Hotărârea nr. 57/2019

Hotãrârea nr. 57 privind împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană şi Cristian MihaiGanea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgenţă și a altor obiective de interes public


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 57 privind împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgență și a altor obiective de interes public

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 82/27.02.2019 a domnilor Viceprimari George Pană și Cristian Mihail Ganea si a consilierilor Mateescu Marius Nicolae, Palaș Alexandru Paul, Văduva Sorin, Andrei Gherghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 59/26.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.58/27.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 39/27.02.2019 la Direcția Economică privind împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgență și a altor obiective de interes public;

Văzând Raportul din data de 26.02.2019 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă împuternicirea domnilor Viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea edificării Spitalului Municipal de Urgență și a altor obiective de interes public pe terenul situat în Ploiești, imobilul 615, strada Torcători nr. 2-4, ce urmează să fie preluat din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2țH9 ^v^<xZ» Â,

Contras


JJșSECl

Laurenț