Hotărârea nr. 63/2019

Hotãrârea nr. 63 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 63 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 130/22.03.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 102/22.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 89/25.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub

5                                  y                                                             7                          5                                7                                           j

nr.69/25.03.2019 la Direcția Economică, cu privire la actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din 20.03.2019;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa A, Al și sunt înscrise în Cărțile Funciare aleU.A.T. Ploiești nr. 144933, 145093, 144913, 144934, 144794, 144849, 144658, 144903, 144911, 144843, 144904, 144793, 144844, 144977, 144979, 144772;

Luând în considerare prevederilor Hotărârilor nr. 474/31.10.2018, nr.537/22.11.2018 și nr.58/18.03.2019 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere adresa nr.30009/21.12.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.27163,27024,27142,27164/21.12.2018 transmisă de către Consiliul Județean Prahova și adresa nr.3473/15.02.2019 transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

-la poziția 103, referitoare la strada Boian, coloana cod clasifk&ffe vâ3ax^j<irmătorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana elemente de identificare se completează^XȚ^uuriu'hțeâvă:

- Tronson II, Tip carosabil=asfalt,                         mP>

Lungime=0,055km, număr cadastral 144933, având ca vecinătat&pr(j^^^^/p^’i3rculare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Plof^^S^r cpJp^rU’valoare de inventar va avea următorul cuprins :38465 lei;                   '

-la poziția 157, referitoare la strada Corlatesti, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Corlătești coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt, Suprafața - 8967mp, Lungime = 0,657km, număr cadastral 145093, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :582.855 lei;

  • - la poziția 306, referitoare la strada Mircea cel Batrin, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Mircea cel Bătrân, iar coloana elemente de identificare se completează după cum urmează:

- Tronson II, Tip carosabil=asfalt, Suprafața - 15441 mp, Lungime=0,829km, număr cadastral 144913, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins 5.674.567,5 lei;

-la poziția 364, referitoare la strada Pictor Rosenthal, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 12495 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast, Suprafața = 3149mp, Lungime - 0,135km, număr cadastral 144934, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :204685 lei;

-Tronson II, Tip carosabil = balast, Suprafața =9346mp, Lungime = 0,998km, număr cadastral 144794, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :607.490 lei;

  • - la poziția 449, referitoare la Sos. Ghighiului, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Ghighiului; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 28477 mp;

  • - Tronson I, Tip carosabil=asfalt, Suprafața = 27766 mp, Lungime =1,832 km, număr cadastral 144849 având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :6.802.670 lei;

  • - Tronson II, Tip carosabil= asfalt, Suprafața = 711 mp, Lungime=0,050 km, număr cadastral 144658, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 174.195 lei;

  • - la poziția 454, referitoare la strada Spicului, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast, Suprafața = 1573mp, Lungime = 0,220 km, număr cadastral 144903, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului

Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea u^ă^rar^^^hs : 102.245 lei;                                                                  u

-la poziția 486, referitoare la strada Toporasi, coloaii^^od^clasiMpleslva avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana Denumire strada va avea ufam^o^iJSfipfinș: Țoporași, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins               = asfalt,

Suprafața = 1475mp, Lungime = 0,308 km, număr cadastral 144911,-^v^rd" ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :95.875 lei;

-la poziția 494, referitoare la strada Trenului, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast, Suprafața = 2237mp, Lungime = 0,258 km, număr cadastral 144843, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 145.405 lei;

-la poziția 525, referitoare la strada Voila, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt, Suprafața = 355mp, Lungime - 0,118 km, număr cadastral 144904, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 173.950 lei;

-la poziția 538, referitoare la strada Albisor, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Albișor, iar coloana elemente de identificare se completează după cum urmează:

- Tronson ILJTip carosabil=asfalt, Suprafața= 179 mp, Lungime=0,095km, număr cadastral 144793, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :43.855 lei;

-la poziția 578, referitoare la strada Calabreaza, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt, Suprafața = 180 mp, Lungime = 0,064 km, număr cadastral 144844, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :44.100 lei;

-la poziția 667, referitoare la Intr. Moara Noua, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.L; coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Intrarea Moara Nouă, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast, Suprafața - 1130mp, Lungime - 0,140 km, număr cadastral 144977, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :73.450 lei;

-la poziția 669, referitoare la Intr. Piriului, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.; coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Intrarea Pârâului, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast, Suprafața = 792 mp, Lungime = 0,100 km, număr cadastral 144979, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :51.480 lei;

-la poziția 749, referitoare la strada Rifov, coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.; coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Râfov; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt, Suprafața = 41748mp, Lungime = 2,562 km, număr cadastral 144772, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins:6.470.940 lei;

Art. 2 Pentru imobilele menționate în art.l, pentru care s-au stabilit valori prin raportare la Studiul de piață care conține informațiile privind valorile minime înregistrate la Camera Notarilor Publici Ploiești sub nr. 2537/11.12.2018, realizat pentru anul 2019, urmează ca pe parcursul anului 2019 să se procedeze la actualizarea corespunzătoare a acestora.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează


SECRETAR.

Laurcnț n DII