Hotărârea nr. 59/2019

Hotãrârea nr. 59 privind modificarea Hotărârii nr. 608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr.20B și Aleea Berceni nr.2A


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 59

privind modificarea Hotărârii nr. 608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr.20B si Aleea Berceni nr.2A

9    "                                                  5

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 120/15.03.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.93/15.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 81/18.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr.59/18.03.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr.20B si Aleea Berceni nr.2A;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 06.03.2019;

Având în vedere cerințele din Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3;

Luând în considerare faptul că imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr.400/27.09.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cărțile Funciare ale U.A.T. Ploiești nr. 144465 si nr. 144126;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr.20B și Aleea Berceni nr.2A;

Având în vedere adresa nr. 29992/29993/27.12.2018, transmisă de către Consiliul Județean Prahova și adresa nr. 3473/15.02.2019 transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea Art. 2 al Hotărârii nr. 608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă completarea Anexei I a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ” cu 2 poziții, identificate potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”;

(2) Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.608/20.12.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 608/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Anexa nr. la H.C.L. nr. ^9    /


Completare domeniul public al municipiului Ploiești

ANEXA INr

crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANEXA I - „Diverse imobile”

1.

-

Teren

Ploiești, str. Râfov nr.20B

Suprafața = 4.702 mp Vecinătăți:

5

Nord - proprietăți particulare Sud - str.Traian Savulescu Est -str. Rafov

Vest - proprietate particulara

Număr cadastral 144465, CF nr. 144465

2001

1.431.063,10

  • - Hotărârea

nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

  • - Hotărârea nr.400/27.09.20y^

Consiliului Municipiul^,Ploiești

£ - c'uteoad
2.

-

Teren

Ploiești, Aleea Berceni nr.2A Suprafața = 634 mp

Vecinătăți:

»

Nord - proprietate particulara

Sud - Aleea Berceni

Est -str. Pictor Rosenthal

Vest- proprietate particulara Numărul cadastral 144126, CF nr. 144126

2008

215.723,75

  • - Hotărârea

nr. 108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

  • - Hotărârea nr.400/27.09.2018 a

Consiliului Local al Municipiului Ploiești

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Director Executiv,  Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct

Amedeo Florip-Tăbîrcă

Șef Serviciu SIEB,

Gabriela Mîndrutiu

5