Hotărârea nr. 6/2019

Hotãrârea nr. 6 privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploieşti şi Comuna Brazi în vederea realizării Planului integrat de calitate a aerului


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 6


privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Comuna Brazi în vederea realizării Planului integrat de calitate a aerului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 3/10.01.2019 a consilierilor Constantin Gabriel Minea, Alina Florina Sorescu, Marcian Cosma, Florin Sicoie și Aurelian Dumitru Tudor și raportul de specialitate nr. 172/10.01.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune asocierea între municipiul Ploiești și comuna Brazi în vederea realizării Planului integrat de calitate a aerului;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 3/18.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 3, Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 16.01.2019;

Luând în considerare art. 1 și art. 2 din Ordinul Ministrului Mediului nr. 598/2018 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l), alin.(7), lit. c), art. 21 și art. 106 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă asocierea între Municipiul Ploiești și comuna Brazi în vederea realizării obiectivului de investiții Plan integrat de calitate a aerului, conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze în numele Municipiului Ploiești contractul de asociere prevăzut la art. 1 în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019

Contrase mh ează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


AX

V \

* •


SECRETAR,^

Laurenținu DITJtf

ROMÂNIA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONSILIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr............/............

ANEXA la HCL. ROMÂNI

COMUNA B CONSILIUL COMU

Nr............/.CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

A

Intre Municipiul Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - primar, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, județul Prahova, pe de o parte;

Și

Comuna Brazi, reprezentată prin domnul Radu Leonaș - primar, cu sediul în Brazii de Jos, str. Teilor nr. 45, județul Prahova, pe de altă parte;

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr......../..................., și a

Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brazi nr............../................. conform prevederilor

art. 36 alin. (7) lit. c) și art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea realizării: „Studiului de calitate a Aerului și a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi”.

Art. 2 - Cotele de participare pentru realizarea “Studiului de calitate a Aerului și a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi” sunt:

 • -  70,92 % Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de 40000 lei fără TVA;

 • -  29.08 % Comuna Brazi cu asigurarea sumei estimate de 20000 lei fără TVA. Suma definitivă fiind cea rezultată din procedura de achiziție.

Art. 3 - Obiectivul “Studiului de calitate a aerului și a Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi” constă în obținerea modelelor de dispersie și scenariilor privind modul de distribuție al compușilor poluanți (NO2/NOx, PM10, Benzen) menționați în Ordinul Ministrului Mediului nr. 598/2018 pentru care Municipiul Ploiești și Comuna Brazi trebuie să realizeze Planul integrat de calitate a aerului pentru încadrarea concentrațiilor de poluanți atmosferici în limitele admise de cerințele legale.

CAPITOLUL III.

DURATA CONTRACTULUI


a                             \ *CÎ* •

f §f                ''■ *1

,ora                  *


Art. 4 - Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia^dni^feaz ită cu încetarea Contractului de prestări servicii având ca obiect elaborar^^^t^Q. de calitate a Aerului și a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi”.

CAPITOLUL IV.

CONTRIBUȚIA PÂRTILOR

Art. 5 Contribuția părților contractante în cadrul asocierii este următoarea:

 • -  Municipiul Ploiești: estimat 40000 lei fără TVA

 • -  Comuna Brazi: estimat 20000 lei fără TVA

Suma definitivă fiind cea rezultată din procedura de achiziție.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6 -Comuna Brazi se obligă:

 • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul deschis la Trezorerie de Municipiul Ploiești în termen de 7 zile de la data recepționării lucrării prestate în baza următoarelor documente justificative:

-copie contract asociere;

-copie contract achiziție;

-copie situație de lucrări vizată de persoanele abilitate;

-copie factură emisă de prestator/operator economic;

-copie proces verbal de predare si receptionare a lucrării efectuate;

 • b) să asigure participarea la întâlnirile de lucru la care vor fi invitați membrii comisiei tehnice constituite prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova, pentru asigurarea fluxurilor de informații tehnice necesare realizării documentației ce constituie obiectul contractului conform art. 9 alin 1 și 2 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului aprobată prin HG nr. 257/2015;

 • c) să desemneze un reprezentant al Consiliului Local Brazi care să participe la predarea-primirea documentației ce constituie obiectul contractului.

Art. 7 - Municipiul Ploiești se obligă:

 • a) Să deruleze procedura de atribuire a contractului de prestări servicii având ca obiect elaborarea „Studiului de calitate a Aerului și a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi”, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

  b) Să inițieze demersurile în vederea efectuării plății/viramente^-afg^ente contractului de prestări servicii având ca obiect elaborarea „Studiului de calitate u^^rdi^și *■»   TT1 Z"»X/X X X1X X X   Tm/4zx        Z“» 1 A -4- rx -4- n.   ZX A Z*XMX x 1 X X X   XZ* Z-XXZX-4-xXr» X        X X XXX x Z* X   X X X 1    I    z-X X Z-X XX-^X zxx ix. xzx^x'x        —_Y"J — zx^y.      '

  I M W /£ .1
a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul Ploiești și c(|mu(hăvjfrazi urmărind efectuarea plății către operatorul economic desemnat câștigător;         "f‘>'j ’/ 1

 • c)    să deruleze, să urmărească si să verifice modul în că obligațiile operatorul economic desemnat câștigător ca urmare a proceduK^j^.ac^f publică pentru realizarea „Studiului de calitate a Aerului și a Planului Calitate a Aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi”;

 • d)    să asigure participarea la întâlnirile de lucru la care vor fi invitați membrii comisiei tehnice constituite prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova, pentru asigurarea fluxurilor de informații tehnice necesare realizării documentației ce constituie obiectul contractului conform art. 9 alin 1 și alin. 2 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului aprobată prin HG nr. 257/2015;

 • e)     să utilizeze sumele virate de Comuna Brazi conform destinației. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente justificative și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • f)    să gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cu sumele stabilite prin prezentul contract.

CAPITOLUL VI.

MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 8 Nicio parte contractantă nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

CAPITOLUL VII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

A

Art. 9 - încetarea prezentului contract de asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor două părți, la inițiativa uneia dintre ele, cu precizarea motivelor care au stat la baza încetării

 • c) prin nerespectarea clauzelor contractuale, ca urmare a notificării clauzei respective.

CAPITOLUL VIII

ALTE CLAUZE

Art.10 - Părțile prezentului contract răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului.

Art.ll - Derularea proiectului în cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice.de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vdâ^^J^fării consecințelor lui.


CAPITOLUL IX.


DISPOZIȚII FINALE


Art.14 - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art.15 - Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art.16 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi____________________


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin Dobre


COMUNA BRAZI


PRIMAR, Radu Leonas

9


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

SEF SERVICIU,


Nicoleta Crăciunoiu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,


VIZAT PENTRU LEGALITATE