Hotărârea nr. 549/2019

Hotãrârea nr. 549 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/27.09.2019 privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)”și a cheltuielilor legate de proiect


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 549 referitoare Ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/27.09.2019 privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 706/19.12.2019 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate nr. 13932/19.12.2019 al Direcției Tehnic -Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.381/27.09.2019 privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)” și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 432/19.12.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2019;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

  • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

  • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 381/27.09.2019 privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)” și a cheltuielilor legate de proiect;

  • - art. 7 alin 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

  • - solicitarea de clarificare 11 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și înregistrată la municipiul Ploiești sub nr.25922/18.12.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

*

Art. 1 Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 381/27.09.2019 care va avea următorul conținut: „Se aprobă contribuția proprie în proiect a 46.655.638,41 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.051.881,85, reprezentând cofinanțarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTI-MODAL NORD- VEST, INCL UZÂND ȘI SPA ȚII DE PARCARE PENTR U MOD URI DE TRANSPORT AUTO Șl BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

Contrasemnează: