Hotărârea nr. 58/2019

Hotãrârea nr. 58 privind actualizarea suprafeţei străzii Corlăteşti


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 58 privind actualizarea suprafeței străzii Corlătești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 98/11.03.2019 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 69/07.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 78/15.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr.56/13.03.2019 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea suprafeței străzii Corlătești;

în conformitate cu Raportul din data de 06.03.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează ca poziție distinctă în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa Al și ale Hotărârii nr.474/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești',

Luând în considerare documentația cadastrală realizată de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L.;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art.l al Hotărârii nr. 474/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești, referitor la str. Corlătești, în sensul că suprafața este de 8967 mp, în loc de 8649 mp.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 474/31.10.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 martie 2019


Contrasemnează: SECRETAR, / Laurentiu DI 11