Hotărârea nr. 546/2019

Hotãrârea nr. 546 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 546 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 648/05.12.2019 a viceprimarului Cristian Mihai Ganea, a comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, a domnilor consilieri: Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Simion Sîrbu, Zoia Staicu, Gheorghe Andrei, precum și Raportul de Specialitate nr. 8744/26.11.2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 51/17.12.2019 (nr. Registru special 78/17.12.2019);

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2019;

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 47/2019- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000- privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și alin. 7, lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA

la HCL nr-5V / %LQ


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE

x          A. MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE

16.12.2019

--~

BUGET 2C19; CF. HCL'L \

374/27.09.201^

influent E(+/-)

a ■■

î^Aget

RECTIFICAT /V2019 X

TOTAL VENITURI - din care:

15,272.30

16,691.80

~~441.50

17,133.30

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ■ total - din care:

15,272.30

16,691.80

441.50

17,133.30

venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

1,046.00

870.00

870.00

Alte venituri

36.10.50

75.00

172.00

172.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

116.30

84.80

31.50

116.30

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

14,035.00

15,565.00

410.00

15,975.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

14,035.00

15,565.00

410.00

15,975.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15,909.70

16,691.80

441.50

17,123.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15,909.70

16,691.80

441.50

17,123.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

15,909.70

16,691.80

441.50

17,123.30

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

6,421.00

6,700.00

-55.00

6,645.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0'

10.01

6,160.00

6,385.00

-13.00

6,372.00

Salarii de baza

10.01.01

5,845.00

5,962.00

60.00

6,022.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

315.00

423.00

-73.00

350.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.C

10.02

142.00

163.00

-21.00

142.00

Tichete de vacanta

10.02.06

142.00

163.00

-21.00

142.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

119.00

152.00

-21.00

131.00

(contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

119.00

152.00

-21.00

131.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

9,399.70

9,891.80

496.50

10,378.30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4,153.00

4,235.00

335.00

4,560.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

35.00

35.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,606.00

1,610.00

115.00

1,725.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

213.00

235.00

50.00

285.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

74.00

90.00

0.00

90.00

Piese de schimb

20.01.06

13.00

25.00

-10.00

15.00

Transport

20.01.07

50.00

50.00

10.00

60.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

180.00

205.00

10.00

215.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,967.00

1,970.00

150.00

2,120.00

Reparații curente

20.02

100.00

100.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

340.00

340.00

10.00

350.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

340.00

340.00

10.00

350.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

19.00

25.00

0.00

25.00

Medicamente

20.04.01

14.00

20.00

20.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE

16.12.2019

BUGET 2019

CF. HCL

374/27.09.2019/

T E (+/-).<

^PGET

RECTIFICAT '  2019

...'- 1

. . ■ .          -l*

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

5.00

5.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20

20.05

192.00

381.00

-85.00

296.00

Uniforme si echipament

20.05.01

139.00

271.00

-50.00

221.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

53.00

110.00

-35.00

75.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

357.00

387.60

10.00

397.60

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

216.00

225.00

10.00

235.00

Deplasări In străinătate

20.06.02

141.00

162.60

162.60

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.70

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

47.00

50.00

50.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externi

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

4,286.00

4,366.20

326.50

4,692.70

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

39.00

65.00

-15.00

50.00

Chirii

20.30.04

127.00

150.00

150.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publ

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

940.00

940.001

110.00

1,050.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,180.00

3,211.20

231.50

3,442.70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

89.00

100.00

0.00

100.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

89.00

100.00

100.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00


SEF SERVICIU FINANCIAR

CONTAE LITATE

Lumini Ibu r