Hotărârea nr. 543/2019

Hotãrârea nr. 543 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 543 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 704/18.12.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 429/18.12.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 71/2019 privind rectificarea bugetului de stat;

 • -  prevederile art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2019 și estimări 2020-2022, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a notelor de fundamentare aferente întocmite de Direcția Tehnic Investiții.

Art. 4 împuternicește ordonatorul principal de credite să procedeze la majorarea sau diminuarea de surse de la bugetul de stat, alte bugete, venituri proprii care se reflectă atât la venituri cât și la cheltuieli, cu respectarea destinației acestora de la data prezentei pana la 31.12.2019.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Consilier juridic


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019mii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 449/13.11.201

Execuție

10.12.2019

Diferența

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

444,633.19

398,962.01

48,329.18

-3,425.12

441,208.07

1

VENITURI -TOTAL

0001

444,633.19

398,962.01

48,329.18

-3,425.12

441,208.07

2

VENITURI PROPRII

0101

373,134.95

343,234.44

32,558.51

-196.00

372,938.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

424,497.00

389,956.44

34,698.56

-191.00

424,306.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

383,393.00

358,118.44

25,274.56

5.00

383,398.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

227,215.00

215,784.00

11,431.00

0.00

227,215.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

6,256.00

0.00

0.00

6,256.00

7

IMPOZIT PE

PROFIT

0102

6,256.00

6,256.00

0.00

0.00

6,256.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

6,256.00

0.00

6,256.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

207,964.00

11,660.00

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

335.00

565.00

0.00

900.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

335.00

565.00

900.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

218,724.00

207,629.00

11,095.00

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

199,655.00

9,069.00

208,724.00

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

10,000.00

7,974.00

2,026.00

10,000.00

15

Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

1,564.00

-229.00

0.00

1,335.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

1,564.00

-229.00

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,564.00

-229.00

1,335.00

18

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

71,836.00

9,285.00

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

71,836.00

9,285.00

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

57,695.00

8,305.00

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

15,250.00

750.00

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

42,445.00

7,555.00

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

10,137.00

884.00

0.00

V 11,021.00 \ș. ’ ' .

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,182.00

318.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

5,930.00

570.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

25.00

-4.00

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,004.00

96.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

70,498.44

4,558.56

5.00

75,062.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

53,680.00

51,860.00

1,820.00

5.00

53,685.00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

18,022.00

1,115.00

19,137.00

36

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00

0.00

29,025.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

4,813.00

705.00

5.00

5,523.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.44

-0.44

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.44

-0.44

0.00


41

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

136.00

-31.00

ȚI

w

’■’> z \

■ ■■a--.

■ / 4 \ <Z,105;00

w 'x/ -

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

136.00

-31.00

’ ^lOSiOO

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACT1V1TATI

1602

21,272.00

18,502.00

2,770.00

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

15,036.00

1,909.00

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

9,434.00

1,011.00

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

5,602.00

898.00

6,500.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

3,360.00

887.00

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

106.00

-26.00

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE

SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0052

Alte impozite si taxe

180250

0.00

0.00

'Ws0

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,104.00

31,838.00

9,424.00

-196.00

40,908.00

54

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

9,074.00

4,423.00

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

9,074.00

4,423.00

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

12,000.00

6,919.00

5,081.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,997.00

-658.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

27,765.00

22,764.00

5,001.00

-196.00

27,569.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,232.00

10,002.00

1,230.00

-196.00

11,036.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

10,921.00

9,725.00

1,196.00

-196.00

10,725.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

29.00

32.00

61.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

17.00

-17.00

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

231.00

19.00

250.0072

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

40.00

-16.00

0.00

a.oS

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

19.00

-19.00

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

21.00

3.00

24.00

75

AMENZI,

PENALITATI SI

CONFISCĂRI

3502

15,300.00

11,735.00

3,565.00

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

10,655.00

4,645.00

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

1,080.00

-1,080.00

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

987.00

222.00

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

45.00

-45.00

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

664.00

86.00

750.00

84

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

25.00

8.00

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

237.00

108.00

345.00

87

contribuția asociații de proprietari

360231

0.00

0.00

87

Alte venituri

360250

81.00

16.00

65.00

81.0088

TRANSFERURI

VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-7,383.50

-2,866.00

-4,517.50

1,876.94

-5,506.56

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

7,383.50

2,866.00

4,517.50

-1,876.94

5,506.56

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

2,638.00

-320.05

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,317.95

2,638.00

-320.05

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,638.00

-321.05

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

0.00

1.00

1.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

17,818.24

3,867.57

13,950.67

-3,234.12

14,584.12

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

17,818.24

3,867.57

13,950.67

-3,234.12

14,584.12

112

SUBVENȚII DE LA

B UGETUL DE

STAT

4202

8,307.44

2,488.57

5,818.87

-3,270.12

5,037.32

113

A. De capital

0019

1,981.00

6.00

1,975.00

0.00

V        : x         .. .

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6.00

-6.00

. ►.

0.00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

0.00

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

2,482.57

3,843.87

-3,270.12

3,056.32

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.57

-1.57

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

195.00

48.00

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

2,266.00

3,817.44

-3,270.12

2,813.32

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

20.00

-20.00

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

739.80

102.00

637.80

0.00

739.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

739.80

102.00

637.80

739.80158

Fond social FSE

48.02.02

8,771.00

1,277.00

7,494.00

36.00

i.

A* 3  '

8,807.00

;■< /

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,771.00

1,277.00

7,494.00

36.00

\/A

O1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

417,011.50

387,050.01

30,119.49

1,685.94

418,6'0®!

k

Ș* Ci /

2

I. VENITURI CURENTE

0002

416,768.50

386,853.44

30,073.06

1,685.94

A*»'         S

418^454744

3

A. VENITURI FISCALE

0003

383,393.00

358,118.44

25,274.56

5.00

383,398.00

4

Al. IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL

0004

227,215.00

215,784.00

11,431.00

0.00

227,215.00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

6,256.00

6,256.00

0.00

0.00

6,256.00

6

IMPOZI T PE

PROFIT

0102

6,256.00

6,256.00

0.00

0.00

6,256.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,256.00

6,256.00

0.00

6,256.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

207,964.00

11,660.00

0.00

219,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

335.00

565.00

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

335.00

565.00

900.00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

207,629.00

11,095.00

0.00

218,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

199,655.00

9,069.00

208,724.00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

10,000.00

7,974.00

2,026.00

10,000.00


14

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

1,564.00

-229.00

0.00

* *-i;3^5.W

15

AL TE IMPOZITE PE VENIT,

PRO! PI ȘI

0502

1,335.00

1,564.00

-229.00

0.00

1,335.00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,564.00

-229.00

1,335.00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

71,836.00

9,285.00

0.00

81,121.00

18

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

71,836.00

9,285.00

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

57,695.00

8,305.00

0.00

66,000.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

15,250.00

750.00

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

42,445.00

7,555.00

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

10,137.00

884.00

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,182.00

318.00

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

5,930.00

570.00

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

25.00

-4.00

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,004.00

96.00

4,100.00

28

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

70,498.44

4,558.56

5.00

75,062.00

29

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

53,680.00

51,860.00

1,820.00

5.00

53,685.0031

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

18,022.00

1,115.00

19.137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00

0.00

29,025.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

4,813.00

705.00

5.00

5,523.00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.44

-0.44

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

0.44

-0.44

39

TAXE PE

SERVICII SPECIFICE

7502

105.00

136.00

-31.00

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

136.00

-31.00

105.00

42

TAXE PE

UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACT1VITATI

1602

21,272.00

18,502.00

2,770.00

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

15,036.00

1,909.00

0.00

16,945.00


44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

9,434.00

1,011.00

■NXk"

/ J * j

\ 10.445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

5,602.00

898.00

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

3,360.00

887.00

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

106.00

-26.00

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33,375.50

28,735.00

4,798.50

1,680.94

35,056.44

52

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

9,074.00

4,423.00

0.00

13,339.00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

9,074.00

4,423.00

0.00

13,339.00

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

12,000.00

6,919.00

5,081.00

12,000.00

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,997.00

-658.00

1,339.00

59

VENITURI DIN

DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

C2.

VÂNZĂRI DE

BUNURI SI

SERVICII

0014

20,036.50

19,661.00

375.50

1,680.94

21,717.44

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,232.00

10,002.00

1,230.00

-196.00

11,036.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

10,921.00

9,725.00

1,196.00

-196.00

10,725.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

29.00

32.00

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

17.00

-17.00

/ ..         X

v '' NÂ3

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

231.00

19.00

250.00

70

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

40.00

-16.00

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

19.00

-19.00

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

21.00

3.00

24.00

73

AMENZI,

PENALITATISI

CONFISCĂRI

3502

15,300.00

11,735.00

3,565.00

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

10,655.00

4,645.00

15,300.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

1,080.00

-1,080.00

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

750.00

114.00

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

45.00

-45.00

81

Taxe speciale

360206

750.00

664.00

86.00

750.00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

25.00

8.00

33.00

84

Alte venituri

360250

81.00

16.00

65.00

81.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-7,383.50

-2,866.00

-4,517.50

1,876.94

-5,506.56

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-7,383.50

-2,866.00

-4,517.50

1,876.94

-5,506.56

97

IV, SUBVENȚII

0017

243.00

196.57

46.43

0.00

243.00
98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243.00

196.57

46.43

(

0.00

s / \

• tr'**

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

196.57

46.43

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

196.57

46.43

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.57

-1.57

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

195.00

48.00

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

0.001

VENITURILE SECȚIUNII DE         ,

DEZVOLTARE          27621JS

11,912.00

18309.69

-5,111.06    22,510.63

2

1. VENITURI

CURENTE

0002

7,383.50

2,866.00

4,517.50

-1,876.94

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

7,383.50

2,866.00

4,517.50

-1,876.94

£■506.56

6

C2.

VÂNZĂRI DE

BUNURI SI

SERVICII

0014

7,383.50

2,866.00

4,517.50

-1,876.94

5,506.56

DIVERSE

VENITURI

3602

345.00

237.00

108.00

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

237.00

108.00

345.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7383.50

2,866.00

4,517.50

-1,876.94

5,506.56

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

7,383.50

2,866.00

4,517.50

-1,876.94

5,506.56

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

2,638.00

-320.05

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

2,638.00

-320.05

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,638.00

-321.05

2,316.95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

0.00

1.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

17,575.24

3,671.00

13,904.24

-3,234.12

14,341.12

30

subtili vi irpt "■ LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

0018

8,804.24

2,394.00

6,410.24

-3,270.12

5,534.12

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,804.24

2,394.00

6,410.24

-3,270.12

5,534.12

32

A. De capital

0019

8,804.24

2,394.00

6,410.24

-3,270.12

5,534.12

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

6.00

-6.00

1

.....■

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

0.00

1,981.00

1,981.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

2,266.00

3,817.44

-3,270.12

2,813.32

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

20.00

-20.00

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

739.80

102.00

637.80

739.80

60 Fond social FSE

48.02.02

8,771.00

1,277.00

7,494.00

36.00

8,807.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,771.00

1,277.00

7,494.00

36.00

8,807.00
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET LOCAL PE ANUL 2019 -CHELTUIELI-


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL/13.12.2019

Execuție

10.12.2019

Diferente

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

448,095.19

386,647.51

61,447.68

-3,425.12

444,670.07

CHELTUIELI - TOTAL

5002

448,095.19

387.428.95

60,666.24

-3,425.12

444,670.07

A UTORl TA TI PUBLICE SI «1CTIUNI EXTERNE

5102

44,932.31

39,733,19

S,219.12

-233.37

44,718.94

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28,500.00

27,956.00

544.00

-518.00

27,982.00

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii j hiiiiiîLlirim;'u!i;\

20

4,382.16

4,110.04

272.12

-56.98

4,325.18

cheltuieli cf ctr.1/20 R.A.S.P

20

8,501.00

5,900.77

2,600.23

537.65

9,038.65

Alte transferuri

55,18

1.04

0.00

1.04

-1.04

0.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

0.00

20.00

39.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

1,349.60

1,239.40

12.00

2,601.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59.11

958.00

402.02

555.98

-392.00

566.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

240.00

0.00

22.00

262.00

Active nefinanciare

71

25.35

19.00

6.35

143.00

168.35

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-263.44

-263.44

0.00

-263.44

Al TE SER VICII PUBLICE

GENERALE

5402

45,388.46

44,654.85

733.61

1,043.39

46,431.85

Bunuri si servicii (alegeri)

20

230.00

76.00

154.00      -55.00

175.00

Fonduri de rezerva

50

7.61

0.00

7.61

-7.61

0.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,510.00

3,366.00

144.00

-144.00

3,366.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvolta re

51

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

428.00

ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,476.74

18,675.74

801.00

0.00

19,476.74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121.74

112.74

9.00

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

17.00

9.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

0.00

95.74

Politia Locala - total, din

care:

19,355.00

18,563.00

792.00

0.00

19455.00

Cheltuieli de personal

10

18,536.00

17,950.00

586.00

18,536.00

Bunuri si servicii

20

819.00

613.00

206.00

819.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVAT4MINT

6502

30,218.38

20,032.02

10,186.36

-42.84

30,175.54

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,233.85

1,057.00

176.85

0.00

1,233.85

Transport profesori

543.05

383.00

160.05

543.05

Cheltuieli de personal-cfHCL84/2016

306.33

292.00

14.33

306.33

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

384.47

382.00

2.47

384.47

Bunuri si servicii - ari 104, alin

(2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,250.42

11,675.00

4,575.42

-10.10

16,240.32

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,388.00

1,374.27

13.73

1,388.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

0.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5,583.00

4,156.80

1,426.20

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

0.00

0.00

0.00

Active nefînanciare

71

0.00

Rambursări de credite -total din care:

81

41,223.00

41,223.00

0.00

1,250.00

42,473.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

0.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

0.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

0.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

8,065.00

8,065.00

0.00

1,250.00

9,315.00

Plăti efectuate in anii precedent! recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

0.00

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI ÎMPRUMUTURI

5502

8,641.20

8,641.20

0.00

306.00

8,947.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

0.00

1.00

Dobânzi

30

8,640.20

8,640.20

0.00

306.00

8,946.20
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, ari. 2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1,124.09

810.00

314.09

1,124.09

Stimulent educațional legea

248/2015(AS SC)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

24.00

3,131.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,413.85

1,021.00

392.85

1,413.85

Active nefinanciare

71

223.21

44.00

179.21

13.99

237.20

Active nefinanciare Lic. Victor Slavescu

15.00

14.00

1.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-170.04

-170.05

0.01

-70.73

-240.77

sanatate

6602

15,228.00

10,737.65

4,490.35

-219.43

15,008.57

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10,720.00

9,807.00

913.00

-174.00

10,546.00

uui i ut i srser v i -mnnruiw

20

168.00

81.00

87.001

-22.00

146.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168.00

81.00

87.00

-22.00

146.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

887.00

420.02

466.98

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

0.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

340.02

466.98

807.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

50.00

47.00

3.00

-2.00

48.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

24.00        6.00

-3.00

27.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,340.00

483.00

2,857.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

20.00

280.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

463.00

2,577.00

3,040.00

Active nefinanciare Primărie

71

11.00

6.00

5.00

11.00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22.00

22.00

22.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-130.37

18.44

-18.43

-130.36

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

58,532.17

53,593.67

4,938.50

287.05

58,819.22
Bunuri si servicii -total, din

care:

20

2,314.50

1,319.00

995.50

33.00

2,347.50

Iluminat ornamental

1,081.00

248.00

833.00

1,081.00

Spectacole artificii

40.00

40.00

0.00

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

691.00

570.00

121.00

691.00

Acțiuni culturale

502.50

461.00

41.50

33.00

535.50

Susținerea cultelor

59

440.00

350.00

90.00

440.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

52,691.20

50,659.00

2,032.20

364.00

53,055.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,309.00

139.20

1,448.20

Teatrul "Toma Caragiu"

13,527.00

13,076.00

451.00

-25.00

13,502.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,259.00

11,585.00

674.00

-21.00

12,238.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,271.00

294.00

410.00

15,975.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,418.00

474.00

9,892.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,728.00

1,131.44

1,596.56

0.00

2,728.00

Teatrul "Toma Caragiu'’

25.00

0.00

25.00

25.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

108.00

179.00

287.00

Administrația Parcului C-tin

Stere

2,416.00

1,023.44

1,392.56

2,416.00

Active nefinanciare

71

390.41

191.00

199.41

-85.12

305.29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-52.57

2.27

-2.27

-52.57

Alte transferuri interne

55,18

18.36

18.36

-18.36

0.00

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

-4.20

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

0.00

-4.20

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA

6802

80,490.55

77,434.56

3,055.99

-676.05

79,814.50

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

37,656.50

36,716.82

939.68

-300.00

37,356.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,996.00

15,907.00

89.00

-153.00

15,843.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,032.00

11,552.28

479.72

-119.00

11,913.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

718.00

686.39

31.61

-15.00

703.00

Cheltuieli de personal Centrul

Crese

7,425.50

7,146.00

279.50

7,425.50

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,485.00

1,425.15

59.85

-13.00

1,472.00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

5,480.50

4,193.57

1,286.93

-139.00

5,341.50

Reparații crese

41.00

41.00

0.00

41.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

154.00

152.13

1.87

154.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,556.00

1,914.10

641.90

-85.00

2,471.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,760.00

1,342.32

417.68

-24.00

1,736.00
Bunuri si servicii Căminul de batrani

486.00

361.30

124.70

-29.00

457.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

3.00

1.36

1.64

-1.00

2.00

Bunuri si servicii crese

420.50

358.00

62.50

420.50

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit Ia creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

23.36

36.64

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrafe, din care pentru:

59.40

550.00

535.96

14.04

-1.00

549.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

0.00

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

20.00

18.24

1.76

-1.00

19.00

c) Cantina sociala

2.00

1.60

0.40

2.00

d) Centrul Crese

124.00

113.00

11.00

124.00

d) Căminul de batrani

4.00

3.12

0.88

4.00

Alte transferuri interne

55,18

293.98

293.98

-72.14

221.84

Asistenta sociala-total din

care:

57

36,643.00

36,286.15

356.85

-83.00

36,560.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,746.00

27,448.37

297.63

-59.00

27,687.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

132.00

87.43

44.57

132.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,418.44

1.56

-12.00

3,408.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,345.00

5,331.91

13.09

-12.00

5,333.00

Active nefinanciare - total din care:

71

171.00

9.00

162.00

57.41

228.41

Active nefinanciare primărie

40.00

2.00

38.00

60.41

100.41

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

0.00

Active nefinanciare

Administrația Serviciilor

Sociale Comuniutare

131.00

7.00

124.00

-3.00

128.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-304.43

-306.94

2.51

-138.32

-442.75
LOCUINȚE, SERI’ICIISI DEZV. PUBLICA

7002

56,492.91

43,365.70

13,127.21

-2,875.27

53,617.64

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

Locale

10

13,995.00

13,464.00

531.00

13,995.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

31,500.00

26,786.42

4,713.58

1,200.00

32,700.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,128.00

402.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din:

29,970.00

25,658.42

4,311.58

1,200.00

31,170.00

Iluminat public

8,181.00

6,704.42

1,476.58

8,181.00

întreținere ceasuri publice

34.00

33.00

1.00

34.00Reparații curente fond imobiliar

414.00

180.00

234.00

414.00

Total prestări SGU

21,341.00

18,741.00

2,600.00

1,200.00

22,541.00

Alte transferuri curente interne

55.18

5.12

5.12

-5.12

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

279.00

2,730.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateSPFL

59.40

116.00

104.00

12.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

7,903.71

3,093.07

4,810.64

-3,745.28

4,158.43

Alte transferuri pentru investiții

55.13

323.17

0.00

323.17

-323.17

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5.72

-7.42

1.70

-1.70

-7.42

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-353.37

-353.37

0.00

-353.37

PROTECȚIA MEDIUL UI

7402

28,073.79

20,652.15

7,421.64

-610.48

27.463.31

Bunuri si servicii -total din

care:

20

25,774.00

20,026.35

5,747.65

140.82

25,914.82

Salubritate - total, din care:

23,768.00

18,361.35

5,406.65

48.17

23,816.17

Salubritate cai publice si dezapezire

17,664.00

13,109.00

4,555.00

17,664.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4,340.00

3,572.55

767.45

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

415.00

330.80

84.20

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

0.00

48.17

1,397.17

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

0.00

250.00

1,585.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipaIe)RASP-Rampa Teleajen

671.00

330.00

341.00

-157.35

513.65

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

2,516.89

842.90

1,673.99

-751.30

1,765.59

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

0.00

-217.10

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8,718.38

3,073.25

5,645.13

-2,251.23

6,467.15
Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8397.80

2,754.69

5,643.11

-2,251.73

6,146.07

Subvenție

8,397.80

2,754.69

5,643.11

-2,251.73

6,146.07

Suma aprobata conform

HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

320.58

318.56

2.02

0.50

321.08

TRANSPORTURI

8402

51,882.30

46,834.97

5,047.33

1,847.11

53,729.41

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,629.00

1,738.00

891.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

1,222.00

778.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

516.00

113.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0.00

0.00

0.00

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express SA.)

40

38,780.29

35,781.00

2,999.29

38,780.29

TVA

8 130.00

8 130.00

0.00

2 300.00

10430.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

3,978.00

3,060.96

917.04

-452.89

3,525.11

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99

0.00

-1,874.99
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

417,011.50

376,067.81

40,943.69

1,685.94

418,697.44

A VTOR1 TA TI PUBLICE ST

ACȚIUNI EXTERNE

5102

42,337.96

37,583.25

4,754.71

-388.37

41,949.59

Cheltuieli de personal

10

28,500.00

27,174.66

1,325.34

-518.00

27,982.00

Bunuri si servicii

20

4,382.16    4,110.04

272.12

-56.98

4,325.18

Alte transferuri

55,18

1.04

0.00

1.04

-1.04

0.00

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

8,501.00

5,900.77

2,600.23

537.65

9,038.65

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

0.00

20.00

39.20

Alte cheltuieli

59

958.00

402.02

555.98

-392.00

566.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

0.00

22.00

262.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44

0.00

-263.44

A L TE SER 1 'IC'II PUBLICE GENERALE

5402

44,960.46

44.654.85

305.61

1,043.39

46,003.85

Bunuri si servicii - din care:

20

230.00

76.00

154.00

-55.00

175.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

230.00

76.00

154.00

-55.00

175.00

Fonduri de rezerva

50

7.61

0.00

7.61

-7.61

0.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,366.00

144.00

-144.00

3,366.00

Rambursări de credite - total din care:

81

41,223.00

41,223.00

0.00

1,250.00

42,473.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

0.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

0.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

0.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

8,065.00

8,065.00

0.00

1,250.00

9,315.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

0.00

-10.15

77t4AZ4C77/ PRIVIND

DATORIA PUBLICA SI

LMPRUMUTURI

5502

8,641.20

8,641.20

0.00

305.00

8,946.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

0.00

1.00

Dobânzi

30

8,640.20

8,640.20

o.ool

305.00

8,945.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,381.00

18,580.00

801.00

0.00

19,381.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.00

17.00

9.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

17.00

9.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,355.00

18,563.00

792.00

0.00

19,355.00

Cheltuieli de personal

10

18,536.00

17,950.00

586.00

18,536.00

Bunuri si servicii

20

819.00

613.00

206.00

819.00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,388.00

1,374.27

13.73

1,388.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

0.00

50.00

l inamarea ifivaianianiiiiiii particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

55

5,583.00

4,156.80

1,426.20

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1,124.09

810.00

314.09

1,124.09

Stimulent educațional legea

248/2015( AS SC)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,413.85

1,021.00

392.85

1,413.85

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-170.04

-170.05

0.01

-70.73

-240.77

SANATATE

6602

11,855.00

10,248.65

1,606.35

-219.43

11,635.57

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara AS SC

10

10,720.00

9,807.00

913.00

-174.00

10,546.00

Bunuri si servicii

20

168.00

81.00

87.00

-22.00

146.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

168.00

81.00

87.00

-22.00

146.00

Transferuri către instituții publice

51

887.00

420.02

466.98

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

0.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

340.02

466.98

807.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

24.00        6.00

-3.00

27.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

50.00

47.00        3.00

-2.00

48.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-111.93

-130.37        18.44

-18.43

-130.36

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55,413.76

52,275.43

3,138.33

376.37

55,790.13

Bunuri si servicii - total- din

care:

20

2,314.50

1,319.00

995.50

33.00

2347.50

iluminat ornamental

1,081.00

248.00

833.00

1,081.00

spectacole artificii

40.00

40.00

0.00

40.00

acțiuni culturale

502.50

570.00

-67.50

33.00

535.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

691.00

461.00

230.00

691.00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

52,691.20

50,659.00

2,032.20

364.00

53,055.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,309.00

139.20

1,448.20

INVATAMINT

6502

26,873.17

19,974.02

6,899.15

-80.83

26,792.34

V iicimicH ut*pcisvuat-

10

1,233.85

1.057.00

176.85

0.00

1,233.85

Transport profesori

543.05

383.00

160.05

543.05

tmeimren ue peisuiiai vr rit l

306.33

292.00

14.33

306.331

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

384.47

382.00

2.47

384.47

Bunuri si servicii -art

104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16,250.42

11,675.00

4,575.42

-10.10

16,240.32...... v 3 o'-'^

..                    '-Zs- ?


Teatrul "Toma Caragiu"

13,527.00

13,076.00

451.00

-25.00

13,502.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,259.00

11,585.00

674.00

-21.00

12,238.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,271.00

294.00

410.00

15,975.00

Administrata Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,418.00

474.00

9,892.00

Susținerea cultelor

59

440.00

350.00

90.00

440.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.36

18.36

-18.36

0.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-50.30

-52.57

2.27

-2.27

-52.57

ASIGURAU! SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,319.55

77,425.46

2,894.09

-732.46

79,587.09

Cheltuieli de personal - total din care:

10

37,656.50

36,716.82

939.68

-300.00

37,356.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

15,996.00

15,907.00

89.00

-153.00

15,843.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,032.00

11,552.28

479.72

-119.00

11,913.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

718.00

686.39

31.61

-15.00

703.00

Crese

7,425.50

7,146.00

279.50

7,425.50

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,485.00

1,425.15

59.85

-13.00

1,472.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5,774.48

4,193.47

1,581.01

-211.14

5,563.34

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

154.00

152.13

1.87

154.00

Bunuri si servicii crese

420.50

358.00

62.50

420.50

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,556.00

1,914.10

641.90

-85.00

2,471.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,760.00

1,342.32

417.68

-24.00

1,736.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

486.00

361.30

124.70

-29.00

457.00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

3.00

1.36

1.64

-1.00

2.00

reparații crese (pmp)

41.00

41.00

0.00

41.00

Legea 350/2005

60.00

23.26

36.74

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

293.98

0.00

293.98

-72.14

221.84

Asistenta sociala- total din care:

57

36,643.00

36,286.15

356.85

-83.00

36,560.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

27,746.00

27,448.37

297.63

-59.00

27,687.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,418.44

1.56

-12.00

3,408.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

132.00

87.43

44.57

132.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,345.00

5,331.91

13.09

-12.00

5,333.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

550.00

535.96

14.04

0.00

550.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

0.00

400.00

Activitatea proprie

Administrația Serviciilor

Sociale Comunitare

20.00

18.24

1.76

20.00

Cantina sociala

2.00

1.60

0.40

2.00
Centrul Crese

124.00

113.00

11.00

124.00

Căminul de batrani

4.00

3.12

0.88

4.00

1 Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-304.43

-306.94

2.51

-138.32

-442.75

LOCUINȚE, SERI’ICIISI DEZV. PUBLICA

7002

45,610.40

40,347.00

5,263.40

1,193.18

46,803.58

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

13,995.00

13,464.00

531.00

13,995.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

31,500.00

26,786.42

4,713.58

1,200.00

32,700.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,128.00

402.00

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

29,970.00

25,658.42

4,311.58

1,200.00

31,170.00

iluminat public

06

8,181.00

6,704.42

1,476.58

8,181.00

intretinere ceasuri publice

34.00

33.00         1.00

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

180.00

234.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

21,341.00

18,741.00

2,600.00

1,200.00

22,541.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

104.00

12.00

116.00

Alte transferuri curente interne

55,18

5.12

5.12

-5.12

0.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-5.72

-7.42

1.70

-1.70

-7.42

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25,556.90

19,809.25

5,747.65

140.82

25,697.72

Bunuri si servicii -total din care:

20

25,774.00

20,026.35

5,747.65

140.82

25,914.82

Salubritate -total din care:

23,768.00

18,361.35

5,406.65

48.17

23,816.17

Salubritate cai publice si dezapezire

17,664,00

13,109.00

4,555.00

17,664.00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz

are

4,340.00

3,572.55

767.45

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

415.00

330.80

84.20

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

0.00

48.17

1,397.17

apa meteo

1.335.00

1.335.00

0.00

250.00

1 585.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

330.00

341.00

-157.35

513.65

Alte tansferuri

55,18

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-217.10

0.00

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8,397.80

2,754.69

5,643.11

-2,251.73

6,146.07

Subvenții-

40

8,397.80

2,754.69

5,643.11

-2,251.73

6,146.07

TRANSPORTURI

8402

47,664.30

43,774.01

3,890.29

2,300.00

49,964.30

Bunuri si servicii - din care:

20

2,629.00

1,738.00

891.00

0.00

2,629.00

reparații curente străzi

2,000.00

1,222.00

778.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

516.00

113.00

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

0.00

0.00

Subventii/gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

38,780.29

35,781.00

2,999.29

38,780.29

TVA

8,130.00

8,130.00

0.00

2,300.00

10,430.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99

0.00

-1,874.99
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31,083.69

10,579.70

20,503.99

-5,111.06

25,972.63

A UTOR1TA TI PUBLICE SI

A CTIUNI EXTERNE

5102

2,614.35

1,368.60

1,245.75

155.00

2,769.35

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

1,349.60

1,239.40

12.00

2,601.00

Active nefinanciare

71

25.35

19.00

6.35

143.00

168.35AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

0.00

428.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA

6102

95.74

95.74

0.00

0.00

95.74

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

0.00

95.74

Active nefinanciare(Politia        ~1

Locala)

0.00

INVATAMANT

6502

3,345.21

58.00

3,287.21

37.99

3,383.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

24.00

3,131.00

Active nefinanciare Victor Slavescu

71

15.00

14.00

1.00

15.00

Active nefinanciare

71

223.21

44.00

179.21

13.99

237.20

SANATATE

6602

3,373.00

489.00

2,884.00

0.00

3,373.00

Active nefinanciare

71

11.00

6.00

5.00

11.00

Active nefinaciare AS SC cabinete medicale

71

22.00

22.00

22.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare>total, din care:

51

3,340.00

483.00

2,857.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

20.00

280.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

463.00

2,577.00

3,040.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

131.00

7.00

124.00

-3.00

128.00

LOCUINȚE, SERI'ICIISI DEZK PUBLICA

7002

10,882.51

3,018.70

7,863.81

-4,068.45

6,814.06

Active nefinanciare primărie

71

7,903.71

3,093.07

4,810.64

-3,745.28

4,158.43

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

279.00

2,730.00

3,009.00

55,13

323.17

323.17

-323.17

0.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

-353.37

0.00

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.516.89

842.90

1.673.99

-751.30

1.765.59

Active nefinanciare

71

2,516.89

842.90

1,673.99

-751.30

1,765.59

COMBUSTIBILI SI

ENERGIE

8102

320.58

318.56

2.02

0.50

321.08

Active nefinanciare

71

320.58

318.56

2.02

0.50

321.08

TRANSPORTURI

8402

4,218.00

3,060.96

1,157.04

-452.89

3,765.11

Active nefinanciare

71

3,978.00

3,060.96

917.04

-452.89

3,525.11

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00

240.00

RECREERESI

RELIGIE

6702

3,118.41

1,318.24

1,800.17

-89.32

3,029.09

Transferuri către instituții publice(fînantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,728.00

1,131.44

1,596.56

0.00

2,728.00

TeatruT'Toma Caragiu"

25.00

25.00

25.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

108.00

179.00

287.00

—Ol)'

OII

Club Sportiv Municipal

0.00

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,416.00

1,023.44

1,392.56

2,416.00

Active nefinanciare

71

390.41

191.00

199.41

-85.12

305.29

Alte transferuri pentru investirii

55,13

4.20

4.20

-4.20

0.00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

0.00

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

171.00

9.00

162.00

57.41

228.41

Active nefinanciare

71

171.00

9.00

162.00

57.41

228.41

Active nefinanciare primărie

40.00

2.00

38.00

60.41

100.41REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670 serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


"AC

"Ăc

ISO 14001 OHSAS 18001IISO 9OO1|


Nr. inreg.: ^5^


Data: K


Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI
Director Economic NICOLETA CRACIUNOIU


In atentia:

Referitor: Rectificare buget anul 2019
NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2019

Va aducem la cunstinta, ca in conformitate cu HCL. 442/31.10.2019 bugetul alocat la capitolul “COMBUSTIBILI SI ENERGIE” - subvenții - dif de preț si tarif la en. termica livrata populației; dif preț combustibil este de 8.397,80 mii lei si ținând cont ca;

 • •  in perioada mai-octombrie 2019 s-au primit facturi Veolia in suma de 4.353.427,22 lei cu TVA, iar suma totala ramasa pana la sfârșitul anului (noiembrie) este de 4.044.372,78 lei (TVA inclus).

 • •  pentru luna noiembrie 2019 s-au primit facturi Veolia in suma de 6.927.657,71 lei cu TVA,

 • •  Total facturi emise de operator mai-noiembrie 2019 este de 11.281.084,93 Iei cu TVA,

Menționam ca in ședința de Consiliul Local din data de 19.12.2019 cu privire la rectificarea bugetara, s-a solicitat ca amendament diminuarea sumei pentru acest Cap “COMBUSTIBILI SI ENERGIE” cu 2.251.730 lei cu TVA.

Ținând cont ca prevederea bugetara ramasa este de 4.044.372,78 lei cu TVA , va informam ca prin aceasta diminuare ramane ca disponibil pentru plata parțiala a facturii emise pentru luna noiembrie 2019, suma de 1.792.642,78 lei cu TVA.

Pentru acoperirea facturii lunii noiembrie 2019 este necesara o rectificare bugetara cu suma de 5.135.014,93 lei cu TVA.

Cu considerație,


Sef Serviciu Domeniul Public si Privat,

Intocmit:Mihaela IONESCU

SDPP:/CIU

Cod F-13-05/3/0

Direcția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare Evenimente
DCRP

Notă de fundamentare

Prin prezenta, vă solicităm rectificarea bugetului Direcției Comunicare, Relații Publice prin modificarea bugetelor unor Evenimente și transferarea unor sume, fără a influența bugetul alocat direcției, astfel:

- de la următoarele activități au rămas sume neutilizate în valoare de 11.678,87 lei astfel:

 • - 0,05 lei la poziția 4 - Muzica Unește Europa

 • - 2 lei la poziția 7 - Festivalul Național al Teatrelor de Revistă

 • - 50 lei la poziția 8 - Olimpiada Națională a Firmelor de Exercițiu

 • - 900 lei la poziția 14 - Saloanele de Primăvară/Toamnă

 • - 7,95 lei la poziția 18 - Copilăria inundă bătrânul bulevard

 • - 970 lei la poziția 20 - Proiect educațional Oameni și locuri

 • - 3995,69 lei la poziția 28 - Festivalul Interetnic din România

-110 lei la poziția 3 5 - Bienala Iosif Iser

 • - 4143,18 lei la poziția 36 - Sărbători de lamă

 • - 1500 lei la poziția 37 - Activități cultural sportive

Propunem ca aceste sume să se repartizeze la următoarele activități:

 • -  400 lei la poziția 3 - Festivalul Internațional de Poezie Nichita Stănescu

 • -  791 lei la poziția 10 - Școala Reciclării

 • -  1500 lei la poziția 12 - Ziua Dreptului Umanitar

 • -  1185,40 la poziția 22 - Activități în perioada verii

 • -  7885.66 la poziția 29 - Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice .....

’                                      '                                                         . ■‘I& ys          ■

99 lei la poziția 30 - Premierea Olimpicilor Naționali și Intemațioțian--     •;

 • -  3317.81 lei la poziția 40-Anunturi pentru sărbători iama


Din contul 65.03.01 se propune transferarea sumei neutilizate de

67.02.20-pozitia 29 Ziua internaționala a persoanelor vârstnice, suma al cărei transfer a fost aprobat in HCL 372/27.09.2019, dar nu a fost operat

De asemenea, vă solicităm alocarea sumei de 22898 lei, suplimentar din bugetul primăriei, pentru activitățile care se vor mai desfășura până la sfârșitul anului.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Vizat Primar, Adrian Florin Dobre


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2019

Nr. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat'

2018

Inf+/-

Propunere 2019

1

Trim. I

Sărbători de iama 2018-

2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

34.620

0

34.620

2

Trim. I

Comemorare Toma

Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu.

0

0

0

J

Trim. I

Festivalul Internațional de

Poezie “Nichita Stânescu”, ed.

aXXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” 5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

0

12.832,88

12.833

4

TrimI

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute.

52.360

-0,05

52.360

?

5

TrimI

Old Cars Rally Prahova

2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

’’ :

V-

5

Trim. I

Concurs inter-regional ”Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprilie - iunie

Premii oferite câștigătorilor.

3.000

0

3.000

1

Trim. n

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIU-a

aprilie

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5.000

-2

4.998

1

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu -ediția a X-a în parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

aprilie

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5.000

-50

4.950

)

Trim. H

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

aprilie

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova.

0

0

0

10

Trim. II

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

18.087

791

18.878

11

Trim. II

Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii, domeniile: electric, electrotehnic, electromecanic, automatizări și telecomunicații

22-26 aprilie

Premii

10.000

0

10.000

12

Trim. II

Ziua Dreptului

Internațional Umanitar, ed. aV-a

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie.

0

1.500

1.500

13

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VH-a

mai

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor.

2.500

0

2.500

i4

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

4.000

-900

3.100

5

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor.

50.000

0

50.000

16

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute.

0

0

0

17

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

0

0

0

18

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

2.549

-7,95

2.541

19

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

10.000

0

10.000

20

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

6.000

-970

5.030

21

Trim fi

Parteneriat Șc. I.A. Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

0

0

0

s

22

Trim. H-UI

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

3.754

1.185,40

23

Trim in

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a

Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

0

0

■io?’ (,..r o

kg» OX       •:

>4

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția     a IH-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, intreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0

0

>5

Trim ni

Caravana Filmului

Romanesc

iulie - septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

0

0

0

26

Trim. HI

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

13.000

0

13.000

27

Trim ni

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2.000

0

2.000

28

Trim. UI

Festivalul interetnic din România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

50.000

-3.995,69

46.004

29

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

82.640

18.587,66

101.228

30

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octombrie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

64.875

99

țrcl l i" : lor*       '■

31

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

2.000

0

V<£000

■. Ș       «• jr

>

52

Trim. IV

”0 viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” - ed. a Vil-a, proiect CT Toma Socolescu

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3.000

0

3.000

13

Trim. IV

Concurs Paul Constantinescu

noiembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, confecționare medalii omagiale, etc.

0

0

0

<4

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul de

Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

8.000

0

8.000

55

Trim. IV

Bienala Iosif Iser

noiembrie

Premierea celei mai bune lucrări de gravură

2500

-110

2.390

56

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

62.615

-3.960,25

58.655

57

Trim.

I-IV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

5.000

-5.000

0

58

Trim.

I-IV

România 2019

pe parcursul anului

Bugetul este destinat diverselor acțiuni întreprinse cu ocazia Președinției României la Consiliul U.E.

0

0

59

Trim.

I-IV

Anul Cărții 2019

pe parcursul anului

achiziție de carte

0

0

w

Trim 4

Anunțuri reclama sărbători

sfârșitul anului

Bugetul este necesar achitării anunțurilor la TV pentru sărbători

0

13.000

13.000

TOTAL

502.500

33.000

535.500

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Vizat Primar, Adrian Florin Dobre


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 65.03.01

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2019

Nr. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat 2019

INFL.+/-

Rectificare 2019

1

Trim HI

Primul ghiozdan

august - sept.

Banii reprezintă contravaloarea pachetelor cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”, acordate copiilor înscriși în clasa I la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, în anul școlar 2019- 2020

140.000

10.102

129.898

140.000

-10.102 lei

129.898
Municipiul Ploiești                                           Anexa nr. 3 / Anul 2019                     WsL

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2019                                    20(5Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

Irrfrriun'Ut’’

..•-'Total

Cap. 54.02 si 54.07

428.00

0,00

XMoo

A. 428.00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428 00

0,00

0,00

428,00

PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020B.

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019 \< ,U>>.

Contribuție locala

Granturi U.E.

Imnrtlirult'*

.'-■Toial'

Cap. 65.02

0,00

3.131,00

186,00

.....3.317,00

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii ”S fân tul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

210,00

25,00

235,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

316,00

37,00

353,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

294,00

6,00

300,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

306,00

6,00

312,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

0,00

311,00

6,00

317,00

7

Construire eradimtă cu nrocram nreluneit ne str Fostei nr 23

0-00

24.00

1.00

25 00

Cap. 70.02

0.00

3.009,00

2.603,00

3.096,00

l

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

390,00

318,00

708,00

2

Eficientizare ener- etica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0 00

659 00

500.00

1.159 00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

1.348,00

1.168,00

2.516,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

612,00

617,00

1.229,00

Cap. 84.02

6,00

234,00

0,00

240,00

5

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

2,00

78,00

0,00

80,00

6

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia Buzău Constanta Ploiești

2,00

78,00

0,00

80,00

7

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

2,00

78,00

0,00

80,00

Total

6,00

6.374,00

2.789,00

6.653,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

ontributie locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

4,00

114,00

0,00

118,00

2

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

3,00

127,00

0,00

130,00

3

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

5,00

224,00

0,00

229,00

Total

12,00

465,00

0,00

477,00

C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Nr, crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

"DARE TO START!”

37,00

1.790,00

0,00

1.827,00

2

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

1,00

48,00

0 00

49,00

Total

38 00

1.838,00

0,00

1.876,00

D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

2

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

3

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

4

Zebra

0 00

24,00

0,00

24,00

5

CIVITAS SATELLITE

0 00

24,00

0,00

24,00

6

ECCENTRIC

0,00

24,00

0,00

24,00

7

Clubul de la Strasbourc

12,00

12,00

0,00

24,00

8

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

70,00

10,00

0,00

80,00

Total

118,00

130,00

0,00

248,00

Total sume alocate pe anul 2019 pentru proiectele europene

Buget local, din care:

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

602 00

8.807 00

2.789 00

12.198 00

Serv. Financiar - Contabilitat Mihai Mihaila


VI Z A T, PRIMAR, Adrian Florin DOBRELISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2019 - tit

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

Influente +/-

c

Prevederi finâle2019

V.

1

2

3

ÎK 7

TOTAL CHELTUIELI

9.373,0(

36,0(

9.409,00

Cap. 51.02-58

AUTORITAT! PUBLICE

TOTAL

2.589,0C

12,0C

2.601,00

din care:

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

118,6c

O.OC

118,00

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

118,0C

I2.0C

130,00

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

229.0C

o.oc

229,00

4

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

49.0C

o,oc

49,00

"DARE TO START!"

I.827.0C

6,00

1.827,00

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,OC

0,00

24,00

7

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24,00

0,00

24,00

8

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

24,00

0,00

24,00

9

Zebra

24,00

0,00

24,00

10

CIVITAS SATELL1TE

24.00

0.00

24,00

11

ECCENTR1C

24,00

0,00

24,00

12

Clubul de la Strasbourg

24,00

0,00

24,00

13

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea uno proiecte noi

80 00

0,00

80,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428.00

0.00

428,011

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii Întreprinzători

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

3.107,00

24,00

3.131,00

din care:

B.

Lucrări noi

3.107,00

24,00

3.131,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfanțul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

0,00

210,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

0,00

316,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

0,00

294,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

0,00

306,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

311,00

0,00

311,00

7

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

0,00

24,00

24,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

0,00

3.009,00

din care

B.

Lucrări noi

3.009,00

0,00

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot l

390,00

0,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

0,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

0,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

0,00

612,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

240,00

0,00

240,00

din care:

0,00

B.

Lucrări noi

240,00

0,00

240,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

80,00

0.00

80,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia. Buzău, Constanta. Ploiești

80,00

0,00

80,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

80,00

0,00

80,00

Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,


PRIMAI

Adrian Florin DOBRt


LISTA

obiectivelor de investit» POR, FSE finanțate din bugetul local


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

InfluenreuW-

X

prevederi

Vfiiiale-201?,J<

■... . ■’

0

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

6.795,00

24,0C

6.819,00

Cap. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

11,00

o.oc

11,00

din care:

B.

Lucrări noi

11,00

0,00

11,00

1

Xerox multifuncțional DocuCentre

8,00

o,oc

8,00

2

Laptop Dell Inspiron 3576

3,00

0,00

3,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

3.107,00

24,00

3.131,00

din care:

B.

Lucrări noi

3.107,00

24,00

3,131,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii ”Sfanțul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

0,00

210,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

0,00

316,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

0,00

294,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

0,00

306,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

311,00

0,00

311,00

7

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

0,00

24,00

24,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

0,00

3.009,00

din care:

B.

Lucrări noi

3.009,00

0,00

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

0,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

0,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

0,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

0,00

612,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

240,00

0,00

240,00

din care:

B.

Lucrări noi

240,00

0,00

240,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

80,00

0,00

80,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești

80,00

0,00

80,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

80,00

0,00

80,00

Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,


CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL 2019

Categoria de proiecte

Total 2019

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2007-2(

)13

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

0,00

428,00

, {f ’ ' <&00

<O,00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

0,00

428,00

'X 0,00,

B.

Proiecte finanțate prin FSE

O.X  r

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

356,00

80,00

80,00

46,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.995,00

450,00

450,00

-v850;09

/'O./'- 245.,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03~

2,00

0,00

0>

<>,oo

/A 0/00

TOTAL FSE

2.353,00

530,00

530,00

'1’.®O2W

, & 291,00

C.

Proiecte cu finanțare europeana directa

£

J c

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

30,00

30,00

30,00

28,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

34,00

32,00

32,00

32,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

248,00

64,00

62,00

62,00

60,00

D. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

83,00

0,00

0,00

40,00

43,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

541,00

0,00

0,00

260,00

281,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

0,00

0,00

111,00

111,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

0,00

0,00

724,00

724,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

0,00

0,00

55,50

55,50

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

0,00

0,00

363,00

363,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

0,00

0,00

225,50

225,50

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

0,00

0,00

1.279,00

1.279,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

204,00

0,00

0,00

0,00

204,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL POR 2014-2020

6.380,00

0,00

0,00

3.058,00

3.322,00

TOTAL

9.409,00

594.00

1.020.00

4.122.00

3.673.00

Surse:

I. Granturi U.E.

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.995,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

308,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

83,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

541,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

31,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

203,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

0,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

8.807,00

II. Contribuție proprieCap. 54.02.50/58.01.03

428,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

48,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118.00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

2,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

6,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

602,00

TOTAL

9.409,00

VI ZAT, PRIMAR,   A

Adrian Florin DOl/h

X Ax

-    M ...

______*■ X

LISTA         P

obiectivelor de investiții POR, FSE finanțate din bugetuWockl

'fie anii 2019-2022

c.      -'LL

mii lei

j-.rS, -fc- ..

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

BUGET LOCAL   2019

BUGET LOCAL

2020

■ V '

BUGET LOCAL 2021

A. \            ?

'.\iljpET;:

•? LOCAL

>*..O •

TOTAL BUGET LOCAL   2019-

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL CHELTUIELI

6.795,00

184.491,00

79.085,00

23.498,0(1

293.869,00

Cap. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

11,00

0,00

0,00

0,00

11,00

din care:

B.

Lucrări noi

11,00

0,00

0,00

0,00

11,00

1

Xerox multifuncțional DocuCentre

8,00

0,00

0,00

8,00

2

Laptop Dell Inspiron 3576

3,00

0,00

0,00

3,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

Ă.......

din care:

Lucrări in continuare

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

0,00

0,00

INVATAMANT

0,00

0,00

total

3.107,00

14.197,00

0,00

0,00

17.304,00

din care:

0,00

0,00

B.

Lucrări noi

3.107,00

14.197,00

0,00

0,00

17.304,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii ” Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

996,00

0,00

0,00

1.206,00

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

1.547,00

0,00

0,00

1.863,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

3.722,00

0,00

0,00

4.016,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

3.845,00

0,00

0,00

4.151,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

0,00

0,00

0,00

1.670,00

Eficientizare energetica Colegiul Național ”Alexandru loan Cuza”

311,00

4,087,00

0,00

0,00

4.398,00

7

Construire grădiniță cu program prelungit pe str, Poștei nr. 23

24,00

1.645,00

1.640,00

0,00

3.309,00

Cap, 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

8.773,00

0,00

0,00

11.782,00

din care

B.

Luerari noi

3.009,00

8.773,00

0,00

0,00

11.782,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

1.115,00

0,00

0,00

1.505,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

1.584,00

0,00

0,00

2.243,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

4,140,00

0,00

0,00

5.488,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

1.934,00

0,00

0,00

2.546,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

240,00

161.521,00

79.085,00

23.498,00

264.344,00

din care:

B.

Lucrări noi

240,00

161.521,00

79.085,00

23.498,00

264.344,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

80,00

28.364,00

14.308,00

4.769,00

47.521,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești

80,00

20.862,00

8.588,00

0,00

29.530,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

80,00

112.295,00

56.189,00

18.729,00

187.293,00

Direcția Relații Internationale, Director Executiv,

B.


C.


Municipiul Ploiești

Anexa nr. 3 / Proiecție anii 2020-2022


Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila - proiecție anii 2020-2022


VIZAT,

prhSai


Adrian Florin D<


A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

1.00

27,00

o.ool

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

70,00

3.308,00

0,00

3.378,00

7,00

356,00

363,00

0,00

0,00

0,00

Total

71,00

3.335,00

0,00

3.406,00

7,00

356,00

363,00

0,00

0,00

0,00


PROIECTEFINANTATE PRIN POCU 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

"DARE TO START!"

' 14,00

691,00

0,00

705,00

1,00

14,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

3,00

146,00

0,00

149,00

1,00

48,00

49,00

1,00

48,00

49,00

Total

17,00

837,00

0,00

854,00

2,00

62,00

64,00

1,00

48,00

49,00Proiecte cu finanțare directa si alte

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si enerqie reqenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

City Stakeholders Network for Clean Buses

12,00'

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24.00

0,00

0,00|

0,00

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

CIVITAS SATELLITE

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0.00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Clubul de la Strasbourg

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuie legate de pregătirea unor proiecte noi

i         80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

V

80,00

Total

128,00

120,00

0,00

248,00

128,00

120,00

248,00

80,00

9,0.0

80.00
D. Proiecte finanțate crin POR 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

996,00

53,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

1.547,00

54,00

1.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23

0,00

3.722,00

118,00

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

3.845,00

130,00

3.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza

0,00

4.087,00

126,00

4.213,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23

0,00

1.645,00

1.695,00

3.340,00

0,00

1 140,00

1.664,00

2.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "Gcorge Cosbuc”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

1.115,00

775,00

1.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

1.584,00

1.154,00

2.738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

4.140,00

2.765,00

6.905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

1.934,00

1.581,00

3.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

401,00

27.963,00

170,00

28.534,00

241,00

14.067,00

14.308,00

80,00

4.689,00

4.769,00

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești

0,00

20.862,00

921,00

21.783,00

0,00

8.588,00

308,00

8.896,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

0,00

112.295,00

1.919,00

114.214,00

0,00

56.189,00

961,00

57.150,00

0,00

18.729,00

320,00

19.049,00

Total

401,00

185.735,00

11.461,00

197.597,00

241,00

79.984,00

2.933,00

83.158,00

80,00

23.418,00

320,00

23.818,00

Total sume alocate pe anii 2020-2022 pentru proiectele europene

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

617,00

190.027,00

11.461,00

202.105,00

378,00

80.522,00

2.933,00

83.833,00

161,00

23.466,00

320,00

23.947,00

Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai Mihaila

Direcția Relații Internationale, Director Executiv, Georqeta Daniela Croitoru

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - PROIECȚIE 2020-2022

Categoria de proiecte

2020

2021

2022

Proiecte finantatepnnFSE

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

567,00

62,00

7,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

3693,00

365,00

42,00

Total

4260,00

427,00

49,00

B. Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

120,00

120,00

80,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

128,00

128,00

0,00

Total

248,00

248,00

80,00

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.214,00

160,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

7.998,00

980,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.03

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

879,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

5.751,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.317,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

7.456,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

17.867,00

8.708,00

2.683,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

118.318,00

56.524,00

17.015,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

25.336,00

13.853,00

3.800,00

Total

186.136,00

80.225,00

23.498,00

TOTAL

190.644.00

80.900.001

23.627.00

întocmit, Mihai Mihaila


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.roDIRECȚA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr.                                ’

Aprobat, Primar Adrian Florin


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROIECTUL „Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”

în cadrul prevederilor bugetare pe anii 2019 - 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă, având în vedere că Proiectul „ Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23” cod SMIS 127215, a fost aprobat la finanțare prin contractul nr. 4932/13.11.2019 și se va derula în perioada 13 noiembrie 2019 - 31 octombrie 2021, este necesară asigurarea surselor de finațare pentru acest proiect, după cum urmează:

Cheltuieli totale

6.169,00 mii lei

Cheltuieli eligibile

2.867,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile

3.302,00 mii lei

Sumele cuprinse în bugetul local vor fi următoarele:

Surse

2019

2020

2021

Granturi UE

24,00 mii lei

1645,00 mii lei

1140,00 mii lei

Credit BCR

1,00 mii lei

99,00 mii lei

24,00 mii lei

Contribuție PMP

0

1596,00 mii lei

1640,00 mii lei

Total

25,00 mii lei

3340,00 mii lei

2804,00 mii lei

Clasificații bugetare

2019

2020

2021

65.02.03.01/58.01.01

3,00 mii lei

210,00 mii lei

160,00 mii lei

65.02.03.01/58.01.02

21,00 mii lei

1435,00 mii lei

980,00 mii lei

65.02.03.01/71.01.30

0

1596,00 mii lei

1640,00 mii lei

65.07.03.01/71.01.30

1,00 mii lei

99,00 mii lei

24,00 mii lei

Total

25,00 mii lei

3340,00 mii lei

2804,00 mii lei

Precizăm faptul că, în lista de investiții-Credit BCR se diminuează prevederea aferentă obiectivului “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a

domeniului public al piețelor gărilor - etapa II” cu 3.236.000,00 lei, de la 6.904.407,09‘lci la 3,668.407,09 lei, în mod corespunzător, se majorează prevederea aferentă obiectivului. “Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23” cu 3.236.000,00 lei de la 124.464,05 lei la 3.360.464,05 lei.                      ’

;iL> ■./' ..ia


Manager proiect, Perpelea Milena AndreiaResponsabil financiar. Popa Georgcta


/[


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. W//?.1£. 'ZOIS


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL CU FINANȚARE EXTERNA “PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2019 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul “PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE” inceput in luna noiembrie 2018 va continua pana in luna decembrie 2019, se vor adauga in buget următoarele sume :

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.01: 2 mii lei

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.02: 10 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 3 mii lei

Granturi UE - 127 mii lei

Prin urmare, prevederea finala pentru anul 2019 va fi următoarea:

Cap.51.01.03/58.02.01: 19 mii lei

Cap.51.01.03/58.02.02: 111 mii lei

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se mărește cu 12 mii lei.

Responsabil financiar

Manager proiect

Farcas M inodora


Simion. Ileana

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


« DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT»

ANEXA3         <ft (?C         ț 3/iOtO

LISTA

obiective de investiții pe anul 2019 Rectificare 10

Nr. crt.

Valoare

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:fi76;765.'68:<

60Ș3<h:

4»I6.Ș9<

:::77'0.:75:

28:13.32:(

:?:io4;i3::+

Tti

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

: : :: bj)O: ::

■:::-25;35>: >

: :ti.oo :

:: :o.mi::

:: :.':25.:35:.: ::

143,01    :

:+Ț68;3ș:+:

o.oo

: 168.35

J5.3'

1

Dotări informatica

0.00

18.96

0.00

0.00

18.96

0.00

18.96

0.00

0.00

18.96

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de

Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

1.14

0.00

0.00

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

1.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0.00

1.75

0.00

0.00

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

1.75

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143.00

143.00

0.00

0.00

143.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

■■■■■ 95.74-

: (1.00

0;00

OM :

::: 05.74-: :-:

B

Lucrări noi

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

>.

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

' ■--------

■î*

13:99

,i:OT.A-u. ■                                                                                                                        ■:•

■ ■:: 0.0b :::

.223.21.

: -il.OO:.-.

■ ■.OM::-:

0;0.0:::

■■■■•'■

B

Lucrări noi

0.00

68.41

0.00

0.00

68.41

8.59

77.00

0,00

0.00 +

/ <7Ș0^'J+

■ -

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

().()<>

-'-■., i.xyl

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Griaore Moisil)

0.00

46.00

0.00

0.00

46.00   ’

8.00

54.00

0.00

0.00 \

3

Reamenajarc imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0.00

1.91

0.00

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

RECTIFICARE 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială "LA. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială "Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str Văleni, nr 144G)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

7

Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

8

Furnizare si montare centrale termice Sc. Gimnaziala "loan Grigorescu”, Sc. Gimnaziala "Rareș Vodă"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15 •

0.15

0.00

0.00

0.15

9

Furnizare si montare centrale termice Grădiniță 28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44   *

0.44

0.00

0.00

0.44

C

r ,

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

-0.25 •

20.75

0.00

0.00

20.75

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.25 •

2.75

0.00

0.00

2.75

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

5

ET, DAU, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilorțincinta imobil Școala Gimnaziala Grigorc Moisil)

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru”Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabiie, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuTConstruire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul''Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Platforma electronica de management educațional

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00. I

: Ț/ O.oi

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

, , 0.00

0.00

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

< 000

16

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

-22.00 •

38.00

0.00

0.00

'' 38.00

17

Dotare grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

-3.60

16.40

0.00

0.00

:i^

18

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

31.00

32.00

0.00

\"0.00pR

'■Ai. 8 f

■■—Sa-?' ** 7Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

RECTIFICARE 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr 13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VUI Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

. :;                                         44?

::::l:4:75ti.:38.-:

: : t i.GO ::

:::::0;00:::::

: : : : ff,po:

:: .oioli

. ,11.00. . .

::::::0.00:::::.

: . o;oo :

:     :1:1.0b

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

B

Lucrări noi

14 730.38

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

. O.bb :: :

: 39p.4i::??

:?:p;00:<<

: O.iH» :

: : 390.4U?:?

?Ș5.1-2

.305:29

<-:<-o;pd ■■.?

305129-

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

0.00

0.00

2.60

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.60 ■

2.60

0.00

0.00

2.60

B

Lucrări noi

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

-6.00

95.00

0.00

0.00

95.00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

-6.00

94.00

0.00

0.00

94.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

0.00

39.31

0.00

Oi<>0 -s

;; - 39,31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

-1.72 t

58.28

0.00

■v^o ■

— ? 58.28■.

 • 3

 • 4

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.10

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.00

4^’ .,0.00.x1"

-4 «W \

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

-50.00

30.00

0.00

’ q.oo? -

S

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

-30.00 V

5.00

0.00

X. O.OQ^?

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

-25.00

5.00

o.oo ?

<&L00'\

7

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

4 o.a-~

7                   ;

8

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00 '*

25.00

0.00

0.00.3 .'


Nr.

crt.

k             DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoa re

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

WAL?-? x ???:?:               :::

:<<?biW:<<:

:<::<bb;OT<?::

<<:6i()b::

6'h+<''

:: < ll.bo?: .

:: loiut: ?

100.4 1

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

-1.59 "

37.41

0.00

0.00

37.41

2

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

62.00 .

63.00

0.00

0.00

63.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL:<-:«:■:««:««■:<«

. . .256.pl).'.<

. .1 820:27.

6083.44

:: iipp :

■/wiasw.-.-

. r3 745.28 .

: 1345.1:1:

:<3ș:i3:32<<

: ■ pjiij:: ?

4 158:43

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

477.00

5 975.17

0.00

6 452.17

-3 636.85

2.00

2 813.32

0.00

2 815.32

1

2

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 1 IA

0.00

476.00

0.00

0.00

476.00

-475.00 *

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Murcsanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a n a

0.00

0.00

5975.17

0.00

5975.17

-3 161.85 ■

0.00

2 813.32

0.00

2 813.32

B

Lucrări noi

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

-108.27

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

-108.27 ’

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

19.16

0.00

0.00

19.16

-19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

271.01

0.00

0.00

271.01

0.00

271.01

0.00

0.00

271.01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

113.01

0.00

0.00

113.01

0.00

113.01

0.00

0.00 rt j.

X'113,01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

623.00

0.00

0.00

623.00

0.00

623.00

0.00 4

’Co.dd ,

X. 623.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00'?

■ 1

0.00 ?

15.00*

Mv î'o '■

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 „

o.oo •

0.00

8

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

o.oo\

OlOQJJ.

■>/

V .1.00 .s» •’
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 10

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

2.00

11

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l 5 (ateliere pictori)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

SF,PT,DE ''Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

-16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

16

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

SF Parc Industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Consultanta management proiecte (URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

20

Servicii de verificare documentații tehnice faza DAI.l/PT

0.00

79.00

0.00

0.00

79.00

-78.00 .

1.00

0.00

0.00

1.00

21

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

22

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

5.00

45.00

0.00

0.00

45.00

23

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

24

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din Z1JM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

107.00

108.00

0.00

0.00

108.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

2A.XIț

. ■cysiiM •

x/i 741,79

• . .(ldo . .

23 80

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

341.00

0.00

0.00

341.00

147.70

488.70

0.00

0.00

488.70

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

282.00

0.00

0.00

282.00

136.00

418.00

0.00

0.00

418.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.70

11.70

0.00

0.00

11.70

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamnaj-inclusiv racorduri

0.00

59.00

0.00

0.00

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

.....z 59.00

B

Lucrări noi

0.00

1 382.00

0.00

0.00

1 382.00

-770.00

612.00

0.00

0.00 ■'

...Wno’-

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

w

X27.00-,<

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

0.00

1 300.00

-770.00

530.00

0.00

53««0 V

■ <=

3

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

V, tgro '

e^j'0’^

O-

23.80

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

543.00

0.00

0.00

543.00

-29.00

514.00

0.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

0.00

0.00

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

23,80 '

Nr.

Valoare

EINANTAT DIN:

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 10

Observații

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 9

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

-88.00

42.00

0.00

0.00

42.00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Verificare/expertiza tehnica extrajudiciara lucrări statie epurare Ploiești

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

-12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

-7.00

8

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

65.00

0.00

0.00

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

65.00

9

Creșterea gradului dc siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

: .0.00 . .

: <1.00 i;

s<),:33::

. -520,58 ■ <

: o.5Qv:

<<241);75<i>

: -321-.08: ::

din care

.1

0,00

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarealrevizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

158.92

0.00

0.00

158.92

0.50

159.42

0.00

0.00

159.42

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

.:i:5?:7O3.:IO.:

: 0.00 •

: :<K00.

:3A»78,PP   •

-4*2.80 :■

:    525.11; •

:: P;PO

din care

A

Lucrări in continuare

9 435.59

1 095.17

0.00

0.00

1 095.17

76.60

1 171.77

0.00

0.00

1 171.77

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

509.00

0.00

0.00

509.00

1.90

510.90

0.00

0.00

510.90

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

81.01

0.00

0.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00

81.01

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

504.16

0.00

0.00

504.16

74.70

578.86

0.00

0.00

578.86

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

U ?>;oo.

B

Lucrări noi

80 759.51

615.47

0.00

0.00

615.47

-10.50

604.97

0.00

i*

604î97

* T

1

Modernizare strada Amaradiei

459.52

406.00

0.00

0.00

406.00

1.50

407.50

0.00

X 407.50

A

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3 500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

, ;0.00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

45.00

0.00

0.00

45.00

135.00

180.00

0.00

A lo.

T4 .180."!,.

F “

4

Modernizare strada Cozia

1013.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00-;-A

5

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)

170.93

155.00

0.00

0.00

155.00

-150.00

5.00

0.00

<"0.00

5.1)0

Nr. crt.

<

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 10

Observații

de la bugetul local

de In bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edil itare

4 480.00

8.47

0.00

0.00

8.47

0.00

8.47

0.00

0.00

8.47

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

62 293.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

9

Branșamente electrice semaforizare

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

<" Gf»

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

701.80

0.00

0.00

701.80

-400.00

301.80

0.00

0.00

301.80

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

45.46

0.00

0.00

45.46

0.00

45.46

0.00

0.00

45.46

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

555.00

0.00

0.00

555.00

0.00

555.00

0.00

0.00

555.00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

97.33

0.00

0.00

97.33

0.00

97.33

0.00

0.00

97.33

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

9.80

0.00

0.00

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

9.80

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

10.20

0.00

0.00

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

10.20

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei, Sos Buda

0.00

14.90

0.00

0.00

14.90

0.00

14.90

0.00

0.00

14.90

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

101.20

0.00

0.00

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

101.20

9

PUZ/SF/CF/Regcnerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

82.00

0.00

0.00

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

82.00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

λ

3?

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ©

/ . 0.00 l

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

..ir

o.op 5 i

,0.00"

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

0.01

57.38

0.00

o.oo

% WââW

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

-35.00

3.08

0.00

0.00 /Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 10

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

DALI.PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

20.10

0.00

0.00

20.10

0.00

20.10

0.00

0.00

20.10

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

-35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

0.00

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

122.00

22

DALI Pod str.Berzei

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

23

Studiu trafic pentru proiectuf'Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS48114

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

-50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3.00

4.00

0.00

0.00

4.00

25

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

96.00

0.00

0.00

96.00

-3.00

93.00

0.00

0.00

93.00

26

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

DALI Modernizare străzi; Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madalina CRĂCIUN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3  £ fr- ttec

LISTA

obiective de investiții pe anul 2019-2022

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 10

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET

LOCAL 2020 Rectificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

T<M-u:.:cwu;Tt:Ui.l' A Â<;' :            :

tos 4<ii.3G:

-4 816.69-

10:688,w

4 Wi.Qt)'

: OM

;>4444W:::

:::3:9.2yfQo’<

■' W() ■:

3 44U00

:i2:W.2Q:;

Cap.51.02.71.01

7.

AUTOR1TATI PUBLICE

, -----

o.op::

.......

. . .168*35 • ■

. . . .0,0(1 . . .

IUM.J3 •

1

Dotări informatica

0.00

18.96

0.00

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.96

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de

Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de îmbunătățire a eficientei energetice

0.00

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.75

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ,

0.00

7

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cctateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

0.00

143.00

143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143.00

Cap.61.02.7I.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Toru:.:': : : : :-: :-: : : : :-: :-:

< Mi)':

' ' b.tio '::

«.00;.

:-::o.-oo::-:

.'Mo

::: o.mt ..:

95.74

Ii

Lucrări noi

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.(10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.09

Cap.65.02.71.01

---

INVATAMANT

-----—_

_ _ _ .

__ .

____.__________

_

_

_

B

Lucrări noi

0.00

68.41

LW

8.59

•: : ?J7-.3O:::

77.00

: : : :43;oo:-: :•

0.00

II.IHI

.43.-0Q-

0.00

.•.•.48i00-,-,-.

0.00

0.00

: ;48;oo:;;

0.00

43,Q0

0.00

0.00

•:<<4Ș;O0: :<

0.00

■3.7(>,2.0.

77.00

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ executie)

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

jKoo

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilorfincinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

46.00

8.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.QO" ",

' ^ O.OQ J X

54.00

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' 0.00

o.oq„\

J.94

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”1.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03)0

. z

V'".'

Syuooz

'• ? L * <

1

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 10

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET

LOCAL 2020 Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

6

R.TE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

7

Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

8

Furnizare si montare centrale termice Sc. Gimnaziala "Ioan Grigorescu", Sc. Gimnaziala "Rares Vodă"

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

9

Furnizare si montare centrale termice Grădiniță 28

0.00

0.00

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

i’.hft

4  0<<

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0.00

21.00

-0.25

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.75

2

Documentații/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0.00

2.50

0.25

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 i

0.00

0.00

2.75

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

5

ET, DAL1, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilorf incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

«.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit | Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivurConstruire Grădiniță cu program normai Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitari invatamant, etapa II

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

12

Platforma electronica de management educațional

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 i

1.00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

DAI.l Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

16

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

60.00

-22.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38.00

17

Dotare grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

20.00

-3.60

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.40

18

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

31.00

32.00

7.00

0.00

7.00

8.00

0.00

8.00

9.00

0.00

9.00

56.00

19

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00

7.00

0.00

7.00

9.00

0.00

9.00

8.00

0.00

8.00

25.00

20

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00

2.00

0.00

2.00

3.00

0.00

3.00

4.00;/,

0.00

4.00

10.00

21

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-V11I Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00

27.00

0.00

27.00

28.00

0.00

28.00

|127.00 <

0.00

1^4

83.00

~1

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

Influente (+M

BUGET 2019 RECTIFICARE 10

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET

LOCAL 2020

Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021 Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL

BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TO;rAL:-: : : :

.-1473038:

::-:iloo:-:-:

• 0.00

-:-:-:i:eoo::-:

::oi5:qo::-

• 6:00 :

: a 3i 5.-00- :•

: ,3 300;(M>::

■ aoo

:-3:3od:qo:-:-

:b;0&.

- o-.do: ::

<7 626:00.-

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

o.oo

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

B

l..ncnu*i noi

14 730.38

6.50

O.Ofi

6.50

4 315.00

0.00

4 315.00

3 300.00

itOO

3 300.00

0.00

0.00

0.00

7 621.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

6.50

0.00

6.50

4 315.00

0.00

4 315.00

3 300.00

0.00

3 300.00

0.00

0.00

0.00

7 621.50

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

.-85.12.

::-30529::<

: :-:-:o.-oo-:-:-:-

: :-w

d.ojk-:-:-.

:-:-:-o.«o:::-:

•:o;o(i

: l);00

0.00

: 305.29. •:

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.60

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

2

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

0.00

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.60

B

Lucrări noi

0.00

101.00

-6.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

1

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente (luliu Maniu, Socluri Parc Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0.00

100.00

-6.00

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

•7/9

2’17.69

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

39.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

-1.72

58.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.28

3

SF Amenajarc/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.0»

80.00

-50.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

35.00

-30.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0.00

30.00

-25.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

7

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

8

ET Clădire sala sport strada Ștrandului

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

.60.41 .-.

::-:îaoi4f::

.: t6.oo

. li.aâ :

:-: ; i-7:oo: <:

< 149.41 .

TOTAL

.«.oi)-: :-:

: aojm :

: .OJ)0.::

: : ifi.oo :: :

• • :

,j

17.10

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

-1.59

37.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37.41

2

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

62.00

63.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

17.00

0.00

......17.00

112.00

Cap. 70.02 .71.01

- ■ -           * ‘-4

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

x,

X

::25O(i:;:

-3 74528:

??4:i58;43:<-

p-oo :

<-:-33.W<<

'. ::33.t)H. :

: ;

ȘzsiMioXS:

s/B-iMTv

33-ȚI0

-^4&7.4Ș

din care

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

Influente w

BUGET 2019 RECTIFICARE 10

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+1 )

BUGET

LOCAL 2020

Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (■W-)

BUGET

LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL

BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

Lucrări in continuare

256.00

6 452.17

-3 636.85

2 815.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 815.32

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l 1A

0.00

476.00

-475.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a 11 a

0.00

5 975.17

-3 161.85

2 813.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 813.32

B

Lucrări noi

0.00

109.27

-108.27

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1

Consolidare si restaurare imobil stT. Poștei nr. 6 (proiectare^ execuție)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.I3 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

109.27

-108.27

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J ..,

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

; 0.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

19.16

-19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

271.01

0.00

271.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

271.01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

113.01

0.00

113.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

623.00

0.00

623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

623.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

11

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

-16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

15

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

16

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

SF Parc Industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

BUGET 2019 RECTIFICARE 10

BUGET LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

20

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

79.00

-78.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21

întocmire documentații telmice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

22

DAI J Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

40.00

5.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

23

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

24

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

1.00

107.00

108.00

33.00

0.00

33.00

33.00

0.00

33.00

33.00

0.00

33.00

207.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

■ -7ȘțW:

»î 765.39»

• •ISAM) ■ ■

li.W

•<-jsM-»

■ O.oo

• «W:?

i 8î«;î>9':

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

341.00

147.70

488.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

488.70

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

282.00

136.00

418.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

418.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str. Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

0.00

11.70

11.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

11.70

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului,

Deviere rețele str. Laboratorul ui, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0.00

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

11

Lucrări noi

0.00

1 382.00

-770.(10

612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

612.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

-770.00

530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530.00

3

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

Alte cheltuieli < > ‘

19, i

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

543.00

-29.00

514.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

514.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

23.80

0.00

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

-88.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Verificare/expertiza tehnica extrajudiciara lucrări statie epurare Ploiești

0.00

12.00

-12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

0.00

16.00

0.00

16.00

1.00

0.00

1.00

2.00

0.00

2.00

3.00

0.00

3.00

22.00

8

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

65.00

0.00

65.00

14.00

0.00

14.00

15.00

0.00

15.00

16.00

A »

10.00

■A

9

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 l

*0.^1 (

*

J.00
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE!)

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 10

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL

BUGET

2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

hîta

■: :-32o;58:-:-:

• • 0.-50- :•

: ««hoo: : :-

■o.w:

. . u.tio.

. . ww...

:• mo ■

.   03®   ■

:::<wo:::-

<h00.■

: 32J.0S

din care

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport-di stn b ut ie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0.00

160.66

0.00

160.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

0,00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

158,92

0.50

159.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159.42

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

: 89338.7»:

x.vws.oo::

-452.S9:

■: :j52ă.n :-:

::: 223»»:::

0.00 '

: 515.»i>:::

::

: :5is.oo :

: 3:j>33iu:

: .0;00::■

3:323:00:

2 385:11

din care

A

Lucrări in continuare

9 435.59

I 095,17

76.60

1 171.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 171.77

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

509,00

1.90

510.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

510.90

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00

0.00 1

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.01

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

504.16

74.70

578.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

578.86

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

12 395,19

615.47

-10.50

604.97

0.00

0.00

0.00

493.00

0.00

493.00

3 301.00

0.00

3 301.00

4 398.97

1

Modernizare strada Amaradiei

459.52

406.00

1.50

407.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

407.50

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3 500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare i-executie)

7 422.48

45.00

135.00

180.00

0.00

0.00

0.00

493.00

0.00

493.00

3 301.00

0.00

3 301.00

3 974.00

4

Modernizare strada Cozia

1 013.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)

0.00

155.00

-150.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

6

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare

0.00

8,47

0.00

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

8.47

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

8

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mieriei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

9

Branșamente electrice semaforizare

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2'7.5

22.WJ

...... -

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera ! stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul Înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

701.80

-400.00

301.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.0.00.

"X

3.01.80

2

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

45.46

0.00

45.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

555.00

0.00

555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ter ■

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 10

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET

LOCAL 2020

Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente

m

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului muitimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

97.33

0.00

97.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.33

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.80

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.20

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei, Sos.Buda

0.00

14.90

0.00

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.90

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

77.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7735

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.01

57.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.38

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

-35.00

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

20.10

0.00

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

-35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.00

22

DALI Pod str.Berzei

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

23

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești

Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod |SMIS 48114

0.00

50.00

-50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019 RECTIFICARE»

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 10

BUGET

LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022 INIȚIAL

Infiltrate (*/-»

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

24

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

1.00

3.00

4,00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

6.00

25

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

96.00

-3.00

93.00

21.00

0.00

21.00

22.00

0.00

22.00

21.00

0.00

21.00

157.00

26

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

1,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,00

27

DALI Modernizare străzi Cartier Rafov

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madalina CRĂCIUN
DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. /39/9l

PRE^tuTCs

Adrian Florin Df^BRE

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificare nr.10

Cap.65.02.71.01 --INVATAMANT

B. LUCRĂRI NOI

2. Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.321/2018 s-a aprobat acordul de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Ploiești - partener, în vederea implementării în comun a proiectului: Construire grădiniță cu program normal nr.41-Aleea Lauri io; valoarea totala a obiectivului, si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești. Finanțarea se va realiza prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Pentru acest obiectiv vor fi executate lucrări care vor fi suportate de fonduri MEN-UMPMRSU si lucrări din fonduri locale.

Pentru edificarea construcției se impune devierea de racord si rețea canalizare, lucrări suportate din fonduri locale.

Pentru incheierea contractului de execuție lucrări deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor (incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil) este necesara suplimentarea sumei prevăzute in buget pe anul 2019 cu suma de 8,00 mii lei, prin redistribuire de la obiectivul de investiție - Dotare Școala Gimnaziala Rares Voda cu CT.

Suma prevăzuta in buget: 54,00 mii lei.

8. Furnizare si montare centrale termice Ia Școala Gimnaziala „loan Grigorescu”, Școala Gimnaziala „Rares Vodă”

In anul 2018, Municipiul Ploiești a achizionat si montat centrale termice la Școala Gimnaziala „loan Grigorescu”, Școala Gimnaziala „Rares Vodă”.

Conform devizului general, întocmit de către proiectantul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, este necesara achitarea cotei de 0,5% către Casa Constructorilor, obligație instituita de Legea nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor.

Având in vedere măsură stabilita de către Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova, in urma controlului din anul 2019, se propune alocarea sumei de 0,15 mii lei pentru plata cotei către Casa Sociala a Constructorilor.

Suma prevăzuta in buget: 0,15 mii Iei.

'■

'    > O':

In anul 2018, Municipiul Ploiești a achizionat si montat centrale termice'ih W’


 • 9. Furnizare si montare centrale termice la Grădiniță nr.28 /-%

T           1          n Tk «     •  ■   •   1 m •                 I •  ■        .    ■           >   .

J- ----- ------------ ---- -------'■   ‘"

condensatie la Grădiniță nr.28.                                   \

Conform devizului general, Întocmit de către proiectantul Ddcvunentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, este necesara achitarea cotei de O^^^țfr.Casa Constructorilor, obligația instituita de Legea nr.215/1997 privind CaslTSociala a Constructorilor.

Având in vedere măsură stabilita de către Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova, in urma controlului din anul 2019, se propune alocarea sumei de 0,44 mii lei pentru plata cotei către Casa Sociala a Constructorilor.

Suma prevăzută in buget: 0,44 mii tei.

C. Alte cheltuieli de investiții

1. PUZ - Construire sala de educație fizica școlara la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

La data de 27.02.2019 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.4359/27.02.2019: PUZ - Construire sala de sport la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Având in vedere economia realizata, se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2019 cu suma de 0,25 mii lei si redistribuirea acestora la alt obiectiv.

Suma prevăzută in buget: 20,75 mii lei.

 • 3. Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei nr.23

Pentru prelungirea avizelor obținute, solicitate in certificatul de urbanism se impune suplimentarea bugetului alocat in anul 2019 cu suma de 0,25 mii lei, prin redistribuire de la obiectivul de investiție PUZ - Construire sala de educație fizica școlara la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Suma prevăzută in buget: 2,75 mii Iei.

 • 16. Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

Având in vedere economia realizata se propune diminuarea sumei alocate cu suma de 22,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 38,00 mii tei.

 • 17. Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.47 cu mașina de gătit

Având in vedere economia realizata se propune diminuarea sumei alocate cu suma de 3,60 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 16,40 mii tei.

Cap. 67.02.71.01 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6. Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

Având in vedere ca pana la aceasta data nu s--a demarat procedura de achiziție, se propune diminuarae sumei alocate cu suma de 25,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 5,00 mii lei.

Cap. 70.02 .71.01                                                       Țf 5-

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C. Alte cheltuieli de investiții                                        //

20. Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT t ■-

Având in vedere ca pana la aceasta data nu s-a demarat procedura' de achiziție, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2019 cu suma de 78,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii Iei.

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

Alte cheltuieli de investiții

1. ET/SF/DALI/CF - Efîcientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

Având in vedere ca au fost Încheiate contracte de finanțare pentru fiecare clădire publica (unitate de invatamant), s-a stabilit includerea acestora in lista proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2019- titlul 58 la capitolul 65.02-58 -Invatamant.

Având in vedere cele mentioante, se propune diminuarea sumei alocate cu suma de 29,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 514,00 mii lei.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Sef Serviciu,

Carmen NITU


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII NR.


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificare nr.10

CAP. 67.02.71.01 - CULTURA RECREERE RELIGIE

C. Alte cheltuieli de investiții

5. ET/Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători

Având in vedere ca pana la ceasta data nu a fost depusa nicio oferta, se propune diminuarea sumei de alocate pentru achiziția serviciului de intocmire expertiza tehnica cu suma de 30,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 5,00 mii lei.

Director Executiv,


Mihaela IAMANDI

N)


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef Serviciu,


Carmen NITUMUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚIINOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2019 RECTIFICARE 10

CaD.65.02.71.01 - INVATAMANT

C.Alte cheltuieli de investiții

C18.Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

Având in vedere semnarea contractului subsecvent, propunem alocarea sumei de 31.000 lei.

Total Buget 32.000 lei.

Cap.67.02.71.01 - CULTURA RECREERE SI RELIGIE

Cap.A - Lucrări in continuare

 • A.2. Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare +executie)

Având in vedere plata către Casa Constructorului aferenta contractului, propunem alocarea sumei de 2.600 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 2.600 lei.

 • B.Lucrari noi:

1.Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem diminuarea sumei de 6.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 94.000,00 lei.


Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

 • C.2 SF Bazin inot municipiul Ploiești

întrucât valoarea SF si a avizelor este de 58,28 mii lei, sumei de 1.720 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 60.000 lei, inclusiv TVA; Buget rectificat: 58.280 lei.

C8. ET Clădire sala sport strada Ștrandului

Având in vedere includerea in circuitul funcțional a sălii de sport de pe strada Ștrandului, este necesara efectuarea expertizei tehnice a clădirii, in acest scop propunem alocarea sumei de 25.000 lei

Buget rectificat: 25.000 lei.

Cap.68.02.71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

C.l SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

întrucât valoarea SF si a avizelor este de 58,28 mii lei, propunem redistribuirea sumei de 1.590 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 39.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 37.410 lei.

C.2 înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

întrucât a fost semnat acordul cadru pe lotul 1 GAL, propunem majorarea sumei cu 62.000 lei.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 1.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 63.000 lei.

Cap. 70.02 .71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Cap.A. Lucrări in continuare

 • A.2 Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.llA

Având in vedere faptul ca , contractul este in curs de semnare, propunem redistribuirea sumei cu 475.000,00 lei.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 476.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 1.000,00 lei.

A4. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem diminuarea sumei de 3.161.850,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 2.813.320,00 lei.         ’ (X

 • B.Lucrari noi                                                        .

B4.Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca.

In vederea corelării sumelor aprobate, propunem diminuarea sumei de 108.270,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000,00 lei.

 • C.Alte cheltuieli de investiții

CIO. Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

Având in vedere plata avizelor privind obținerea autorizației de construire (racord canaliazare imobil Andrei Mureseanu, nr.39) propunem alocarea sumei de 1.000 lei.

Buget rectificat: 1.000 lei.

C.13. SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

In vederea corelării sumelor aprobate, propunem diminuarea sumei de 16.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 0,00 lei.

C.22. DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

Pentru plata taxelor si avizelor necesare conform certificatului de urbanism propunem alocarea sumei de 5.000 lei.

Buget rectificat: 45.000 lei.

C24. Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

Având in vedere semnarea contractului subsecvent, propunem alocarea sumei de 107.000 lei.

Total Buget 108.000 lei.

Cap.74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

Cap.A. Lucrări in continuare

 • A.l Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui).

Având in vedere finalizarea lucrărilor de extindere a canalizării, propunem majorarea sumei cu 136.000 lei.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 282.000 lei, inclusiv TVA; Buget rectificat: 418.000 lei.

A2 Extindere rețele subterane in municipiul PloișSti Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmt^^'Sfră^pil^r, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.DbițîilFtt^WiiJftărea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

Având in vedere plata către Casa Constructorului aferenta contractului, propunem alocarea sumei de 11.700 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 11.700 lei.

Cap.B Lucrări noi

 • B.2 Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa a Ha - Rest de executat

întrucât a fost semnat contractul de lucrări (proiectare si execuție) si ținând cont de condițiile meteorologice, propunem redistribuirea sumei cu 600.000 lei.

Suma de 600.000 lei vor fi alocați pentru reparații străzi si semnalizare rutiera in municipiul Ploiești, iar ceilalți 770.000 lei vor fii redistribuiti către alte obiective.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 1.300.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 530.000 lei.