Hotărârea nr. 60/2019

Hotãrârea nr. 60 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la unele unităţi de învăţământ


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 60

privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 121/15.03.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 91/15.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 82/18.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 60/18.03.2019 la Direcția Economică, referitor la propunerea de modificare și completare a Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

Având în vedere Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 462/2018, 525/2018, 534/2018, 548/2018, 569/2018, 570/2018, 571/2018, fiind înscrise în Cărțile Funciare ale UAT Ploiești nr: 137673, 139114, 143377, 128306, 143961, 143962, 143349, 143808, 144462, 144633;

Având în vedere adresa nr. 30009/21.12.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.27163, 27024, 27142, 27164/21.12.2018 transmisă de către Consiliul Județean Prahova;

Ținând cont de adresa nr. MDRAP 135448/DPFBL - 22525/08.02.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 177/27.04.2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular propuse să funcționeze în anul școlar 2012-2013 în Municipiul Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;


în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin.

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ’   \

completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.525/22.11.2018, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea pozițiilor 68-71 din Anexa nr. 2 la Hotararea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești", cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- la poziția 68:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « - »

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Liceul Tehnologic de Servicii « Sfântul Apostol Andrei » » ;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: «Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4, suprafață totală teren 18 815 mp, din care:

 • - suprafața de 8613 mp reprezintă lotul I și este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137673 cu nr. cadastral 137673, având ca vecinătăți la Nord imobil domeniu public în care funcționează Grădinița « Rază de Soare », la Sud lotul II (nr. cadastral 139114) domeniu public al municipiului, la Est Aleea Dedițel domeniu public al municipiului și la Vest domeniu public al municipiului Ploiești - spațiu verde;

 • - suprafața de 10 202 mp reprezintă lotul II și este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 139114 cu nr. cadastral 139114, având ca vecinătăți la Nord lotul I (nr. cadastral 137673) domeniu public al municipiului, la Sud strada Petuniei domeniu public al municipiului, la Est Aleea Dedițel domeniu public al municipiului și la Vest - domeniu public al județului cu nr. cadastral 129695;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011

 • - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 283/2017» ;

- la poziția 69:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 » ;

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «Corp A - CI spațiu învățământ aferent Liceului Tehnologic de Servicii « Sfântul Apostol Andrei »

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: «Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4, suprafața construita la sol 772 mp, zidărie de cărămidă și beton, suprafața construită desfășurată 2542 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137673 cu nr. cadastral 137673 -CI, imobil amplasat pe lotul I, având ca

vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic de Sendgii « S Ghiul Apostol Andrei » » ;                                     J7

coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 3.825J92o®ffi)>>i4-J^ coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : ^^egea/im-T^I 1 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului Romaniei^nn^^^JOOl, Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2017» ;

- la poziția 70:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • • coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Corp B - C2 sală de sport aferent Liceului Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4, P+1E parțial suprafața construită la sol 244 mp, zidărie cărămidă, suprafața construită desfășurată 303 mp înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137673 cu nr. cadastral 137673 -C2, imobil amplasat pe lotul I, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins: « 226.263,941ei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2017» ;

- la poziția 71:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « CI, spațiu învățământ aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” »

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4, S+P+2E, suprafața construita la sol 775 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 2493 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr.139114 cu nr. cadastral 139114 -CI, imobil amplasat pe lotul II, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins: « 3.335.335,36 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2017» ;

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr.534/22.11.2018, care va avea următorul cuprins:

„ Se aprobă modificarea pozițiilor 152-156 din Anexa 2 la Hotararea nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- la poziția 152:


< ! I f ' 1 coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « '-?»\ •

7 coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins :$«^ățegiulNațional « Alexandru Ioan Cuza» » ;                                   «


coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10, suprafața totală teren 5303 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143377, cu nr. cadastral 143377, având ca vecinătăți la Nord str. Vasile Lupu domeniu public, la Sud proprietăți particulare, la Vest str. Trei Ierarhi domeniu public și proprietăți particulare, la Est parțial Corp C și teren aferent Colegiului Național «Alexandru Ioan Cuza» și scuar zonă verde domeniu public » ;

coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017 » ;

- la poziția 153:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Corp A - CI spațiu învățământ aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza »» ;

 • •   coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10, Corp A - CI - spațiu învățământ, regim de înălțime P+2E, zidărie de cărămidă, suprafață construită la sol 540 mp, suprafață desfășurată 1620 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143377, cu nr. cadastral 143377-Cl, având ca vecinități pe latura de Nord, Est și Vest teren aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza » și pe latura de Sud parțial teren aferent și spațiu învățământ Corp B - C2 aferente Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza» ;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 2 728 713,06 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011

- Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017 » ;

-la poziția 154:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «Corp B - C2 - spațiu învățământ aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza »;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10, regim de înălțime P+2E, zidărie de cărămidă, suprafață construită la sol 401 mp, suprafață desfășurată 1265 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiețti nr. 143377, cu nr. cadastral 143377- C2, având ca vecinătăți pe latura de Nord parțial teren aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza » și spațiu învățământ Corp A - CI aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza», pe

laturile Sud și Vest teren aferent unității de învățământ iar pe latura de Es| spațiu învățământ Corp C și teren aferent»;                      -

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins :'‘'«‘2>824.445s67'lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprinsȚA'Eeg'ea nr. 1/2011

- Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017 » ;

-la poziția 155:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «Corp C - CI - spațiu învățământ aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza »și teren aferent;

 • •   coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins:

„Ploiești, str. Vlad Țepeș, nr. 30

suprafața totală teren de 1454 mp, împrejmuit cu gard de beton între punctele 2-17 și neîmprejmuit între punctele 17-2, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 128306, cu nr. cadastral 128306, având ca vecinătăți pe latura de Nord scuar zonă verde domeniu public și alee acces domeniu public, pe latura de Sud parcare și spațiu verde domeniu public, pe latura de Vest spațiu invățământ aferent unității școlare și terenul aferent și pe latura de Est parcare publică ;

Corp C - CI, regim de înălțime P+1E, zidărie de cărămidă, suprafață construită la sol 464mp, suprafață desfășurată 928 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 128306, cu nr. cadastral 128306- CI, amplasat pe terenul menționat mai sus, având ca vecinătăți pe laturile Nord, Sud și Est teren aferent unității de învățământ iar pe latura de Vest Corp B și teren aferent unității de învățământ;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 717092,41 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins: « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 243/2015, Contract de Vânzare - Cumpărare autentificat sub nr. 547/29.12.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017 » ;

-la poziția 156:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins :« 1.5.12 »

 • •  coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « anexă magazie metalică aferentă Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza »» ;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : «Ploiești, str. Vlad Țepeș, nr. 30, regim de înălțime P, suprafața construită la sol 49 mp, suprafața desfășurată 49 mp, înscrisă în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 128306


cu nr. cadastral 128306-C2, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent unității de învățământ» ;                                                   <> VX

 • •  coloana « valoare de inventar » va avea următorul cuprins : «3 73^8'^Jkij»?

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011

- Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017 » ;

Art. 3 Se aprobă modificarea ari. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.462/31.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea pozițiilor 210-216 din Anexa nr. 2 la Hotararea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

-la poziția 210:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « - » ;

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : „ Liceul Tehnologic IMai”;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață totală de teren 25319 mp,compusă din:

-lotul I în suprafață de 22184 mp înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr.143961 cu nr. cadastral 143961, având ca vecinătăți la Nord B-dul Petrolului, la Sud Str. Ghimpați, teren domeniu public cu nr. cadastral 143962 și Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești din structura Ministerului Afacerilor Interne, la Est str. Țintea și proprietăți particulare și la Vest teren domeniu public al municipiului Ploiești cu nr. cadastral 143962 și spațiu verde;

-lotul II în suprafață de 3135 mp înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143962 cu nr. cadastral 143962, având ca vecinătăți la Nord și Est Liceul Tehnologic „IMai” cu nr. cadastral 143961, la Sud str. Ghimpați iar la Vest spațiu verde;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017, Hotărârea Consiliului Local nr.283/2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2018 » ;

- la poziția 211:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «spațiu învățământ aferent Liceului Tehnologic 1 Mai » ;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, spațiu invatamant P+2E aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, suprafața construită la sol 1448 mp, zidărie de cărămidă, suprafața construită

  desfășurată 4344 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Pldre4t___________________________ cu

nr.cadastral 143961 - CI, având ca vecinătăți pe toate l!^yj\le^teren afc/ent Liceului Tehnologic 1 Mai;

coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 6.585?**iEM&H5


coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017 » ;

-la poziția 212:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «internat aferent Liceului Tehnologic 1 Mai » ;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16. internat P+3E suprafața construită la sol 857 mp, zidărie cărămidă, suprafața construită desfășurată 3428 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C2, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins: « 6.873.474,24 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017 » ;

-la poziția 213:

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins :« 1.6.4 »

 • •  coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «cantină, spălătorie, punct termic aferente Liceului Tehnologic 1 Mai,;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, P+l, suprafața construită la sol 1697 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 3394 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai “;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 6.391.935,52 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017»;

-la poziția 214 :

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «sală de sport aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai » ;


coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprinzi           ,,L11

Petrolului, nr. 16, Parter, suprafața construită la sol 606 mp, zidărie^Wră^îdă, suprafața desfășurată 606 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploi^^^^/61 cu nr. cadastral 143961-C4, având ca vecinătăți pe toate laturile terenaferent Liceului Tehnologic 1 Mai » ;

coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 532.389,73 lei » ; coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017»;

-la poziția 215 :

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • •  coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «atelier mecanic aferent Liceului Tehnologic 1 Mai » ;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, Parter+1 Etaj, suprafața construită la sol 1343 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 2686 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C5, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 2.411.359,81 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017»;

-la poziția 216 :

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.4 »

 • •  coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «cabina poartă aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai »

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață construită la sol 27 mp, cabină poarta P, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 27mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C6, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai;

 • •  coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins :« 52.811 lei » ;

 • •  coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017 » ;

Art. 4 Se aprobă modificarea art.l al Hotărârii Consiliului Local nr.534/22.11.2018, care va avea următorul cuprins:

' /    ,-^r'î "\'\‘

Se aprobă modificarea poziției 127 din Anexa G la I I(^âîar§^’pr?^225;/Î999 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc dor^ei^^^pi^ldldci al municipiului Ploiești ”, cu modificările și completările ulterioare, astWlVV^ -la poziția 127

coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

coloana «denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina »

coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: «Ploiești, Str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 :

-suprafață totală teren 6560 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143349 cu nr. cadastral 143349 având ca vecinătăți la Nord spațiu verde domeniu public, alee de trecere și platformă gospodărească, la Vest spațiu verde domeniu public, pe laturile Sud spațiu verde și alee de acces domeniu public și la Est str. Slt. Erou Moldoveanu Marian domeniu public ;

-spațiu de învățământ, regim de înălțime S+P+1E, zidărie beton, suprafața construită la sol 941 mp, suprafața desfășurată 2216 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143349 - CI, având ca vecinătăți pe laturile Nord și Est teren aferent Grădiniței cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina și la Sud și Vest parțial teren aferent Grădiniței cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina și corpuri clădire neînscrise în Cartea Funciară;

coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 3.033.866,06 lei » ; coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 283/2017»;

Art. 5 Se aprobă modificarea art.l al Hotărârii Consiliului Local nr.570/13.12.2018, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea poziției 129 din Anexa G la Hotărârea nr. 225/1999 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, astfel:

-la poziția 129

 • •  coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « 1.6.2.2 »

 • • coloana «denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Grădinița cu program prelungit nr. 38»;

 • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Ploiești, Str. Poștei, nr. 23 ;

- teren împrejmuit cu gard de beton între punctele 9-10,11-16, cu gard metalic între punctele 2-3,6-8, calcan între punctele 3-6,10-11, 16-20- 1-2 și neîmprejmuit între 8-9 în suprafață totală suprafață totală de 2660 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143808 cu nr. cadastral 143808 având ca vecinătăți la Nord garaj și teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfânta Vineri », la


Vest teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfânta Vineri » la Sud trotuar aferent străzii Poștei - domeniu public < proprietate particulară și la Est proprietăți particulare;

spațiu de învățământ, regim de înălțime P, zidărie cărămidă, suprafața

construită la sol 819 mp, suprafața desfășurată 819 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143808, cu nr. cadastral 143808- CI, având ca vecinătăți la Nord și Est teren aferent unității de învățământ, la Sud trotuar aferent străzii Poștei - domeniu public al municipiului Ploiești, și la Vest teren aferent Școlii Gimnaziale « Sfânta Vineri», proprietăți particulare și teren aferent unității de învățământ;

 • -  cabină poartă (gheretă), regim de înălțime P, suprafață construită la sol 13 mp, suprafață desfășurată 13 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143808 - C2, având ca vecinătăți la Nord, Vest și Sud teren aferent unității de învățământ și la Est proprietate particulară;

 • • coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : «546.796,72 lei » ;

 • • coloana « situația juridică actuală » va avea următorul cuprins : « Legea nr. 1/2011

 • - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 499/2017 » ;

Art. 6(1) Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr.462/31.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 cu 2 (două) poziții noi identificate în Anexa ce face parte integranta din prezenta Hotărâre”.

 • (2)  Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.462/31.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 • (3)  Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr.525/22.11.2018 care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 cu 1 (una) poziție nouă identificată în Anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre”.

 • (4)  Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.525/22.11.2018, cu Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 • (5) Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 534/2018 care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 cu 2 (două) poziții noi identificate în Anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre”.

 • (6) Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.534/22.11.2018, cu Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 7(1) Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.569/13.12.2018, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă completarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 cu 1 (una) poziție nouă identificată în Anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre”.

 • (2)  Se  aprobă  înlocuirea Anexei la Hotărârea  Consiliului  Local

nr.569/13.12.2018, cu Anexa nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 • (3)  Se  aprobă  modificarea art. 1 al Hotărârii  Consiliului  Local

nr.571/13.12.2018, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă completarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 cu 1 (una) poziție nouă identificată în Anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre”.

 • (4)  Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.571/13.12.2018, cu Anexa nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 8 Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local menționate mai sus rămân neschimbate.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 martie 2019


Mnnează: IF.TAR iu

Nr crt

Codul de clasifî care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

244

1.5.12

Baracă metalică aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai

Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață construită la sol 26 mp, suprafața desfasurata 26 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961, avand nr. cadastral 143961-C8, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic IMai,

1978

2.974,28

Legea nr. 1/2011

Legea Educației Naționale;

Hotărârea Consiliului

Local nr. 171/2017245

1.5.12

Baracă metalică aferenta Liceului Tehnologic 1 Mai

Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață construită la sol 44 mp, suprafață desfășurată 44 mp, înscrisă în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143961, având nr. cadastral 143961-C11, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic „IMai,,

2001

13.345,96

Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2017Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu

Șef Serviciu S.I.B.

Mădălin Negoiță

9


Nr

crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

246

1.1.5.1

Teren sport baschet și sistem nocturnă aferente Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”

Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4 :

- suprafață sintetică modulară sportivă formată din plăci modulare de câmp, din polipropilena (1 buc=30,48 cm ; L*30,48 cm, 1*0,158 cm suprafață construită la sol 473 mp ; bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm, lungime inalt 0,158. Total bordură 6,97 mp ; sistem panou baschet fix, pro slam -2 buc compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc si plasă Sport Court-Pro Slam System,

2016

249.757,34

- Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

-Hotararea Consiliului Local nr.

327/29.09.2016; -Proces - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 003035/10.02.2016; -Proces - Verbal de recepție nr.

5096/09.03.2016

protective pentru stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137673, avand nr. cadastral 137673 -C4;

-tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc

Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inăltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc Proiector 250WIP orientabil - 8 buc.,

Director Executiv,


Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu
Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

247

1.5.12

Anexa - baraca metalica aferentă Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza

Ploiești, Str. Vlad Țepeș, nr. 30 , regim de înălțime P, suprafață construită la sol 28 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești 128306, cu nr. cadastral 128306-C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza »

1992

3 203,03

- Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

-Hotararea Consiliului Local nr.

122/24.04.2017

248

1.6.2.2

Sala de sport aferentă Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza

Ploiești, Str. Trei Ierarhi, nr. 10, regim de înălțime P, modul teren de joc, modul anexa vestiare pt elevi, profesori si grupuri sanitare, depozit pentru materiale sportive, cabinet medical, CT, modulul gradene pentru 50 spectatori, fundație beton,        zidărie    din    cărămidă,

compartimentări din gips carton,

2004

2.513.108,25

- Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

-Hotărârea Consiliului Local nr.

122/24.04.2017;

-Proces-Verbal de • >ț y

tâmplărie exterioaăa din aluminiu cu geam termopan, interior lemn, suprafață construită la sol 1105 mp și suprafață desfășurată 1105 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143377, cu nr. cadastral 143377 - C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent unității de învățământ.

recepție la terminarea lucrărilor nr. 1432-H/20.05.2004Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu S.I.B.

Mădălin Negoiță
Nr

crt

Codul de clasifî care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

149

1.1.5.1

Teren situat în Aleea Strunga, nr. 2B

Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B - teren intravilan în suprafață de 2938 mp, delimitat cu gard de beton între punctele : 113,25,11,31,30,3,1,20,19,24,23,110 și neîmprejmuit între punctele: 31,32,30 și 113,112,111, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești 144462, cu nr. cadastral 144462, având ca vecinătăți pe laturile Nord - alee de acces domeniu public, Sud trotuar aferent Aleii Strunga domeniu

2010

533.167,23

 • - Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale; -Hotărârea Consiliului Local nr. 161/31.10.2010;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 317/09.08.2018

 • - Hotărârea Consiliului

Local nr. 386/2^§âS&">

U.,public, la Est parțial spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești și nr. cadastral 144023 și la Vest teren aferent        Școlii        Gimnaziale

«I.A.Bassarabescu»Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu S.I.B.

Mădălin Negoiță

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

150

1.6.2.2

Grădinița cu program normal nr.

20 (teren și construcție)

Ploiești, Str. Trestioarei, nr. 27 :

- teren intravilan împrejmuit delimitat de gard, construcție între pct.51-137 și limită convențională între pct.137-123 în suprafață de 1011 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144633, cu nr. cadastral 144633, având ca vecinătăți la Nord și Sud proprietăți particulare, la Est str. Trestioarei domeniu public al municipiului Ploiești și la Vest str. Lăstunului    domeniu    public    al

municipiului Ploiești ;

1981

108.034,87

- Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale -Hotararea Consiliului Local nr. 70/22.03.2006; Hotararea Consiliului Local nr. 267/29.11.2006 -Hotărârea Consiliului Local nr. 319/09.08.2018 -Hotărârea Consiliului Local nr. 491 T6.-1-L20I8

- construcția CI - spațiu învățământ, amplasată pe terenul menționat mai sus, regim de înălțime P, construcție din cărămidă în suprafață construită la sol de de 75 mp și suprafață desfășurată de 75 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144633, cu nr. cadastral 144633-C1, avand ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Grădiniței cu program normal nr. 20Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu S.I.B.

Mădălin Negoiță