Hotărârea nr. 550/2019

Hotãrârea nr. 550 privind transmiterea unor imobile terenuri din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul public al judetului Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.550

privind transmiterea unor imobile terenuri din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 709/2012.2019 al domnilor viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea și al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dinu Marius Andrei, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius Nicolae și Sorescu Florina Alina și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 433/19.12.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 385/20.12.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 433/20.12.2019 la Direcția Economică, referitor la proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile terenuri din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova;

Luând în considerare Avizul din data de 20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că imobilele terenuri ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârilor nr. 501/20.12.2017 și nr. 437/31.10.2019 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cărțile Funciare nr. 143615, 136381, 136382, 136383, 136395 și 136396 aUAT Ploiești;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 149/18.11.2019 a Consiliului Județean Prahova prin care s-a aprobat solicitarea transmiterii unor imobile-terenuri din domeniul public al municipiului Ploieși în domeniul public al județului Prahova;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 și art. 294 alin. (3), (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată că terenul - domeniul public al municipiului Ploiești, care figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, potrivit Hotărârii nr. 501/20.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, are numărul cadastral 143615, este înscris în Cartea Funciară nr. 143615 a U.A.T. Ploiești, în suprafață de 1305 mp și are adresa poștală strada Găgeni nr.lOOA, conform adresei nr. 300782/2019 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova a unor imobile terenuri pentru extinderea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, după cum urmează:

 • - imobilul-teren situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 100A, în suprafață de 1.305 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 143615 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 143615;

-imobilul-teren situat în Ploiești, str. Roma, nr. 1B, în suprafață de 1.200 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136381 și număr de inventar 1303;

 • - imobilul-teren situat în Ploiești, str. Roma, nr. IA, în suprafață de 1.200 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 136382 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136382 și număr de inventar 1304;

 • - imobilul-teren situat în Ploiești, str. Roma, nr. 1, în suprafață de 9.073 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 136383 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136383 și număr de inventar 1305;

 • - imobilul-teren situat în Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A, LOT 1 NOU, în suprafață de 974 mp înscris în Cartea funciară nr. 136395 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136395 și număr de inventar 1306;

 • - imobilul-teren situat în Ploiești, str. Londra, nr. 1, în suprafață de 4.696 mp înscris în Cartea funciară nr. 136396 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136396 si număr de inventar 1307.

 • (2) Imobilele menționate la art. 1 (1) se identifică potrivit Extraselor de Carte Funciară nr.144335/10.12.2019, nr.128798/14.11.2019, nr. 128799/14.11.2019, nr.128803/12.11.2019, nr.128796/12.11.2019 și nr. 128792/14.11.2019 precum și planurilor de amplasament și delimitare aferente acestora, ce constituie anexele nr.1-12 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 • (3) Pentru terenurile identificate cu numerele cadastrale 136381, 136382 și 136383, destinate căilor de acces și parcărilor aferente, investiția trebuie finalizată în termen de patru ani de la data predării terenurilor către Consiliul Județean Prahova.

A

 • (4) In situația în care, în termenul prevăzut la alin. (3) din prezentul articol, investiția nu este finalizată dar se află într-un stadiu avansat de execuție, părțile vor conveni prelungirea acestui termen până la finalizare.

 • (5) în cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3) din prezentul articol, investiția nu este inițiată, terenurile revin de drept în patrimoniul municipiului Ploiești.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze orice documente necesare și să efectueze toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Predarea-preluarea bunurilor imobile menționate la art.l se va realiza pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 5 Orice prevedere contrară prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 20 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgeS-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Consilier Juridic


Anexa 135 fe regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1: 500                                     *Propr.

Jud.Prahova


Propr.

JudPrahova


Clădire U.P.U. existenta


Propr,

Jud.Prahova


Propr.

Jud.Prahova


Număr cadastral


j Suprafața uiasuiata | a imobilului (mp)


Suprafața Parcare 2

Nr.

1 ?ct.

Cooxdonate pct.de contur X In]      ' Y [m]

Lungiși 8 laturi | D'i.i+lj1

1

305276.73

579636.98

4.04

2

385275.48

579639.38

22.02

3

385257-74

579652.43

35.45

<5

385229.2'3

579673.45

10,00

5

385223.23

579665.45

42.51

6

385188.96

579690.G4

10.00

1 7

385194.97

579698.63

24.19

8

305175.43

579712.96

7.60

5

385169.27

579717.34

0.36

! 10

385163.97

,573717.54

12.59

ii

385161.16

573707.66

136.37

. 12

385271.07

579626.94

... . -2 ■«

, S”1305mpA. Date teferiteare la teren

Nt. parcela

Ctdcgon» de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

l

Cc

l3bj

Teren îmrreimuit marțial cuparddt lașa

total

.........

130$

B, Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

, . 1

Mențiuni

_


Suprafața din act =“ lMSmp Suprafața din măsurători - 1305mpSCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

7^5/7

1200 mp

mun. Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A; Intravilan

1__

, Cartea Funciară nr

UAT mun. Ploiești; Cod SIRUTA130534


N-385425A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr Categoria de parcelă     folosință

...i

Suprafața (mp)

Valoarea de

impozitare

_ (l?i) ____

Mențiuni

......................

1 I     Cc

1200

LOT 1; T 65; Intravilan

-

.......

TOTAL

-------L_----

1200

..

_

Imobilul nu este împrejmuit între punctele 2-3-4-5-6-16-17-18-2.


Cod construcție

Suprafața construită la sol ( mp )

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

_

................................................................... - . -......... .... „. ...........................

total

INVENTAR DE COORDONATE


| Sistem de proiecție: STEREO 1970

Punct

.. E<m>

N (m)       ,

2

579785.583

385389.531    i

3

579809.610

385407.404    1

4

579811.466

385407.869    I

5

579813.108

385406.886

6

579831.772

385381.740

16

579803.213

385360.442    ,

17

579785.355

385384.484    I

18

579784.574

385387.048    l


AUTORIZARE


>3 fe 0»3aW.11.2C«


S.C. CEO. i. r          iAK’jito ftslwva ?

sirii NiRWi RM Li CAPLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000

Nr. cadastral    i Suprafața măsurată

Adresa imobilului

. ZîifjA? |    1200 mp

mun. Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A; Intravilan

Cartea Funciară nr.

UAT i mun. Pioiești; Cod SIRUTA130534                             /\

rr        A.'.-./.-T'T--------“HN-365315


N-385315


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Valoarea de

impozitare

(lei) .......

Mențiuni

[’j

CC

1200

r LOT 2; T 65; Intravilan

TOTAL

_

J

1200

Imobilul nu este împrejmuit între punctele 6-7-19-16.

1


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Suprafața construită

Valoarea da

--- ----------—---------——ț

Mențiuni                                                                  ,

j Construcție

lațsol (mp)

impozitare (lei)

TOTAL

:

.


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție; STEREO 1970

Punct

E(m)

N(m)

, _6 ...

579831.772

385381.740 j

7

579851.848

385354.688

19

579823.301

385333.395    ,

i 16

579803.213

385360.442 i

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


N-3854^___


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Număr j parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de I impozitare

1

CC

9073

I

LOT3; T65: IntravilanImobilul este împrejmuit parțial pe limita: intre punctele 10-11-12-13-14-15-1 cu gard din placi din beton; nu aste împrejmuit intre punctele 1-2-18-17-16-19-7-8-9-10.


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (fel)

Mențiuni

..    ...          I

TOTAL

^5ăfl*eCVfeSistem de proiecție: STEREO 1970

Punct

E(m)

• N(m)

Punct

E(m)

N(m)

1

579774.932

385381.666

10

579806.652

385231.860

2

579785.583

385389.531

11

579824.700

385242.900

18

579784.574

385387.048

12

579851.190

385263.100

17

579785.355

385384.484

13

579823.220

385311.200

16

579803.213

385360.442

14

579810.760

385331.560

19

579823.301

385333.395

16 .

579788.580

385367.040

7

579851.848

385354.6B8

8

579920.978

385261.541

Suprafața totala masurata =9073 mp

9

5798337062

385196.293


CERTIFICATUL % AUTORIZARE   f

S Sena RO-VL-F, F<r. W2”1 ;

ION       ’

GHEORGHIJ^


: > «OMfcSrte ?rahov7« v CRISPA RALUCA |

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

974 mp

Cartea Funciară nr.


N-i85130Număr parcelă

i

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

---------------

Mențiuni

1

CC

974

LOT 1; T65; Intravilan

TOTAL

974

—.....-..........

imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între punctele 7-8-9-10-1 cu gard din plăci din beton; între 6-7 cu gard din plasă de sârmă; nu este împrejmuit între punctele1-2-12-11-6

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod | construcție |

TOTAL

-7     --


Suprafața construită la sol (mp)Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni
Sistem de proiecție^ STEREO 1970

Punct

E(m)

N (m)

7

579707.660

385161.1'60

8

579717.719

385169.112

9

579722.840

385173.160

10

579779.890

385215.490

1

579806.652

385231.860

2

579811.447

385225.403

12

579784.370

385208.852

11

579727.705

385166.808

6

579712.487

_   385154.778

iAUTORIZARE


8-1s R0-3-J Nr. C‘30j,-:j31; jjf.; <ț ;> f* fer-. ' w - «> J


S.C. GEO


PROFESSIONAL

SERVICES S.R.L


Data: 30.09.2013_____ ___________ ____

Se confirmă suprafața din măsurători și ințroducerșa imobilului în bș.’.j <fe date.


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000

Nr. cadastral I

Suprafața măsurată                                   Adresa imobilului

/■& .

„ - '“7 • \

!

4696 mp         mun. Ploiești, str. Găgeni, nr 98A; Intravilan

b Șțl . iZfrT-'

. -li \     $

I

§4   tt.;.

Im ,

. ’ îl

Cartea Funciară nr.

"Ț UĂf] mun. Ploiești; Cod SIRUTA 130534

iO-V "M"

»1 .. T*'-     !«•=.' ••

Mi

7,..> a,

N-38523Q

Mff N-385230N-385120Categoria de folosințăTOTAL


CC


4696


4696


Valoarea de impozitare Jlei)


Mențiuni


Imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între punctele 4-5-6 cu gard din plasă de sârmă; nu este împrejmuit între punctele 6-11-12-2-3-4B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Suprafața construită la sol ( mp)

Valoarea de impozitare (lei) *

Mențiuni

TOTAL


i INVENTAR DE COORDONATE

i Sistem de proiecție: STEREO 1970

{ Punct

E(m)

N(m)

' 2

579811.447

385225.403

3

579833.062

385196.293

4

579735.722

385124.050

5

579733.030

385127.620

6

579712.487

385154.778

11

579727.705

385166.808

12

579784.370

385208.852

Suprafața totală măsurată =4696 mp

i

I

I

I

Oats: 30.09.2013^ViC^Al


Se confirmă suprafața din măsurători ș! introducerea îmobifultH în baza de. dataOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PloieștiEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 143615 Ploiești


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan1UUW7414W1


Adresa; Loc. Ploiești, Str Ga eni, Nr. 100A, ud. Prahova

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

143615

1.305

Teren imprejmuit;

B. Partea ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


7533 / 29/01/2018     ______________________________ _

,Act Administrativ nr. 2014, din 29/01/2018 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI; Act Administrativ nr. 225, din 23/12/1999 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.PLOIESTI; Act Administrativ nr. 3835, din 25/01/2018 emis de lOCPi Prahova; Act Administrativ nr. 501, din 20/12/2017 emis de COMSILIUL LOCAL AL MUN.PLOIESTI; Act, Administrativ nr. 252, din 15/12/2017 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI;____        ____

i (Intâbulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

i B4 i/i__ _______1__

j___1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF:2844855, (domeniul public)

I B5 ‘intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege               j              A1

1 l)mcdiTsÎLIULJUDETEÂNl»RÂHbVA, , C1F;2842889~__3

17549 / 29/01/2018   ______ __      ~

iAct Administrativ nr. 501. din 20/12/2017 emis de Consiliul Local Ploiești;

f _6 ise actuâlize’aza'informațiile cadastrale^ conform documentației anexate

in sensul restrângerii suprafeței imobilului____________ _______________

20700 / 27/02/2019                            ~               ___

Act Administrativ nr. 83, din 01/02/2019 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

i ise noteaza actualizarea informațiilor cadastrale In sensul ca adresa

i B7 (actuala a imobilului este "mun.Ploiești, str.Gageni nr.lOOA, jud.

I__iPrahova"       _________________________________________________,__________________________________

C. Partea Iii. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămînteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

I NU SUNT

Pxvcase pentru ‘ntornw ■ oMinc. te adr.Lf;3 epay.anepl.r&

Fc-rmuter           1.)


/A


A’ >V ... 4 X

Carte Funciară Nr. 143615 Comuna/Ofias/Miinicipiui Plofâstâ

Anexa Nr. 1 La Partea ITeren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații! Referințe          1 î u

143615

1.305

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații! Referințe

1

curți construcții.

DA

1.305

»

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

m(m)

1

2

12.633

2

3

136.37

3

4

12.588

r

4

5

0.361

5

6

7.6

6

7

24,186

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(“ (m)

7

8

10.0

8

9

42.502

9

10

10.0

10

11

35.442

11

12

22.024

12

1

4.042** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de protecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPi conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/12/2019, 09:33

Pagina 3 din 3


Formular versiunea 1.1


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii tlr. 677/2001.            ______

Ex'iav. pentru iufrrmar-. on-lh» la adrrsa epay.sncpi.ro

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


ANCEI.

Aii'ts < M M4rtf>?cAS.5 ii t V                 M

'i;!<..iiqițț4« 3 A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 136381 Ploiești


Â

:.T    .......\_.....1................

rNr.cereoe i \ți2a798

: ZM}......r O"............

: tuna sv l/OM Ănu! >. ’jT7 2019


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2125 / 14/01/2014

Hotarare nr. 255/2003 emis de Consiliul local Ploiești;

l    ilntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota

1  3 actuala 1/1

Al / B.ll

1

|     1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI          _______ ____________

OBSERVAȚII: poziție transcrisă din CF132657/Ploiesti, înscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012; poziție i 1 transcrisa din CF 132657/Ploiesti inscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012:____________________________

26816 /13/03/2019  ____ ___ ______ ________


ActAdministrativ nr. 208, din 26/06/2017 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI; j BIG


[intabulam, drept de ADMINISTRARE lFcONSiLÎuCjUDETEAN PRAHOVA-


Al


133207 / 29/03/2019


Act Administrativ nr. 26816, din 13/03/2019 emis deOCPI PRAHOVA;

se indreapta eroarea materiala strecurata In cuprinsul prezentei cartiT i Bll (funciare in sensul ca

ro rietar al imobilului de sub B3 este " MUNICIPIUL PLOIEȘTI"        j

33472 / 29/03/2019


A1/B.12


Adresa: Loc. Ploiești, Str Roma, Nr. 1B, iud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

136381

1.200

Act Administrativ nr. 26816, din 19/03/2019 emis de OCP! PRAHOVA;^

> se respinge cererea de îndreptare eroare mateHăîăTntrcat aceasta a, _ _ fost efectuata rin incheiereajir, 33207 019 ______________[

Al


35591 / 04/04/2019

Act Administrativ nr. 309425, din 19/11/2 >18 emis >e PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA - SERVICIUL CADASTRU SI GIS; Act Administrativ nr. 303175, din [11/04/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA -.SERViCIUL CADASTRU Șl GIS; _____ _ ___________   _  _____ ,______

I

Al

se actuatizeaza informațiile cadastralefn sensulcă se modifica adresa ~ B13 [poștala a imobilului din "Ploiești, str. Gageni, nr. 98A, lot 409“ in

'"Ploiești, str. noma nr. îtr

128798 / 08/11/2019

■— -----------------

.Act Administrativ nr. 437, din 31/10/2019 emis de CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

. <se noteaza trecerea imobilului din domeniul privat in domeniul public >      al Municipiului Ploiești

Al                 I

C. Partea >11. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.200

65

-

-

LOT1NOU

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

t-(m)

1

2

35.626

2

3

31.316

3

4

1.914

4

5

1.913

5

6

29.946

6

7

2.68

Pagina 2 din 3

Punct început

 • 7

 • 8


Punct sfârșit


Lungime segment

(m)


2.68

L _          __1J   ________

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și șhnt/gtOîijițd^.1 ri$y.m*trit, **♦ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mteiîdțscâț’^âloiirâă 1 rnîlmetru.


29.949

. i ! vîjHV''*

\ «5^ XWîi'Y/ 4/.*^ Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara Wgihalărpl^fe^i'-de acest birou.                                                                  X/v :>;ahoV * C -X

’Ă'AHOy.^ v


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul pubiișgaiarțefor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 75 RON, -Chitanța interna nr.511364/08-11-2019 in suma de 75. pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 241.Asist effARegistrator, .

jData soluționării,


11-11-2019

Data efiberării,

fpărăi'a p semnături)


/ /

(parafa și Av natura)


/ f


‘ ' ■" 1 -

; i


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

ANCPI

«om

»¥ }’. < U .4, M-Î-.ÎS

»ț-A£.«r.»<t«'¥


128799

' Ziua

08

11

0019


A. Partea l. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Roma, Nr. IA,

ud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

136382

1.200

Teren neimprejmuit;


B. Partea Ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2125 / 14/01/2014

(Act Notarial nr. 64, din 14/01/2014 emis de NP MINEA OCTAVIAN;                                           j

Se înființează cartea funciara 136382 a imobilului cu numărul

Al


j. Bl cadastral 136382/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cuj

i jnumarul cadastral 132657 înscris in cartea funciara 132657;__i ______ _____

(Act Notarial nr. 3134, din 26/11/2012 emis de NP MINEA OCTAVIAN~(act adițional'aut,sub nr. 3159/28.)

111.2012 emis de NP MINEA OCTAVIAN, act administrativ nr. 763/12.12.2012 emis de SC TRIUMF CONSTRUCT1 PS--------------

| B2

i | upjcnvMin, ptjaue iiauscrioa uin ur xjzoo//rio;e

[Hotarare nr. 255/2003 emis de Consiliul loca! Ploiești;

j    Jntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ConventieTcotâf

!    -jactuala 1/1      ________|

[2) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CiF:2844355       ___________________

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132657/Ploiesti, înscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012;

Se infiinteaza cartea funciara 132657 a imobilului cu numărul cadastral 132657/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 11326 {identificator electronic 126599) înscris in icartea funciara 9622 e:9622 i (identificator electronic 126599 :

i

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132657/Ploiesti, inscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012;

A1/B.10

r


—I

82374 / 02/09/2016


Act Administrativ nr. 300774, din 09/03/2016 emis deMUNICIPIUL PLOIEȘTI; Act Administrativ nr. 255, dinI |01/10/2003 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI: ________

| Bg se noteaza actualizarea informațiilor cadastrale in sensul ca actualaf

Al


>___.adresa a imobilului este "Pioiesti. sțrada Roma nr.lA”__

35598/04/04/2019

Act Administrativ nr. 208, din 26/06/2017 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;

Bll

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

(128799/08/11/2019

Act Administrativ nr. 437, din 31/10/2019 emis de CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

B12

L_ .

se noteaza trecerea imobilului din domeniul privat in domeniul public ial Municipiului Ploiești

Al

C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrăminteîe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Carte Funciară Nr. 136382 Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești.

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

136382

1.200

-  -    O1#-- V

--------------------------------------s*                  . . T_________

tn

TerenDate referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vifan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.200

65

-

-

LOT 2 NOU

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

c* (m)

1

2

33.688

2

3

35.626

3

4

33,691

4

1

35.614


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară origip^lăjpăsl fi birou.

*■ Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul pui care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar in$ susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                               ,         ...... .

S-a achitat tariful de 75 RON, -Chitanța interna nr.511365/08-11-2019 in suma Je^5, publicitate imobiliară cu codul nr. 241.                                            'n ' " v'■

Asistent Registrator,

GEORGE-ADRIAN ALEXANDRU

/i i f._

(parafa și semnături)


Data soluționării, 11-11-2019

Data eliberării,

/ I


l.^sț^Quridit fa rs® ți^p^a^nta a c.l Ih ! fi

■    - vUil /3

v 'V _•> <■

S-<^b

3a i


(parafa și semn Vura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


Ziua


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Luna-~1~ k jl ii' ~ ..Anul*


2919


Carte Funciară Nr. 136383 Ploiești

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Roma, Nr. 1, Jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

2L

136383

9.073

8, Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


2125 / 14/01/2014        _                                                ______]

ÎAct Notarial nr? 64,’ din 14/01/2014 emis de NP MINEA OCTAVIAN:

j Se infiinteaza cartea funciara 136383 a imobilului cu numărul:             ai"

; Bl .cadastral 136383/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu!

L 'numărul cadastral 132657 inscris in cartea funciara 132657;__      ____ , _    ______

; Act Notarial nr. 3134',. din 26/11/2012 emis de NP MINEA OCTAVIAN (act adițional aut.sub nr. 3159/28.' (11.2012 emis de NP MINEA OCTAVIAN, act administrativ nr. 763/12.12.2012 emis de SC TRIUMF CONSTRUCT1 !SA/; ________________________________. _______________________ ,

(Se infiinteaza cartea funciara 132657 a imobilului cu numărul1

icadastral 132657/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cuj

z (numărul cadastral 11326 (identificator electronic 126599) inscris im

■cartea funciara 9622(e:9622) (identificator electronic 126599;;   .............._.

_T___OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132657/Ploiesti, înscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012: _

j Hotăraure nr. 255/2003 emis de Consiliul local Ploiești;______________________

~R~|IntabulareTdrept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota1

actuala 1/1 ___.....______    __            ______

i 1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF;2844855                 __”1 _____....__

_____[ OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132657/Ploiesti, înscrisa prin încheierea nr. 72194 din_27/ll/2012; 168805 / 14/07/2016_______________________________________

ÎAct Administrativ nr. 300774, din 09/03/2016 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

I ""■se"’ notează"actualiz"area informațiilor" cadastrale conform ’ ’ Al

j -Q documentației tehnice avizate in sensul schimbării adresei poștale din-

1 ‘"Ploiești, str. Gageni, nr. nr.98A, LOT 409, județ Prahova in Ploiești, str.!

I ;Roma. nr, 1, județ Prahova",                     _________________

!35606 / 04/04/2019_________________________j

j Act Administrativ nr. 208, din 26/06/2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;__

| BllTmtabulare, drept de ADMINISTRARE                              T            A1

1) CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA___________ _________________

'128803 / 08/11/2019______________________  _____"_______~       ___Z I

ÎAct Administrativ _nr. 43L din 31/10/2019 ernilde^CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ■           '

i B12 se notează trecerea din "domeniu! privat" in "domeniu! public"

Al

1

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe     A 'A fir '

136383

9.073

7   . ZX a -

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.
Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații f Referințe

1

curți construcții

DA

9.073

65

-

*

LOT 3 NOU

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<*• (m)

1

2

13.24

2

3

20.005

3

4

41.842

4

5

23.87

5

6

55.641

6

7

33.3131

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

<•’ (m)

7

8

21.1571

8

9

44.3!

9

10

109.4831

10

11

115.9971

11

121

35.6141

12

13

33.69îl

;          13

14|                      29.949’

14

15

2.68 ț

l          15

L

2.68
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 75 RON, -Chitanța interna nr.511367/08-11-2019 in suma de 75, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codu! nr, 241.

Data soluționării,

11-11-2010

Data eliberării,Adresa: Loc. Ploiești, Str

i, Nr. 98A, ud. Prahova, LOT 1 NOU

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

136395

974


//Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 136395 Ploiești


A. Partea I. Descrierea imobiiu


TEREN intravilanNr. cerere

1  128796

Ziua

08

Luna

'       ii       i

__

2019

< aUO00Z53§9840


B. Partea II. Proprietari și acte

șAct Administrativ nr. 1051, din 17/03/2011 emis de DIRECȚIA PT .AGRICULTURA PRAHOVA,-

Ise notea’za decizia nr'.1051/17.03.201i emisa de Direcția pt.i

B7 iAgricultura Prahova,prin care terenul in suprafața de 87402,39 mp are' 'categoria de folosința curți construcții_________________J _____________

I OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132658/Ploiesti, inscrisa prin incheierea nr. 72194 din 27/11/2012;


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

93608 / 20/11/2014

Act Notarial nr. 2836, din 19/11/2014 emis de NP MINEA OCTAVIAN;

1

Se înființează cartea funciara 136395 a imobilului cu numărul Bl cadastral 136395/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu 1     numărul cadastral 132658 înscris in cartea funciara 132658:

Al

1

jHotarare nr. 255/2003 emis de Consiliul local Ploiești;

-                   „ J

i R «Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota ;     'actuala 1/1

Al

1

i 2) MUNICIPIUL PLOIEȘTI

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132658/Ploiesti, inscrisa prin incheierea nr. 72194 din 27/11/2012;        Ș

«Adresa nr. 300036, din 06/01/2011 emis Je Primăria Ploiești (declarație autentica nr.49/13.01.2011 emis de1 INP MINEA 0.;);

1     ise notează faptul ca terenul are categoria de folosința arabil, conform

! B5 ‘adresei nr.300036/06.01.2011 emisa de Primăria Ploiești, dobândit

Al

i     .prin fara titlu

i

i OBSERVAȚII: poziție *țaț!țcriț!? din CF 132658/Ploiesti, înscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012;

Al

41.729 / 19/04/2019                                                                    1

Act Administrativ nr. 223, din 26/06/2017 emis (ie CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI; Act Administrativ nr. 208, dim

126/06/2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;                      ____ i

B10 ' Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al                 j

1) CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

1128796 / 08/11/2019

| Act Administrativ nr. HCL 437, din 31/10/2019 emis de CONSILUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

' R11 |se notează trecerea imobilului din domeniul privat in domeniul public i      al Municipiului Ploiești

Al

C. Partea ill. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlnteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

974

55

L0T1 NOU

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

12.823

2

3

8.002

3

4

19.399

4

5

70.559

5

6

31.735

6

7

8.043

Punct început

7-

c

X


Punct sfârșit


91


Lungime segment

___c« (m)

31.372'


71.039


6.528^

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sun *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici dCertific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originaîâȘ'păătFâtă de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 75 RON, -Chitanța interna nr.511362/08-11-2019 in suma de 75, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 241.


Data soluționării, 11-11-2019

Data eliberării, /!

‘S ,                           ' ' -■


Asistent Registrator,

ALEXANDR^-NICOLETA DAMIAN

(parafa șl semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 136396 PloieștiA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Londra, Nr. 1, ud.; Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

i ai

136396

4.696

Teren neimprejmuit;

B. Partea H. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

93608 / 20/11/2014

‘.Act Notarial nr. 2836, din 19/11/2014 emis de NP MINEA OCTAVIAN;

jSe înființează cartea funciara 136396 a imobilului cu numărul i Bl (cadastral 136396/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 132658 înscris in cartea funciara 132658;

Al

Hotarare nr. 255/2003 emis de Consiliul local Ploiești;

R_ Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota              Al

actuala 1.1___________________________ I______

2) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF;2844855

_ OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132658/Ploiesti, înscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012;        j

Tdresa nr. 300036, din 06/01/2011 emis de Primăria Ploiești (declarație autentica nr.49/13.01.2011 emis de

NP MINEA O.;);__ _________________________ _____________

B5

se noteaza faptul ca terenul are categoria de folosința arabil, conform adresei nr.300036/06.01.2011 emisa de Primăria Ploiești, dobândit prin fara titlu

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132638/Ploiesti, inscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012;

(Act Administrativ nr. 1051, din 17/03/2011 emis de DIRECȚIA PTAGRICULTU

RA PRAHOVA;

B7

1

se noteaza decizia nr.1051/17.03.2011 emisa de Direcția pt. Agricultura Prahova,prin care terenul in suprafața de 87402,39 mp are categoria de folosința curți construcții

Al                 1

i

i

i

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 132658/Ploiesti, inscrisa prin încheierea nr. 72194 din 27/11/2012;

60855 / 1O/O6/2O19

Act Administrativ nr. 57564, din 30/05/2019 emis de OCPI PRAHOVA; Act Administrativ nr. 255, dim 01/10/2003 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;                                                l

B10

se indreapta eroarea materiala strecurata in cuprinsul prezentei cârti               ai

funciare in sensul ca proprietar al imobilului este Municipiul Ploiești

128792 / 08/11/2019

Act Administrativ nr. HCL 437, din 31/10/2019 emis de CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

r         l - J1**~u tîTTî'. .t JrtZ □ .1— î. .1 - x. .■       ...._ ’ i . j. «_•

se noteaza trecerea imobil

1 ial Municipiului Ploiești

ului din domeniul privat in domeniul public

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I                          ■*

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

136396

4.696

/O*

LINIARE IMOBIL


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4.696

65

Tara: Romama, Județ: PRAHOVA, UAT: Ploiești, Localitate: Ploiești, Strada: Strada LONDRA, Număr: 1, Descriere: LOT 2 NOU

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i«(m)

1

2'

36.257

2

3

31.735

3

4

70.559

4

6

19.399

5

6

34.052

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<“ (m)

6

7

4.471

7

1

121.219


/          i                       izi.ziy                                           _____

Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la l nriilimetry


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la imilimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstra^' acest birou. ’

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public aăet&ibrjuridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 75 RON, -Chitanța interna nr.511361/08-11-2019 in suma de 75, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 241.


Data soluționării, 11-11-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, ELENA CRINUTA LUPOIU


(parafa și serrfâă'/ra)Document care conține date cu caracter personal.