Hotărârea nr. 62/2019

Hotãrârea nr. 62 privind transferul instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești


RAPORT DE AVIZARE

la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind transferul instalației de producere a agentului termic si a apei calde impreuna cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) in domeniul public al Municipiului Ploiești

Urmare a exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a) si art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, raportat, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind transferul instalației de producere a agentului termic si a apei calde impreuna cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) in domeniul public al Municipiului Ploiești am constatat următoarele :

  • -  Proiectul acestui act administrativ, avizat nefavorabil de către Secretarul Municipiului si de către D.A.P.J.C.A din cadrul Primăriei Mun. Ploiești, a fost modificat prin amendamente formulate si aprobate in plenul ședinței de consiliu local din data de 23. 03. 2019. Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi pentru si 8 abțineri, un consilier local fiind absent.

La primul paragraf al art. 1, se “aproba transferul” bunurilor, in aprecierea noastra cu incalcarea dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare iar la paragraful ultim al aceluiași art. se precizează ca hotararea are valoare de solicitare adresata Consiliului Județean Prahova, fara ca aceasta solicitare sa fie exprimata in mod clar si precis. Apreciem ca aceasta redactare vine in contradicție cu dispozițiile art. 34 din Legea 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare conform carora redactarea trebuie făcută intr-un limbaj si stil juridic clar si precis care sa excludă orice echivoc.

  • -  Hotararea de consiliu nu răspunde exigentelor normei constituționale prevăzută la art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicata, sub aspectul previzibilitatii si claritatii normelor juridice conținute, acestea fiind incerte sub aspectul identificării bunurilor ce fac obiectul transferului.

In cuprinsul hotărârii de consiliu local, aceste bunuri sunt prezentate generic fara sa fie identificate conform prevederilor legale si/sau evidențiate eventual intr-o anexa. Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificata si completata ulterior, bunurile care alcătuiesc domeniul public al u.a.t se evidențiază intr-un inventar, care se insuseste de consiliul local si se transmite Guvernului in vederea atestării lui prin H G. In aplicarea acetei prevederi legale Guvernul a emis Hotararea nr. 548/1999 prin care a aprobat normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, care la Anexa nr 4 prevede modelul inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului. Potrivit precizărilor din aceasta anexa, la rubrica “Elemente de identificare’’, “se vor menționa datele complete de individualizare administrativa si tehnica, descriptive, adresa actuala si vecinătățile. ”

Prin identificarea necorespunzatoare si chiar inexistenta, in cazul terenurilor,a bunurilor, sunt alterate acele efecte juridice ale hotărârii referitoare la investirea Consiliuuil Județean cu deschiderea procedurii de aprobare a trecerii unor bunuri din domeniul public al județului in domeniul public al municipiului, in sensul ca nu da posibilitatea acestuia (CJ) sa stabilească conținutul obiectului hotărârii de consiliu județean.

Aceasta precizare trebuie privita prin raportare la una din caracteristicile actului administrativ prevăzute in definiția acestuia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 544/2004, a contenciosului administrative, si anume aceea de a da naștere, a modifica sau a stinge raporturi juridice.

  • -  Fundamentarea/motivarea actului administrativ in speța este vădit insuficienta. Nu sunt identificate bunurile. Nu se prezintă întinderea si natura dreptului de proprietate al Județului asupra bunurilor, nu se prezintă informații in legătură cu existent sau inexistenta sarcinilor care graveaza aceste bunuri, nu se fac referiri cu privire la rețeaua primara de distribuție a agentului termic-fapt sesizat in raportul Direcției Gestiune Patrimoniu.

  • -  Pentru acest motiv s-a propus (si s-a respins) in plenul ședinței prorogarea dezbaterilor, fiind recomandata si transmiterea spre refundamentare a proiectului de hotarare, compartimentelor de resort. Nu s-a dat curs recomandării.

Potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (2) din Constituția României, republicata, “autoritățile publice, potrivit competentelor ce le revin sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetățenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”. înalta Curte de Casație si Justiție, s. cont. adm. Fisc., in Decizia nr. 482/2007 stabilește ca “Motivarea trebuie sa cuprindă elementele de fapt si de drept care, pe de o parte, sa permită destinatarilor sa cunoască si sa evalueze temeiurile si efectele deciziei, iar, pe de alta parte, sa faca posibila exercitarea controlului de legalitate”.

Aceste exigente trebuie sa fie asigurate, in cazul hotărârii de consiliu local, prin expunerea de motive si prin raportul de specialitate din cadrul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, raport care trebuie sa cuprindă concluzii asupra problemei supusa dezbaterii, lămuriri privind diferite aspect de fapt si de drept de care depinde adoptarea actului administrativ. Cuprinsul instrumentului de prezentare si motivare este prevăzut la art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, modificata si completata ulterior.

Pentru aceste considerente avizez nefavorabil hotararea de consiliu local care face obiectul prezentului raport, considerând ca este ilegala si voi da eficienta dispozițiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,republicata, privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare, in sensul ca aceasta hotarare nu va fi contrasemnată.

Prezentul Raport de Avizare constituie opinia mea motivata, certuta de lege- art. 48. Alin. (1) ultima teza din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrație publica locala, cu modificările si completările ulterioare.

S E C RF Laurenuu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 62 privind transferul instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 123/20.03.2019 a consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Ganea Cristian Mihai, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Mateescu Marius Nicolae, Pană George, Văduva Sorin, Neagu Daniel Puiu și Tudor Aurelian Dumitru precum și Rapoartele de Specialitate nr. 101/22.03.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr.66/21.03.2019 al Direcției Economice, nr. 15/21.03.2019 (Nr. Registru Special) al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte precum și nr. 1931/20.03.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune trecerea instalației de producere a agentului termic și a apei calde împreună cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 3 Comisia pentru Utilități Publice, Calitatea Vieții și Protecția Mediului din data de 21.03.2019 și Raportul comisiei de specialitate nr. 7 Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățenești, Petitii si Reclamatii din data de 21.03.2019;

Ca urmare a adresei nr. 6035/19.03.2019 a Consiliului Județean înregistrată la Primăria Ploiești cu nr. 5878/19.03.2019 precum și adresa nr. 24.290/20.02.2019 a MDRAP înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 4388/26.02.2019;

Văzând raportul de specialitate nr. 15 din 21.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, pct 4, anexa III, și ale art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în baza art. 8, alin. (2), lit. a din Legea nr. 325/2006 privind Serviciul Public de alimentare cu energie termică, completată și republicată;

în conformitate cu cap. III “Bunurile și perimetrul concesiunii” din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2), lit. c si d și alin. (6) lit. a, pct. 14 și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transferul activului instalație de producere a agentului termic și a apei calde cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești, cu titlu gratuit.

Transferul obiectivului prevăzut la alineatul 1 în domeniul public al Municipiului Ploiești se va face liber de orice sarcini, cu excepția sarcinilor impuse de funcționarea instalației de producere, transport și distribuire a agentului termic și a apei calde pentru municipiul Ploiești.

Prezenta hotărâre are valoare de solicitare adresată Consiliului Județean Prahova pentru transferul menționat la alin. 1 din prezentul articol și conține consimțământul municipiului Ploiești pentru preluarea acestui bun.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești ca în regim de maximă urgență, astfel încât să nu fie pus în pericol serviciul de furnizare a agentului termic și a apei calde începând de la 01.05.2019, după emiterea hotărârii de transfer a bunului de către Consiliul Județean Prahova, să facă toate demersurile necesare în vederea preluării bunurilor, respectiv a activului instalație de producere a agentului termic și a apei calde cu terenurile aferente din domeniul public al Județului Prahova (CET Brazi) în domeniul public al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre a Consiliului Local.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre, urmând să fie comunicată de îndată Consiliului Județean Prahova.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 martie 2019

PREȘEDJNTE\DE ȘEDINȚĂ, George-^orin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU

9                 9