Hotărârea nr. 56/2019

Hotãrârea nr. 56 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică desfăşurate pe raza municipiului Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 56


privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică desfășurate pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 81/26.02.2019 a viceprimarului Ganea Mihai Cristian și a consilierilor: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin și Raportul de specialitate nr. 3135/26.02.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică desfășurate pe raza municipiului Ploiești;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 61/27.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție și asistentă socială din data de 26.02.2019;

în baza prevederilor art. 1 din Anexa Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

în conformitate cu dispozițiile art. 35'1 și art. 35'2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 8 și art. 16 din Ordinul nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, coroborat cu art. 45 și art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE ;

Art. 1 Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică desfășurate pe raza municipiului Ploiești, în următoarea componență:

  • -  2 membri din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei -Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, desemnați prin Dispoziție a directorului general;

  • -  2 polițiști locali din cadrul Serviciului Ordine Publică - Poliția Locală Ploiești, desemnați prin decizie a directorului general;

  • -  Domnul Micuță Ion - din cadrul Compartimentului Expert Local Rromi -Primăria Municipiului Ploiești, care se va deplasa la cazurile ce implică comunitatea de rromi.

Coordonatorul echipei mobile este șeful Serviciului Protecția Copilului și Familiei sau înlocuitorul acestuia, după caz.

Art. 2 Coordonatorul echipei mobile va proceda la întocmirea unui regulament privind intervenția echipei mobile, regulament ce va fi aprobat/modificat/completat, după caz prin Dispoziție de către Directorul General al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 3 Coordonatorul va organiza și instruirea personalului desemnat, astfel încât să faciliteze aplicarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică cu implicarea tuturor factorilor ce intervin în cazurile de violență domestică desfășurate pe raza municipiului Ploiești.

Art. 4 Se stabilește Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost ca centru rezidențial care să asigure cazarea în regim de urgență pentru agresorul evacuat temporar din locuință, la solicitarea acestuia.

Art. 5 Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgentă în cazurile de violență domestică se va face cu un autoturism aparținând Poliției Locale Ploiești.

9

Art. 6 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Poliția Locală Ploiești vor duce Ia îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019


Contrasemnează: /