Hotărârea nr. 55/2019

Hotãrârea nr. 55 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 541/03.12.2018, privind rectificarea Listei de investiţii aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 55 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 541/03.12.2018, privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de Ia Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 79/26.02.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Oana Claudia Sălceanu și Zoia Staicu, precum si Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 29/20.02.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 56/26.02.2019 prin care se propune rectificarea pentru anul 2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 541/03.12.2018 din Lista de investiții aferente împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.02.2019;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr. 5252/27.11.2017;

Luând act de prevederile:

- art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII , ANEXA 1
VIZAT,

PRIMAR Adrian Florin DOBRE


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank

PROPUNERE 2019


lei

TOTAL

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019 HCL 541/03.12.2018

DIFERENTE

NEUILIZATE

2018

APROBAT CAIL

2019

HCL316/09.08.2018

INFLUENTA

TOTAL DE UTILIZAT 2019

APROBAT CONFORM HOTARARE CAIL NR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FOTAI < IIE1 IUIEI.I

43.037.835.23

913:033,49

• •  2Q.024340.27

. . .0^’

43.95il.86S.72

: : 20.024.-340,27

23.926.528.45

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

T'XTUAif::: ■ •                                                              :

35.553.160.00

4.968.34230

:<:;:<28^6i2,71

>   : 2.793:387.23

1:706.612.77

5.253.955,01

4.500.11(10,00

. .<i:.5Od.O0O;66

din care                                                                                     i

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

4.968.342,30

285.612,71

2.793.387,23

1.706.612,77

5.253.955,01

4.500.000,00

1.500.000,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

14.816.130,00

4.968.342,30

285.612,71

2.793.387,23

1.706.612,77

5.253.955,01

4.500.000,00

1.500.000,00

B

Lucrări noi

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.17

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL

<: 79.:558;0Q9,81

28,858.072,93

< 616;602t64

::   :I2.23<).«>53,OA

iv29.474;i675ț57

: i i j 24.340;27

<L2'Wdi528;45

din care

A

Lucrări in continuare

79.558.009,81

28.858.072,93

616.602,64

12.230.953,04

-1.106.612,77

29.474.675,57

11.124.340,27

22.426.528,45

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.15

6.604.740,00

1.170.185,15

44,58

0,00

600.000,00

1.170.229,73

600.000,00

0.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

13.920.504,13

925.621,79

124.104,11

0,00

300.000,00

1.049.725,90

300.000,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extinderc rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Faricilor, Astra

42/27.02.17

7.231.139,20

1.807.098,65

119,24

1.110.000,00

890.000,00

1.807.217,89

2.000.000,00

1.500.000,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

3.305.879,38

1.122.861,80

247.865,22

0,00

1.100.000,00

1.370.727,02

/ax

o 1 100.000.00

r)X

'..v1’’ . 0,00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

27.597.200,00

12.925.444,96

190.608,23

4.120.953,04

1.879.046,96

13.116.053,1V

731

- 6.000.000,00

J.       : l

'•n       . >«4 y

6(0<TO.000,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.17

1.798.547,10

906.860,58

53.861,26

0,00

24.340,27

960.721,84

'ML

<■24.540)27

_>       0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

19.100.000,00

10.000.000,00

0,00

7.000.000,00

-5.900.000,00

10.000.000,00

1.100.000,00

14.926.528,45

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

JTCZ

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019 HCL 541/03.12.2018

DIFERENTE NEUILIZATE 2018

APROBAT CAIL 2019 HCL316/09.08.2018

INFLUENTA

TOTAL DE UTILIZAT 2019

TOTAL

APROBAT CONFORM HOTARARE CAILNR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL.     . .? '

44.273.768,89

< 9.ZI T.420.00

.10.818,14

5.000.000.00

... 4600.00»,00

.: 9.222.238,T4

4.400.000,00

din care

B

Lucrări noi

44.273.768,89

9.211.420,00

10.818,14

5.000.000,00

-600.000,00

9.222.238,14

4.400.000,00

0,00

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

28.211.420,00

7.211.420,00

2.312,21

5.000.000,00

-600.000,00

7.213.732,21

4.400.000,00

0,00

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.18

44.273.768,89

2.000.000,00

8.505,93

0,00

0,00

2.008.505,93

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

SERVICIUL INVESTIȚII Mariana Stochita

lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

IICL

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019 HCL 541/03.12.2018

DIFERENTE

NEUILIZATE

2018

APROBAT CAIL 2019 HCL316/09.08.2018

INFLUENTA

TOTAL DE UTILIZAT 2019

TOTAL

APROBAT CONFORM HOTARARE CAIL NR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAi/CHEl/riTEij \      :T«:::                   :

155>AS4.9AXs70

43.037.835.23

:':::;:<ib:b24;34'o;27:

« .7 . o:.oo

$:43;b50:.8'68j,71

■ 23;926,528;45

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

35.551l60;00

: 4.968.34230

. 5   285.612;7I

^   :2.793.387.23

: 1.706.612.77

: ■' 5.253.9«O1

4.500.0110,00

:: i.50(i.i)00,00

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

4.968.34230

285.612,71

2.793.387,23

1.706.612,77

5.253.955,01

4.500.000,00

1.500.000,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

14.816.130,00

4.968.342,30

285.612,71

2.793.387,23

1.706.612,77

5.253.955,01

4.500.000,00

1.500.000,00

B

Lucrări noi

20.737.030,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.17

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cap.74.02.71.01

PROI ECȚIA MEDIULUI

din care

::: 79.558.000,81

. ■.

... . 616.602^64

: :1:2.230;953,O4:

:• -1.106.612,77

«29.474.675,57

:::ii,:li4.340;27

«■22,426,528.45

A

Lucrări in continuare

79.558.009,81

28.858.072,93

616.602,64

12.230.953,04

-1.106.612,77

29.474.675,57

11.124.340,27

22.426.528,45

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.15

6.604.740,00

1.170.185,15

44,58

0,00

600.000,00

1.170.229,73

600.000,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

13.920.504,13

925.621,79

124.104,11

0,00

300.000,00

1.049.725,90

300.000,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Faricilor, Astra

42/27.02.17

7.231.139,20

1.807.098,65

119,24

1.110.000,00

890.000,00

1.807.217,89

.^eJȘ==sw

<2.0Q,o:ooo.(M)

J.500.000,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

3.305.879,38

1.122.861,80

247.865,22

0,00

1.100.000,00

/

1.370.727^2

.•■«A

1.100.000,00

0,00

S

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

27.597.200,00

12.925.444,96

190.608,23

4.120.953,04

1.879.046,96

13.116.053,19

1 1 ***

6.llufl.000,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.17

1.798.547,10

906.860,58

53.861,26

0,00

24.340,27

960.721,84

' 9. C A \

24.340,27

0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

19.100.000,00

10.000.000,00

0,00

7.000.000,00

-5.900.000,00

10.000.000,00

1.100.000,00

14.926.528,45

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019

HCL

541/03.12.2018

DIFERENTE NEUILIZATE 2018

APROBAT CAIL 2019 HCL316/09.08.2018

INFLUENTA

TOTAL DE UTILIZAT 2019

TOTAL

APROBAT CONFORM HOTARARE CAIL NR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL:

: : 44.273:768,89

:’9;zi:i.42d,bb

:i:b:8i8;14:

: : :5;000.000;00:

: :;600:000;00

9.222.-238.I4

:4.4W.OOO,oo

:. > . 0,00

din care

B

Lucrări noi

44.273.768,89

9.211.420,00

10.818,14

5.000.000,00

-600.000,00

9.222.238,14

4.400.000,00

0,00

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

28.211.420,00

7.211.420,00

2.312,21

5.000.000,00

-600.000,00

7.213.732,21

4.400.000,00

0,00

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.18

44.273.768,89

2.000.000,00

8.505,93

0,00

0,00

2.008.505,93

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

SERVICIUL INVESTIȚII

Mariana Stochita z

mulxll riAJllLail 1


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII /

ANEXAI          /I/\ W/LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank PROPUNERE 2019PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 2      M'XVȚXfâNOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anul 2019 Credit Exim Bank

Municipiul Ploiești derulează mai multe contracte de lucrări pentru care finanțarea a fost aprobata si se realizează din credit Exim Bank.

Prin adresa nr.583650/23.01.2019, transmisa de Ministerul Finanțelor Publice, suntem instiintati ca plafonul de trageri pentru anul 2019 este angajat integral. Rezulta ca sumele stabilite prin H.C.L. nr. 541/03.12.2018 inca nu au fost aprobate a fi utilizate in anul 2019, plățile ce urmeaza sa fie efectuate urmând sa se incadreze in valoarea aprobata prin Hotararea C.A.I.L. nr. 5212/10.10.2017, respectiv 20.024.340,27 lei.

Având in vedere estimările de plata realizate pe fiecare contract de lucrări sunt necesare redistribuiri de sume intre pozițiile din lista aprobata prin H.C.L. nr. 316/0'9.08.2018, după cum urmeaza:

Capitolul 70.07.71.01- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA A.Lucrari in continuare

 • 1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a

Suma aprobata: 2.793.387,23 lei

Suma propusa: 4.500.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 1.500.000 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești- etapa 1

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 600.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

 • 2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Modernizare străzi zona Buna Vestire,inclusiv canalizare;

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 300.000,00 lei


Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere1 jete^v canalizare cartier Mimiu: str.Mimiu, Rierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra; v?

Suma aprobata: 1.110.000,00 lei                                        $

Suma propusa: 2.000.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 1.500.000,00 lei.

 • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Rafov ILStr.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului;

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 1.100.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

 • 5.  Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest - Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

Suma aprobata: 4.120.953,04 lei

Suma propusa: 6.000.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 6.000.000,00 lei

 • 6. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, cartier Albert : str. Republicii (parțial) Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda;

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 24.340,27 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

 • 7. Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești.

Suma aprobata: 7.000.000,00 lei

Suma propusa: 1.100.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 14.926.528,45 lei

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

1. Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, (Podul din lemn), proiectare si execuție;

Suma aprobata: 5.000.000,00 lei

Suma propusa: 4.400.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

2. Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii niiiâr& Si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Lib^mtii^/^îi^^

lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor ț Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 0,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

jarilo^gd 4riienajar4a°

ii l x-ăk.,'.", ' 0 / /»®

Vi

\              ........• ■' z'

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

Sef Serviciu, Stochita Mariana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 2 ta M

APROB AT^ *

PRIMAR^ <

Adrian Florffî DOBRE

........ W'NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anul 2019 Credit Exim Bank

Municipiul Ploiești derulează mai multe contracte de lucrări pentru care finanțarea a fost aprobata si se realizează din credit Exim Bank.

Prin adresa nr.583650/23.01.2019, transmisa de Ministerul Finanțelor Publice, suntem instiintati ca plafonul de trageri pentru anul 2019 este angajat integral. Rezulta ca sumele stabilite prin H.C.L. nr. 541/03.12.2018 inca nu au fost aprobate a fi utilizate in anul 2019, plățile ce urmeaza sa fie efectuate urmând sa se incadreze in valoarea aprobata prin Hotararea C.A.I.L. nr. 5212/10.10.2017, respectiv 20.024.340,27 lei.

Având in vedere estimările de plata realizate pe fiecare contract de lucrări sunt necesare redistribuiri de sume intre pozițiile din lista aprobata prin H.C.L. nr. 316/09.08.2018, după cum urmeaza:

Capitolul 70.07.71.01- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA A.Lucrari in continuare

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a

Suma aprobata: 2.793.387,23 lei

Suma propusa: 4.500.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 1.500.000 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești- etapa 1

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 600.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

 • 2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Modernizare străzi zona Buna Vestire,inclusiv canalizare;

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 300.000,00 lei Suma in curs de aprobare: 0,00 lei.

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea-4^ canalizare cartier Mimiu: str.Mimiu, Rierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra; A;X

Suma aprobata: 1.110.000,00 lei

Suma propusa: 2.000.000,00 lei                                 A'

Suma in curs de aprobare: 1.500.000,00 lei.

 • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Rafov ILStr.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului;

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 1.100.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

 • 5.  Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest - Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

Suma aprobata: 4.120.953,04 lei

Suma propusa: 6.000.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 6.000.000,00 lei

 • 6. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, cartier Albert : str. Republicii (parțial) Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda;

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 24.340,27 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

 • 7. Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești.

Suma aprobata: 7.000.000,00 lei

Suma propusa: 1.100.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 14.926.528,45 lei

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

1. Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, (Podul din lemn), proiectare si execuție;

Suma aprobata: 5.000.000,00 lei

Suma propusa: 4.400.000,00 Iei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

2. Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada LibertatW^p^^y^^ lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea*


lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si | Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud               ’■

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 0,00 lei

Suma in curs de aprobare: 0,00 lei

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Sef Serviciu,

Stochita Mariana