrala termica in condensatie 95 Kw

buc

2

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=100 L

buc

2

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=50 L

buc

1

Pompa circulație Qmax=2,5mc/h, Hmax=4 mCA

buc

7

Pompa circulație Qmax=6,5mc/h, Hmax=6,8 mCA

buc

4

Acumulator căldură V = 1500 Litri

buc

ZONA DE JOACA SI FITNESS

ARHITECTURA

Echipamament joaca exterior complex

buc

1

Echipament joaca exterior persoane cu dizabilitati

buc

1
SPECIALITATE

DENUMIRE OBIECT

u.iyG

/CÂNTlX^

Echipament joaca exterior masuta

bujfe

Panou regulament exterior

bac

Echipament joaca exterior balansoar

buc; (

W

Echipament joaca balans a

buc

Echipament joaca balans b

buc

1

Aparat gimnastica talie

buc

1

Aparat gimnastica piept

buc

1

Aparat gimnastica brațe

buc

1

Aparat gimnastica schiat

buc

1

Aparat gimnastica eliptic

buc

2

aparat gimnastica catarare

buc

2

ALEI PIETONALE SI PROIECTIEIN AER LIBER

ARHITECTURA

Banca tip insula 1

buc

7

Banca tip insula 2

buc

4

Banca spatar inalt 3m

buc

3

Banca profil arc de cerc

buc

6

Cișmea exterior - accesibil inclusiv persoane cu dizabilitati

buc

3

Banca otel zincat vopsit la cald

buc

90

Masa exterior HPL

buc

3

Scaun de exterior HPL

buc

12

Suport biciclete

buc

15

Picheți exterior incendiu

buc

3

Sistem orientare

buc

3

Coșuri de gunoicolectare selective

buc

14

Stingator portativ minim 6kg -interior si exterior

buc

17

PLATFORMA DEȘEURI

ARHITECTURA

Pubele

buc

7

INSTALAȚII EXTERIOARE

REȚELE ALIMENTARE APA POTABILA

Cămin apometru Dn 1000 mm din

PE, contor Dn 40mm

buc

1

Pompa submersibila de epuisment

Buc

1

GOSPODĂRIRE APA HIDRANTI INTERIOR SI EXTERIOR

Chepeng metalic

Buc

1

Grup pompare pentru incendiu exterior si interior

Buc

1

Pompa submersibila de epuisment

Buc

2

Vas expansiune

Buc

1

Dotări SSM si SU

Ans.

1

REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Separator de hidrocarburi

Buc.

1


COMPONENTA B: INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA - echipare si dotare:STRĂZI


REȚELE ALIMENTARE CU APA


Cămin de apometru complet echipat D contor Dn 20 mm

 • 3.2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-a tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • •  consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul

 • •  protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul

 • •  intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul

 • •  demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul

• introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu este cazul

• introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

In cadrul categoriei de lucrări de intervenție asupra construcțiilor existente se vor realiza lucrări de reabilitare/modernizare ale drumului si sistemului de iluminat public pentru Intrarea Lanului, Strada Rafov si Strada Rafov Tronson 2. Pe Intrarea Lanului sunt prevăzute lucrări de inlocuire a unui tronson de conducta. Caracteristicile tehnice ale intervențiilor asupra construcțiilor existente sunt descrise la capitolul 3.2.2.e)

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

A fost identificat ca factor de risc antropic riscul de distrugeri punctuale in zonele stațiilor de calatori (acoperire statie, banei etc), cauzate de conduita necorespunzatoare a calatorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele


afectate fiind ușor de raparat/ inlocuit. Lucrările de reparații vo către municipalitate.

Rețele electrice. Alimentarea cu energie electrica a sistemu realiza prin intermediul unei linii electrice subterane, iar c propuse vor avea rezistenta mecanica ridicata, min IK 08.

Pentru execuția rețelelor de canalizare menajera si pluviala antropic este poziția colectorului privat care străbate str. Petrolului spre statia de epurare a Rafinăriei Astra, a cărui adâncime fata de cota terenului nu a fost identificata. Tot la execuția rețelelor de canalizare un factor de risc este si poziția conductelor de transport titei trasate orientativ conform avizului tehnic si informațiilor obținute.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  SCENARIUL I - recomandat

  ÎNCADRAREA CONSTRUCTIVA

  • - CATEGORIA "C" - NORMALĂ DE IMPORTANȚĂ

  • - CLASA III de importanță a construcției

  INTRAREA LANULUI

  ALEE PIETONALA

  Se vor realiza lucrări de refacere carosabil.

  Va fi tratata ca o alee pietonala deoarece nu respecta condițiile de proiectare pentru strada de categoria a-IV-a cu o banda de circulație. Pe aceasta se va circula si mașini pentru accesul in proprietățile private.

  RETETE ELECTRICE

  Se vor realiza lucrări de demontare a corpurilor de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente si a liniei electrice aeriene pentru iluminat.

  REȚELE ALIMENTARE CU APA

  Pe Intrarea Lanului, odata cu extinderea rețelei de alimentare cu apa, se va inlocui si tronsonul de conducta din OL Dn 50 mm. Branșamentele existente pe acest tronson se vor prelua in noua conducta PEID De 50 mm, iar daca sunt din alt material decât PEID se vor inlocuii si acestea.

  STRADA RAFOV

  PARTE CAROSABILA SI PARCARI AUTO

  Se va amenaja un număr de 100 locuri de parcare din care 3 sunt pentru persoane cu dizabilitati.

  Nu se intervine la partea carosabila.

  ALEI PIETONALE SI PISTE DE BICICLISTI

  Se vor amenaja trotuare stanga - dreapta variabile ca lățime.

  Se vor amenaja piste de biciclisti stanga - dreapta cu lățime de 1.00 m.

  Se va amenaja patru locuri de parcare si preluare a bicicletelor.

  SCENARIUL I - recomandat

  SPATII VERZI

  Se vor amenaja spatii verzi variabile ca latimer^lșl- J§ ",

  REȚELE ELECTRICE           X©    ^4^9

  Se vor realiza lucrări de demontare a corpuîhor ^i^ir^ri cu descărcări in vapori de sodiu existente si a liniei electrice aeriene pentru iluminat.

  STRADA RAFOV TRONSON 2

  PARTE CAROSABILA

  Se vor realiza lucrări de refacere carosabil.

  ALEI PIETONALE

  Se vor amenaja trotuare stanga - dreapta variabile ca lățime.

  REȚELE ELECTRICE

  Se vor realiza lucrări de demontare a corpurilor de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente si a liniei electrice aeriene pentru iluminat.

 • f) Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

  SCENARIUL 1 - recomandat

  Parte carosabila strada Rafov tronson 2, Intrarea Lanului si parcari pe strada Rafov

  Variante constructive analizate :

  Varianta 1: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

  • •  25 cm beton de ciment rutier BcR4;

  • •   Hârtie kraft;

  • •  2 cm nisip;

  • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

  • •  25 cm fundație de balast;

  • •  7 cm strat de forma din nisip.

  Varianta 2: Structura rutiera semirigida cu următoarele caracteristici:

  • •  4 cm strat de uzura EB 16 rul 50/70 (BA 16);

  • •  6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

  • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

  • •  30 cm strat de balast;

  • •   10 cm strat de nisip;

  S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

  Trotuare si piste de biciclisti

  Variante constructive analizate:

  Varianta 1: Structura rutiera semirigida cu următoarele caracteristici

  • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

  • •  10 cm beton de ciment C12/15;

  • •  10 cm nisip;

  Varianta 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici

  • •  Beton amprentat;

  • •   Hârtie kraft;

  • •  2 cm nisip;

  • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

  SCENARIUL 1 - recomandat      A?

  •  5 cm strat de nisip                           |

  S-a ales varianta 1 deoarece structura rutiera prop& rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costurh sensibil apropiate.

  i>and fe^exeăurtfâj^

g) Dotarea si echiparea specifică funcțiunii propuse

SPECIALIT ATE

DENUMIRE OBIECT

U.M.

CANTITATE

STRĂZI

DRUMURI

coșuri de gunoi colectare selectiva montati pe stâlpii de iluminat

Buc

91

statie de autobuz

Buc

2

rastel pentru biciclete

buc

4

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

• costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Scenariul 1 Recomand

at

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA, (1 euro = 4,5744 lei), din care:

lei

22,775,390.00

euro

4,978,880.29

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

16,453,654.00

euro

3,596,898.83

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu Recomandat.

Scenariul II Nerecomandat

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA, (1 euro = 4,5744 lei), din care:

lei

20,973,730.00

euro

4,585,023.17

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

14,651,994.00

euro

3,203,041.71

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Scenariul II- Scenariu Nerecomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizată pe baza prețurilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

• costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare.

S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOT/ 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind cla: normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili funcționare a unei construcții.


S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 26 aFfl

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se incadra in următoarele categorii:

A. Centru multifuncțional

 • •  A.1. Cheltuieli cu materii prime si materiale

 • •  A.2. Alte cheltuieli materiale

 • •  A.3. Cheltuieli salariale

 • •  A.4. Cheltuieli de intretinere si reparații

 • •   A.5. Cheltuieli cu utilitățile

 • •  A.6. Alte cheltuieli de exploatare

B. Zona de recreere

 • •  B. 1. Cheltuieli cu materii prime si materiale

 • •   B.2. Cheltuieli cu utilitățile

 • •   B.3. Cheltuieli de intretinere si reparații

 • •   B.4. Alte cheltuieli de exploatare

C. Modernizare drumuri

 • •  C.1 Cheltuieli cu intretinerea si reparația drumurilor

 • -   Marcaje orizontale

 • -   Indicatoare rutiere

 • -   Covor asfaltic

D. Iluminat public

 • •  D.1 Cheltuieli cu intretinerea si reparația iluminatului public

 • -  Mentenanta sistemului înlocuirea corpurilor de iluminat

 • •  D.2 Cheltuieli cu energia electrica pentru iluminat

E. Canalizare

 • •   E.1 Cheltuieli cu intretinerea si reparația canalizării

F. Alimentare cu apa

 • •   F. 1 Cheltuieli cu intretinerea si reparația rețelei de alimentare cu apa

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

• studiu topografic;

Studiile topografice au fost elaborate de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului. Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

studiu geotehnic și/ sau studii de analiză și de stabilitatea ti


Studiul geotehnic pentru COMPONENTA A - CONSTRI MULTIFUNCȚIONAL RAFOV a fost realizat de SC ARGECO SRL, prin inginer geolog Janin Valeru DARABANA, verificat de ing. Livi atestat MLPAT cerința esențiala Af. Studiul geotehnic este prezentat in anexele proiectului

Studiul geotehnic pentru COMPONENTA B: INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV- MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA a fost realizat de GEOSOND SA, prin ingineri lonut CIOCANIU, Raluca PASCALAU si Andreea Nora ERDDELYI, verificat de ing. Aurel HARSULESCU, atestat MLPAT cerința esențiala Af. Studiul geotehnic este prezentat in anexele proiectului.

•  studiu hidrologic, hidrogeologic;

Studiul hidrogeologic preliminar pentru propunerea pompelor de căldură in cadrul COMPONENTEI A: Construire Centru Multifuncțional a fost elaborat de HIDROROM STAR SRL, prin inginer loan Stan si este prezentat in anexele proiectului. Studiul hidrogeologic este prezentat in anexa

•  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice a fost realizat de INTERGROUP ENGINEERING SRL si este atașat in anexa

• studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul

• raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul

•  studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Studiul peisagistic se va realiza la faza DTAC si se va intocmi un proiect de specialitate pentru amenajarea peisagistica.

•  studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

• studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.


3.5


Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele p orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principal/^

Durata de realizare a investiției: 28 luni (de la semnarea contractului ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii pr

9

Achiziții de lucrări, produse si servicii - 10 luni;

Implementarea contractului de execuție a investiției de baza - 16 luni; Publicitatea proiectului - 28 luni;

Managementul proiectului - 28 luni.


Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor pentru ambele scenarii.

Adițional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza

 • -   HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Programul de finanțare: POR/2018/4/4.3/ AXA PRIORITARA 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3; Obiectiv Specific 4.3.

Perioada de referința

Perioada de referința diferă in funcție de sectorul de investiții iar in cadrul proiectului sunt cuprinse obiective ce fac parte din mai multe sectoare. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, a fost selectata durata de 30 de ani pentru a putea fi incluse toate perioadele de referința aferente obiectivelor investitionale cuprinse in cadrul proiectului.

Aceasta perioada este impartita in trei etape:

 • -   Etapa de preimplementare - 2014-2019 (asimilata in 2 ani),

 • -   Etapa de implementare a proiectului - cu durata de circa 2 ani (28 de luni) din care etapa de Construcții si instalații de 16 luni,

 • -   Etapa de operare a proiectului - cu durata de 26 ani.

4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări


In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate Mică

Importanța

Medie

Descriere | întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele sp UAT Municipiul Ploiești astfel încât toate secțiunile dod atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de al contestațiilor. UIP-ul este format din personal de s experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelo duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanta

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     j Probabilitate

Mică

Importanța    | Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate a e proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar Probabilitate    Medie          Importanța     Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul loca până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar Probabilitate    Mică          | Importanța | Medie

Descriere

Efectele factorilor antropici

Măsuri    de

reducere

Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: clădire centru multifuncțional, utilitati, sala multifuncționala, avea drept efect distrugerea acestora. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistenta in timp. In situația in care se vor constata degradări datorate acțiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi suportate financiar de aceștia.

Tip risc

Financiar Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Descriere

Efectele factorilor naturali

Măsuri    de

reducere

Pentru a proteja investita de factorii naturali de risc: seism, incarcari din zapada si vânt, clădirea a fost dimensionata corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistenta. De asemenea acest risc a fost luat in considerare si in momentul proiectării utilităților de baza

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanța

Medie

4.3 Situația utilităților și analiza de consum• necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE

RECREERE

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețeaua operatorului de distribuție.

Alimentare cu apa. In urma analizării situației existente, in ceea ce privește numărul si tipul de consumatori indicat prin tema, necesarul de apa Qzi max =67,83 mc/zi, este asigurat din rețeaua publica aflata in administrarea SC APA NOVA Ploiești.

Canalizare menajera si pluviala din incinta Centrului Multifuncțional este dimensionata si proiectata cu tuburi PVC 200mm, lungime de L=174ml, cu descărcare in căminul existent Cex de pe str. Traian Savulescu.

Alimentarea cu gaz se va realiza prin racord la rețeaua operatorului de distribuție - DISTRIGAZ SUD

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV- MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua operatorului de distribuție.

Rețele exterioare de alimentare cu apa. In urma analizării situației existente, in ceea ce privește numărul si tipul de consumatori existenti pe străzile propuse prin aceasta investiție, necesarul de apa este asigurat din rețeaua publica aflata in administrarea SC APA NOVA Ploiești.

Rețele de canalizare. Evacuarea apelor menajere si pluviale se va face rețeaua publica aflata in administrarea SC APA NOVA Ploiești.

• soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețeaua operatorului de distribuție.

Alimentarea cu apa potabila pentru centrul multifuncțional si amenajare zona de recreere, se va realiza din conducta PEID De 160 mm existenta pe strada Rafov.

Rețeaua de canalizare exterioara din incinta Centrului Multifuncțional se va face cu tubulatura din PVC 200mm, evacuarea se va realiza printr-un racord de 5ml in căminul existent pe str. Traian Savulescu.

Alimetare gaz se va realiza prin racord la rețeaua operatorului de distribuție -DISTRIGAZ SUD

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU UTILITĂȚILOR DE BAZA


Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteauax^^rafoYu de distribuție.

Alimentarea cu apa potabila pentru imobilele care nu sunt racordate in prezent la rețeaua de apa, se va realiza din conductele existente de apa aferente străzilor propuse prin aceasta investiție.

Sistem de evacuarea apelor menajere si pluviale de la imobilele care nu sunt racordate in prezent la canalizare, se va realiza in conductele proiectate de canalizare prin aceasta investiție.

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

In ceea ce privește impactul proiectului asupra combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătură intre comunitățile urbane marginalizate de zona urbana funcționala si de restul orașului, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Intervențiile prevăzute prin proiect vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate prin:

 • -   Creșterea calitatii vieții locuitorilor prin construirea centrului multifuncțional Creșterea mobilității;

 • -  Asfaltare - Reducerea particulelor de praf din aer;

 • -   Creșterea accesibilității către oraș și în cartierele învecinate;

 • -   Reabilitarea spațiilor verzi;

 • -   Integrarea persoanelor cu dizabilități;

Măsuri de protecție a mediului.

Astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov, Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului.

Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile prevăzute in planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție a investiției, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentând personalul angrenat in realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrările.

,o

■*>

Personalul angajat va fi selectat prin concurs, strict pe baza


profesionale, fara nici un fel de discriminare legata de sex, apartenența poetica, desemnata Casa de Cultura „I.L. Caragiale”. Astfel, pentru activitatile: ateliere de lucru, evenimente multiculturale, audiții muzicale, prezentări de carte, expoziții, dans, seri culinare, mediateca, intalniri tematice, cenaclu literar, serata, ansamblu folcloric, grup coral etc., au fost luate in considerarea următoarele posturi:

religioasa, etnica sau orientări ale angajatilor.

In vederea administrării activitatilor in cadrul centrului multifuncțional a fosF'


•   1 sef birou

 • •   1 Consilier juridic

 • •  4 referenti de specialitate

 • •   1 ingrijitor

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Nu este cazul.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice in raport cu care poate interfera proiectul propus.

4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Conform SIDU, in anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiu, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

 • 4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicațiile prezentate in cadrul următoarelor documente:

 • 1. Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete" si excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

 • 2. Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții’ - al Comisiei Europene, 2014-2020.

 • 3. Anexa III - „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu” din cadrul Regulamentului (UE) nr. 207/2015.

 • 4. Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice


Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estim vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementa

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica toat&ij'r^âcJyîjftȘ posibile ale proiectului luat in discuție, in vederea determinării costurilor si ber*.....

corespunzătoare.

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus, care se integrează in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic si necesita contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați in Anexa 1 - Scenariul 1 - Scenariul Recomandat si in Scenariul 2

De menționat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operaționale daca aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este inregistrat ca plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecința in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reala recomandata de Comisia Europeana in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rata reala, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi constante, fara a lua in calcul impactul inflației.

Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe datele publicate de “Economist Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific - POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.3, Obiectivul Specific 4.3, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul inforeuro din luna depunerii si anume de 4,5744 lei/euro.

Având in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 30 de ani, fiind luate in considerare veniturile si costurile generate de noile investiții.

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vor aparea după implementarea noilor investiții pentru reparații, intretinere, personal si operare.


Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor si dotărilor a fost esflftia legislației in vigoare privind legea amortizării.

In situația „fara proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca~proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Ieșirile reprezintă costurile investitionale si costurile de operare. Intrările sunt reprezentate de veniturile operaționale si sursele de finanțare ale proiectului.

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referința.

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretinere si operare vor fi acoperite in totalitate de venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

Insa, avand in vedere evoluția pe piața a costurilor cu materialele si cu forța de munca, atat la nivel național cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmație are la baza si evoluția ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forța de munca in domeniul construcțiilor (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 52,3% in anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de construcții pentru proiectele de investiții (cf. INSSE s-a inregistrat o creștere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce privește cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in următorii ani.

Ținând cont ca investiția care face obiectul proiectului va fi susținuta de la bugetul local, o creșterea a cheltuielilor nu reprezintă o amenințare a sustenabilitatii proiectului.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției, prin definiție, este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizează fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operaționale sunt egale cu costurile din exploatare, in consecința fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.


De asemenea, veniturile atrase au menirea de a acoperi cheltuielile de me investiției si nu de a aduce venituri nete. Veniturile nete in cazul proiectului de f (diferența intre veniturile operaționale si costurile din exploatare este nula).

Din acest motiv, calcularea indicatorului RIR este practic imposibila (tinde nejustificata in cazul proiectului de fata.

Prezentul proiect nu generează venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin investiția ce se dorește a se realiza.

Centrul multifuncțional precum si exploatarea utilităților publice sunt investiții neproducatoare de venituri. Astfel, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor pe perioada de exploatare.

SCENARIUL I - Recomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)*

%

-00

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-20.375.177

Cantitate CO2 aferenta Centrului multifuncțional (pe 26 ani)

t CO2

1960

SCENARIUL II - Nerecomandat

Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C)*

%

-oo

Venitul net actualizat al investiției (VFNA/C)

Lei

-17.105.708

Cantitate CO2 aferenta Centrului multifuncțional (pe 26 ani)

t CO2

2396

‘Indicatorul financiar - RRF/C, se poate calcula doar pentru proiectele care generează VENITURI NETE, in caz contrar avand doar semnificație matematica si nu economica, rezultatul fiind

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare.

In cadrul Anexa 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, avand in vederea faptul ca valoarea totala a proiectului se afla sub pragul de 30 mii. lei, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publice si la o infrastructura de recreere.

A fost selectat scenariul in care proiectul produce cea mai mica cantitate de CO2 raportata la fiecare leu investit, respective scenariul 1 cu 0.072 tone C02/mii lei

Astfel, pentru prezentul proiect de investiții, rezultatele sunt următoarele:

Scenariul II Nerecomandat

Orizontul de timp

ani

30

Rata de actualizare

%

4

Cost total actualizat - incremental

Lei

25,895,527

Suprafața utila centrul multifuncțional

mp

698

Cantitate CO2

kg CO2/mp/an

132

Cantitate gaze cu efect de sera aferente clădirii (pe 26 ani)

t CO2

2,396

Raportul ACE

Lei/tona CO2

0,093


Scenariul I Recomandat                                          X, /

Orizontul de timp

ani

3

Rata de actualizare

%

1^4 \<^

Cost total actualizat - incremental

Lei

27,342,47^

Suprafața utila centrul multifuncțional

mp

Cantitate CO2

kg CO2/mp/an

108

Cantitate gaze cu efect de sera aferente clădirii (pe 26 ani)

t CO2

1,960

Raportul ACE

tona C02/mii lei

0,072


Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regăsește in cadrul Anexei 1 - Scenariul I Recomandat si a Anexei 1 - Scenariul II nerecomandat.

 • 4.8 Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate. Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 - analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecința, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate.

 • 4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile investiției au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent documentului de fata.

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariul recomandat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Criteriu

Scenariul I

Scenariul II

Cantitate gaze cu efect de sera aferente clădirii (pe 26 ani) -tone

1960

2396

Cost total actualizat - incremental - Lei/an

27,342,471

25,895,527

Cost de operare actualizat pe 26 ani

6,728,502

6,903,248

Raportul ACE - tona C02/mii lei

0,072

0,093

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recoma


Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomanda deoarece:A fost selectat scenariul in care proiectul produce cea mai mica ca raportata la fiecare leu investit, respective scenariul 1 cu 0.072 tone CO2/miriei Cantitatea de CO2 rezultata ca urmare a încălzirii clădirii este semnificativ mai mare in cazul scenariului II

costurile de operare aferete incalzirii centrului multifuncțional sunt mai reduse decât cele aferente din Scenariul II.

 • 5.3 Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Desființări. In vederea eliberării amplasamentului pentru realizarea obiectului de investiții -CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CARTIER RAFOV se propune desființarea împrejmuirii din plasa si a elemetelor parazitare aflate pe amplasament - platforme beton, etc.

Pe durata lucrărilor de desființare se va imprejmui o zona de siguranța.

Tehnologia de desființare si utilajele folosite revin in sarcina executantului.

Lucrările de desființare se vor executa astfel incat sa nu producă vibrații.

Materialele rezultate din desfintarea amenajărilor se vor depozita pe platforme special amenajate.

Inlaturare/relocare arbori. Pentru realizarea centrului multifuncțional si a acceselor este necesara relocarea sau indepartarea arborilor care obstructioneaza implementare investiției. In cazul îndepărtării, se va prevedea o măsură compesatorie de plantare de arbori pe spatiile verzi propuse prin prezentul proiect.

Asigurarea acceselor pe amplasament.

Accese in incinta centrului sunt propuse astfel:

accesul pietonal principal - Strada Rafov

accesul pietonal secundar - Strada Traian Savulescu întrucât reabilitarea strada Traian Savulescu nu face parte din investiția de baza, parcările care aparțin centrului multifuncțional se vor racorda la cota existenta a străzii Traian Savulescu.

Sistematizare verticala

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere:

 • •      realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament;

 • •      limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate;

 • •      corelarea cotelor absolute in raport cu accesele in clădirea centrului multifuncțional.

Amenajări exterioare - spatii verzi

Se propune amenajarea de spatii verzi cu gazon si plantari de arbori, arbuști si plantedecorative adaptați condițiilor climatice ale amplasamentului. Se vor menține si proteja copacii care nu obstructioneaza lucrările de realizare a obiectivului. Toate plantările se vor realiza in baza unui proiect de specialitate.


B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA BAZA

înlăturare arbori. In urma modernizării străzilor se vor inlatura un număr

Sistematizare verticala. Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere:

 • •  realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament;

 • •  limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate;

 • •  Se vor desface bordurile existente degradate pentru a fi înlocuite cu altele noi.

Amenajări exterioare - spatii verzi. Se propune amenajarea de spatii verzi si plantari de arbori adaptați condițiilor climatice ale amplasamentului. Se vor menține si proteja copacii care nu obstructioneaza lucrările de realizare a obiectivului. Toate plantările se vor realiza in baza unui proiect de specialitate.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Branșament apa potabila. Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, în imediata vecinătate a centrului multifucntional propus fiind prezente rețele de apa potabila. Prin urmare, rețelele de apa din incinta vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Ploiești.

Branșamentul proiectat este realizat din conducta existenta PEID De 160 mm, de pe strada Rafov, cu conducta PEID De 75 mm cu o lungime de aproximativ 13 ml. In punctul de injecție se prevede o vana de sectorizare montata îngropat Dn 65 mm.

Soluția tehnica presupune realizarea a doua rețele la interior contorizate separat prin apometre individuale montate in căminul de apometru.

Căminul de brasament cu dimensiunile utile 1,50 m x 1,20 m, H=2,0 m, se amplaseaza în spațiul verde conform planului de situație anexat. Acesta este echipat cu fitinguri si armaturi pentru indeplinirea scopului propus in condiții optime de exploatare.

Din căminul de branșament, apa este distribuita prin conducte PEID PE100 PN10 SDR17 ca si apa pentru consum menajer pentru alimentarea clădirii centrului multifuncțional, pentru cișmele exterioare si instalație de irigat, cat si către rezervorul de inmagazinare apa pentru incendiu exterior si interior (separație tehnica).

Pentru alimentarea cu apa potabila si pentru stingerea incendiilor exterioare/ interioare din incinta centrului multifuncțional sunt prevăzute rețele de incinta separate, dimensionate pentru debitul si presiunea necesara.

Sistem de canalizare. Rețelele de canalizare din incinta centrului multifuncțional vor fi racordate in căminul existent de pe str. Traian Savulescu. Racordul proiectat este din PVC 200mm, avand o lungime de 5ml.

Rețele electrice. Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de


i^ura „pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limi&conffăGtuăia

de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.


B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV- MODERl^|Efc REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITATÎtOR DE BAZA

Rețele alimentare cu apa. Pentru realizarea branșamentelor de apa pe străzile propuse prin investiție se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -  robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura impreuna cu accesoriile conductei.

Numărul exact de branșamente pe fiecare strada ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrărilor.

Instalația pentru branșamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spațiu verde sau carosabil.

Conductele de branșament se pozeaza in aceeași tehnologie folosita la conducta de distribuție cu următoarele particularități:

 • -  căpătui amonte are cota axului identica cu cea a conductei secundare in punctul de bransare;

 • -  căpătui aval (situat la limita de proprietate pentru care se executa branșamentul) este prevăzut a se poza cu cota generatoarei superioare la adancimea de 1.20 m de la cota trotuarului/drumului;

 • -  imbinarile pentru conducta si robinetii de concesie se vor realiza cu mufe de compresiune.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa branșamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din țeava PEID De 32 mm si De 25 mm. La căpătui fiecărui branșament se va monta un cămin de branșament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, cămin prevăzut cu aparat de măsură (apometru).

Rețele canalizare

Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundație, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevăzut cu balama.

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm.

Adancimea medie a rețelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, după care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.


Racorduri de canalizare. Pentru realizarea racordurilor pe străzile va utiliza țeava din material PVC SN8 160mm.

Numărul exact de racorduri pe fiecare strada ce se executa, va fi inceperii lucrărilor.

Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol

Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluviala, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un cămin de filtrare. In căminul de filtrare are loc o decantare (in situația in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deversează apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald.

După trecerea prin căminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 315 mm si o lungime de cca.15 ml, pentru fiecare sistem in parte. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 600 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.

In cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Separator de uleiuri și hidrocarburi

Pentru separarea uleiurilor si produselor petroliere din apele pluviale provenite din zona parcării s-a prevăzut un separator de uleiuri si hidrocarburi amplasat in spațiu verde (conform plan de situație).

Aceste separator este o construcție verticala realizata din polipropilena de inalta densitate fabricata conform DIN EN ISO 9001 cu obturator din otel inoxidabil, montate în pământ, prevăzute cu filtru coalescent, avand un debit capabil de10l/s si următoarea componenta:

 • •  Bazin din materiale compozite alcătuit din 2 compartimente:

 • •  compartiment pentru separarea sedimentelor

 • •  compartiment pentru separarea uleiurilor si produselor petroliere echipat cu filtru coalescent

 • •  Capac din fontă inclusiv rama <t>800mm;

 • •  Mufe/ racorduri. Date tehnice:

« Debit: Q=1 Ol/s;

 • • Capacitate decantor: 1000I;

 • • Greutate: 120kg.

Rețele electrice . Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul punctelor de aprindere alimentate din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Punctele de aprindere vor fi echipate cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului


 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vederâfteh# constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, % lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativi te performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici pr<

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE R1

SCENARIUL I - Recomandat

CLĂDIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI

 • -  CATEGORIA "C" - NORMALĂ DE IMPORTANȚĂ a clădirii conform H.G.R. 766/1997, Legii nr.10/1995 si Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995.

 • -  CLASA III de importanță a construcției în conformitate cu normativul P100-1/2013.

GRADUL II de rezistență la foc în conformitate cu normativul P118/1999

RISC MIC de incendiu în conformitate cu normativul P118/1999

ARHITECTURA

In scopul integrării socio-culturale, a dezvoltării comunitare si regenerării economica a cartierului Rafov se propune construirea unui centru multifuncțional si amenajarea unor spatii de recreere care sa deservească comunitatea cartierului Rafov din Municipiului Ploiești si sa asigure condițiile optime pentru utilizarea spațiului public pentru toate categoriile de varsta prin realizarea de spatii de recreere si agrement. Scopul proiectului este de a imbunatati calitatea vieții comunitare prin realizarea unei clădiri care sa devină reper la nivelul comunității, susținuta de amenajarea unor spatii de recreere si socializare.

Clădirea propusa contribuie la programul de regenerare urbana a zonei marginalizate a cartierului Rafov, conturandu-se un centru urban configurat pe doua niveluri. La nivelul parterului sunt propuse un foyer urban, care realizează legătură dintre strada Rafov si zona de proiecție in aer liber, si o sala pentru pentru activitati multiple, o zona de grupuri sanitare care sa deservească intregul obiectiv, o zona de birouri deservita de un grup sanita si oficiu si spatiile tehnice, complet separate de funcțiunile specifice obiectivului, cu acces direct din exterior, din strada Traian Savulescu. Etajul retras al clădirii este reprezentat de un volum excentric, in console raportat la amprenta clădirii si este orientat pe direcția NE-SV. Volumul etajului semnalizează, pe de o parte, accesul principal din strada Rafov, iar pe cealalta direcție servește ca suprafața de proiecție pentru zona amenajata in aer liber. In etajul centrului se propune o zona multimedia cu acces pe o terasa circulabila parțial verde, dotata cu echipamente destinate recreearii in aer liber.

SUPRAFAȚĂ TEREN                  4702   mp

Clădire.

a SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ -        626   mp

AMPRENTĂ LA SOL

b SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ          169   mp

c SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (a+b)         795   mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:              567   mp


SCENARIUL I - Recomandat

SUPRAFAȚA UTILĂ ETAJ: __

SUPRAFAȚA TERASA VERDE:

POT

CUT ________ _____

REGIM ÎNĂLȚIME


P+ERetr

H cornișa:

9.00m__

217 Locuri


CAPACITATE


Expresia volumetrică a clădirii transpune caracterul reprezentativ al obiectului la nivelul comunității si distribuția funcțională a spațiilor interioare prin volume bine delimitate și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni prin caracterul public-privat. Din punct de vedere vizual, se delimitează un volum parter in forma „L” cu acoperiș verde, parțial plat, parțial in panta, si etajul parțial - un volum neregulat in raport cu primul nivel, dezvoltat in console pe direcția est-vest. Astfel, volumul etajului are scopul de a semnaliza accesul in clădire din strada Rafov, iatr din zona de recreere, peretele inclinat, in consola, servește ca suprafața pentru proiecție in aer liber. în tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și utilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unui obiect unitar care sa devină reper la nivelul comunității cartierului Rafov. La nivelul parterului, holul va fi tratat cu suprafețe vitrate ample de tip perete cortina, atat spre Strada Rafov, cat si spre zona de recreere exterioara, prin transparenta asigurandu-se, in acest fel, comunicarea, la nivel vizual, intre cele doua zone cu caracter dinamic distinct.

Planimetrie. Configurația si orientarea terenului au condus către o planimetrie a construcției in forma “L”, retrasa de la aliniamentul străzii Rafov astfel incat clădirea generează, in raport cu amplasamentul, o delimitare fizica in doua zone: o zona dinamica -piateta urbana de acces in clădire, si o zona liniștita destinata promenadei si activitatilor in aer liber - proiecție, zone de socializare/relaxare, spațiu de joaca si sportin aer Iber. Pentru a asigura securitatea comunității si un mediu controlat se propune o clădire de „tip poarta”, accesul din Strada Rafov asigurandu-se numai prin intermediul holului central al clădirii. Separat, din Strada Traian Savulescu se propune un acces pietonal.

La interior, sub aspect funcțional, se delimitează doua zone:

 • -   zona publica: hol central cu garderoba si scara acces etaj, sala activitati, si grupurile sanitare aferente publicului (grupuri sanitare diferențiate pe sexe si destinate persoanelor cu dizabilitati) si incapere destinata familieii si copilului

 • -   zona privata: birourile aferente personalului si spatiile conexe acestora (birou de tip open space cu 5 puncte de lucru, birou separat pentru psiho-terapeut, oficiu, vestiare minimale diferențiate pe sexe si un grupo sanitar)

 • -   zona spatiilor tehnice, complet separata funcțional de spațiul principal al centrului, cu acces direct din exterior -spațiu tehnic, kit panouri fotovoltaice, tablou electric general, E.C.S.

  SCENARIUL I - Recomandat

  ———j \ X l

Sistem constructiv este format din 3 corpuri independente-dîn cadre de beton armat monolit si diafragme din beton armat cu regim de inaltime P+1Eretras.                                    M *

Accesul principal în clădire se realizează pe latura nord-estica, din Strada Rafov, prin intermediul unui hol central, care realizează, din aceasta strada, unica conexiunea cu zona de recreere, devenind in acest fel un culoar de legătură intre piateta si zona de proiecție in aer liber. Racordurile pardoselilor interioare și exterioare se vor face continuu, fără praguri, conform normativelor în vigoare. Cota ±0.00 este situata la cota piatetii urbane de acces, implicit la cota spațiului de proiecție in aer liber pentru asiguratrea continuității spatiilor. Se prevăd pante de 2.5% pentru platformă pornind din limita construcției pentru evacuarea eficienta a apelor pluviale. In zonele panourilor vitrate se propun rigole pentru preluarea apelor pluviale. Spatiile tehnice sunt complet separate de spatiile destinate publicului centrului, cu acces direct din exterior, din strada Traian Savulescu.

Evacuarea se va realiza prin uși mobile, într-un canat, semnalizate corespunzător, dotate cu mâner antipanică și sistem de autoînchidere sau închidere automată către strada Rafov si către zona de proiecție in aer liber. La nivelul etajului, evacuarea se realizează la cota zonei de recreere, prin inetrmediul terasei circulabile inierbate si a scării exterioare.

Din punct de vedere funcțional clădirea a fost încadrată astfel -clădire pentru cultura.

încadrarea funcționala a clădirii, suprafața construita si număr de utilizatori pe care ii va gestiona clădirea propusa au impus echiparea cu hidranti interiori si exteriori. S-au prevăzut echipament de control si semnalizare, stingatoare, atat la interior, cat si la exterior si picheți. Pentru alimentarea hidrantilor interiori si exteriori se propune un bazin subteran pentru inmagazinare apa, amplasat pe latura sud vestica a terenului.

Clădirea nu intră în categoria clădirilor cu săli aglomerate, suprafața cumulata a sălii de activitati si a holului central, care prin delimitarea realizata din pereți mobili spatiile celor doua funcțiuni poate deveni spațiu comun, poate gestiona un număr de maxim de 177 utilizatori.

Funcțiuni. Soluția funcțională propusă este dezvoltată pe un regim de înălțime P+Eretras, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația si categoria acestora. Conformarea planimetrica a spațiilor sunt consecința fluxulului funcțional, delimitandu-se spatiile cu caracter public (hol, sala activitati, mediateca, grupuri sanitare) de zonele private (birouri si spatii tehnice). Holul central si sala destinata activitatilor multiple beneficiază de o planimetrie flexibila prin separarea cu pereți mobili, in funcție de caracterul activitatilor diverse propuse. In proximitatea zonei de acces este prevăzută o garderoba si accesul in zona destinata personalului centrului. Din holul central, prin intermediul unui culoar, se delimitează, retras in raport cu zona principala, zona grupurilor sanitare, a camerei pentru familia si

P01

FOYER URBAN

180

P02a

SALAACTIVITATI

164,4

P02b

DEPOZITARE MOBILIER

21,6

P03

GARDEROBA

4,7

P04

HOL

13,1

P05

OFICIU

7,4

P06

VESTIAR BARBATI

2,3

P07

VESTIAR FEMEI

2,3

P08

GRUP SANITAR PERSONAL

4

P09

BIROU PSIHOLOG

11,7

P10

BIROU

32,9

P11

HOL GRUPURI SANITARE

29,3

P12

OFICIU CURĂȚENIE

6,3

P13

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI

6,2

P14

GRUP SANITAR FEMEI

14,8

P15

GRUP SANITAR BARBATI

13

P16

FAMILIA SI COPILUL

7,5

P17

HOL SPATII TEHNICE

8,3

P18

E.C.S.

2,5

P19

KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

6

P20

TEG

1,1

P21

SPAȚIU TEHNIC

27,6

total

567

Etaj

E01

MEDIATECA

131

total

131

E02

TERASA INERBATA DE TIP INTENSIV

385

La interior, pentru asigurarea circulației verticale s-au prevăzut:

 • -   o scara - obiect deschisa, reprezentativa pentru spațiul holului, realizata din trei rampe egale cu doua podește intermediare. Treptele, contratreptele si parapetul vor fi realizate exclusiv din tabla metalica vopsita. Se vor prevedea mâini curente duble (h:60cm si h:90cm)din inox periat, cu prindere laterala, montate pe ambele deschideri ale rampelor (atat in lungul pereților, cat si in lungul parapetului metalic)

 • -  Ascensor interior tip panoramic pentru transport persoane, inclusv persoane cu dizabilitati, cu 2 opriri amplasat in proximitatea scării de acces in etaj

Accesul pe terasa necirculabila a etajului se realizează prin intermediul unui chepeng complet echipat, cu ajutorul unei scări metalice retractabile. Accesul pentru intretinere pe terasa necirculabila a parterului, amplasata pe latura nord vestica se va

SCENARIUL I - Recomandatrealiza controlat, in scopul mentenantei, prin intermediuftjhund^^j din spațiul mediatecii.                                   v'\

La exterior se propune o scara exterioara din beton pentru acc©^! pe terasa inierbata a etajului.

Conformarea anvelopei are în vedere asigurarea unei bune termo-hidroizolări și reducerea pierderilor termice. Planșeele peste sol, planșeele peste ultimul nivel și pereții sunt elemente termoizolate. Se asigură continuitatea termoizolației inclusiv la partea superioară a aticului.

Termoizolarea anvelopei se va realiza astfel:

Partea opaca a fațadei - termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10cm, conductivitate termica min0.042W/mK

 • -  Zona de contact cu platforma exterioara - termosistem compact lipit cu polistiren extrudat 10cm, conductivitate termica 0.044 W/mK

 • -   Placa peste sol - placi de polistiren extrudat 10cm -conductivitate termica 0.038 W/mK

Placa terasa necirculabila - placi poliizocianurat 15cm, conductivitate termica minima 0.023 W/mK

 • -   Placa terasa inierbata circulabila - placi poliizocianurat 15cm, conductivitate termica minima 0.023 W/mK

Panourile vitrate vor avea coeficient de transfer termic în conformitate cu normele în vigoare. Panourile vitrate vor fi realizate din tamplarie aluminiu cu profile perete cortina cu rupere de punte termica si geam termoizolant dublu low-e, inclusiv grile hidroreglabile, inclusiv usi de acces, evacuare, clasa de combustibilitate C0(CA1), inclusiv profile de compensare, profil solbanc, profil placare elemente opace, minim Ug=1.10 W/mpK, inclusiv rigole pentru preluarea apei pluviale la partea inferioara pentru evacuarea apei din zonele de contact cu platformele exterioare. Panourile vitrate sunt prevăzute cu ochiuri mobile cu deschidere oscilobanta penru toate incaperile centrului.

Clasa de combustibilitate și reacție la foc a tuturor elementelor care intră în componența anvelopei vor fi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare:

 • -  Clasa de combustibilitate C0(CA1)

 • -   Clasa de reacție la foc - A1; A2-s1, dO

Pereții exteriori sunt realizați din beton celular autoclavizat 30cm. Pereții interiori de comaprtimentare sunt realizați din beton celular autoclavizat de 25cm si 15cm. Sala de activitati are posibilitatea delimitării de holul central prin intermediul unei compartimentări mobile cu panouri individuale compuse din cadru de aluminiu se auto-sustinere armat cu otel si placat pe ambele parti cu panouri pline din HPL, cu posibilitatea glisării prin intermediul unei sine la partea superioara care permite parcarea acestora in zona stâlpilor. Zona de birouri este prevăzută cu pereți de compartimentare din sticla. Ghenele de instalații si de ventilare sunt inchise cu sistem de pereți realizați din gips carton cu miez de vata minerala 10cm.


SCENARIUL I - RecomandatStrăpungerile ghenelor la nivelul plăcilor vor fi prevăzută^i/sp de izolare antiincendiu, iar trapele de vizitare vor fi prș§ usi rezistente la foc min 30min.

Acoperișul tip terasa circulabila inierbata de tip in ti avea următoarea alcaturie: placa beton armat 15cm. bet< panta, sapa beton egalizare, strat de difuzie, bariera contra vaporilor, strat termoizolant din placi de poliizocianurat 15cm, strat de difuzie, compresiune si compensare, membrana hidroizolanta dubla: primul strat cu lipire autoadeziva la rece din bitum elastomer, al doilea strat termosudabil, rezistent la străpungerea rădăcinilor pentru acoperiș cu vegetație, membrana antiradacini, strat retentie apa si drenaj cu pietriș perlit minim 4 cm, material geotextil de filtrare cca 125g/mp, strat filtrant - voal de protecție poliester 300g/mp, substrat vegetal intensiv - 20cm, rulou gazon -se va prevedea sistem de irigații automatizate. S-au prevăzut receptori si rigole din aluminiu pentru preluarea apelor pluviale si strat drenant cu pietriș de rau in zona receptorilor si pe intrag perimetrul terasei. Drenajul acoperișului verde va fi asigurat prin verificarea si curata sistemului de drenaj si scurgere prin montarea in substrat a cutiilor de control cu inaltime ajustabila, la toate gurile de evacuare din structura acoperișului. Cutiile de control sunt rezistente la coroziune si la presiunea la care sunt expuse si asigura acces pentru operațiile de verificare si control la sistemul de scurgere si drenaj. In zona rosturilor s-au prevăzut dale prefabricate din beton si profil de dilatatre cu cordon butii.

Acoperișul tip terasa necirculabila in panta pentru acoperirea etajului si zonei necirculabile a parterului va fi realizat din placa beton armat 15cm, sapa beton de panta, strat DDC, folie BCV, amorsa, strat termoizolant placi poliizocianurat 15cm, strat suport hidroizolatie, membrana hidroizolanta dubla termosudata cu strat de ardezie.

Suprafețele verticale opace in zona de contact cu platformele exterioare vor fi hidroizolate cu membrana dublu sudata pe intreaga inaltime a fundațiilor si 30cm pentre cota terenului amenajat si vor fi sigilate cu dop de bitum. In zona suprafețelor vitrate vor fi prevăzute cu rigole din aluminiu pentru asigurarea etanseitatii si membrana dubla termosudata pe intreaga inaltime a fundațiilor. Fundațiile si zona opaca de contact cu solul, pe o inaltime de 30cm vor fi termoizolate cu polistiren extrudat 10 cm. Intradosul consolelor plăcilor etajului retras va fi inchis la cota inferioara a grinzii cu placi din ciment armat cu plasa de fibra de sticla pentru exterior, prevăzut cu termosistem compact lipit cu polistiren extrudat si finisat cu tencuiala decorativa.

Rosturile de dilatatie situate la joncțiunea dintre corpuri etanșa cu vata minerala si cu profile verticale cu plasa termosistem.

se vor pentru


directa


Platformele exterioare. Holul central este propus in legătură cu exteriorul atat spre piateta de acces cat si spre zona de proiecție in aer liber. Platformele exterioare vor fi finisate cu beton amprentat, iar amenajările terasei verzi - deck lemn si băncuțe de


SCENARIUL I - Recomandat


stat șezut de lemn si structura din cărămidă.


Finisaje exterioare

Suprafețele opace sunt finisate cu tencuiala deâ peste termosistem compact lipit cu element te minerala bazaltica 10cm. Platformele exterioare suri beton amprentat si cauciuc turnat - zonele de sport si joaca. Golurile sunt inchise cu tamplărie de exterior din aluminiu cu profile de perete cortina cu rupere de punte termică, geam termoizolant clar tratat low-e, grile de ventilație si rigole pentru evacuarea apei. La interior, se vor prevedea parapeti din metal cu inaltime de 1 m si montanti verticali poziționați la interax mai mic de 10 cm pentru golurile al căror parapet este mai mic de 90 cm si exista diferente de cote interior-exterior, conform legislației in vigoare.

In selectarea finisajelor interioare s-au urmărit criterii precum durabilitatea, întreținerea și curățarea ușoară, în condiții de confort estetic și sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța în exploatare, igiena și sănătatea populației.

 • -   Pereți: vopsitorii lavabile, vopsitorii epoxidice - în spațiile umede, punctual inserții de vopsea decorativa pentru interior cu aspect beton aparent si vopsea aspect tabla de scris, inserții placari sticla colorata si oglinda - grupuri sanitare.

 • -  Pereți de compartimentare HPL: în grupurile sanitare, preparări bucătărie

 • -   Pardoseli: beton elicopterizat, pardoseli epoxidice, lemn triplu stratificat;

 • -   Plafoane: vopsitorii lavabile mate inchise la culoare, aplicate peste glet si plafoane tip grila metalica si lambriuri de lemn in zona holului central care marcheaza amprenta etajului si traseul de legătură intre piateta de acces si zona de recreere

 • -   Obiectele sanitare (lavoare, closete) vor avea dimensiunile recomandate, vor fi suspendate, cu rezervoarele incastrate in perete. Dusurile aferente grupului sanitar destinat personalului va fi cu cădere direct in pardosela.

 • -  Blaturile pe care sunt amplasate lavoarele sunt elemente din lemn, finisate cu tratament de impregnare hidrorepelent incolor.

Tâmplăria de interior propusă:

 • -   profile de aluminiu fără rupere de punte termică, cu sisteme de autoînchidere, etanșe si izolante la foc in funcție de spatiile pe care le delimitează;

 • -   usa profil aluminu fara rupere de punte termica, cu sistem de autoinchidere, sistem de deschidere pe baza de cartela magnetica - delimitare spațiu privat - public (zona de birouri)

 • -   zonele de birouri: panouri vitrate sticla etanșe si izolante la foc, inclusiv usi din sticla;

 • -   grupurile sanitare - delimitarea spatiilor lavoarelor de zona closetelor: usi din lemn cu toc metalic, fara pervaz, cu balama ascunsa si finisate cu același material aplicat pe pereții pe care se inserează;

_____SCENARIUL I - Recomandat________ comapartimetarea closetelor s< panouri si usi din HPL cu inaltime

Instalarea și mentenanța fiecărui tip de finisaj/ conform specificațiilor tehnice ale produsului.


Tema orizontală a egalității de șanse este tratată prin asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți motorii în toate categoriile de spații. In acest sens, se asigura accesul in clădire la nivel cu platoformele exterioare si un ascensor care realizează legătură între toate nivelurile clădirii. Pardoselile vor fi racordate astfel incat se vor diferențele de nivel intre spatii. Grupurile sanitare destinate publicului si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Se propun coșuri de gunoi cu capac batant sau cu fantă. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca si sport in aer liber vor fi dotate cu echipamente destinate persoanelor cu dizabilitati. La interior si exterior, se vor amplasa dale tactile de direcționare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere.

Tema orizontală a utilizării resurselor naturale

 • -   folosirea de vată minerala întrucât nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

 • -   măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare;

 • -   obiecte de iluminat LED;

 • -  întrebuințarea sistemelor prietenoase cu mediul pentru obținerea energiei regenerabile: pompe de căldură, panouri solare si fotovoltaice

 • -   orientarea și conformarea favorabilă a clădirii pentru reducerea însoririi directe a spațiilor

STRUCTURA

Condiții amplasament

Conform hărții de zonare seismică din normativul P100-1/2013 construcția se amplasează în zona seismica care corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0.35g, asociata cu o perioadă de colț a spectrului seismic Tc = 1.6 sec, considerând un cutremur cu interval mediu de recurență de 225 ani (calculul la Starea Limita Ultima).

Clasa de importanță si expunere la cutremur este III, clădiri de tip curent, conform P100-1/2013, ceea ce conduce la un coeficient yls=1.00.

Din punct de vedere al solicitărilor din vânt, amplasamentul corespunde unei presiuni de referință a vântului de 0.5 kPa, mediată pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurență de 50 ani (2% probabilitate anuală de depășire).(conf. CR1-1-4/2012).

Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă amplasamentul corespunde unei valori caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol s0,k=2.00 kN/m2 avînd interval mediu de recurență de 50 ani. (conf. CR1-1-3/2012).


SCENARIUL I - RecomandatFundațiile noii clădiri nu interactioneaza cu structu existente. Din cate cunoaștem nu exista clădiri s trebuie dezafectate sau demolate.

Conform Studiului Geotehnic, la adancimea de intalneste un complex coeziv format din prafuri argilos nisipoââe, brun si cafenii, plastic virtoase.

Apa subterană a fost interceptată în sondajul de investigare la adancimea de -3.6m, cu variații anuale de +/- 1.00m funcție de regimul pluviometric al râurilor Prahova si Teleajen.

Presiunea convenționala a terenului recomandata in Studiul Geotehnic pentru acest strat este Pconv=210kPa.

Infrastructura:

Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea rectangulara de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile in secțiune ale grinzilor de fundație sunt 40x120cm, respectiv 50x120. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvolta o talpa cu lățime de 70cm, (respectiv 90cm) si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundație exista un strat de beton simplu de egalizare cu grosimea de 10cm. Pentru realizarea fundatiiilor s-a optat pentru beton clasa C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundațiilor se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip XYPEX Admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Cota pentru pardoseala Parter este -0.1 Om raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm.

Suprastructura

Structura de rezistenta are regim de inaltime Parter+Etaj Retras. Suprastructura clădirii este formata din 3 corpuri independente de structuri in cadre de beton armat monolit. Pentru realizarea suprastructurii s-a optat pentru beton clasa C30/37.

Datorita varietatii de deschideri si a formei neregulate in plan, stâlpii au secțiuni cu dimensiuni variate 30x34, 30x50, 50x50, 40x100, sau forme de trapez. Grinzile deasemenea au secțiuni cu dimensiuni variate 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 30x80cm etc. Plăcile au grosimea de 13cm si sunt considerate șaiba rigida. Terasa peste Parter este de tip mediteranean cu straturi de termo si hidroizolatie. Terasa peste Etaj este de tip terasa inclinata cu pante in 2 ape.

Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea calcului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013.

Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare

SCENARIUL I - Recomandat


ce este precizata in avizul furnizorului de energie. R^ordj^TSKXț gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de masu'ra I pentru contorizarea consumului energetic aferenta fehșc^â^L Ji măsură constituie limita contractuala de separare intre ins^^ffife /£> furnizorului si instalațiile consumatorului                       ~


ce este precizata in avizul furnizorului de energie."


furnizorului si instalațiile consumatorului.


Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA, respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de funcționare/ diferențial rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,indicativ 17-2011.

De asemenea este asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 25 kva ce va asigura alimenta consumatorilor vitali in mometul in care este intrerupta alimentarea de baza.

Se va implementa un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea de 7.5 Kw. Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic si neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh. Sistemul va fi alcătuit din 28 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5 KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că vă permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încît sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune. Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru fara degajări de halogenuri si cu emisie redusa de fum de tip N2XH. Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc. Când evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protecție. Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi, pereți, plafoane etc. din materiale combustile. Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul 17-2011.

Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Corpurile de iluminat alese de tip LED vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1,5 m fata de nivelul pardoselii finite. Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa


SCENARIUL I - Recomandatconform cerințelor tehnice impuse de specificul funcffo finisajele arhitecturale. Se executa cu cabluri de cupr/£8^ 3x1,5 mmp fara degajări de halogen si cu emisie rediii^ Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul di Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate c diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva ș electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Este interzisa montarea circuitelor electrice direct pe suprafețele combustibile. Excepțiile se vor rezolva cu respectarea condițiilor impuse de normativul 17-2011.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru evacuare din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min. Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului va fi prevăzut la nivelul tabloului general, in camera ECS (centrala detecție incendiu), in centrala termica,in camera grupului de pompare pentru hidranti si la nivelul tabloului general si vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 4x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Iluminatul de securitate pentru intervenții va fi prevăzut in zonele unde exista butoane manuale de acționare a IDSAI prin intermediul unor corpuri de iluminat, LED 5W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute. Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cablu de cupru de tip N2XH 3x1,5mmp.

Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor se va realiza prin intermediul unor corpuri de iluminat,LED 5w ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de


_____SCENARIUL I - Recomandat________ minim 60 minute.Circuitele de alimentare vor fi de cupru de tip N2XH 3x1,5mmp.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de integrate în iluminatul normal și se vor folosi Corpurile de iluminat destinate iluminatului de marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

Instalații de prize

Prizele se vor distribui pe pereții spațiului in funcție de necesitați. Traseele electrice se executa conform cerințelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru tip N2XH 3x2,5 mmp.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție si protecție pentru copii.Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protecția oamenilor contra șocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se va realzia cu cabluri de cupru rezistente la foc de tipul NHXH FE 180/E90.

Instalația de protecție impotriva descărcărilor atmosferice

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează și la centura de legare de pământ existentă în clădire.

Obiectivul va fi dotat cu priză de pământ pentru instalațiile electrice si instalația de paratrăsnet. Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

La instalația de priză de pământ vor fi legate de asemenea toate echipamentele din instalația de ventilație si climatizare, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune, armăturile cablurilor electrice de curenți slabi, conductele metalice aferente instalațiilor tehnologice, și alte elemente metalice care pot fi puse accidental sub tensiune. Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ naturală a clădirii. Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariției de scântei,


SCENARIUL I - Recomandatarc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicător,6a defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, apariți^cțe provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apaf^igjt electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport, generala a pământului) asociate cu un echipament electric. * Jtre1E-1

Instalații de detecție incendiu

Obiectivul analizat va fi echipat cu instalații de detecție incendiu respectandu-se prevederile din Normativul P 118/3-2015.

Soluțiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislației în vigoare referitoare la aceste tipuri de echipamente și să țină cont de sursele potențiale de producere a incendiilor din obiectivul protejat, precum:

surse de aprindere de natura termică (obiecte incandescente, căldura degajată de aparatele termice etc );

surse de aprindere cu flacără;

surse de aprindere de natură electrică (arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);

surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme);

surse de aprindere datorate exploziilor și compozițiilor incendiare;

surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu); acțiune intenționată;

Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI) va fi compusa din:

echipament de control si semnalizare (ECS-centrala detecție incendiu);

detectoare punctuale optice de fum adresabile; declanșatoare manuale de avertizare incendiu, echipamente adresabile ( module de intari si ieșiri auxilare); sirene adresabuile de interior si exterior

detector multicriiterial de fum si temperatura in camera centralei termice

Module adresabile pentru comenzi oprire alimentare cu energie electrica a consumatorior fara rol de securitate la incendiu, Surse de alimentare 12 Vc.c.

Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare incendiu va îndeplini următoarele funcții:

 • -  detectarea incendiilor, atât pe căile de circulație pentru funcționarea normală a construcției, cât mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

 • -  anunțarea incendiului automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă, precum și după caz, la unitatea de pompieri;

 • -  alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să

organizeze și să asigure prima intervenție și evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de evacuare;    


SCENARIUL I - Recomandat

- memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa aliment Toate elementele sistemului vor fi numeric adresabile și vd$j în bucla pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului și fri-unui defect.


Instalația se realizează cu cablu special de incendiu tip JEH (ST)Y 2X2X0.8 având o rezistență la foc de minim 30 minute. Cablurile se vor monta in tub PVC ignifugat îngropat sau aparent pe elementele de construcție. Sistemul de prindere va fi metalic cu rezistenta la foc egala cu cea a cablului. Cablul trebuie să aibă o rezistență mecanică suficientă pentru modul de pozare ales.

De asemenea au fost prevăzute butoane manuale de semnalizare incendiu lângă ușa principală de acces, lângă ușile de evacuare, precum și pe elementele de construcție (pentru a nu se depăși distanța maximă de deplasare pentru acționarea butoanelor de incendiu), la înălțimea de 1,5 metri față de pardoseala finită.

în caz de avarie a rețelei de alimentare cu tensiune, sistemul va fi alimentat automat din sursa de rezervă pentru 48 ore de funcționare normală, iar după această perioadă 30 minute pentru funcționare în stare de alarmă.

Toate echipamentele propuse sunt omologate în România și corespund normelor în vigoare.

Tipul de detector se alege în funcție de:

materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

configurația spațiului;

efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire; condițiile ambientale în încăperile supravegheate; posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale existente din spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere. Toate încăperile (cu excepția băilor, dușurilor și a grupurilor sanitare) trebuie să fie echipată cu cel puțin un detector. Trebuie montate detectoare și în spațiile ascunse, unde incendiul se poate iniția sau de unde se poate răspândi. Aceste spații pot include locuri sub pardoseli false, deasupra tavanelor false, sau în canale de cabluri.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori:

suprafața protejată (performanța detectorului);

distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

distanța față de pereți;

înălțimea și configurația tavanului; ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;


_____SCENARIUL I - Recomandat_____________

• obturațiile mișcării de convecție a produselor de ard Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum saj*c apropierea pereților, la o distanță mai mică de 500 mrn$

INSTALAȚII TERMICE

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Prepararea agentului termic se realizează cu ajutorul unor pompe de căldură tip sol - apa, reversibile si centrale termice in condensatie. Montarea pompei de căldură presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care pompa de căldură nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scăzute, va comuta pe instalația de preparare apa calda pentru incalzire de la centralele termice in condensatie.

Perdele aer cald

Pentru crearea unei bariere invizibile de aer intre interior si exterior, la cele doua intrări principale in clădire s-au folosit doua perdele de aer cald, cate una pentru fiecare intrare.

Acestea sunt folosite pentru a împiedica formarea curentilor de aer, intrarea particulelor de praf sau a insectelor, precum si de a păstră clima in interiorul încăperilor

Instalația cu ventiloconvectoare

Pentru menținerea unei tempraturi de confort pe întreaga perioada a anului, a fost prevăzut un sistem de climatizare cu ajutorul unor ventiloconvectoare de tip casetat, alimentate cu agent termic de la instalația de pompe de căldură sol-apa si de la centralele termice in condensatie.

Ventiloconvectoarele vor fi montate la nivelul si vor avea in componenta filtru lavabil, baterie de răcire, ventilator de introducere cu trei trepte de viteza, vana pe trei cai si controler.

Instalația de ventilare cu recuperator de căldură.

Pentru exploatarea energiei aerului interior s-a prevăzut un recuperator de căldură echipat cu filtru de praf, baterie de incalzire, ventilator de introducere, ventilator de evacuare, tablou de automatizare si recuperator de căldură in placi. Distribuția aerului tratat se face prin canale de aer din tabla zincata montate la partea superioara si grile de refulare amplasate la nivelul plafonului. Evacuarea aerului viciat se face prin canale de aer din tabla zincata montate la partea superioara, si grile de extracție amplasate la nivelul plafonului.

Instalația de incalzire cu radiatoare.

Pentru încălzirea spatiilor anexe si grupuri sanitare, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete cmontate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur. Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

SCENARIUL I - RecomandatInstalația de pompa de căldură

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute verticale, care se vor introduce in sol pana la adanci Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda confecționate din material plastic, prin care circula ageri primar. Agentul rezultat de la sondele termice va de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si direcțional, către pompele de căldură din camera tehnica.

INSTALAȚII SANITARE

Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din exterior, sursa de apa o constituie reteua de apa potabila din localitate. Determinarea diametreleor conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Instalația de preparare apa calda

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler cu serpentina si rezistenta electrice, alimentat cu agent termic de la instalația de incalzire.

Canalizare menajera si pluviala.

Apa uzata menajera preluata de la obiectele sanitare, va fi evacuata gravitațional in rețeaua exterioa de canalizare.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției, este preluata prin receptoare de terasa si evacuata gravitațional in rețeaua exterioara de canalizare.

Instalația de colectare a condensului

Apa de condens de la ventiloconvectoare, este eliminata in instalația de canalizare menajera din clădire.

INSTALAȚII STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI

Conform P-118-2-2013, clădirea se va proteja cu intalatii de stingere incendii cu hidranti interiori.

Instalația cu hidranti de incendiu interiori va indeplini următoarele cerințe:

debit:

1 x 2,10 = 2.1 l/sec; (clădire cu Vei < 5.000 m3)

presiunea necesara la robinetul de hidrant cu furtun plat, (L=20m):

22,0 mCA.,

timp teoretic (normat) de funcționare:

10 minute;

rezerva apa:

1,26 m3

Amplasarea hidrantilor interiori se va realiza astfel incat fiecare punct sa fie protejat de 1 hidran in funcțiune.

SCENARIUL I - Recomandat                        <

Rețeaua de hidranti interiori va fi de tip ramificat si se. va reaij^^^h țevi de otel zincat. Rețeaua interioara de hidranti vâ'n alirftântata^J prin intermediul unui racord la rețeaua exterioara, exteriori din incinta, sursa de apa o constituie o gospodarii de apa^pentru incendiu, amplasata in exteriorul clădirii.

SISTEM DE IRIGAȚII

Pentru udarea spatiilor verzi se va prevedea un sistem de irigații automat, contorizat, avand in componenta electrovane comandate de un modul de comanda programabil, senzor de ploaie pentru economia de apa, sistemul este realizat din conducte de apa din material PEHD PE100 PN 10 De 63 mm pana la De 20 mm.

ÎMPREJMUIRE

Centrul multifuncțional este inserat intr-o zona de tip„dormitor” a orașului, iar pentru confortul rezidentilor se impune imprejmuirea incintei. Caracterul funcțiunii si poziția obiectivului in raport cu strada Rafov si la scara întregului cartier au generat necesitatea inserării unei piatete urbane care sa susțină dinamica programului. Pentru a răspunde acestor considerente, se propune o clădire de tip „poarta”, retrasa cu aproximativ 22m fata de Strada Rafov, conectata fizic cu împrejmuirile laterale ale terenului. Astfel, din strada Rafov accesul spre zona de recreere in aer liber se poate realiza exclusiv prin interiorul clădirii. Suplimentar, este propus un acces secundar din strada Traian Savulescu, din zona de parcare.

In acest sens, se propune imprejmuirea terenului astfel:

 • -   Laturile nord-vest si sud-vest, către limitele de propritate cu proprietari privați, este alcatuita din stâlpi din profile laminate zincate si panouri fonoabsorbante pentru a asigura confortul acustic al proprietăților învecinate cu funcțiune de locuit. -h:2.50m

 • -   împrejmuirea pe latura din sud-est si nord-vest, către Strada Rafov si Strada Traian Savulescu - este alcatuita din stâlpi din beton, panouri de blocuri din beton celular autoclavizat, finisat cu tencuiala decorativa - h:1,20m

Fundațiile imprejmuirii perimetrale au in secțiune 30x110cm. Cota de fundare este -1.00m fata de CTA. Cota superioara a fundației gardului este +0.170 fata de CTA. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500. Structura suport pentru gard este formata din:

 • -  stâlpi metalici, tip HEA 160, care susțin panouri fonoabsorbante pe limita de proprietate cu vecinii privați;

 • -  stâlpi si centuri din beton armat de 25x25cm, pentru gardul din BCA care limitează strada Traian Savulescu.

ZONA DE JOACA SI FITNESS

Zona loc de joaca si fitness va fi dotat cu echipamente de joaca poziționate pe o platforma de beton pe care se montează cauciuc turnat continuu cu grosime minima de 7 cm pentru atenuarea șocurilor căderii.

Alcătuire propusa pentru platforma zona loc de ioaca si fitness:

Suprafața afectata a platformei spațiu de joaca este de 214 mp; Structura rutiera:

• Min. 7cm Cauciuc turnat continuu;

SCENARIUL I - Recomandat______

 • •  18 cm beton de ciment C30/37;

 • •   Hârtie kraft;

 • •  2 cm nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •   10 cm strat de nisip.


Se vor amenaja un număr de 18 locuri de parcare din care 1 este destinat persoanelor cu dizabilitati.

ZONA PARCARI


Alcătuire propusa pentru locuri de parcare:

Suprafața afectata a locurilor de parcare este de 230 mp; Structura rutiera:

 • •  4 cm strat de uzura EB 16 rul 50/70 (BA 16);

 • •  6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  30 cm strat de balast;

 • •  10 cm strat de nisip;

încadrarea locurilor de parcare se va realiza cu borduri 20x25.

Aleile pietonale din interiorul incintei vor fi finisate cu beton amprentat si vor fi racordate pentru accesibilitatea persoanelor in scaun rulant astfel incat sa nu existe diferente de nivel.

ALEI PIETONALE SI PROIECȚIE IN AER LIBER


Alcătuire propusa pentru alei pietonale:

Suprafața afectata a aleii pietonale este de 1378 mp;

 • -  Beton amprentat;

 • -   Hârtie kraft;

 • -   2 cm nisip;

12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

5 cm strat de nisip

încadrarea aleii pietonale se va realiza cu borduri 10x15.

PLATFORMA DEȘEURI


Se va amplasa in zona sud vestica a terenului o platformă pentru colectarea selectiva a deșeurilor care va fi prevăzută cu racord pentru alimentare cu apă și canalizare, pentru spălarea pubelelor. Platforma pentru colectarea deșeurilor va fi finisata cu beton.

Accesul va fi asigurat din strada Traian Savulescu, pentru a evita congestionarea traficului în perioada de ridicare a deșeurilor.

Se propune amplasarea unui număr de 7 pubele cu capac din metal galvanizat, dintre care cele sective vor avea capac colorat. Colectarea deșeurilor va fi în acord cu prevederile legislative în vigoare.

Ridicarea deșeurilor se va face de către o firmă specializată, pe baza unui contract.

împrejmuirea platformei se va realiza cu panouri de plasa bordurată pe care se va planta vegetație cataratoare.

Suprastructura - stâlpi metalici, tip Tv 100x100x6, care susțin panouri plasa bordurată in jurul platformei cu deșeuri;

Nntergroup


SCENARIUL I - RecomandatINSTALAȚII EXTERIOARE


Infrastructura - Fundațiile platformei de deșeuri s perimetru si au in secțiune 25x90cm. Cota de fundatei fata de CTA. Platforma are grosime de 15cm si e plase sudate pe ambele fete.

Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500.


__SCENARIUL I - Recomandat___________ Rețele alimentare apa pentru incendiu

In conformitate cu prevederile incidente privind incendiu pentru aceasta clădire este necesar instalația de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime totala de 42 ml.

Lungimea rețelei pentru incediu exterior si interior se imparte astfel:

 • ■ rețea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 39 ml -rețea distribuție apa incendiu exterior;

 • ■ Rețea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De75 mm, L = 3 ml -racord rețea distribuție apa incendiu interior.

Din căminul de branșament al operatorului APA NOVA Ploiești este alimentat printr-o rețea separata din conducte PEID De 50 mm (L=117) rezervorul de inmagazinare apa pentru combatarea incendiilor exterioare si interioare.

Pe rețeaua de incediu exterior, se prevede 1 hidrant suprateran Dn 80 mm dotat cu doua capete TIP B (Dn 65).

Hidrantul se amplaseaza lateral fata de conducta rețelei, in afara spațiului carosabil intre conducta si limita proprietății sau clădirile din zona, in locuri ușor accesibile. Racordarea hidrantului la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de țeava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De=110 x 6,6 mm (L=6 ml), țeava pozata cu generatoarea superioara la limita de inghet.

Pe conducta de racord se prevede un robinet de concesie Dn 100 prevăzut cu cutie din fonta carosabila pentru tija robineti si tija de manevra. Hidrantul de incendiu este ingradit de un ansamblu de protecție conform planșei schemei de montaj.

Adâncimea de pozare a conductelor proiectate este între 1,20 -1,50 m, respectându-se distanțele minime față de cablurile electrice existente în zonă, conform normelor tehnice în vigoare-ordinul ANRE nr.48/2008, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/8/00, SR 8591/97, Legea Energiei Electrice nr. 123/2012 si STAS 8591/97.

Montajul conductelor din PEID se va face în „anvelopa de nisip” conform detaliului de pozare. înainte de astuparea sântului se va executa proba de presiune Pp=1.5*Pr, maxim 9 bar.
Sistemul de distribuție a apei

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramific conducte magistrale, conducte secundare care alimentez de udare, armaturi cu acționare manuala de izoleț© electrovane pentru zonele de udare, comandate de pr echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare

Sistemul de udare este de tip automat pentru ariile cu gazon. Udarea se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazon si aspersoare statice tip spray. Din considerente tehnico-economice udarea se face zonal secvențial in conformitate cu schema funcționala propusa.

Pentru udarea spatiilor verzi se va prevedea un sistem de irigații automat, contorizat, avand in componenta electrovane comandate de un modul de comanda programabil, senzor de ploaie pentru economia de apa, sistemul este realizat din conducte de apa din material PEHD PE100 PN 10 De 63 mm pana la De 20 mm.

GOSPODĂRIRE APA HIDRANTI INTERIOR SI EXTERIORI ALIMENTARE CU APA

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior si interior se prevede în incinta centrului multifuncțional un rezervor subteran de înmagazinare din beton cu un volum util de aproximativ 73 mc din care 56 mc reprezintă volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si incendiului interior.

Dimensiunile utile in plan ale rezervorului subteran din beton sunt de: 9,0 m x 3,0 m cu inaltimea de 2,7 m.

Rezervorul îngropat de inmagazinare apa pentru incendiu se prevede cu țevi de ventilație, care sunt ridicate cu 0,80 m deasupra pământului de umplutura si prevăzute cu site de protecție avand ochiuri de maximum 1 mm.

La interiorul rezervorului, pereții si radierul se prevăd cu tencuiala hidrofuga, executata conform prescripțiilor tehnice specifice.

Pastrarea rezervei pentru incendiu se va face prin instalații hidraulice adecvate si prin sisteme automate de control a nivelului apei. Rezervorul va fi echipat cu toate instalațiile hidraulice necesare funcționarii în condiții normale de exploatare:

 • • conducta alimentare cu apa cu robineti cu flotor;

 • • conducta prea plin;

 • • conducta de golire cu vana de golire;

 • • racord de aspirație tip “A” Storz Dn 100 (pentru alimentare pompe mobile conform P118/2-2013);

 • • doua sorburi Dn 100 mm pentru grupul de pompare;

 • • instalație de detecție si semnalizare nivele;

Rezervorul este alimentat printr-o conducta de aductiune ce se

SCENARIUL I - Recomandat                   A*

racordează la rețeaua publica de apa potabila din î&tada Rafov. prin intermediul branșamentului proiectat si a sepcfrati^ijțg&niâe pentru instalația de incendiu, cu asigurarea debitul si; presiunii pentru umplerea rezervorului de stocare apa pentru jncenjW* exterior si interior.

Golirea si preaplinul rezervorului se colectează într-un cămin prefabricat din beton (Dn 1000mm) executat conform STAS, amplasat în vecinătatea rezervorului. Din acest cămin apa este dirijata gravitațional sau prin pompare (pompa de epuisment) la rețeaua de canalizare proiectata în incinta centrului multifuncțional. Conductele de golire si preaplin pentru rezervorul de inmagazinare sunt realizate din țeava PEID PE 100 SDR 17 PN 10 cu diamentrul De 110 x 6,6 mm.

în scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului, se prevăd instalații pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permită în caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim de avarii stabilite prin instrucțiunile de exploatare. Rezervorul se prevede cu traductoare de nivel pentru comanda automata a pompelor si indicatoare de nivel montate pe rezervorul subteran (conform Normativului P118/2-2013).

Pentru iluminarea in camera pompelor sunt prevăzute prize si lămpi portative cu cablu flexibil la tensiuni nepericuloase.

Apa din rezervorul de înmagazinare este pompata în rețeaua pentru incendiu exterior si interior prin intermediul unui grup de electropompe. Grupul de pompare are următoarele caracteristici:

 • •  1 buc electropompa (1A), orizontala, monoetajata din fonta, cu următoarele caracteristici:

 • -  debit per pompa Q=5 l/s

 • - înălțimea de pompare H= 45 mCA

 • -  putere maxima P= 1x5,5 kW/per pompa

 • •   1 buc electropompa pilot, verticala, multietajata, din fonta, cu următoarele caracteristici:

 • -  debit total Q= 1 l/s

 • - înălțimea de pompare H= 55 mCA

 • -  putere instalata P= 1,1 kW

 • •  panou electric de comanda si control automat, cu următoarea componenta:

 • -  disjunctor magneto-termic pentru protecție la scurtcircuit si suprasarcina pentru fiecare pompa in parte

 • -  contactor de pornire pentru fiecare pompa in parte

 • -  comutator Manual / Automat pentru fiecare pompa in parte;

 • •  semnalizări luminoase

 • •  colector aspirație dotat cu robinet de inchidere / deschidere pentru fiecare pompa in parte;

 • •  colector refulare dotat cu robinet de inchidere / deschidere si supape de sens pentru fiecare pompa in parte;

 • •  presostate care permit cuplarea / decuplarea pompelor


SCENARIUL I - Recomandat       ___

funcție de presiune;

2 buc. recipiente de presiune cu membrana bar;

manometru;


1 buc. senzor electric de nivel lipsa apa in re aspirație postament comun ;

vas pentru menținerea presiunii capacitate 150 litri

Pompa pilot este prevăzută pentru acoperierea eventualelor pierderi în rețea si menținerea presiunii în instalație.

Grupul de electropompe se montează într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat. Fundația camerei pompelor va fi realizata din beton simplu si are dimensiunile în plan 3,00 x 2,00 m cu înălțimea de 2,70 m.

Pompele de incendiu se vor monta “înecat” iar conductele de legătură între pompe si rezervor se montează sub nivelul rezervei de apa pentru incendiu. Funcționarea automatizata a electropompelor se realizează prin intermediul hidroforului care asigura menținerea sub presiune a rețelei. Pompele sunt prevăzute si cu butoane pentru pornirea si oprirea manuala local în statia de pompe. Montajul echipamentelor si a instalației de conducte se va face respectandu-se prevederile normativelor în vigoare conform planului de montaj, echipament si conducte.

si


Camera pompelor se prevede si cu iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului conform Normativului P118/2-2013 Normativului I7.

si


Instalațiile din camera pompelor vor permite acces ușor posibilitatea de intervenție facila la armaturi. De asemena căminele vor fi prevăzute cu scări de acces.

STRUCTURA

Rezervorul subteran de inamgazinare apa este o construcție ingropata (50cm sub cota terenului). Pereții, radierul si placa sunt din beton armat monolit si au grosimea de 30cm. construcția subterana este amplasata la 4m de limita de proprietate, astfel ca realizarea săpăturilor se poate face in taluz. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Armarea structurii este calculata sa suporte mașina de pompieri.

Hidroizolarea radierului, a pereților si a capacului se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare adaugat in masa betonului. Impermeabilizare P4-10. Sub radier exista 2 starturi de beton de egalizare clasa C8/10 cu grosimea de 5cm fiecare. Intre aceste straturi se va amplasa o hidroizolatie de tip EPDM. Primul strat de beton de egalizare va fi stratul suport al hidroizolatiei, iar cel de al 2 lea va fi stratul protector. Pe exteriorul pereților se va amplasa suplimentar o membrama hidroizolanta de tip EPDM care se va suprapune cu membrana de sub radier.Pe interiorul perețilorSCENARIUL I - Recomandat


rezervorului (nu si in camera pompelor) se va amplasa o membrama hidroizolanta de tip EPDM care se va supr membrana de sub radier. Armarea structurii estel&blq suporte mașina de pompieri.

REȚELE CANALIZARE MENAJERA              " <

S-a proiectat o rețea de canalizare din tuburi PVC SN8 02OOmm avand o lungime de- L=174ml. S-au prevăzut 10 buc cămine de vizitare (CV1-CV10), conform STAS 2448/82, situate în zonele de aliniament, precum și la fiecare schimbare de direcție, acoperite cu capace din fonta, carosabile.

La dimensionarea rețelei de canalizare s-au luat in calcul debitele de apa uzata menajera de la specialitatea „Instalații sanitare interioare”.

Căminele de vizitare (de trecere) din beton, repartizate de-a lungul rețelei de canalizare, sunt realizate din elemente prefabricate din beton, conform STAS 2448/82.

Ele sunt alcătuite din fundație executata din beton simplu - clasa C8/10 (Bc 10), cos de acces cu diametrul de 800 mm, piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama - capac, piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor, capac si rama din fonta. Toate căminele de vizitare (de trecere) au prevăzute scări metalice de acces.

La trecerile prin căminele de vizitare a conductelor de canalizare au fost prevăzute piese de trecere etanșe speciale.

Căminele de vizitare permit accesul în canale în vederea supravegherii și întreținerii acestora, pentru curatarea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ și calitativ al apelor.

REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Apa pluviala de pe acoperișul clădirii este dirijata spre rețeaua de canalizare din incinta.

Apa pluviala din parcare va fi dirijata spre rigolele carosabile L=74ml, apoi spre separatorul de hidrocarburi (cu o capacitate de cca. 101/s) amplasat in spațiu verde cu descărcare in rețeaua din incinta. Pe platforma de depozitare deșeuri se va monta o rigola L=4ml pentru dirijarea apelor spre rețeaua de canalizare.

REȚELE TERMICE EXTERIOARE

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. Agentul rezultat de la sondele termice va de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat, către pompele de căldură din camera tehnica.

REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu


SCENARIUL I - Recomandat               XJT/ |

existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu ||fibduî-de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in ^ibteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subterar^ va fi prevăzută o canalizatie, iar la interval de pana in 50 ml se monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior, in constructive antivandalism.


B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV- MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

SCENARIUL I - Recomandat

ÎNCADRAREA CONSTRUCTIVA

 • -  CATEGORIA "C" - NORMALĂ DE IMPORTANTĂ a construcției conform H.G.R. 766/1997, Legii nr.10/1995 și Ordinului M.L.P.Â.T. 31/N/1995.

 • -  CLASA III de importantă a construcției în conformitate cu normativul P100-1/2013.

STRADA CORLATESTI

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc - conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • - robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • - cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Rețeaua de canalizare unitara a fost dimensionata si proiectata, cu tuburi PVC 400-500mm, lungime de L=290ml si prevăzută cu cămine de vizitare proiectate 7 buc, cu descărcare in căminul existent de pe str. Fagarasi.

S-au prevăzut racorduri din PVC 160mm pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

STRADA UZINEI

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (2 buc - conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

SCENARIUL I - RecomandatEXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infil format din: guri de scurgere, cămin de fi vizitare. Căminul de filtrare este un cămin speci epurarea apelor meteorice provenite de pe suprâWte cgroș vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața 600mp.                                                  ’

Se vor monta 3 buc. sisteme infiltrare.

STRADA ATELIERULUI TRONSON 1


STRADA ATELIERULUI TRONSON 2


EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (8 buc - conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare.

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevede extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 93 ml si are ca punct de legătură rețeaua existenta de alimentare cu apa de pe strada Rafov.

In punctul de injecție in rețeaua existenta se prevede un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse cu Dn 50 mm, Pn 10 bar, montat ingropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fonta carosabilă pentru tija robinet și tijă de manevră.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (1 buc- conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

SCENARIUL I - Recomandat              LJ(

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sbl, Jsistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si camip^^.-vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru, epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se vor monta 4 buc. sisteme infiltrare.

STRADA TÂRGULUI

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (4 buc - conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se vor monta 3 buc. sisteme infiltrare.

STRADA TRAIAN SAVULESCU TRONSON 1

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (6 buc - conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra);

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se vor monta 6 buc. sisteme infiltrare.

STRADA TRAIAN SAVULESCU TRONSON 2

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru


______SCENARIUL I - Recomandat___ epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de 600mp.

Se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare.

STRADA PIETII


EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se va monta 1 buc. sistem infiltrare.

REABILITARE DRUMURI SI ALEI

Parte carosabila si parcari auto

Lungime totala a străzii este de 1.480 m.

Nu se intervine la partea carosabila.

Se vor realiza un număr de 100 de locuri de parcare.

Suprafața locuri de parcare 1875 m2.

încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare-3.000 ml.

STRADA RAFOV


Se vor realiza patru locuri speciale de parcare si preluare a bicicletelor la pozițiile kilometrice km 0+520 stanga, km 0+580 dreapta, km 0+840 stanga/ dreapta.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

 • -   Marcaje orizontale transversale - 179.25 m2.

 • -   Marcaje longitudinale - 1.780 ml.

 • -   Marcaje tactile - 380 buc.

In total sunt prevăzute un număr de 70 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  30 cm strat de balast;

 • •   10 cm strat de nisip.

Alei pietonale si piste de biciclisti

Trotuare stanga - dreapta variabile ca lățime.

Piste de biciclisti stanga-dreapta cu latimea de 1.00 m.

Suprafața trotuare si accese 5584 m2.

Suprafața piste de biciclisti 2656 m2.

Panta transversala trotuar si piste de biciclisti 1.0%.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

 • -   Marcaj transversal plin amprentat biciclisti - 2656 mp.

 • -   Marcaj orizontal longitudinal pista de biciclisti - 531,20 mp.Borduri prefabricate 10x15 - 6000 ml.

REABILITARE REȚELE ELECTRICE

Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior,in constructive antivandalism.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua operatorului de distribuție din zona.

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (6 buc - conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Rețeaua de canalizare a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315-500mm, lungime de L=616ml si prevăzută cu cămine de vizitare 19 buc. proiectate, cu descărcare in:

 • -   căminul proiectat pe str Corlatesti, tronsonul dintre calea ferata si intersecția cu str. Corlatesti

 • -   căminul existent aflat la intersecție cu str. Pietii care descarcă in colectorul existent 3000/3000

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

CONSTRUIRE SISTEM DE IRIGAȚII

Pentru udarea spatiilor verzi se va prevedea un sistem de irigații


SCENARIUL I - RecomandatSTRADA RAFOV TRONSON 2


automat, contorizat, avand in componenta electrovane de un modul de comanda programabil, senzor de ploâi economia de apa, sistemul este realizat din conducte de material PEHD PE100 PN 10 De 63 mm pana la De 20 mm.

REABILITARE DRUMURI SI ALEI

Parte carosabila

Lungime totala a străzii este de 175 m.

Lățime carosabil 5.00 m.

Panta transversala caroabil 2.5% de tip panta unica.

Suprafața carosabil 875 m2.

încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare - 350 ml.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

- Marcaje orizontale transversale - 7.20 m2.

In total sunt prevăzute un număr de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

30 cm strat de balast;

10 cm strat de nisip.

Alei pietonale

Trotuare stanga - dreapta variabile ca lățime. Suprafața trotuare 1369 m2.

Panta transversala trotuar 2.0%.

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8);

 • •  10 cm beton de ciment C12/15;

 • •  10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 - 350 ml.

REABILITARE REȚELE ELECTRICE

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descărcări in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

La fiecare intersecție pe stâlpii de iluminat vor fi prevăzute cate doua camera video de exterior,in constructive antivandalism.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua operatorului de distribuție din zona.

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Se prevede extinderea pe strada Rafov (tronson 2) a unei rețele


SCENARIUL I - Recomandatpublice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, f SDR17De 63 mm, imbinate cu mufe de electrofuziune.

Lungimea rețelei proiectate pe aceasta strada este 166 ml.

In punctul de injecție in rețeaua existenta se prevede un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse 10 bar, montat ingropat. Acesta este prevăzut carosabilă pentru tija robinet și tijă de manevră.


cu cu


Dn 50 mm, Pn cutie din fonta


Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc) din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.


se


va utiliza țeava


EXTINDERE REȚELE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA Rețeaua de canalizare pe str. Rafov Tronson 2 a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=172ml si prevăzută cu cămine de vizitare 4 buc. proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Rafov.

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.


STRADA TRENULUI


EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (2 buc- conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.


EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare.


INTRAREA LANULUI


REABILITARE DRUMURI SI ALEI

Parte carosabila

Lungimea totala a aleii pietonale este de 147 ml.

Lățime alee pietonala 3.00 m.

Panta transversala alee pietonala 2.5% de tip panta unica.

Suprafața carosabil 441 m2.

încadrarea aleii pietonale se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 294 ml.     


SCENARIUL I - RecomandatIn proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de Marcaje orizontale transversale - 4.80 m2.

I

n total sunt prevăzute un număr de 5 indicatoare de (conform planului de semnalizare).

Structura rutiera

 • •  4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605);

 • •  6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605);

 • •  20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%,

«  30 cm strat de balast;

 • •  10 cm strat de nisip.

EXTINDERE REȚELE ELECTRICE

Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stâlpi noi de metal. Pentru trecerea rețelelor de curenti slabi in subteran va fi prevăzută o canalizatie, iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua operatorului de distribuție din zona.

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pe Intrarea Lanului exista un tronson de rețea de apa potabila format din conducte PEID De 50 mm si OL Dn 50 mm (L=42 ml) cu legătură in strada Corlatesti.

Se prevede extinderea rețelei publice de distribuție apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 137 ml si are ca punct de legătură rețeaua existenta de alimentare cu apa de pe Intrarea Lanului si strada Pietii. Se înlocuiește prin aceasta investiție si tronsonul existent de țeava OL Dn 50 mm, iar branșamentele existente se vor prelua in noua conducta.

Branșamente de apa potabila

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc- conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA Rețeaua de canalizare a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=135ml si prevăzută cu 4 buc. cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti


SCENARIUL I - RecomandatSTRADA IZLAZULUI TRONSON 1


STRADA IZLAZULUI TRONSON 2


S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru to imobilele de pe strada.                               | J

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA     ”

Pentru realizarea branșamentelor de apa (3 buc- *CQflfprtri1

.........

identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SQ.APA< NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 32 mm si De 25 mm.


Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele: robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra) - cămin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se vor monta 6 buc. sisteme infiltrare.

EXTINDERE REȚELE ALIMENTARE CU APA

Pentru realizarea branșamentelor de apa (1 buc- conform identificărilor realizate in teren, de reprezentanții R.A.S.P. si SC APA NOVA Ploiești) se va utiliza țeava din material PEID PE80 PN6 De 25 mm.

Branșamentele de apa proiectate sunt echipate cu următoarele:

 • -   robinet de concesie (cu cutie de protecție si tija de manevra)

 • -  cămin de apometru complet echipat PE Dn 500 mm (robineti, contor Dn 20 mm)

Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de branșament care se vor procura o data cu accesoriile conductei.

EXTINDERE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA

Preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren si cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile in vederea direcționării lor in sol, care are o suprafața de colectare de 600mp.

Se vor monta 3 buc. sisteme infiltrare.

INTRAREA OGORULUI


EXTINDERE REȚELE CANALIZARE MENAJERA

Rețeaua de canalizare a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=76ml si prevăzută cu 2 buc. cămine de vizitare proiectate, cu descărcare in căminul proiectat de pe str. Corlatesti

S-au prevăzut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

d) probe tehnologice și teste.


A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE R


ARHITECTURĂ


Proba de inundare a teraseiVerificarea etanșeității hidroizolatiilor prin inundare cu

72 ore a acoperișurilor cu pante până la 7 % inclusiv. Nivel Ut depăși cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat, iar pentru acoperișurile cu suprafața peste 20 m2 se va cere acordul scris al proiectantului; după această perioadă tavanul nu trebuie să prezinte semne de umezire;

La acoperișuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea în punctele cele mai coborâte a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apă în punctele mai ridicate se va verifica dacă gurile de scurgere funcționează bine;

conform C 112-86 verificarea se va face prin inundare cu apă de 2-4cm în punctele cele mai înalte, cu gurile de scurgere în prealabil înfundate;


STF JCTURĂ


la rezervor se realizează testul de verificare a impermeabilității structurii. Se umple bazinul cu apa, se observa daca exista infiltrații, apoi, daca exista, se remediază zonele prin care exista scurgeri. Se reface testul si eventuale refaceri de impermeabilizare, pana structura are parametrii pentru care a fost proiectata;

inainte de fiecare turnare de beton in șantier, se prevede turnarea de probe (in forme cu volum cubic) din acel beton, aceste probe se verifica in laboratoare acreditate la testul de compresiune daca au clasa de beton din proiect;

barele din otel BST500S clasa C aduse in șantier pentru realizarea carcaselor de armatura se verifica in laboratoare specializate pentru a se verifica parametrii specifici de rezistenta si ductilitate;


INSTALAȚII SANITARE


se vor realiza probe de presiune ale conductelor de alimentare cu apa rece si apa calda menajera;

se vor realiza probe de etansare ale conductelor de canalizare menajera;


INSTALAȚII TERMICE


se vor realiza probe de presiune ale conductelor de incalzire si climatizare;

se vor realiza probe de funcționare ale instalațiilor de incalzire, ventilare si climatizare;


INSTALAȚII ELECTRICE


REȚELE ALIMENTARE CU APĂ


înaintea punerii sub tensiune a instalațiilor se vor efectua inspecții si verificări conform reglemetarilor in vigoare.

I


inainte de astuparea sântului aferent conductelor de alimentare cu apa se va executa proba de presiune Pp=1.5*Pr, maxim 9 bar.

se vor realiza probe de funcționare la grupul de pompare pentru incendiu exterior si interior;

Irigații - inainte de astuparea sântului aferent conductelor de alimentare cu apa se va executa proba de presiune, maxim 6 bar se vor realiza probe de funcționare ale electrovanelor si a modulului de comanda;B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV- MODERN) REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILAI BAZA

INSTALAȚII

ELECTRICE


^1'

înaintea punerii sub tensiune a instalațiilor se vor efectuaein^peCTraj/ verificări conform reglemetarilor in vigoare.                   * ^bețu^’

REȚELE ALIMENTARE CU APĂ


IRIGAȚII


SISTEM CANALIZARE


inainte de astuparea sântului aferent conductelor de alimentare cu apa se va executa proba de presiune Pp=1.5*Pr, maxim 9 bar.

inainte de astuparea sântului aferent conductelor de alimentare cu apa se va executa proba de presiune, maxim 6 baR

se vor realiza probe de funcționare ale electrovanelor si a modulului de comanda;

Verificarea lucrărilor de canalizare se efectuează eșalonat pe toata durata lucrării si are drept scop sa verifice corespondenta cu terenul pentru toate acele lucrări care după execuție raman ascunse sau greu accesibile, precum si verificarea calitatii si modul de punere in opera a materialelor.

In acest scop, in timpul executării lucrărilor se vor verifica fata de prevederile proiectului:

adancimea transeelor de săpătură;

 • -   panta canalului si natura terenului de fundare;

respectarea dimensiunilor tuburilor si a tuturor celorlalte construcții care alcătuiesc rețeaua

 • -   aliniamentul canalului;

 • -   corecta amplasare a căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere;

 • -  modul de compactare;

 • -   aducerea sistemului rutier la starea inițiala.

La verificarea rețelei proiectate se admit (conf. STAS 3051/91) următoarele abateri limita fata de proiect:

 • -  la pante 10%

 • -  la cote ± 5cm fara a depăși abaterile admise pentru pante. Asupra constatărilor se incheie procese verbale in care se consemnează rezultatele verificărilor. Fiecare lot de livrare al materialelor trebuie sa fie insotit de documentele de certificare a calitatii. După terminarea lucrărilor de montaj, inainte de execuția umpluturilor, se va executa proba de etanșeitate a canalizării (conf. STAS 3051/91 si SR EN 1610/2016).

Pentru proba de etanșeitate se vor executa mai intai parțial umpluturile de pamant, lasand libere imbinarile, inchiderea etanșa a tuturor orificiilor si blocarea extremităților canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi este de 0.002l/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de încercare masurata la căpătui aval al tronsonului va fi de 5x10-2 N/ mm2 (dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min sau (30±1)min conf. SR EN 1610/2016.

In cazul in care rezultatele încercării la etanșeitate nu sunt

corespunzătoare, se vor lua masuri de remedie^ șfabilît^^. consultarea proiectantului. Verificarea calitatii camin6l©r/d^~ ’ proba de etanșeitate a acestora se vor face concomiigpt cii^| si proba de etanșeitate a rețelei de canalizare. \


Apele evacuate trebuie sa corespunda calitativ NPTA 002^00®

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  ^Specificație

  UM

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  22,775,390.00

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  16,453,654.00

  Valoare totala exclusiv TVA

  Lei

  19,163,300.00

  C+M exclusiv TVA

  Lei

  13,826,600.00

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  A

  CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

  CLĂDIRE CENTRU MULTIFUNCTION AL

  SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:

  Mp

  567

  SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:

  Mp

  131

  SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ -AMPRENTĂ LA SOL

  Mp

  626

  SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ

  Mp

  169

  SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (a+b)

  mp

  795

  POT

  14%

  CUT

  0.2

  REGIM ÎNĂLȚIME

  P+ERetras

  CAPACITATE

  locuri

  217

  INSTALAȚII ELECTRICE

  Kit panouri fotovoltaice

  INSTALAȚII TERMICE

  Ventiloconvecto are Recuperatore de căldură Pompe căldură

  INSTALAȚII SANITARE

  Boiler cu serpentina

  INSTALAȚII IRIGAȚII

  Senzori ploaie

  ÎMPREJMUIRE

  LUNGIME ÎMPREJMUIRE FONOABSORBANTA

  ml

  180

  ZONA DE JOACA SI FITNESS

  SUPRAFAȚA

  mp

  214

  ZONA PARCARI

  SUPRAFAȚA

  mp

  230

  B

  INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

  Construcții noi

  STRADA CORLATESTI

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  3

  Rețele canalizare menajera si pluviala

  ml

  290

  Cămine de vizitare

  buc

  7

  Racorduri

  Buc.

  13

  Guri de scurgere

  Buc.

  14

  STRADA UZINEI

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  2

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc.

  3

  STRADA ATELIERULUI TRONSON 1

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  8

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc.

  5

  STRADA ATELIERULUI TRONSON 2

  Rețele alimentare cu apa

  • - extindere rețea apa

  • - branșamente apa

  ml buc

  93

  1

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc

  4

  STRADA TÂRGULUI

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  4

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc

  3

  STRADA

  Rețele alimentare cu apa -

  buc

  6

  B

  INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CA MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE E

  TRAIAN SAVULESCU TRONSON 1

  branșamente

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc

  STRADA PIETII

  Rețele canalizare pluviala -sisteme de infiltrare in sol

  buc

  1

  STRADA RAFOV

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  6

  Rețele canalizare menajera si pluviala

  ml

  616

  Cămine de vizitare

  buc

  19

  Racorduri

  Buc.

  34

  Guri de scurgere

  buc

  38

  Instalații irigații

  ml

  10617

  Rețele electrice

  ml

  1400

  STRADA RAFOV TRONSON 2

  Rețele electrice

  ml

  200

  Rețele alimentare cu apa

  • - extindere rețea apa

  • - branșamente apa

  ml buc

  166

  3

  Rețele canalizare menajera si pluviala

  ml

  172

  Cămine de vizitare

  buc

  4

  Racorduri

  Buc.

  9

  Guri de scurgere

  buc

  8

  STRADA TRENULUI

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  2

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc

  5

  INTRAREA LANULUI

  Rețele electrice

  ml

  150

  Rețele alimentare cu apa

  • - extindere rețea apa

  • - branșamente apa

  ml buc

  137

  3

  Rețele canalizare menajera si pluviala

  ml

  135

  Cămine de vizitare

  buc

  4

  Racorduri

  Buc.

  4

  Guri de scurgere

  buc

  4

  STRADA IZLAZULUI TRONSON 1

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  3

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc

  6

  STRADA IZLAZULUI TRONSON 2

  Rețele alimentare cu apa -branșamente

  buc

  1

  Rețele canalizare pluviala - sisteme de infiltrare in sol

  buc

  3

  INTRAREA OGORULUI

  Rețele canalizare menajera si pluviala

  ml

  76

  Cămine de vizitare

  buc

  2

  Racorduri

  Buc.

  3

  Guri de scurgere

  buc

  2

  Construcții existente

  STRADA

  Lungime

  ml

  1480


A

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ZONA DE RECREERE

ALEI PIETONALE SI PROIECȚIE IN AER LIBER

SUPRAFAȚA

mp

PLATFORMA DEȘEURI

SUPRAFAȚA

mp

20

SPATII VERZI

SUPRAFAȚA

mp

2066

SUPRAFAȚA TOTALA AMENAJATA (din care 168mp - suprafața aferenta imprejmurii, delimitariilor spatiilor verzi cu borduri, mobilier urban amplasat pe suprafața spatiilor verzi, etc.)

Mp

4076mp

Rețele alimentare apa potabila

ml

91

Rețele alimentare apa pentru incendiu

ml

42

Irigații

ml

4028

INSTALAȚII EXTERIOARE

Bazin rezerva apa alimentare hidranti interiori si exteriori

buc

1

Rețele canalizare menajera

ml

174

Cămine de vizitare

buc

10

Rețele canalizare pluviala

ml

78

Rețele electrice exterioare

ml

350B

INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR MODERNIZARE, REABILITARE SI PENTRU ASIGURAREA UTILITATIU

DIN                      .

3R DE bX§Cv 3^

RAFOV

Suprafața parcare

mp

Borduri 20x25

ml

3000

Locuri special de parcare si preluare a bicicletelor

buc

4

Suprafața trotuare si accese

mp

5584

Suprafața piste de biciclisti

mp

2656

Borduri 10x15

ml

6000

Spatii verzi

mp

5780

Rețele electrice

ml

1400

STRADA RAFOV TRONSON 2

Lungime

ml

175

Lățime carosabil

m

5

Suprafața carosabil

mp

875

Borduri 20x25

ml

350

Suprafața trotuare

mp

1369

Borduri 10x15

ml

350

Rețele electrice

ml

200

INTRAREA LANULUI

Lungime

ml

147

Lățime carosabil

m

5

Suprafața carosabil

mp

441

Borduri 20x25

ml

294

Rețele electrice

ml

150


c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;


Indicator

Valoare

Valoarea ACE - lei/CO2

13,950

Număr lunar beneficiari centru multifuncțional

100 persoane/luna

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.


Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 28 luni (de la semnarea contractului de finanțare).


Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 16 luni.


Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 2 - Graficul activitatilor.


5.5


Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al as cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradu al propunerilor tehnice


a) mecanică stabilitate


rezistență ȘiA. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SÎ

ZONA DE RECREERE

Documentația DTAC si PT (planurile, memorii tehnice, programul de control al calitatii lucarilor pe faze de control determinnate) se verifica, semnează si stampilează de către un verificator tehnic atestat la cerința A1 - Stabilitate si Rezistenta.


Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi maxime prevăzute in exploatare si sunt adaptate scopului propus. Conductele si aparatele se vor monta utilizând tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de construcție astfel incat sa permită dilatarea termica libera, cu solicitări minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalațiile electrice prpuse nu afecteaza stabilitatea si rezistenta construcțiilor. Aceasta cerința se realizează prin următoarele criterii de performanta:

 • -   adoptarea soluțiilor de prindere, fixare si traversare care nu afecteaza rezistenta elementelor de construcții

 • -  prevederea de goluri in elemente de beton armat monolit sau prefabricat

 • -   protecția antiseimica a utilajelor si echipamentelor (amplasarea posturilor de transformare la subsol, asigurarea transformatoarelor împotriva deplasărilor, asigurarea tablourilor electrice contra răsturnării)

 • -   utilizarea de tuburi de protecție flexibila cu rezerva la rosturi

 • -   asigurarea rezistentei la eforturi exercitate in cursul utilizării pe caile de curent formate din conductoare rigide/bare (inscrierea efortului maxim admis in condiții de scurtcircuit pe bare sub valoarea admisa)

 • -   asigurarea rezistentei la eforturi exercitate in cursul utilizării pe organele de manevra a intrerupatoarelor, pe contactul de protecție al prizelor,

 • -  fiabilitatea aparatelor si echipamentelor electrice prin incadrarea numărului de manevre mecanice si electrice in valorile garantate de furnizori

 • -  rezistenta la temperaturile maxime de utilizare a componentelor (suporturi, carcase, capace, izolații)

 • -   rezistenta la șocuri cu corpuri solide in cursul utilizării aparatelor si echipamentelor in condiții de securitate

 • -   limitarea transmiterii vibrațiilor produse de utilaje la părțile structurii de rezistenta susceptibile a intra in rezonanta

 • -   rezistenta aparatelor electrice la numărul de cicluri de funcționare prescris

 • -   rezistenta elementelor instalației la acțiunea prelungita a agentilor de mediu (umiditate, coroziune, temperatura)

 • -   asigurarea rezistentei elementelor componente la agenții biologici (rozătoare, mucegai)

 • -   rezistenta finisajelor componentelor instalației

INSTALAȚII SANITARE SI TERMICE


Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de,pres.itlM si de temparaturi maxime prevăzute in exploatare si sunt adaptate scopului propus. Conductele se vor monta utilizând tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de construcție astfel incat sa permită dilatarea termica libera, cu solicitări minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

b) securitate la incendiu;


A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Din punct de vedere funcțional clădirea a fost încadrată astfel - Clădire pentru cultura.

încadrarea funcționala a clădirii, suprafața construita si număr de utilizatori pe care ii va gestiona clădirea propusa au impus echiparea cu hidranti interiori si exteriori. S-au prevăzut echipament de control si semnalizare, stingatoare, atat la interior, cat si la exterior si picheți. Pentru alimentarea hidrantilor interiori si exteriori se propune un bazin subteran pentru inmagazinare apa, amplasat pe latura sud vestica a terenului.

Clădirea nu intră în categoria clădirilor cu săli aglomerate, suprafața cumulata a sălii de activitati si a holului central, care prin delimitarea realizata din pereți mobili spatiile celor doua funcțiuni poate deveni spațiu comun, poate gestiona un număr de maxim de 177 utilizatori.

Protecția la foc fata de vecinătăți:

Clădirea este poziționată la distante mai mari de 6m fata de construcțiile existente pe parcelele învecinate. Distantele minime ale clădirii fata de limitele de proprietate sunt: 5m - N-V, 22m- NE, 5m- SE si 41 m- SV

Accesul autospecialelor de intervenții in caz de incendiu

Fațadele cu deschidere din străzile Rafov (NE) si Traian Savulesc (SE) benefiaza de acees direct al autovehivulelor de intervenție.

Gradul de rezistenta la foc al clădirii:

Clădirea este conformată astfel încât să permită evacuarea persoanelor în timp util si astfel încât să limiteze propagarea incendiilor:

 • -  Grad de rezistenta la foc II: presupune protejarea la foc.a elementelor de construcție, conform timpului normat;

 • -   Elementele de construcții vor fi alcătuite si conformate pentru evitarea propagării focului si pentru a nu intretine arderea. Rezistenta la foc a elementelor constructive se va asigura prin caracteristicile materialelor folosite - beton, blocuri din beton celular autoclavizat si suplimentați cu placari pentru a rezista la foc conform poziției in care sunt amplasați (90min pe cai de evacuare, 180min - spatii tehnice);

 • -   Sistem din gips- carton pentru inchiderile ghenelor de ventilație cu vata minerala 10cm - vor fi astfel alcătuite pentru a rezista la foc - minim 30min, trapele de vizitare - minim 90min. Străpungerile ghenelor la nivelul plăcilor vor fi prevăzute cu


  _____ _

  spuma de etansare antifoc, iar „gurile” de vMțăre  Distante evacuare:


spuma de etansare antifoc, iar „gurile de yrZi prevăzute cu trape rezistente la foc minim 30min/^

 • a. in parter - evacuarea se face in trei direcfijL

evacuare nu depășește 30m.                       __

 • b. In etaj - evacuarea se face in doua direcții - nodiXd^Snoulă1-.: verticala la interior si teresa circulabila ineirbata (pârtia) plata, parțial in panta) care asigura accesul direct cu cota terenului amenejat printr-o scara exterioara.


Caile de evacuare (usi - canat batant, cu sistem de autoinchidere si mâner antipanica) - sunt distribuite, către exterior, evacuarea facandu-se astfel in direcții diferite; pe caile de evacuare se va asigura iluminat natural de siguranța.

Casa de scara - este deschisa si va fi alcatuita din materiale C0(CA1) cu rezistență la foc minim 120min. Se va prevedea o scara exterioara pentru evacuare de pe terasa ineirbata la nivelul solului.

Rosturile seismice situate la joncțiunea dintre corpuri se vor etanșa cu vata minerala;

închiderea golurilor interioare se va realiza astfel:

 • -   usi rezistente la foc minim 45min pe perimetrul coridoarelor rezistente la foc

 • -   usi rezistente la foc minim 90min la spatii tehnice si ECS (centrala detecție incendiu)

 • -   usi rezistente la foc minim 15min la oficiu

Se vor prevedea dotări specifice pentru stingerea incendiilor:

 • a) stingatoare mobile la interior si exterior, minim 2/ nivel, 1 la 250mp->4 stingatoare la nivelul parterului, 4 in etaj si doua in demisol;

 • b) picheți incendiu: 1 la 1000mp suprafața de teren -»5 bucăți

INSTALAȚII ELECTRICE

Au fost prevăzute instalații de iluminat de securitate, instalație de detecție incendiu, dubla alimentari receptoare cu rol de securitate la incendiu din rețeaua de distribuție si din grup electrogen de 25 kva.

INSTALAȚII SANITARE

Au fost prevăzute instalații de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori, alimentați de la gospodărie proprie de apa pentru incendiu, amplasata in incinta. La trecerea conductelor prin pereți si plansee, s-au luat masuri de etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistenta la foc egala cu cea a elementului străpuns, conform prevederilor art. 2.3.9 din Normativul P 118 - 99.

INSTALAȚII TERMICE

La amplasarea instalațiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind distantele fata de alte tipuri de instalații.

Pereții ghenelor pentru conducte vor îndeplini condițiile de rezistenta la foc stabilite in P118/99. La trecerea conductelor prin pereți si plansee, s-au luat masuri de etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistenta la foc egala cu cea a elementului străpuns, conform


prevederilor art. 2.3.9 din Normativul P 118 - 99.


REȚELE ALIMENTARE CU APA

Sistemul de alimentare cu apa pentru combaterea ince si interioare se prevede cu un hidrant de incendiu suprate (tip B Dn 65) alimentat din gospodăria de apa printr-pompare.

Hidrantul de incediu exterior, precum si branșamentul pentru hidrantii interiori sunt alimentați printr-o rețea de conducte PEID PN 10 SDR17 De 110 mm, respectiv De 75 mm.

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza siguranța la foc. Aceasta cerința se relizeaza prin următoarele criterii de performanta:

 • -   adaptarea instalației electrice la gradul de rzistenta la foc a elementelor de construcție (se montează in contact cu materiale combustibile numai cabluri rezistente la foc, tuburi si plinte metalice sau din materiale electroizolante, aparate si echipamente cu grad de protecție minim IP54; este interzisa traversarea coșurilor si canalelor de fum de către instalații electrice; conductoarele de coborire de la instalația de paratrăsnet se distanteaza la o,1m fata de pereții din materiale combustibile)

 • -   incadrarea instalațiilor electrice in categoriile privind pericolul de incendiu si de explozie (se respecta cerințele deosebite pentru realizarea instalațiilor in spatii de categorie A, B si C)

 • -   dotarea construcției cu instalație de protecție la trăsnet

 • -  asigurarea nivelului admis de reacție la foc a componentelor (utilizarea de cabluri propagarea flăcării, realizarea tablourilor incombustibile)

  rezistente la foc sau cu intirziere la utilizarea de aparate incombustibile, electrice din carcase si materiale


 • -  asigurarea nivelului admis de combustibilitate a componentelor la foc de origine interna

 • -   asigurarea limitei de rezistenta la foc a elementelor constructive străpunse de instalația electrica

 • -   prevederea de echipamente cu rol de protecție in caz de incendiu (dispozitive cu protecție la curent rezidual)

 • -   dotarea cu mijloace de intervenție in caz de incendiu

 • -   asigurarea alimentarii cu energie electrica in timpul incendiilor

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

ARHITECTURA

 • - pentru asigurarea unrei ventilații naturale permanente tamplaria va fi prevăzută cu grile higroreglabile

 • - Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzător caracterul activității și destinația incăperilor.

 • - Grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte ușor de curatat, care nu favorizează dezvoltarea mediilor biologice; se propune compartimentarea grupurilor sanitare cu HPL pentru curatare facila; grupurile sanitare vor fi complet echipate: dispenser hârtie, cos de


gunoi, etc.

 • - Se va implementa un sistem de proceduri interne pehîr pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzat&are a clădi (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acce&psenzlx la corpurile de iluminat din casa scării si coridoare, seniori acționare a apei la grupurile sanitare, etc.)

 • - grupurile sanitare si oficiUL vor fi finisate cu vopsitorii epoxidice

 • - Apa care va alimenta cișmelele exterioare si interioare este potabila;

 • - Se asigura iluminatul corespunzător al zonelor de lucru, precum si cele din imediata vecinătate a clădirii pentru securitatea pietonala;

 • - Se prevăd coșuri de gunoi individuale sau selective atat la exterior, cat si la interior;

 • - se propune de asemenea amplasarea pubelelor selective;

Se propune realizarea unei platforme de deșeuri - cu racord la apă si canal pentru evacuarea apelor după spălarea pubelor;

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului. Aceasta cerința se relizeaza prin următoarele criterii de performanta:

 • -   evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalație

 • -   limitarea producerii de descărcări electrice care sa favorizeze apariția si propagarea incendiilor care ar afecta sanatatea oamenilor sau mediului

asigurarea confortului termic cu incalzitoare electrice acolo unde nu exista surse alternative de căldură

 • -  asigurarea unei ambiante atmosferice normale prin lipsa de mirosuri neplăcute si persistente datorate instalației electrice

 • -   protecția instalației electrice impotriva perturbatiilor electromagnetice

 • -   limitarea influentei instalației de protecție impotriva trăsnetului

INSTALAȚII SANITARE

Asigurarea în permanență a apei reci și calde sanitare la parametrii de temperatură și igienă impuși de Normativul 19-2015 și STAS 1478 .La execuția lucrărilor de instalații se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de distribuție, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate.

INSTALAȚII TERMICE

La execuția lucrărilor de instalații termice se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de distribuție, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate.

REȚELE ALIMENTARE CU APA

- alimentarea cu apa potabila curenta se va face prin racordare la rețeaua stradala; se vor respecta raporturile pe verticala si orizontala si distantele minime dintre conductele de apa potabila si rețelele de canalizare si alte surse de insalubrizare conform HGR 930/2005.

REȚELE CANALIZARE

Impactul potențial asupra mediului este redus și acceptabil în perioada de execuție a lucrărilor datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibrații, poluare atmosferica, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport și execuție a lucrării.


r~"               p

La acestea se pot adăuga factorii de stres cauzațîW temporara a accesului auto și pietonal, disconfort în zonele rezidențiale. Lucrările propuse în proiect nu prezintă impact negativ asupraff^fctorttor. de mediu (apa subterana, apa de suprafața, aer, sol, subsol,' biodiversitate, zgomot si vibrații, așezărilor umane).

Factorul de mediu apa - problema poluării apelor nu se pune deoarece întregul sistem proiectat pentru canalizare, va fi executat din materiale performante (tuburi PVC) care nu au efecte negative asupra apei freatice.

Atât în timpul realizării lucrărilor de montaj al conductelor si echipamentelor, cat si în timpul exploatării nu sunt executate operațiuni care produc poluanți pentru factorul de mediu apa. Realizarea rețelelor de canalizare, va determina scăderea riscului asupra sanatatii populației, creșterea confortului edilitar al zonei, protecția calitatii apelor subterane și de suprafața.

Factorul de mediu aer - lucrările de terasamente se executa cu umectarea superficiala a straturilor, pentru evitarea antrenării în aer a particulelor prăfoase, iar utilajele folosite pentru aceasta categorie de lucrări vor funcționa la parametrii tehnologici, astfel incat pe toata durata execuției cat și în timpul exploatării, sa nu apară poluanți ai aerului peste limitele admise.

Zgomot si vibrații - protecția împotriva zgomotului se asigura prin masuri de reducere a zgomotelor produse de utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor, realizarea lucrărilor în afara orelor de odihna, masuri care cad în sarcina Executantului. în activitatea de exploatare nu se produc zgomote. în privința vibrațiilor în exploatare, acestea se încadrează în limite admisibile. Deoarece, așa cum s-a arătat mai sus, la funcționarea instalațiilor nu se produc zgomote de natura sa polueze fonic, nu este necesara luarea unor masuri speciale în aceasta privința.

Radiații - atât în perioada de execuție a lucrărilor cat si în perioada de exploatare a sistemului de canalizare, nu se folosesc materiale de construcții radioactive.

Factorul de mediu sol si subsol - la executarea lucrărilor de montaj conducte precum si în cazul unor intervenii în timpul exploatării, stratul vegetal de pe traseul acestora va fi decopertat de pe întregul culoar de lucru si depozitat separat, iar la încheierea lucrărilor se reface stratul vegetal aducându-se la starea inițiala. Ca urmare, este evident ca nu intervin modificări în calitatea si structura solului si a subsolului. Pentru evitarea pierderilor din rețea, cu efecte asupra calitatii apelor subterane, se va urmări o buna etanșare a îmbinărilor conductelor.

împotriva formarii unor acumulări de apa uzata în sol, se asigura prin eliminarea inca din faza de proiect a unor asemenea situații, prin sistemul de conducte si accesorii folosite, prin rigurozitatea probelor de etanșeitate si punere în funcțiune. în exploatare, depistarea potențialelor pierderi este o activitate continua si obligatorie, prevăzuta în normele tehnice în vigoare.

Gospodăria deșeurilor -în timpul execuției lucrărilor vor rezulta mai multe categorii de deșeuri. în vederea evitării poluării zonei afectate de


lucrări Executantul va lua următoarele masuri: pământul exC resturile de beton sau asfalt rezultate din lucrările de teraggi depozitate separat pe marginea șanțurilor, iar de aici vor f©t la locuri special destinate, indicate de administrația locala. D asfalt, betoane, moloz se vor refolosi pe măsura posibilitsfttan Executant, iar cele nerecuperabile vor fi colectate si transportate °1a depozitul de deșeuri în zona indicata de Beneficiar. Materialele auxiliare folosite (panouri de cofraj, sprijiniri, podețe metalice, etc.), reprezintă obiecte de inventar recuperabile de către Executant. Capetele de țeava de PVC, vor fi colectate si transportate la organizarea de șantier, unde vor fi sortate în vederea refolosirii lor.

în timpul lucrărilor deșeurile asimilabile cu cele menajere vor fi colectate în pubele si vor fi transportate si eliminate în mod similar cu cele produse în gospodarii de către operatorul de salubritate din localitate.

Substanțele toxice si periculoase - nu se utilizează substanțe toxice sau periculoase nici în execuție si nici în exploatarea investiției ce face obiectul prezentei documentații.

Obiectivul analizat nu ridica probleme care sa afecteze factorul uman din zona (locuințe, starea de sănătate sau confort a populației, producerea de zgomot peste limitele admise, producerea de radiații, poluanți toxici etc.).

Lucrările propuse nu poluează factorii de mediu, din contra vor contribui substanțial la ameliorarea modului de viata al locuitorilor, proiectul are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului. Aceasta cerința se relizeaza prin următoarele criterii de performanta:

evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalație

limitarea producerii de descărcări electrice care sa favorizeze apariția si propagarea incendiilor care ar afecta sanatatea oamenilor sau mediului

asigurarea confortului termic cu încălzitoare electrice acolo unde nu exista surse alternative de căldură

asigurarea unei ambiante atmosferice normale prin lipsa de mirosuri neplăcute si persistente datorate instalației electrice protecția instalației electrice impotriva perturbatelor electromagnetice limitarea influentei instalației de protecție impotriva trăsnetului

djsiguranța accesibilitate exploatare;Siguranța in exploatare. Se vor respecta prevederile.^ STAS 6131, STAS 2965, NP063/2002, NP011/1997   4

 • • se propun finisaje antiderapante pentru prevenirea allîi

 • • pardoselile se vor racorda pentru prevenirea impet^pnifa interior cat si la exterior; nu se prevăd usi cu prag; s are un raport corespunzător treapta /contrareapta pent oboselii excesive; se prevede contratreapta plina; parapeti sunt conformați conform STAS 6131-79;

 • • zonele vitrate se marchează în mod corespunzător cu benzi orizontale sablate pentru evitarea coliziunilor si prevăzute cu balustrade de protecție

 • • se propune amplasarea de marcaje tactile;

 • • Ușile vitrate vor fi prevăzute cu cu geam securizat pentru a aevita posibilele acidentariș

 • • se vor asigura stabilitatea mobilierului prin ancorare si fixare astfel incat prin cădere, alunecare sau răsturnare acestea sa nu provoace accidente si sa blocheze evacuarea din clădire;

 • • echipamentele de joaca interioare si exterioare se vor monta suprafața de cauciuc turnat petnru minimizarea completa impactului prin cădere

 • -  pentru a preveni riscuri provenite din instalații, accesul zonele tehnice este proteajat fata de traseele de funcționale destinate copiilor si cadrelor didactice;

 • -  siguranța în timpul lucrărilor de întreținere: lucrările de curățenie se vor realiza numai cu personal special pregătit si echipat in acest sens; accesul pe terasele necirculabile pentru curatarea acestora si pentru realizarea lucrărilor de reparații se face exclusiv de către personal instruit pentru lucrul la inaltime; se prevăd accesorii pentru ancorarea persoanelor ocupate cu intretinerea in puncte fixe, stabile, pentru evitarea căderii in gol; suprafețele vitrate care nu pot fi curatate din interior se vor curata de către personal special instruit si echipat pentru lucrul suspendat pe fațada (alpinisti); pentru suprafețele care pot fi curatate cu dificultate se vor angaja firme specializate;

 • -  siguranța la intruziuni și efracții: tamplaria va fi prevăzută cu sisteme de inchidere; ușile de evacuare vor fi dotate cu bara antipanica pe interior si nu vor fi accesibile pentru intrare;

 • -  perimetrul obiectivului va fi împrejmuit cu un gard fonoabsorbante si dublate de gard viu, iar accesul in incinta va fi controlat, cu sisteme de inchidere si luminate pe timp de noapte.

Accesibilitatea spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilitati. Se vor respecta preederile normativului NP051/2000

toate spatiile clădirii sunt accesibile persoanlor cu dizabilitati; cu toate acestea, se recomanda ca persoanele cu dizabilitati sa fie distribuite in sălile de grupa amplasate in parter pentru facilitatea evacuării acestora in caz de incendiu.

fiecare grup sanitar destinat preșcolarilor va fi dotat cu closet, lavoar si dus accesibil persoanelor cu dizabilitati

pentru accesul in clădire se propune o platforma liftanta care sa preia diferența de nivel cota terenului amenajat si cota ±0.00.

La interior, diferența de nivelintre corpul C1 si corpurile C2 si C3 este preluata de un ascensor de persoane, care asigura accesul la toate cotele spatiilor.


Toate trecerile si accesele sunt realizate la aceeași co.fas praguri                                             <

Grupul sanitar destinat personalului este adaptat pey; dizabilitati

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza siguranța in exploatare. Aceasta cerința se relizeaza prin următoarele criterii de performanta:

 • -   asigurarea protecției utilizatorului la șocuri electrice provocate prin contact direct sau indirect cu elemente sub tensiune

 • -   dotarea construcției cu instalație de protecție impotriva loviturilor de trăsnet

 • -   asigurarea protecției la suprasarcina si la scurtcircuit a instalațiilor electrice

 • -   asigurarea protecției la scăderea de tensiune (lipsa de tensiune)

 • -   asigurarea protecției instalațiilor electrice la accesul persoanelor neautorizate si antivandalism

 • -   asigurarea protecției impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica sau de comutație

 • -   protecția utilizatorilor la leziunile care pot aparea la contact cu parti ale instalației (riscul de rănire cu bavuri, muchii, suprafețe rugoase; risc de rănire din cauza depășirii temperaturilor admise pe suprafețele accesibile ale echipamentelor; risc de rănire prin contact cu componentele in mișcare)

 • -   asigurarea utilizatorilor impotriva intreruperilor accidentale a furnizării de energie electrica (prevederea de surse de intervenție)

 • -   asigurarea instalației electrice si a utilizatorilor la pericolul de electrocutare si de explozie

 • -   asigurarea instalației electrice prin etanșeitate la pătrunderea apei

 • -   asigurarea instalației electrice prin etanșeitate la pătrunderea corpurilor solide

 • -  asigurarea gradului de siguranța in alimentarea cu energie electrica (asigurarea continuității in alimentare)

INSTALAȚII SANITARE

Materialele si echipamentele din componenta instalațiilor sanitare sunt omologate si au fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevăzute cu sisteme de siguranța si de protecție corespunzătoare.

Instalații termice

Materialele si echipamentele din componenta instalațiilor de incalzire sunt omologate si au fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevăzute cu sisteme de siguranța si de protecție corespunzătoare.

REȚELE ALIMENTARE CU APA

- se vor respecta reglementările in vigoare (SR 8591/1997) privind amplasarea de construcții fata de rețelele de apa potabila si canalizare; se vor lua masuri de protecție in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare;

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

INSTALAȚII ELECTRICE


---------------JPgL -

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza siguranța £in e Aceasta cerința se relizeaza prin următoarele criterii de pjeffor

- asigurarea protecției utilizatorului la șocuri elecs prin contact direct sau indirect cu elemente sub tehâ dotarea construcției cu instalație de protecție im potriva Wfc de trăsnet asigurarea protecției la suprasarcina si la scurtcircuit a instalațiilor electrice asigurarea protecției la scăderea de tensiune (lipsa de tensiune) asigurarea protecției instalațiilor electrice la accesul persoanelor neautorizate si antivandalism asigurarea protecției impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica sau de comutație protecția utilizatorilor la leziunile care pot aparea la contact cu parii ale instalației (riscul de rănire cu bavuri, muchii, suprafețe rugoase; risc de rănire din cauza depășirii temperaturilor admise pe suprafețele accesibile ale echipamentelor; risc de rănire prin contact cu componentele in mișcare) asigurarea utilizatorilor impotriva intreruperilor accidentale a furnizării de energie electrica (prevederea de surse de intervenție) asigurarea instalației electrice si a utilizatorilor la pericolul de electrocutare si de explozie asigurarea instalației electrice prin etanșeitate la pătrunderea apei asigurarea instalației electrice prin etanșeitate la pătrunderea corpurilor solide asigurarea gradului de siguranța in alimentarea cu energie electrica (asigurarea continuității in alimentare)


REȚELE ALIMENTARE CU APA

-se vor respecta reglementările in vigoare (SR 8591/1997) privind amplasarea de construcții fata de rețelele de apa potabila si canalizare; se vor lua masuri de protecție in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare;

DRUMURI SI PLATFORME

051-2012 in stațiile de acces


prin adaugare de marcaje pentru transport in comun pietonale intre trotuar si rezervate persoanelor cu


Se va respecta normativul NP tactile la trecerile de pietoni si urban, amenajarea cu rampe carosabil, amenajare locuri de parcare handicap configurate si semnalizate corespunzător.

Se va respecta stas-urile STAS 1848-1/2011 si STAS 1848-7/2015 privind semnalizarea si marcajele rutiere.

ejprotecție împotriva zgomotului;


A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Se vor respecta prevederile STAS6156, C125/05, GP0001/96 pentru izolarea zgomotului aerian provenit de la surse exteriore construcției cat si a zgomotului din interiorul clădirii.

 • - imprejmuirea centrului pe limita de proprietate cu vecini privați (laturile nors vest si sud vest) se va realiza din panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral, iar pe laturile NE si sud est, se va realiza imprejmuire parțial opcaa din blocuri de BOA, finisate cu tentuiala decorativa.

 • - utilajele cu potențial generator de zgomot (chiller, etc) se vor amplasa

oe covor elastic        INSTALAȚII ELECTRICE

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza confortul acuft impotriva zgomotului. Aceasta cerința se relizeaza pm-criterii de performanta:                                    c

 • -   asigurarea confortului acustic prin protecția la zgo echipamentele electrice inscrierea in valorile admise a nivelului de zgomot de scurta durata emis de instalațiile electrice (25dB daca zgomotul dureaza sub o secunda, 20dB daca zgomotul dureaza intre 1 si 30 secunde, 15dB daca zgomotul dureaza intre 30 si 60 secunde)

 • -   inscrierea in valorile admise a nivelului de zgomot emis de instalațiile electrice din spatiile tehnice

aparatele electrice de acționare respecta parametrii nominali prevazuti in normele interne de fabricație

 • -   aparatele de avertizare acustica se inadreaza in parametrii prescrisi pentru semnalul acustic

INSTALAȚII SANITARE

în scopul împiedicării transmiterii vibrațiilor conductelor la elementele de construcții se vor prevedea elemente elastice de contact etanșe la trecerea conductelor prin elementele de construcții, prinderea brățărilor de elementele de construcții se va face prin dibluri izolate. Brățările pentru susținerea țevilor vor avea garnitură de cauciuc.

INSTALAȚII TERMICE

în scopul împiedicării transmiterii vibrațiilor conductelor la elementele de construcții se vor prevedea elemente elastice de contact etanșe la trecerea conductelor prin elementele de construcții, prinderea brățărilor de elementele de construcții se va face prin dibluri izolate. Brățările pentru susținerea țevilor vor avea garnitură de cauciuc.

REȚELE ALIMENTARE CU APA

In timpul construcției principalele surse de zgomot si vibrații sunt vehiculele si diferitele tipuri de echipamente de construcții, inclusiv excavatoare si alte mașini grele folosite. Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are in vedere:

 • -  limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implica utilizarea de mașini grele si alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (6 am - 10 pm)

 • -  limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS, prin alegerea echipamentelor adecvate si intretinerea adecvata a acestora;

 • -  asigurarea stopării tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, i momentele când nu sunt utilizate eefctiv, inclusiv pe timpul incarcarii si descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza confortul acustic si protecția impotriva zgomotului. Aceasta cerința se relizeaza prin următoarele criterii de performanta:

- asigurarea confortului acustic prin protecția la zgomotul emis de

K. ' r - . > ...

echipamentele electrice                                       Y.

 • -   inscrierea in valorile admise a nivelului de zgomot' gfe

emis de instalațiile electrice (25dB daca zgomotul               d

secunda, 20dB daca zgomotul dureaza intre 1 si 30 -se^noSYT5dB daca zgomotul dureaza intre 30 si 60 secunde)     \ *       - YX';

 • -   inscrierea in valorile admise a nivelului de zgomot emisiie_,ii^talatirle electrice din spatiile tehnice

 • -   aparatele electrice de acționare respecta parametrii nominali prevazuti in normele interne de fabricație

aparatele de avertizare acustica se inadreaza in parametrii prescrisi pentru semnalul acustic

REȚELE ALIMENTARE CU APA

In timpul construcției principalele surse de zgomot si vibrații sunt vehiculele si diferitele tipuri de echipamente de construcții, inclusiv excavatoare si alte mașini grele folosite. Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are in vedere:

 • -  limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implica utilizarea de mașini grele si alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (6 am - 10 pm)

 • -  limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS, prin alegerea echipamentelor adecvate si intretinerea adecvata a acestora;

 • -  asigurarea stopării tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, i momentele când nu sunt utilizate eefctiv, inclusiv pe timpul incarcarii si descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

f)economie de energie și izolare termică;

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Prin proiect se asigura indeplinirea legii 372/2005, C107/2-05 si MC001-1/06 conform certificatului energetic al clădirii proiectate, anexat prezentei documentații.

 • -  elementele care alcătuiesc anvelopa sunt 'astfel conformate incat parametrii de izolare termica conform certificatului energetic al clădirii propuse este in limitele prevăzute de legislația in vigoare;

 • -   partea opaca a fațadei este termoizolata cu termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica; suprafața de contact a clădirii cu platforma exterioara este izolata cu termosistem pe baza de polistiren extrudat; sub placa pe sol este prevăzută termoizolatie -polistiren extrudat, terasele sunt termoizolate cu placi de poliizocianurat.

Instalațiile electrice propuse nu afecteaza izolația termica, hidrofuga si economia de energie. Aceasta cerința se relizeaza prin următoarele criterii de performanta:

 • -  asigurarea unor consumuri optime de energie electrica prin utilizarea unor echipamente cu randament energetic corespunzător

 • -  asigurarea unor consumuri minime de energie prin limitarea pierderilor de tensiune in valorile admise

 • -   limitarea consumului energetic la valorile convenite prin contractul de furnizare

 • -   asigurarea unei protecții eficiente la pătrunderea apei sub forma de vapori sau picaturi in echipamentele electriceInstalații sanitare

Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc reducerea pierderilor de căldură, respectiv pentru e: condensului. Materialele utilizate vor fi alese din gam^ d

certificate, sau agrementate tehnic in conformitate cil HGȘ22/200j privind evaluarea conformității produselor utilizate in construqtii.AzbEî^J


Instalații termice

Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic, pentru reducerea pierderilor de căldură, respectiv pentru evitarea apariției condensului. Echipamentele prevăzute au randamente ridicate, in vederea utilizării eficiente a energiei electrice si termice. Materialele utilizate vor fi alese din gama de produse certificate, sau agrementate tehnic in conformitate cu HG622/2004, privind evaluarea conformității produselor utilizate in construcții.

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

Construcțiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special următoarele:

 • -   reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor si pârtilor componente, după demolare;

 • -   durabilitatea construcțiilor;

 • -   utilizarea la construcții a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Materialele și echipamentele acceptate in soluția proiectata vor fi numai cele care indeplinesc aceste condiții.

A. CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE

Tema resurselor naturale este abordata prin utilizarea materialelor naturale - panouri termoizolante din vata minerala.

In acord cu prevederile legii 372/2005 republicata, clădirile noi proiectate trebuie sa fie definite de o performata energetica foarte ridicata. In acest sens, in vederea asigurării unui consum de energie cat mai scăzut, acoperit parțial din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produse la fata locului, s-au prevăzut următoarele soluții:

Instalația de pompa de căldură - Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capat de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat printr-un circuit, către pompele de căldură din camera tehnica.

Se propune montarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe terasa clădirii care să funcționeze in regim „off-grid” (fara injectare de energie electrică in sistemul energetic național (SEN)). Sistemele fotovoltaice pot genera consumuri


----------------------------------—--------------------------“7^ ___________Xy semnificativ mai reduse avand o productivitate<gar< 95% pana la 25 de ani, după aceasta perioadăeapai este de 85%. Sistemul de funcționare „on-grid” ,aSe\ eliminănă necesitatea bateriilor de acumulare i intreținere, aceste echipamente avand și o dui^t ___

relativ scăzută.                                        *

Pentru exploatarea energiei aerului interior s-a prev recuperator de căldură echipat cu filtru de praf, baterie de incalzire, ventilator de introducere, ventilator de evacuare, tablou de automatizare si recuperator de căldură in placi. Distribuția aerului tratat se face prin canale de aer din tabla zincata montate la partea superioara si grile de refulare amplasate la nivelul plafonului. Evacuarea aerului viciat se face prin canale de aer din tabla zincata montate la partea superioara, si grile de extracție amplasate la nivelul plafonului.


Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces , senzori la corpurile de iluminat din casa scării si coridoare, senzori de acționare a apei la grupurile sanitare, etc.)

Instalații electrice -

Construcțiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special următoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor si pârtilor componente, după demolare;

durabilitatea construcțiilor;

utilizarea la construcții a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Materialele și echipamentele acceptate in soluția proiectata vor fi numai cele care indeplinesc aceste condiții.

Instalații termice

Pentru utilizarea resurselor naturale s-a prevăzut o instalație cu pompa de căldură de tip sol-apa. Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute sondele termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adancimea de 100 m. Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin ingropat in exteriorul clădirii si directionat, către pompele de căldură din camera tehnica

Pentru exploatarea energiei aerului interior s-a prevăzut un recuperator de căldură echipat cu filtru de praf, baterie de incalzire, ventilator de introducere, ventilator de evacuare, tablou de automatizare si recuperator de căldură in placi.

B. INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN CARTIER RAFOV-MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR DE BAZA

Instalații electrice

Construcțiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special următoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor si


pârtilor componente, după demolare;

 • -   durabilitatea construcțiilor;

 • -   utilizarea la construcții a unor materii prime si compatibile cu mediul.

Materialele și echipamentele acceptate in soluția proiectata vor f cele care indeplinesc aceste condiții.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, se vor lua in calcul următoarele rate de cofinantare:

• rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile ale proiectului.

Surse de finanțare

Costuri eligibile

împrumut nerambursabii (FEDR + Buget de stat)

Lei

22,307,637.10

%

98%

Contribuție Beneficiar

Lei

455,257.90

%

2%

Costuri neeligibile

Contribuție Beneficiar (fara TVA)

Lei

10,500.00

%

100%

Costuri neeligibile aferente TVA

Contribuție Beneficiar

Lei

1,995.00

%

100%

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr. 752 din 07.06.2018 emis de Primăria Municipiului Ploiești.

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  Nr. crt.

  Obiectiv de investiție aferent proiectului

  Nr cadastral

  Data extras de carte funciara

  Istoric

  1

  Strada Rafov nr. 20B

  144465

  04.09.2018

  înscriere provizorie, drept de


Nr. crt.

Obiectiv de investiție aferent proiectului

Nr cadastral

Data extras de carte funciara

Istoric g

terenul pe care se va realiza        centrul

multifuncțional

proprietate

•A/beț

....        C ;

2

Strada Uzinei

144657

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

3

Strada Pietii

144659

01.02.2019

Intabulare, proprietate

drept

de

4

Strada       Traian

Savulescu - tronson 2

144660

01.02.2019

Intabulare, proprietate

drept

de

5

Strada Atelierului -tronson 2

144667

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

6

strada Târgului

144668

31.01.2019

Intabulare, proprietate

drept

de

7

Strada       Traian

Savulescu - tronson 1

144676

01.02.2019

Intabulare, proprietate

drept

de

8

Intrarea Ogorului

144677

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

9

Strada Atelierului -tronson 1

144678

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

10

strada Izlazului tronson 2

144680

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

11

Strada Izlazului -tronson 1

144732

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

12

Intrarea Lanului

144770

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

13

Strada Rafov

144772

01.02.2019

Intabulare, proprietate

drept

de

14

Strada Trenului

144843

13.11.2018

Intabulare, proprietate

drept

de

15

Strada Corlatesti

6.3


Actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a


Nr. crt

AVIZATOR

NR. AVIZ

1

Agenția pentru Protecția Mediului

Județul Prahova - decizia etapei de evaluare inițiala

16976/ 26.11.18

2

Agenția pentru Protecția Mediului

Județul Prahova - decizia etapei de incadrare

16976/ 27.12.18


6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților

Nr. crt

AVIZATOR

NR. AVIZ

3

Alimentare cu apa si canalizare -APANOVA

464/2018

4

Administrația Naționala Apele Romane

9950/28.11.18ff ■  /—_

Nr. crt

AVIZATOR

NR. AVU?- MO

5

Alimentare cu energie electrica - SDEE MUNTENIA NORD

16663/ 06.12.18 G \ I

6

Gaze naturale - DISTRIGAZ SUD

313.321.591/ 05.1^?t^"“J^;

7

Telefonizare - TELEKOM

100/ 05/ 02/ 02/01/03/ PH/ 2200 din 04.11.18

8

Transport urban

96/ 05.12.18

9

Regia Autonoma de Servicii Publice

8144/05.12.18

10

SC CONPET SA

47511/05.12.18

11

Politia Rutiera

237653/04.12.18

12

Comisia municipala pentru transport si siguranța circulației

BMTU 3928/11.12.18

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară


Studiile topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova recepționat in baza procesulelor verbale de recepție sunt prezentate in anexa:


Nr. crt.

Obiectiv de investiție aferent proiectului

1

Strada Rafov nr. 20B -terenul pe care se va realiza centrul multifuncțional

2

Strada Uzinei

3

Strada Pietii

4

Strada Traian Savulescu - tronson 2

5

Strada Atelierului -tronson 2

6

Strada Târgului

7

Strada Traian Savulescu - tronson 1

8

Intrarea Ogorului

9

Strada Atelierului -tronson 1

10

Strada Izlazului - tronson 2

11

Strada Izlazului - tronson 1

12

Intrarea Lanului

13

Strada Rafov

14

Strada Trenului

15

Strada Corlatesti


Nr cadastral

Proces verbal de recepție

144465

5604/2018

144657

5705/2018

144659

144660

144667

144668

144676

144677

144678

144680

144732

144770

144772

144843


6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice


a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;


Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice a fost realizat de INTERGROUP ENGINEERING SRL si este atașat in anexa - Anexa nr. 6


b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;


Nu este cazul.

C)


raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri

Nu este cazul.


d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE ZONA LOCUINȚE MICI SI UNlTATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII, SERVICII SI AGREMENT -CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL AFERENT TUTUROR CATEGORIILOR DE VARSTA SI AMANEJARE PARCULET, STRADA RAFOV 20B, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

aprobat prin HCL nr. 532/22.1.2018

 • 7. Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiești si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atribuțiile serviciului de management de proiect:

 • a) Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

 • b) Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiești;

 • c) Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor de finanțare;

 • d) Elaboreză documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitatea de beneficiar al proiectelor de investiții;

 • e) Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiești;

 • f)  Elaboreză caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;

 • g) Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

 • h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;

 • i)  Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;

 • j)  Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

 • k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;


JF /

 • I) Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecv e frec categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinantere din pa unor organisme financiare terțe.                                          ~ ~

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivi de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul-implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de 28 luni calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eșalonarea investiției pe ani este indicata in continuare:

Cheltuieli

2018

Eligibile

716,261.00

Nerambursabile

701,935.78

2019

Eligibile

657,731.31

Nerambursabile

644,576.68

2020

Eligibile

6,731,502.22

Nerambursabile

6,596,872.18

2021

Eligibile

14,657,400.47

Nerambursabile

14,364,252.46

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP si a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -   Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -   Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

- formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizata de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

 • 1.    MANAGERUL DE PROIECT: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului.

 • 2.     ASISTENT MANAGER: participa la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor; oferă suport in pregătirea vizitelor in teren ale reprezentanților ADR; asigura activitati de secretariat in pregătirea dosarelor de rambursare, a documentelor pentru audit; a dosarelor de plata; oferă asistenta in implementarea unui sistem de arhivare si management al documentelor; asista ceilalți membrii UIP in vederea respectării regulilor privind masurile de identitate vizuala în conformitate cu Contractul de finanțare; asigura suport pentru întocmirea notelor informative, comunicăriilor oficiale, respectiv a actelor adiționale ale contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

 • 3.     RESPONSABIL TEHNIC: supraveghează buna desfășurare a proiectului si menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa; va urmări conformitatea lucrărilor si serviciilor propuse a fi achiziționate; participa la elaborarea rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmărește executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achiziționate in cadrul proiectului.

 • 4.     RESPONSABILUL ECONOMIC:asiaură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură economica, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează


și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin finanțare încheiat cu AM.

5. RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitaților si la intocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări indeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări si servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanatre incheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

6. RESPONSABIL JURIDIC: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă;avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

Situația completa a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficarul proiectului, poate fi regăsită in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. în cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi rezolvate de către persoanele din departamentul juridic al UAT Municipiul Ploiești. Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Consultantul va avea următoarele obligații (conform contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu UAT Municipiul Ploiești): asistă la monitorizarea riscurilor și punerea în aplicare a măsurilor de contractare; oferă consultanță pentru întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și a tuturor documentelor solicitate de finanțator pentru buna implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor finanțatorului și legislației specifice în vigoare; asigură, împreună cu membrii UIP, respectarea calendarului de activități prevăzut în Contractul de finanțare și oferă consultanță în vederea revizuirii documentațiilor, ori de câte ori este cazul; oferă consultanță în vederea monitorizării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și încadrarea acestora în bugetul aprobat; oferă consultanță pentru urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului; întocmește notele informative, comunicările oficiale, solicitările de clarificări, respectiv notificările și actele adiționale de modificare a contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; asigură sprijin pentru pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților finanțatorului sau orice alt organ abilitat să efectueze controlul proiectului; participa la toate vizitele de monitorizare

ale reprezentanților finanțatorului precum și ale beneficiarului; asistă membrii         h

verificarea respectării concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează, aă-^f^s atribuite pe parcursul implementării proiectului.

Consultantul se subordonează UIP și Solicitantului. Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare isi demonstrează potențialul de autosustinere financiara in perioada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in cadrul Anexei 1 - Scenariul I - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după incetarea finanțării solicitate prin cerere de finanțare, prin alocari de resurse financiare, in funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării si intretinerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționarii infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

După implementarea proiectului, responsabili cu operarea și întreținerea infrastructurii create vor fi atat UAT Municipul Ploiești, prin direcțiile de specialitate, cat si operatorii delegați:

 • • Centrul multifuncțional si zona de recreere: Casa de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești.

 • • Infrastructura de apa-canal: Apa Nova SRL

 • • Infrastructura de drumuri: Serviciul reparații si investiții drumuri

 • • Iluminat public: Luxten Lighting Co SA

în ceea ce privește asigurarea utilităților pe perioada de operare, trebuie avut în vedere faptul că prin prezentul proiect de investiții se va realiza racordarea centrului multifuncțional la principalele rețele de utilități precum: alimentarea cu apă, canalizare și energie electrică. De asemenea se vor externaliza următoarele servicii:

 • -   Servicii de paza

 • -   Servicii de salubritate

 • -   Servicii de întreținere spații verzi

 • -  Servicii de mententanta a echipamentelor IT

In vederea administrării activitatilor in cadrul centrului multifuncțional a fost desemnata Casa


de Cultura „I.L. Caragiale”. Astfel, pentru activitatile: ateliere de multiculturale, audiții muzicale, prezentări de carte, expoziții, dans, seri intalniri tematice, cenaclu literar, serata, ansamblu folcloric, grup coral considerarea următoarele posturi:

 • •   1 sef birou

 • •   1 Consilier juridic

 • •  4 referenti de specialitate

 • •   1 ingrijitor

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate intr-un plan de mentenanță, următoarele:

 • -   verificări si reparații petnru clădirea centrului multifuncțional

 • -   verificări si reparații, pentru partea de rețele edilitare (alimentare cu apa, canalizare), rețele de iluminat edilitar etc.

 • -   activități realizate după defectarea tabloului electric general sau racord electric din reteua electrica exterioara sau deteriorarea lucrărilor de amenajare scuaruri/parc de recreere prevăzut cu locuri de joaca pentru copii, activități care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si in intervenții pentru restabilirea bunei funcționări.

In urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit următoarea structura de mentenanta:

 • a) Pregătirea activităților de mentenanță - se determină tipurile de intervenții, se stabilesc echipamentele/instalațiile si lucrările pentru care se planifică, inregistreaza si urmărește activitatea de mentenanta si se definesc niște cicluri de reparații.

 • b) Fișe tehnologice de reparații - o fisa tehnologica se definește la nivel de intervenție și se preia cu posibilitatea de a fi modificată -conține operațiile, materiile prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparație.

 • c)  Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță - se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate si a unor devize estimative pentru lucrările de amenajare.

Rapoarte - se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme de specialitate - după caz.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UlP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție sase persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite ca obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în


comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și .......

urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evalu'arei marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor pnâîectu (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Orgartii întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abd fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între

persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.


 • 8. Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016;

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către Beneficiar.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții - scenariul I Recomandat -

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești, cartier Ra

fov

Nr .crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

6,800.00

1,292.00

8,092.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

171,700.00

32,623.00

204,323.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

14,200.00

2,698.00

16,898.00

Total capitol 1

192,700.00

36,613.00

229,313.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

45,000.00

8,550.00

53,550.00

Total capitol 2

45,000.00

8,550.00

53,550.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

237,000.00

45,030.00

282,030.00

3.1.1

Studii teren

202,500.00

38,475.00

240,975.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

34,500.00

6,555.00

41,055.00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

3,300.00

627.00

3,927.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5

Proiectare

698,100.00

132,639.00

830,739.00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

387,100.00

73,549.00

460,649.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

20,700.00

3,933.00

24,633.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

13,800.00

2,622.00

16,422.00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

276,500.00

52,535.00

329,035.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

34,500.00

6,555.00

41,055.00

3.7

Consultanta

290,300.00

55,157.00

345,457.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

269,300.00

51,167.00

320,467.00

3.7.1.1

Consultanta obținere finanțare

172,800.00

32,832.00

205,632.00

3.7.1.2

Asistenta pe perioada evaluării

6,900.00

1,311.00

8,211.00

3.7.1.3

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

89,600.00

17,024.00

106,624.00

3.7.2

Auditul financiar

21,000.00

3,990.00

24,990.00

3.8

Asistenta tehnica

122,000.00

23,180.00

145,180.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26,000.00

4,940.00

30,940.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11,100.00

2,109.00

13,209.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14,900.00

2,831.00

17,731.00

3.8.2

Diriqentie de șantier

96,000.00

18,240.00

114,240.00

Total capitol 3

1,386,700.00

263,473.00

1,650,173.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

13,430,700.00

2,551,833'00.

15,982.533.00 ~

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8,200.00

1,558.00^' '

l ;0.'T5SjOO */

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

355,400.00

“ o

67,526.00

^''422^fe'0^'

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

1,461,300.00

277,647.00

1,738,947.00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

15,255,600.00

2,898,564.00

18,154,164.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

543,800.00

103,322.00

647,122.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150,000.00

28,500.00

178,500.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

393,800.00

74,822.00

468,622.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

171,300.00

3,610.00

174,910.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

69,200.00

-

69,200.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

13,900.00

-

13,900.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

69,200.00

-

69,200.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19,000.00

3,610.00

22,610.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,559,800.00

296,362.00

1,856,162.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

Total capitol 5

2,283,300.00

404,890.00

2,688,190.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

19,163,300.00

3,612,090.00

22,775,390.00

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

13,826,600.00

2,627,054.00

16,453,654.00

* In preturi la data de iulie 2017 1 euro = 4,5744 Lei


Data: 20 martie 2019

Elaborator,

Beneficiar

UAT Municipiul Ploiești


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING

S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


Deviz D01 - Străzi in cartierul Rafov

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2,289,600.00

435,024.00

2,724,624.00

4.1.2.

Rezistență

195,000.00

37,050.00

232,050.00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

3,794,200.00

720,898.00

4,515,098.00

4.1.4.1

Electrice

847,800.00

161,082.00

1,008,882.00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

-

-

4.1.4.4

Apa

388,800.00

73,872.00

462,672.00

4.1.4.5

Canal

2,557,600.00

485,944.00

3,043,544.00

4.1.4.6

Gaze

-

-

-

4.1.5

Drumuri

1,187,900.00

225,701.00

1,413,601.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

7,466,700.00

1,418,673.00

8,885,373.00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1,600.00

304.00

1,904.00

TOTAL II - subcap. 4.2

1,600.00

304.00

1,904.00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

31,000.00

5,890.00

36,890.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

179,100.00

34,029.00

213,129.00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

210,100.00

39,919.00

250,019.00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL 111}

7,678,400.00

1,458,896.00

9,137,296.00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr. 14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roProiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roProiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz DO4 - Zona de joaca

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

5,100.00

969.00

6,069.00

4.1.2.

Rezistență

-

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

-

4.1.4.1

Electrice

-

4.1.4.2

Sanitare

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

-

4.1.4.4

Apa

-

4.1.4.5

Canal

-

4.1.4.6

Gaze

-

4.1.5

Drumuri

59,200.00

11,248.00

70,448.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

64,300.00

12,217.00

76,517.00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II > subcap. 4.2

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

158,300.00

30,077.00

188,377.00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

158,300.00

30,077.00

188,377.00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

222,600.00

42,294.00

264,894.00Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro------------------ -----------------------------------------------------------------fț---------xr——

Deviz D05 - Platforma deșeuri                       .

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

500.00

95.00

595.00

4.1.2.

Rezistentă

-

4.1.3.

Arhitectură

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

13,600.00

2,584.00

16,184.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

14,100.00

2,679.00

16,779.00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

14,100.00

2,679.00

16,779.00Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.roDeviz DO6 - Alei pietonale

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

20,700.00

3,933.00

24,633.00

4.1.2.

Rezistență

-

4.1.3.

Arhitectură

-

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

397,400.00

75,506.00

472,906.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

418,100.00

79,439.00

497,539.00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

679,000.00

129,010.00

808,010.00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

679,000.00

129,010.00

808,010.00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1,097,100.00

208,449.00

1,305,549.00
Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

Deviz D07 - Parcare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

7,100.00

1,349.00

8,449.00

4.1.2.

Rezistență

4.1.3.

Arhitectură

4.1.4.

Instalații

4.1.4.1

Electrice

4.1.4.2

Sanitare

4.1.4.3

HVAC/Termice

4.1.4.4

Apa

4.1.4.5

Canal

4.1.4.6

Gaze

4.1.5

Drumuri

39,200.00

7,448.00

46,648.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

46.300.00

8,797.00

55,097.00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL lll>

46,300.00

8,797.00

55,097.00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup. roDeviz DO8 - insta

latii exterioare

---------v*

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,388,500.00

263,815.00

1,652,315.00

4.1.2.

Rezistență

132,200.00

25,118.00

157,318.00

4.1.3.

Arhitectură

-

-

-

4.1.4.

Instalații

701,700.00

133,323.00

835,023.00

4.1.4.1

Electrice

46,400.00

8,816.00

55,216.00

4.1.4.2

Sanitare

-

-

-

4.1.4.3

HVAC/Termice

449,500.00

85,405.00

534,905.00

4.1.4.4

Apa

175,100.00

33,269.00

208,369.00

4.1.4.5

Canal

23,500.00

4,465.00

27,965.00

4.1.4.6

Gaze

7,200.00

1,368.00

8,568.00

4.1.5

Drumuri

-

-

-

TOTAL l-subcap. 4.1

2,222,400.00

422,256.00

2,644 656.00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2,300.00

437.00

2,737.00

TOTAL II - subcap. 4.2

2,300.00

437.00

2.737.00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

25,700.00

4,883.00

30,583.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1,200.00

228.00

1,428.00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

26,900.00

5,111.00

32.011.00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

2,251,600.00

427,804.00

2,679,404.00


Analiza financiara aferenta Scenariului 1 Recomandat
SCENARIUL II NerecomandatDEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții      V

- Scenariul NERECOMANDAT-

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești, cartier Rafov

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

6,800.00

1,292.00

8,092.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

171,700.00

32,623.00

204,323.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

14,200.00

2,698.00

16,898.00

Total capitol 1

192,700.00

36,613.00

229,313.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

45,000.00

8,550.00

53,550.00

Total capitol 2

45,000.00

8,550.00

53,550.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

237,000.00

45,030.00

282,030.00

3.1.1

Studii teren

202,500.00

38,475.00

240,975.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

34,500.00

6,555.00

41,055.00

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

-

-

3.3

Expertizare tehnica

3,300.00

627.00

3,927.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5

Proiectare

698,100.00

132,639.00

830,739.00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

387,100.00

73,549.00

460,649.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

20,700.00

3,933.00

24,633.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

13,800.00

2,622.00

16,422.00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

276,500.00

52,535.00

329,035.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

34,500.00

6,555.00

41,055.00

3.7

Consultanta

290,300.00

55,157.00

345,457.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

269,300.00

51,167.00

320,467.00

3.7.1.1

Consultanta obținere finanțare

172,800.00

32,832.00

205,632.00

3.7.1.2

Asistenta pe perioada evaluării

6,900.00

1,311.00

8,211.00

3.7.1.3

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

89,600.00

17,024.00

106,624.00

3.7.2

Auditul financiar

21,000.00

3,990.00

24,990.00

3.8

Asistenta tehnica

122,000.00

23,180.00

145,180.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26,000.00

4,940.00

30,940.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11,100.00

2,109.00

13,209.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14,900.00

2,831.00

17,731.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

96,000.00

18,240.00

114,240.00

Total capitol 3

1,386,700.00

263,473.00

1,650,173.00


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

' a 14

4.1

Construcții si instalații

11,916,700.00

2,264,3X3.0$

' 34,180^^8.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8,200.00

1,5Ș8.(^^

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

355,400.00

67,52$W *

■ 42^926.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

1,461,300.00

277,647.00

1,738,947.00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

13,741,600.00

2,610,904.00

16,352,504.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

543,800.00

103,322.00

647,122.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

150,000.00

28,500.00

178,500.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

393,800.00

74,822.00

468.622.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

171,300.00

3,610.00

174,910.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

69,200.00

-

69,200.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

13,900.00

-

13,900.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

69,200.00

-

69,200.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

19,000.00

3,610.00

22,610.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,559,800.00

296,362.00

1,856,162.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

Total capitol 5

2,283,300.00

404,890.00

2,688,190.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

TOTAL GENERAL

17,649,300.00

3,324,430.00

20,973,730.00

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

12,312,600.00

2,339,394.00

14,651,994.00

* In preturi la data de iulie 2017 1 euro = 4,5744 Lei


Data: 20 martie 2019

Elaborator,

INTERGROUP ENGINEERING S R L.

Beneficiar

UAT Municipiul Ploiești


Analiza financiara -SCENARIUL NERECOMANDAT^NTERGROUP


ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

Activitatea

Anii 2014-2017

Anul 2018

Ian

F

LI

L Activitati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

\ctivitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactiv. 1.1.1

Elaborare studii de teren

Siactiv. Li.2

Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu

Subactiv. 1.1.3

Elaborare expertiza tehnica si documentație tebnico-economica - SF

Subactiv. 1.1.4

Elaborare Cerere de finanțare, inclusiv perioada de evaluare a proiectului

11 Activitati ce se vor realiza dopa de [in ne rea cererii de finanțare

Activ. II. 1

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Subactiv. 11.1.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori

Activ. II. 2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactiv. II.2.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Subactiv. II.2.2

întocmirea DT AC, obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT +CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a DDE

Activ. II.3

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactiv. II.3.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. II.4

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Subactiv. II.4.1

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Activ. II. 5

Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactiv. 11.5.1

Construcții si instalații

Subactiv. 11.5.2

Livrare dotări si echipamente, inclusiv montajul aferent echipamentelor

Subactiv. 11.5.3

Organizarea de șantier

Subactiv. 11.5.4

Comisioane, cote, taxe

Subactiv. II.5.5

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Subactiv. II.5.6

Certificarea energetica

Activ. II. 6

Managementul proiectului

Subactiv. II.6.1

Monitorizarea implementării proiectului

Activ. II. 7

Derularea activităților informare si publicitate

Subactiv. II.7.1

Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Activ. II. 8

luditarea proiectului

Subactiv. 11.8.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final


Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

eb

mar

Apr

May

Jtm

Jul

Augț Sep

Oct

Nov

Dec

Ian

Feb

mar

Apr

May

Juri

Jul

Aug

&p

Oct

Nov

Dec

Ian

Feb

mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

LI

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

LII

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28