Hotărârea nr. 544/2019

Hotãrârea nr. 544 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – doamna MĂRIȘOIU MARILENA IULIA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 544

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - doamna MĂRIȘOIU MARILENA IULIA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 679/10.12.2019 al domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea, Valentin Marcu și Grigore Constantin și Raportul de specialitate nr.17195/10.12.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu avizul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 11.12.2019;

în conformitate cu avizul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 18.12.2019;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr. 17195/19 noiembrie 2019, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 17195/2019 și alte documente doveditoare;

în temeiul art. 129, alin.7, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea doamnei Mărișoiu Marilena Iulia, în vederea achitării costurilor tratamentului oncologic recomandat.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic